Seirbhís Múinteora ar Cuairt

Eolas

Oibríonn an tSeirbhís Tacaíochta Cuimsithe (atá mar chuid den Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta) Seirbhís na Múinteoirí Cuartaíochta (pdf) le haghaidh leanaí bodhra nó lagéisteachta agus leanaí ar a bhfuil lagú amhairc. Bíonn sé mar aidhm ag múinteoirí cuartaíochta a bheith ina dtaca do na tuismitheoirí nó do na caomhnóirí agus don leanbh féin. Féadtar tús a chur leis an tseirbhís tacaíochta go gairid i ndiaidh go mbeirtear ar an leanbh agus féadfaidh sí leanúint tríd an oideachas bunscoile agus iar-bhunscoil, sa chás gur cuí. Ina cheann sin, soláthraíonn na múinteoirí seirbhís mhúinteoireachta sa bhaile i gcomhair an pháiste réamhscoile, má cheaptar í a bheith riachtanach.

Bíonn freagracht ag gach múinteoir ar leith ar son réigiún áirithe agus taistlíonn siad, de réir mar is gá, chun bualadh leis na páistí, leis na tuismitheoirí nó leis na caomhnóirí, leis an bhfoireann cúraim agus le daoine gairmiúla eile a mbíonn baint acu leis an bpáiste. Ní bhíonn aon pháiste ann a meastar fúthu gur ró-óg iad lena n-atreorú chuig an tseirbhís mhúinteora ar cuairt. Is go hiomlán saor in aisce ó aon táille í an tseirbhís seo.

Múinteoirí cuartaíochta do leanaí lagamhairc

Déanann múinteoirí cuartaíochta measúnú agus measúnacht ar riachtanais gach linbh agus míníonn siad na héifeachtaí atá ag an lagamharc, lena n-áirítear impleachtaí láithreacha agus todhchaí an lagamhairc.

Ina theannta sin, soláthraíonn siad faisnéis agus comhairle chun measúnú a dhéanamh ar phleanáil oideachais do leanaí agus do dhaoine óga lagamhairc. Comh-oibríonn múinteoirí cuartaíochta go dlúth le comhghleacaithe a bhfuil réimse cúlraí oideachais agus gairmiúla eile acu, chomh maith le heagraíochtaí náisiúnta.

Tugann múinteoirí cuartaíochta comhairle do scoileanna (lena n-áirítear réamhscoileanna) maidir le modhanna múinteoireachta oiriúnacha agus straitéisí chun an seomra ranga a bhainistiú chun tacú le daltaí lagamhairc i scoileanna príomhshrutha.

Déanann siad measúnachtaí agus tugann siad comhairle i ndáil le trealamh a úsáideann daoine lagamhairc go coitianta i. teicneolaíocht, cló mór, téipeanna agus comhairle maidir le hacmhainní breise pearsanra nuair is gá sin. Is féidir le múinteoirí comhairle a thabhairt freisin do scoileanna maidir le haon oiriúnuithe is gá a dhéanamh ar an timpeallacht scoile a theastaíonn ón leanbh lagamhairc.

Múinteoirí cuartaíochta do leanaí bodhra

Oibríonn múinteoirí cuartaíochta le leanaí réamhscoile chun treoir agus tacaíocht a sholáthar do thuismitheoirí ag a bhfuil leanaí bodhra nó leanaí lagéisteachta. Cuireann siad in iúl do thuismitheoirí cé na himpleachtaí atá ag an mbodhaire maidir leis an teanga labhartha a shealbhú agus Teanga Chomharthaíochta na hÉireann (TCÉ), cuireann siad modhanna cumarsáide in iúl do thuismitheoirí agus déanann siad idirchaidreamh le seirbhísí éisteolaíochta. Ba chóir iarratas ar theagasc sa bhaile sa teanga chomharthaíochta a dhéanamh chuig an múinteoir cuartaíochta.

