Pas Éireannach a athnuachan

Réamhrá

Is é is pas ann ná cáipéis taistil a aithnítear go hidirnáisiúnta a dheimhníonn d’aitheantas agus do náisiúntacht agus ní bheidh tú i dteideal pas Éireannach ach amháin más saoránach Éireannach thú. Tugtar míniú sa doiciméad seo ar conas do phas Éireannach a athnuachan nuair atá pas Éireannach agat. Ón 30 Márta 2017 ar aghaidh is féidir é seo a dhéanamh ar-líne.

Gheobhaidh tú faisnéis i ndoiciméid eile faoi na nithe seo:

Má ghlactar le d'phas is deireanaí éag níos mó ná 5 bliana ó shin, ba chóir duit an doiciméad a léamh faoi iarratas a dhéanamh ar do chéad phas Éireannach.

Cáipéis dlí thábhachtach is ea do phas. Ba cheart duit a chinntiú go bhfuil sé á choimeád in áit shábháilte i gcónaí. Tá uimhir aitheantais uathúil ag gach pas Éireannach agus ba cheart duit d'uimhir a nótáil, sa chás go gcailltear nó go ngoidtear do phas.

Eisíonn Rialtas na hÉireann do phas Éireannach tríd an tSeirbhís Pasanna sa Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála anseo in Éirinn. Chomh maith leis sin, eisítear pasanna Éireannacha trí ambasáidí Éireannacha agus trí chonsalachtaí Éireannacha ar fud na cruinne. Cuirfidh tú iarratas faoina mbráid má tá cónaí ort thar lear.

Bailíocht Pasanna Éireannacha

Tá saoránaigh Éireannacha atá ag taisteal chuig áiteanna taobh amuigh den AE faoi réir shrianta pas agus cheanglais ar leith na dtíortha sin. Ciallaíonn sé sin, mar shampla, gur féidir go bhfuil sé riachtanach go bhfuil do phas bailí ar feadh tréimhse ar leith agus tú ag taisteal taobh amuigh den AE. Bíonn na socrúcháin éagsúil ó thír go tír. Mar sin de, déan teagmháil le hambasáid na tíre lena mbaineann sula dtaistealaíonn tú chun an fhaisnéis is déanaí a fháil maidir leis na ceanglais sin.

Tá an ceart ag gach saoránach den AE dul isteach i gcríoch ballstáit eile den AE agus cónaí a bheith orthu ann ar feadh 3 mhí ar a mhéad. Níl le déanamh ach pas bailí nó cárta aitheantais náisiúnta bailí a thaispeáint; ní theastaíonn aon fhoirmiúlacht eile. Ní féidir le tíortha den AE coinníollacha breise a shocrú maidir le híosbhailíocht ná le híosfhad an chárta aitheantais nó an phas. Go bunúsach, ciallaíonn sé sin nach bhfuil sé riachtanach do phas a bheith bailí ar feadh 6 mhí, mar shampla, sula mbíonn cead agat dul isteach i dtír eile den AE.

Pasanna inléite ag meaisín

Is é is pas inléite ag meaisín ann ná pas ag a bhfuil 2 líne chló-aghaidhe priontáilte ag bun

an leathanaigh bheathaisnéisigh [an leathanach grianghraif] ar féidir le meaisín iad a léamh. Nuair a léitear iad, soláthraíonn na línte sin go leictreonach faisnéis atá ar aon dul leis an bhfaisnéis atá ar an leathanach beathaisnéiseach.

Pasanna leictreonacha (r-Phasanna)

I mí Dheireadh Fómhair 2006, chuir Oifig na bPasanna tús le ríomhphasanna Éireannacha (r-Phas) a eisiúint. Is ionann ríomhphas agus gnáthphas atá inléite ag meaisín agus cuirtear ciorcad comhtháite beag nó slis atá istigh sa leathanach grianghraif leis. Déanann an tslis stóráil ar íomhá dhigitithe den ghrianghraf agus ar shonraí pearsanta shealbhóir an phas mar atá siad ar leathanach sonraí an phas. Tríd sin, is féidir úsáid a bhaint as teicneolaíocht aghaidh-aitheanta ag rialuithe teorann.

Meabhrúchán athnuachana

Is féidir leat do phas a athnuachan am ar bith. Más féidir leat iarratas a dhéanamh ar phas sula bhfuil do phas reatha in éag, beidh do phas nua i bhfeidhm ón dáta ar a ndéanann tú iarratas.

