An Ardteistiméireacht Bhunaithe

Eolas

Roghnaíonn an chuid is mó de scoláirí na hArdteistiméireachta an Ardteistiméireacht Bhunaithe. Is clár 2 bhliain é an Ardteistiméireacht Bhunaithe. Tá réimse leathan ábhar ar fáil ann.

Déantar staidéar ar na hábhair go hiondúil ag gnáthleibhéal nó ardleibhéal. Is féidir staidéar a dhéanamh ar dhá ábhar (Matamaitic agus Gaeilge) ag bunleibhéal. Tá an bunleibhéal bunaithe ar riachtanais scoláirí a mbeadh deacracht acu leis an gnáthleibhéal nó ardleibhéal sna hábhair sin.

Go hiondúil déanann scoláirí staidéar ar 6 nó 7 ábhar sa tSraith Sinsearach. Caithfidh siad 5 ábhar ar a laghad, Gaeilge san áireamh a roghnú le haghaidh na Ardteistiméireachta Bunaithe.

Ag roghnú ábhar don Ardteistiméireacht, ba cheart go dtógfadh scoláirí suntas do na hábhair a bheas ag teastáil uathu don chúrsa triú leibhéil atá roghnaithe acu. Mar shampla, an scoláire atá ag iarraidh áit a fháil i gceann de na h0llscoileanna atá mar chuid de Ollscoil Náisiúnta na hÉireann, caithfidh sé 6 ábhar a bheith aige, Béarla, Gaeilge agus teanga eile san áireamh, agus caithfidh péire acu a bheith ina nGrád C ar pháipéar ardleibhéil.

Beidh an t-eolas maidir leis na hábhair is gá le haghaidh gach cúrsa tríú leibhéil ag an treoirchomhairleoir. Is í 16 bliana an aois dhlíthiúil chun an scoil a fhágáil.

Ábhair na hArdteistiméireachta

Cuireann an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta liosta ábhar Ardteistiméireachta ar fáil.

Féadfaidh mic léinn Ardteistiméireachta clár an Teastais Shóisearaigh sa Fhraincis, sa Spáinnis nó san Iodáilis mar chuid dá gcúrsa ceadaithe Sraithe Sinsearaí, má thairgeann an scoil an rogha sin.

Measúnacht agus scrúduithe

Déantar an Ardteistiméireacht bhunaithe a mheasúnú le scrúdú scríofa ag deireadh an chláir 2 bhliain. Tá scrúduithe praiticiúla agus obair thionscadail i gceist in ábhair áirithe mar shampla Ealaíon, Staidéar Foirgníochta agus Innealtóireacht. Tá béaltrialacha ann sa Ghaeilge agus i dteangacha na Mór-Roinne. Tarlaíonn na scrúduithe praiticiúla agus na béaltrialacha i rith bliana deiridh an chláir. Bíonn an scrúdú scríofa ann i Mí an Mheithimh gach bliain.

Córas marcála le haghaidh grád scrúduithe

Tugadh scéim nua marcála don Ardteistiméireacht isteach i 2017. Tá 8 ngrád ag an scála nua, an grád is airde ná Grád 1, agus an grád is ísle ná Grád 8.

Tagann an scála grádaithe nua de 8 bpointe in áit an scála 14 pointe ag Ardleibhéal agus Bunleibhéal araon.

Roinntear marcanna idir 100% go 30% i seacht rann gráid (1-7). Tá gach rann 10% leathan.

Ciallaíonn an scéim nua go bhfuil an Scála Pointí Comónta a úsáideann an CAO chun iontráil ar institiúidí tríú leibhéil a mheas, athbhreithnithe. Is féidir a thuilleadh a léamh ar transition.ie.

Scála grádaithe nua don Ardteist ó 2017
Gráid nua* % Marcanna
A1/B1 90 - 100
A2/B2 80 < 90
A3/B3 70 < 80
A4/B4 60 < 70
A5/B5 50 < 60
A6/B6 40 < 50
A7/B7 30 <40
A8/B8 0 < 30

*Réimír A d'Ardleibhéal agus O do Bhunleibhéal.