Déanann múinteoirí cuartaíochta faireachán freisin ar fhorbairt teanga an linbh agus ar a scileanna cumarsáide agus tugann siad faisnéis agus comhairle do thuismitheoirí maidir le socrúcháin réamhscoile agus scoile. Ag leibhéal na bunscoile, oibríonn an múinteoir cuartaíochta leis an bpríomhoide agus le daoine eile den fhoireann chun tacaíochtaí oiriúnacha don leanbh a phleanáil agus a chur ar bun. Is féidir leo teagasc a sholáthar a leagann béim speisialta ar fhorbairt teanga agus faireachán a dhéanamh ar dhul chun cinn an linbh ó thaobh an oideachais de.

Oiliúint sna teicneolaíochtaí cúnta agus sa tsoghluaisteacht

Féadann múinteoirí cuartaíochta páistí a atreorú le haghaidh measúnú ar áiseanna lagamhairc, agus na páistí a oiliúint ansin lena leas a bhaint astu. Cuidíonn siad le páistí scileanna tadhlacha agus scileanna na gcéadfaí eile a fhorbairt, agus tugann siad comhairle ar scileanna féinchabhrach agus ar scileanna eile a bhíonn de dhíth orthu chun saol neamhspleách a chaitheamh.

Cuireann siad tacaíocht ar fáil i scileanna réamh-Braille a fhorbairt sa chás gur gá agus tugann siad roinnt treorú maidir le soghluaisteacht nuair is cuí. Féadann na múinteoirí an páiste a atreorú i gcomhair bhreis teagaisc sa tsoghluaisteacht sa chás ar riachtanach é. Is féidir leat tuilleadh eolais a léamh faoi oiliúint na soghluaisteachta do dhaoine lagamhairc anseo.

Déanann múinteoirí ar cuairt meastóireacht ar an timpeallacht fhuaimiúil do pháiste bodhra nó lagéisteachta agus cuidíonn siad leo triail a bhaint as trealamh éisteolaíochta.

Faigh tuilleadh eolais mar gheall ar theicneolaícht chúnta ar an suíomh Assist Ireland.

Rialacha

Ag atreorú páiste chuig an tseirbhís mhúinteoir cuartaíochta

Sular féidir le páiste a bheith rannpháirteach sa tseirbhís mhúinteoir cuartaíochta, caithfidh an tseirbhís mhúinteoir cuartaíochta iad a atreorú le haghaidh measúnú. Is féidir leis na grúpaí seo a leanas atreoruithe a iarraidh:

Le haghaidh páistí le lagú amhairc

Le haghaidh páistí bodhra nó lagéisteachta

  • DeafHear
  • Ionad Ionchlannáin Cochlear, Ospidéal Beaumont

Ba cheart d’aon dhuine proifisiúnta sláinte gur mhaith leis/léi páiste a atreorú a (h)ábhair chúraim a phlé go hiomlán le tuismitheoirí an pháiste. Ba cheart tuairisc ón oftailmeolaí a bheith le gach atreorú don tseirbhís le haghaidh páistí le lagú amhairc. Scrúdóidh oftailmeolaí súile do pháiste chun fáthmheas a dhéanamh ar fhadhbanna amhairc agus ar ghalair súile.

Anuas air sin, glacann Seirbhís na Múinteoirí Cuartaíochta le hatreoruithe maidir le leanaí sa chás gurb é an lagú amhairc nó an bhodhaire an riocht ilghnéitheach seachas an riocht is mó a bhíonn ina chúis leis an míchumas.

Rataí

Ní ghearrtar aon táille ar mheasúnú ná chun an tSeirbhís Mhúinteoir Cuartaíochta a fháil. Tá an tseirbhís ar fáil do gach uile pháiste a chónaíonn in Éirinn. Ní bhíonn ort aon riachtanais chónaithe a chomhlíonadh chun an tseirbhís a fháil (.i. ní chaithfidh tú a bheith i do chónaí sa Stát ar feadh tréimhse áirithe).

Conas iarratas a dhéanamh

Ní mór duit foirm iarratais a líonadh isteach sula bhféadann an tSeirbhís Mhúinteoir Cuartaíochta páiste a atreorú le haghaidh measúnú.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Ba cheart iarratais ar atreorú a sheoladh go díreach chuig an múinteoir áitiúil cuartaíochta.

Page edited: 24 July 2015