Soláthraíonn an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála Seirbhís Meabhrúcháin Phas, a sheolann meabhrúchán chugat trí r-phost 3 mhí sula bhfuil do phas le dul in éag. Ní mór duit clárú le haghaidh na seirbhíse sin.

Athrú ar ainm

Más maith leat an t-ainm ar do phas a athrú, mar shampla, má phós tú, caithfidh tú do phas a athnuachan.

Rialacha

Ní mór duit a bheith i do shaoránach Éireannach le bheith i dteideal pas Éireannach.

Beidh an ceart agat chun iarratas a dhéanamh ar phas má tá tú 18 mbliana d’aois nó níos sine. Má tá tú faoi bhun 18 mbliana d’aois, teastóidh cead uait ó do bheirt tuismitheoirí nó chaomhnóirí i scríbhinn le go mbeidh tú in ann do phas féin a fháil - féach ár ndoiciméad maidir le pasanna do leanaí.

Ainm ar an bpas

Ní chuirtear teidil amhail Uas., Bn, Dr, Urram., Ridire, Tiarna, Bantiarna ar phasanna Éireannacha.

Murab ionann go díreach an t-ainm ar do phas agus an t-ainm ar do theastas breithe, féadfaidh tú a chur in iúl ar an bhfoirm iarratais gur mian leat an t-ainm ar do theastas breithe a nótáil ar an bpas. Féadann sé sin cabhrú le deacrachtaí a sheachaint má dhéanann tú iarratas ar víosa nó ar chead oibre thar lear.

Grianghraif phas

Má tá tú ag déanamh iarratais ar-líne, is gá grianghraf digiteach a sholáthar. Tá trí bhealach chun é seo a dhéanamh. Féach na treoirlínte mionsonraithe do ghrianghraif ar dfa.ie.

Chun iarratas a dhéanamh ar pháipéar Ní mór ceithre ghrianghraf chomhionanna a tógadh le déanaí de shealbhóir an phas a chur san áireamh le gach iarratas.

Ba cheart dhá cheann díobh a bheith sínithe ar an gcúl ag an duine a fhianaíonn an t-iarratas. Ba cheart don fhinné an uimhir foirme a thaispeántar i gCuid 9 den fhoirm iarratais a scríobh ar an 2 ghrianghraf sin. Más rud é go bhfuil iarratas á dhéanamh agat in Éirinn, caithfidh an finné a bheith ina bhall/ball den Gharda Síochána.

Más rud é go bhfuil iarratas á dhéanamh agat thar lear, tá catagóirí d’fhinnéithe liostaithe ar an bhfoirm iarratais. Ba cheart don fhinné a (h)uimhir theagmhála lae a chur isteach ar an bhfoirm iarratais mar gur féidir go mbeidh ar Oifig na bPasanna nó ar Mhisean iad a fhíorú.

faisnéis níos mine faoi ghrianghraif phas ar fáil anseo.

Rataí

Is mar seo a leanas atá na táillí i bhfeidhm agus iarratas á dhéanamh ar phas Éireannach ar-líne:

 • Pas caighdeánach 10 mbliana 34 leathanach: €80
 • Pas mór 10 mbliana 66-leathanach: €110
 • Paschárta: €35
 • Pas caighdeánach móide paschárta: €105
 • Pas mór móide paschárta: €135

Is mar seo a leanas atá na táillí i bhfeidhm agus iarratas á dhéanamh ar phas Éireannach ach úsáid as Seirbhís na bPasanna Luais de chuid An Post (féach thíos) nó trí ambasáid nó trí chonsalacht:

 • Gnáthphas 10 mbliana ina bhfuil 34 leathanach (18 mbliana agus níos sine): €80
 • Pas mór 10 mbliana ina bhfuil 66 leathanach (18 mbliana agus níos sine): €110

Ní áiríonn na táillí an muirear le haghaidh úsáid an tseirbhís na bPasanna Luais.