Córas marcála (2015/16)
Raon céatadáin Grád
90% nó os a chionn A1
85% ach faoi bhun 90% A2
80% ach faoi bhun 85% B1
75% ach faoi bhun 80% B2
70% ach faoi bhun 75% B3
65% ach faoi bhun 70% C1
60% ach faoi bhun 65% C2
55% ach faoi bhun 60% C3
50% ach faoi bhun 55% D1
45% ach faoi bhun 50% D2
40% ach faoi bhun 45% D3
25% ach faoi bhun 40% E
10% ach faoi bhun 25% F
Faoi bhun 10% Grád ar bith

Cóip de do thorthaí Ardteistiméireachta a fháil

B’fhéidir go n-iarrfaidh roinnt fostóirí ar nós institiúidí breisoideachais agus eagraíochtaí gairmiúla fianaise gur éirigh leat sna scrúduithe stáit. Féadfar an fhianaise sin a iarraidh ort nuair a chuireann tú isteach ar phost, nó nuair a chuireann tú isteach ar bhreisoideachas. Tá sé áisiúil i gcónaí cóip de do thorthaí a bheith agat, chomh maith leis an Teastas féin, agus is féidir leis a bheith an-áisiúil má tá tú ag smaoineamh ar dhul i mbun cónaithe nó ag taisteal thar lear.

Is féidir le Coimisiún na Scrúduithe Stáit ráiteas deimhnithe de do thorthaí a sholáthar duit - féach 'Conas iarratas a dhéanamh' thíos.

Rátaí

Is iad seo a leanas táillí scrúduithe na hArdteistiméireachta bunaithe don bhliain 2018:

Iontráil chéaduaire 3+ ábhar €116
Iontráil chéaduaire (1 nó 2 ábhar) €71
Athiontráil - scoil (3+ ábhar) €301

Íocann iarrthóirí seachtracha atá ag athdhéanamh na hArdteistiméireachta i 2018 táillí ar scála comhghluaisteach mar seo a leanas:

Líon na n-ábhar Táille in aghaidh an ábhair
1 abhár €116
2 abhár €211
3+ abhár €326

Tá táille €14.50 i gceist más mian leat cóip de thorthaí d’ardteistiméireachta a fháil. Ní gá an táille seo a íoc más iad torthaí ó bhliain le gairid atá i gceist.

Pionóis mar gheall ar iarratas a dhéanamh déanach

Glacfar le h-iarratais ó iarratasóirí neamh-scoile (seachtracha) idir 8 Feabhra agus 28 Feabhra 2018 ach gearrfar táille bhreise €32 ar gach ábhar chomh maith leis an ngnáththáille. Ó 1 Márta 2018 go 27 Aibreán 2018, beidh dara táille dhéanach de €52 le híoc ar gach ábhar, de bhreis ar an ngnáththáille. Ní ghlacfar iontrálacha d’ábhair ina bhfuil scrúdú praiticiúil, béaltriail nó tionscadal i gceist ag an bpointe sin.

Conas iarratas a dhéanamh

Más mac léinn iar-bhunscoile tú, cuirfidh do scoil do shonraí chuig Coimisiún na Scrúduithe Stáit. Más iarrthóir seachtrach (iarrthóir neamhscoile) tú san Ardteistiméireacht bhunaithe, ba chóir d’iarratas ar líne nó i scríbhinn a bheith curtha chuig Coimisiún na Scrúduithe Stáit (CSS) faoin dáta deiridh.

Tosaíonn an chuid scríofa den Ardteistiméireacht ar an 6 Meitheamh 2018. Tá an tráthchlár scrúduithe scríofa (pdf) agus an tráthchlár scrúduithe béil agus practiciúla (pdf) ar fáil ar an suíomh gréasáin CSS. Tá páipéir scrúdaithe Ardteistiméireachta agus leabhrán eolais don iarrthóir (pdf) ar fáil ar shuíomh gréasáin CSS.

Iarratas a dhéanamh ar chóip de thorthaí do scrúduithe

Chun ráiteas deimhnithe de thorthaí scrúduithe a iarraidh ar Choimisiún na Scrúduithe Stáit is féidir leat iarratas a dhéanamh ar líne nó foirm iarratais le haghaidh ráiteas scrúduithe a íoslódáil agus a chomhlánú (pdf). Ba chóir na sonraí pearsanta seo a leanas a shonrú san iarratas:

  • Ainm iomlán an iarrthóra
  • Ainm tráth an scrúdaithe (más ainm éagsúil é)
  • Seoladh reatha
  • Uimhir theileafóin lae
  • Dáta breithe
  • Bliain na scrúduithe
  • Ainm agus seoladh na scoile ina raibh an t-iarrthóir
  • Scrúduimhir (más eol)

Má roghnaigh tú foirm pháipéir seachas iarratais ar líne, cuir an fhoirm chomhlánaithe mar aon leis an táille chuí €14.50 (más gá í) ar aghaidh chuig Coimisiún na Scrúduithe Stáit ag an seoladh thíos.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

Corr na Madadh
Áth Luain
An Iarmhí
Éire

Teil:(090) 644 2700
Facs:(090) 644 2744
Láithreán Gréasáin: http://www.examinations.ie/

Page edited: 31 January 2018