Acmhainní do dhaltaí nach cainteoirí Béarla iad

Eolas

Soláthraíonn an Roinn Oideachais agus Scileanna acmhainní breise oideachais do dhaltaí atá ag foghlaim Béarla mar theanga bhreise i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna.

Leibhéil tacaíochta EAL

Leagadh amach sonraí na n-acmhainní maidir le tacaíocht teanga Béarla sa Ciorclán an ROS 0010/2018. Seo nasc le ceisteanna coitianta ar Ciorclán 0010/2018.

Sa chás gur daltaí atá in 20%, ar a laghad, de rollú iomlán na scoile óna dteastaíonn tacaíocht EAL, féadfaidh an Bord Bainistíochta achomharc a sheoladh isteach d’athbhreithniú ar leithdháileadh beartaithe daltaí óna dteastaíonn tacaíocht EAL.

Measúnacht inniúlachta teanga

Tá tástálacha ar fáil ar shuíomh gréasáin na Comhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta chun inniúlachta teanga Béarla dáltaí bunscoile agus iarbhunscoile a mheasúnú.

Tuilleadh eolais

D’fhoilsigh an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta na treoirlínte seo leanas: Intercultural Education in the Primary School (pdf) .

Tá gníomhaireachtaí maidir leis an Teastas Sóisearach ar an suíomh gréasáin English Language Support Programme.

Page edited: 22 February 2018