Nuair atáthar ag déanamh iarratas ar phas go pearsanta ag Oifig na bPasanna, tá na táillí mar seo a leanas:

 • Gnáthphas 10 mbliana ina bhfuil 34 leathanach (18 mbliana agus níos sine): €95
 • Pas mór 10 mbliana ina bhfuil 66 leathanach (18 mbliana agus níos sine): €125

Muirear éigeandála: Gearrfar táille bhreise €70 má theastaíonn an pas uait go práinneach (laistigh de 3 - 5 lá oibre)

Seirbhís na bPasanna Luais

Gearrfar táille bhreise €9.50 san iarratas ort má úsáideann tú Seirbhís na bPasanna Luais de chuid An Post. Chomh maith leis sin, tairgeann An Post rogha ‘Iarratas Teaghlaigh’ trínar féidir 4 iarratas ar phas ar a mhéad do theaghlach a iamh i gclúdach amháin. Is é €16 an táille bhreise ar Iarratas Teaghlaigh. Folaíonn an táille bhreise postas chuig an tSeirbhís Pasanna agus amach uaithi. Tá Sheirbhís na bPasanna Luais ar fáil trí bhrainsí Oifig Phoist na Ríochta Aontaithe i dTuaisceart Éireann (pdf) freisin.

Cónaí thar lear

Más rud é go bhfuil tú ag cur isteach ar phas trí d'ambasáid Éireannach nó do chonsalacht Éireannach, d’fhéadfadh costais bhreise riaracháin nó táille láimhseála a bheith i gceist, ag brath ar an áit ina bhfuil cónaí ort. Déan é seo a chinntiú roimh ré leis an ambasáid Éireannach nó leis an gconsalacht Éireannach sa tír ina bhfuil cónaí ort.

Conas íoc as

Má tá tú ag athnuachan an phas ar-líne ní mór cárta dochair nó cárta creidmheasa a bheith agat.

Mura bhfuil tú ag athnuachan do phas ar -líne, féadann tú íoc as do phas Éireannach thí 'Passport Express' nó ag cuntar poibli Oifig Pasanna má tá cónaí ort in Éirinn. Más rud é go bhfuil Seirbhís na bPasanna Luais de chuid An Post á húsáid agat, ba cheart duit na táillí iarratais ar phas agus táille bhreise Sheirbhís na bPasanna Luais a íoc go díreach le An Post.

Más rud é go bhfuil cónaí ort thar lear, féadfaidh tú íoc as tríd an post nó tríd an ambasáid Éireannach nó tríd an gconsalacht Éireannach is cóngaraí duit thar lear.

Conas iarratas a dhéanamh

Iarratais ar-líne

Féadann tú do phas a athnuachan ar-líne trí na treoracha ceim ar cheim a leanúint.

Iarratais ar Pháipéar

Más rud é go bhfuil cónaí ort in Éirinn, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ach úsáid a bhaint as Seirbhís na bPasanna Luais nó go pearsanta ag oifig d’Oifig na bPasanna. Má tá cónaí ort thar lear, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh go pearsanta nó gnáthphost nó post cláraithe a úsáid ag an ambasáid Éireannach nó ag an gconsalacht Éireannach is cóngaraí duit.

Más saoránach Éireannach thú ar a bhfuil cónaí sa Stát, ba cheart duit foirm APS 1 a chomhlánú. Gheobhaidh tú na foirmeacha sin ag stáisiúin na nGardaí agus ag aon Oifig Phoist.

Más saoránach Éireannach thú ar a bhfuil cónaí i dTuaisceart Éireann nó lasmuigh d’Éirinn, ba cheart duit foirm APS 2 a chomhlánú. Is féidir leat an fhoirm iarratais a fháil ón ambasáid Éireannach nó ón gconsalacht Éireannach sa tír ina bhfuil cónaí ort (nó ón ambasáid nó ón gconsalacht is cóngaraí duit). Tá Seirbhís na bPasanna Luais, lena n-áirítear foirmeacha, ar fáil trí bhrainsí áirithe d’Oifig Phoist na Ríochta Aontaithe i dTuaisceart Éireann (pdf).

féidir an fhoirm iarratais a íoslódáil faoi láthair.

Tar éis duit an fhoirm a fháil, ba cheart duit na nótaí mionsonraithe a chuirtear ar fáil léi a léamh chun cabhrú leat d’iarratas a chomhlánú i gceart. Ní mór an fhoirm iarratais a bheith sínithe ag finné oifigiúil a fhéadann d’aitheantas agus na sonraí a thug tú a dheimhniú.

