Acmhainní do dhaltaí nach cainteoirí Béarla iad

Eolas

Soláthraíonn an Roinn Oideachais agus Scileanna acmhainní breise oideachais do dhaltaí atá ag foghlaim Béarla mar theanga bhreise i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna.

Leibhéil tacaíochta EAL

Leagadh amach sonraí na n-acmhainní maidir le tacaíocht teanga Béarla sa Ciorclán an ROS 0007/2016. Seo nasc le ceisteanna coitianta ar Ciorclán 0007/2016.

Faoi na leasuithe leithdháilte múinteora a tugadh isteach in 2012, úsáideadh na comhacmhainní a bhí ar fáil don SGL (an tSamhail Ghinearálta Leithdháilte de Thacaíocht Foghlama) agus don EAL chun próiseas singil leithdháilte a chruthú do gach bunscoil chun an SGL agus tacaíocht teanga a chuimsiú. Tugtar féinriar do scoileanna chun na huaireanta a chaitear leis an SGL/EAl a chaitheamh idir foghlaim agus tacaíocht teanga, ag brath ar riachtanais ar leith na scoile.

Sa chás gur daltaí atá in 20%, ar a laghad, de rollú iomlán na scoile óna dteastaíonn tacaíocht EAL, féadfaidh an Bord Bainistíochta achomharc a sheoladh isteach d’athbhreithniú ar leithdháileadh beartaithe daltaí óna dteastaíonn tacaíocht EAL.

Measúnacht inniúlachta teanga

Tá tástálacha ar fáil ar shuíomh gréasáin na Comhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta chun inniúlachta teanga Béarla dáltaí bunscoile agus iarbhunscoile a mheasúnú.

Tuilleadh eolais

D’fhoilsigh an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta na treoirlínte seo leanas: Intercultural Education in the Primary School (pdf) and Intercultural Education in the Post-Primary School (pdf).

Tá gníomhaireachtaí maidir leis an Teastas Sóisearach ar an suíomh gréasáin English Language Support Programme.

Page edited: 2 February 2016