Europass

Eolas

Tionscnamh de chuid an AE is ea Europass a chabhróidh le daoine a chur in iúl go soiléir ó cheann ceann na hEorpa céard iad na cáilíochtaí agus na scileanna atá acu. Forbraíodh doiciméid ar leibhéal Eorpach le cabhrú le foghlamóirí agus oibrithe araon gluaiseacht ar fud na hEorpa agus déanann an Europass iad sin a cumasc le chéile. Séard atá sna doiciméid seo ná CV Europass, Pas Teangacha Europass, Doiciméad Soghluaiseachta Europass, Teastas Forlíonta Europass agus Dioplóma Forlíonta Europass (a bhfuil mionchur síos orthu sna 'Rialacha' thíos)

Tugtar an Mála Cáipéise Europass ar an 5 dhoiciméad seo mar aonad.

Is féidir le daoine doiciméid Europass a úsáid nuair atá postanna uathu agus nuair is mian leo clárú i gcláir oideachais agus oiliúna. Tá na doiciméid seo fíor-úsáideach go mór mór nuair a ghluaiseann daoine ó thír go tír le dul ag obair mar cabhraíonn siad leis na fostóirí a thuiscint céard iad na cáilíochtaí agus na hinniúlachtaí éagsúla atá ag daoine ó Bhallstáit eile den AE is atá ar lorg postanna. Cabhraíonn Europass freisin le múinteoirí, lucht oiliúna agus gairmthreoraithe an chomhairle is fearr a thabhairt do dhaoine maidir leis na deiseanna foghlamtha agus deiseanna eile is oiriúnaí dóibh.

Mála Cáipéise Europass

Tá an gnáth leagan amach CV ar an CV Europass agus is féidir leat sonraí faoi do cháilíochtaí agus do scileanna a chur ann ar bhealach simplí sothuigthe. Ní miste an CV Europass a chomhlánú ar líne ag an tairseach faisnéise Europass.

Cuireann Pas Teangacha Europass ar do chumas mionchur síos a dhéanamh ar na scileanna agus an inniúlacht atá agat i gcás teangacha. Déanann an duine féin measúnú sa doiciméad ar an cumas atá aige nó aici teanga a thuiscint, a labhairt agus a scríobh. Ní miste an CV Europass a chomhlánú ar líne ag an tairseach faisnéise Europass.

Doiciméad pearsanta is ea Soghluaiseacht Europass ina dhéantar cur síos ar thréimhse eagraithe a chaith duine i dtír Eorpach eile ar mhaithe le foghlaim nó oiliúint. Taithí soghluaiseachta a thugtar ar an tréimshe sin. D'fhéadfadh socrúchán oibre i gcomhlacht a bheith i gceist anseo nó téarma acadúil mar chuid de chlár malartáin.

Déanann an dá eagraíocht chomhpháirtíochta monatóireacht ar an taithí soghluaiseachta seo, ceann acu sa tír ónar tháinig an duine agus an ceann eile sa tír a théann sé nó sí chuici. Socraíonn an dá chomhpháirtí eatarthu féin céard iad cuspóir, ábhar agus faid an taithí agus ainmníonn siad duine mar chomhairleoir sa tír óstach. Is féidir le hollscoileanna, scoileanna, ionaid traenála, comhlachtaí agus eagraíochtaí neamhrialtasacha a bheith ina gcomhpháirtithe.

Féadfaidh tú Soghluaiseacht Europass a fháil ach dul i dteagmháil leis an eagraíocht atá do do sheoladh thar lear agus a iarradh orthu dul i dteagmháil leis an Lárionad Náisiúnta Europass. Tugann Forlíonadh ar Theastas Europass breis eolais faoi dhámhachtainí gairme agus oiliúna. Cuireann sé leis an mbunteastas sa slí is go bhfuil sé níos fusa lena thuiscint, go mór mór ag fostóirí agus institiúidí lasmuigh den tír inar eisíodh é.

Eisíonn institiúidí ardoideachais Forlíonadh ar an Dioplóma Europass nuair atá céim nó dioplóma á bhronnadh acu ar chéimithe. Is cabhair é seo lena chinntiú go dtuigfear na cáilíochtaí ardoideachais seo go mór mór lasmuigh den tír inar eisíodh iad.

Rataí

Níl aon táille ar an doiciméad Europass agus is saor in aisce é an t-iarratas. Níl aon chistiú ar fáil, ámh, faoin gclár seo i leith chostais na tréimhse oiliúna thar lear. Bíonn fáil ar chistiú ón EU ar son chláir shoghluaisteachta tríd Erasmus+.

Conas iarratas a dhéanamh

Más mian le duine nó le heagraíocht fáil amach faoi Europass nó leas a bhaint as ba chóir dóibh dul i dteagmháil leis an Lárionad Náisiúnta Europass ar dtús. Is é Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann (DCCE) atá ainmnithe mar Lárionad Europass Náisiúnta na hÉireann.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Lárionad Náisiúnta Europass

Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann (DCCE)
26-27 Lána Denzille
Baile Átha Cliath 2
Éire

Teil:(01) 905 8100
Láithreán Gréasáin: http://www.europass.ie/

Page edited: 6 November 2014