Na doiciméid a theastaíonn

Má tá tú ag déanamh iarratais ar-líne, is gá grianghraf digiteach a sholáthar. Tá trí bhealach chun é seo a dhéanamh. Féach na treoirlínte mionsonraithe do ghrianghraif ar dfa.ie.

I gcás gach iarratas ar do phas Éireannach a athnuachan, chomh maith leis an bhfoirm iarratais chomhlánaithe, is gá a leanas a chur isteach:

 • Ceithre ghrianghraf, a bhfuil 2 cheann díobh sínithe ag finné de réir na dtreoracha a chuirtear ar fáil leis an bhfoirm iarratais
 • Do phas reatha nó is déanaí eisiúint. Más bailí ar feadh níos lú ná 12 mhí eile atá do phas reatha, glacfar le cóip den phas. (Má tá tú ag déanamh athnuachana ar do phas agus gan aon athrú á dhéanamh agat air, ní gá duit ach do phas Éireannach is déanaí a chur isteach)
 • An táille chuí

Má tá pas linbh á athnuachan, a eisíodh ó Eanáir 2005 i leith, b'fhéidir nach bhfuil gá duit an teastas breithe a sheoladh ar aghaidh. Faigh amach tuilleadh inár gcáipéis ar phasanna do leanaí.

Doiciméid bhreise

Más mian leat an t-ainm ar do phas a athrú chuig d’ainm pósta nó d’ainm páirtnéireachta sibhialta, caithfidh tú do theastas pósta shibhialta nó do theastas páirtnéireachta sibhialta a chur isteach.

Más rud é gur eisíodh do phas roimhe i d’ainm pósta agus gur mian leat go n-eiseofar do phas nua i d’ainm roimh phósadh, caithfidh tú do theastas breise agus d’ordú cúirte um idirscaradh breithiúnach nó do chomhaontú idirscartha nó d’fhoraithne colscartha a chur isteach. Murach sin, caithfidh tú 2 dhoiciméad oifigiúla a chur isteach a thaispeánann go bhfuil d’ainm roimh phósadh in úsáid agat le 2 bhliain anuas.

Murab ionann an t-ainm a thugtar ort agus an t-ainm ar do phas is déanaí agus ní hamhlaidh sin de bharr pósta, páirtnéireachta sibhialta nó uchtú, beidh ort fianaise dhoiciméadach a chur isteach a dhearbhaíonn go bhfuil an t-ainm in úsáid agat ar feadh 2 bhliain ar a laghad. Má tá tú ar eolas ag an leagan Gaeilge de d'ainm ach ní gá duit cruthúnas 2 bhliain 'úsáide, cruthúnas ar a laghad 6 mhí úsáide féadfar glacadh. Má tá an cruthúnas úsáide 6 mhí glacadh leis, beidh an leagan Béarla d'ainm a thabhairt faoi deara freisin ar an bpas. Áirítear le samplaí den doiciméadúchán sin ceadúnas tiomána, ráitis bhainc, árachas, cáin agus doiciméid leasa shóisialaigh. Ba cheart duit 2 shampla ar a laghad a chur le d’iarratas.

Mura bhfuil do chuid doiciméad i mBéarla, caithfidh tú leagan deimhnithe Béarla arna aistriú ag aistritheoir cláraithe a sholáthar.

Amanna próiseála do phasanna Éireannacha

Molann an tSeirbhís Pas láidir go bhfuil tú iarratas a dhéanamh ar do phas ar a laghad 6 seachtaine roimh do dháta taistil.

Trí iarratas a dhéanamh trí Sheirbhís na bPasanna Luais, cinntíonn sé go bpróiseálfar iarratais athnuachan chomhlánaithe laistigh de 15 lá oibre. D’fhéadfadh go sínfí an tréimhse sin ag tráthanna áirithe sa bhliain mar thoradh ar líon méadaithe iarratas. Seiceáil láithreán Gréasáin na Seirbhíse Pasanna le haghaidh na faisnéise reatha faoi am próiseála.

Ba cheart duit iarratas a dhéanamh go pearsanta chuig ceann ar bith d’Oifigí na bPasanna sa chás go mbeidh tú ag taisteal laistigh de 3 seachtaine. D’fhonn iarratas a dhéanamh go pearsanta chuig ceann ar bith d’Oifigí na bPasanna, ba cheart duit coinne a chur in áirithe ar líne.

Más rud é go dteastaíonn pas uait go práinneach, ba cheart duit dul i dteagmháil leis an tSeirbhís Pasanna.

Má tá cónaí ort thar lear, ba cheart duit 6-8 seachtaine ar a laghad a fhágáil le haghaidh phróiseáil d’iarratais tríd an ambasáid nó tríd an gconsalacht is cóngaraí duit.

An dul chun cinn ar d’iarratas ar phas a rianú

Cuireann an tSeirbhís Pasanna Seirbhís um Rianú Pas ar fáil. Ligeann an tseirbhís seo duit stádas d’iarratais a sheiceáil ar líne. Chun déanamh amhlaidh, ní mór duit an uimhir iarratais ó d’fhoirm (le fáil ag barr na foirme ar chlé) a bheith agat.

Seirbhís Athnuachan Mear Píolótach

Tá Seirbhís Athnuachan Mear Píolótach tús curtha ag an Oifig na bPasanna i mBaile Átha Cliath do dhaoine fásta agus do pháistí atá ag iarraidh a athnuachan a n-pasanna agus atá siad ag taisteal i níos lú ná 3 lá oibre. Is féidir leat a dhéanamh coinne don tSeirbhís Athnuachan mear ag passportappointments.ie.

Doiciméid taistil éigeandála

I gcásanna fíoréigeandálacha féadfaidh an t-oifigeach ar dualgas ag Roinn na nGóthaí Eachtracha agus Trádála doiciméad taistil éigeandála a bhfuil bailíocht theoranta leis a eisiúint. Seo a leana samplaí dá léithéid:

 • Cásanna Anacra móra ar nós básanna nó sochraidí gaolta teaghlaigh thar lear.
 • Cóireáil leighis phráinneach thar lear.

Ní féidir doiciméid taistil éigeandála a eisiúint do pháistí atá faoi bhun 18 mbliana d'aois (seachas i gcúinsí fíortheoranta), d'iarratasóirí chéad uaire ná i gcásanna nach mbaineann le éigeandáil leighis ná méala teaghlaigh.

Tá muirear €110 ar an tseirbhís éigeandála taobh amuigh de ghnáthuaireanta seo.T

Féadfaidh ambasáiseanna agus consalachtaí Éireannacha doiciméid taistil éigeandála a eisiúint chomh maithin ionad pas goidthe nó caillte thar lear.

Síniú an phas

Nuair a fhaigheann tú do phas, ba chóir duit a shíniú. I gcás phas linbh, ba chóir an páiste a shíniú. Mura bhfuil an leanbh in ann a n-ainm a shíniú, ba cheart é a fhágáil bán.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Má dhéanann tú iarratas laistigh den stát, féadann tú do phas a athnuachan ar-líne nó trí passport Express. Má úsáideann tú Passport Express, is feidir d'iarratas a chur isteach ag Oifig an Phoist is gaire duit. Níor cheart ach do dhaoine ag a bhfuil pleananna taistil láithrigh nó ag a bhfuil gá le taisteal chun críche éigeandáil teaghlaigh agat iarratas a dhéanamh go pearsanta ag ceann ar bith d’Oifigí na bPasanna.

Má dhéanann tú iarratas ó lasmuigh den stáit, féadann tú do phas a athnuachan ar-líne nó seol iarratas comhlánaithe chuig an Ambasáid nó an Chonsalacht Éireannach is gaire duit, nó cuir isteach é ag Oifig an Phoist Thuaisceart na hÉireann is gaire atá páirteach má úsáideann tú Passport Express.

Is féidir leat teastas breithe, teastas pósta, teastas páirtnéireachta sibhialta agus teastas uchtála a ordú ar líne ó FSS.

Oifig na bPasanna

Teach Knockmaun
42-47 Sráid an Mhóta Íochtarach
Baile Átha Cliath 2
D02 TN83
Éire

Teil:+353 (0)1 671 1633
Facs:+353 (0)1 671 1092
Láithreán Gréasáin: https://www.dfa.ie/passports-citizenship/
R-phost: passportdublin@dfa.ie

Oifig na bPasanna

1a An Mál Theas
Cork
Ireland

Teil:+353 21 494 4700
Láithreán Gréasáin: https://www.dfa.ie/passports-citizenship/
R-phost: passportcork@dfa.ie

Page edited: 10 October 2017