Do cheadúnas tiomána nó do cheadúnas foghlaimeora a nuashonrú

Réamhrá

Nuair a dhéanann tú iarratas ar cheadúnas tiomána nó ar cheadúnas foghlaimeora, eisítear é san ainm agus sa seoladh baile a sholáthraíonn tú ag an am. Má athraíonn tú d’ainm nó do sheoladh baile ina dhiaidh sin, féadfar do cheadúnas tiomána reatha nó do cheadúnas foghlaimeora reatha a mhalartú ar cheann nuashonraithe.

Ní mór duit fianaise dhoiciméadach ar an athrú a sholáthar. Is ionann an dáta éaga a bheidh ag do cheadúnas tiomána nua nó do cheadúnas foghlaimeora nua agus an dáta éaga a bheidh ag do cheadúnas tiomána bunaidh nó do cheadúnas foghlaimeora bunaidh.

Rialacha

Cé go gceanglaítear ort do cheadúnas tiomána nó do cheadúnas foghlaimeora a iompar leat i gcónaí agus tú ag tiomáint, ní cheanglaítear ort leis an dlí do cheadúnas tiomána nó do cheadúnas foghlaimeora a athrú sa chás go n-athraíonn tú d’ainm nó do sheoladh baile. Tá sé inmholta, áfach.

Agus tú ag tiomáint, ceanglaítear ort fianaise ar do cheadúnas tiomána nó do cheadúnas foghlaimeora sa chás go n-iarrann an Garda Síochána ort déanamh amhlaidh. Dá bhrí sin, ba cheart faisnéis atá cothrom le dáta a bheith i do cheadúnas tiomána nó do cheadúnas foghlaimeora.

Rataí

Ní ghearrtar aon mhuirear ar d’ainm nó do sheoladh baile a athrú.

Conas iarratas a dhéanamh

Caithfidh tú iarratas a dhéanamh go pearsanta chuig ceann amháin d’ionaid na Seirbhíse Náisiúnta um Cheadúnais Tiomána (NDLS) murar ghlac ionad de chuid an NDLS le d’iarratas ar cheadúnas tiomána nó ar cheadúnas foghlaimeora cheana féin agus murar deimhníodh do chéannacht. Caithfidh tú fianaise ar d’Uimhir PSP agus cruthúnas ar sheoladh baile a thabhairt leat chun a dheimhniú gur tusa an duine atá ag déanamh iarratas ar do cheadúnas tiomána nó do cheadúnas foghlaimeora a nuashonrú. Féach ‘Cruthúnas céannachta’ thíos.

Déanann tú iarratas ar do cheadúnas tiomána nó do cheadúnas foghlaimeora a nuashonrú ach úsáid a bhaint as an bhfoirm iarratais do cheadúnas tiomána (D401) nó do cheadúnas foghlaimeora (D201), de réir mar is cuí. Tá siad ar fáil ó ionaid an NDLS, ó ionaid tástála tiomána, ó ionaid tástála teoirice tiomána agus ó stáisiúin na nGardaí. Is féidir iad a íoslódáil freisin mar seo a leanas:

Ní mór na nithe seo a leanas a bheith ag gabháil le d’fhoirm iarratais chomhlánaithe:

 • Do cheadúnas tiomána reatha nó do cheadúnas foghlaimeora reatha
 • Fianaise dhoiciméadach ar athrú ar ainm nó ar sheoladh baile (féach thíos)

Iarratais phoist

Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh trí chasadh an phoist más rud é gur ghlac ionad de chuid an NDLS le d’iarratas ar cheadúnas tiomána nó ar cheadúnas foghlaimeora cheana féin agus gur deimhníodh do chéannacht. Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh trí chasadh an phoist chuig an tSeirbhís Náisiúnta um Cheadúnais Tiomána ag an seoladh thíos.

Fianaise dhoiciméadach

Athrú ar ainm tar éis pósta nó páirtnéireachta sibhialta: Caithfidh tú deimhniú oifigiúil pósta nó páirtnéireachta sibhialta de chuid na Ríochta Aontaithe nó na hÉireann a chur ar fáil. Más rud é gur pósadh thú nó gur éirigh tú i do pháirtnéir sibhialta i dtír éigin eile, féadfaidh tú do phas, do chárta aitheantais náisiúnta nó do dhoiciméad taistil Éireannach a chur isteach mar fhianaise a thacaíonn le d’athrú ar ainm.

Athrú ar ainm tar éis colscartha nó idirscartha: Ní mór duit do theastas breithe de chuid na hÉireann nó na Ríochta Aontaithe agus 2 phíosa faisnéise ar úsáid d’ainm nua a chur isteach, mar shampla, bille fóntais, comhfhreagras le comhlacht rialtais nó duillín pá. Más rud é go ndéanann tú d’fhoraithne cholscartha nó do chomhaontú idirscartha dhleathaigh de chuid na hÉireann nó na Ríochta Aontaithe lena léirítear sonraí faoi do phósadh roimhe a chur isteach freisin, ní chaithfidh tú fianaise ar úsáid a chur isteach.

Athrú ar ainm tar éis gníomhas aonpháirtí: Ní mór duit an fhoraithne ghníomhas aonpháirtí oifigiúil de chuid na Ríochta Aontaithe nó na hÉireann agus 2 phíosa faisnéise ar úsáid an ainm nua a chur isteach, mar shampla, bille fóntais, comhfhreagras le comhlacht rialtais nó duillín pá.

Athrú ar ainm chun an leagan Gaeilge de d’ainm a úsáid: Ní mór duit 2 phíosa faisnéise ar úsáid an ainm nua a chur isteach, mar shampla, bille fóntais, comhfhreagras le comhlacht rialtais nó duillín pá.

Athrú ar sheoladh baile: Ní mór duit cruthúnas ar do sheoladh baile nua a chur isteach. Féach ‘Cruthúnas ar sheoladh baile’ thíos.

Cruthúnas céannachta

Glactar leis na doiciméid seo a leanas mar chruthúnas céannachta:

 • Fianaise ar d’Uimhir PSP

  - Cárta Seirbhísí Poiblí/Cárta Seirbhísí Sóisialta

  - Comhfhreagras ó na Coimisinéirí Ioncaim nó ón Roinn Leasa Shóisialaigh lena léirítear UPSP

  - P21/Measúnú Cánach/Fógra faoi chreidmheasanna cánach

  - Admháil ar íocaíocht leasa shóisialaigh

  - Cárta leighis/Cárta na Scéime Íocaíochta Drugaí (SID)

  - Duillín pá nó P60/P45

 • Cruthúnas ar sheoladh baile (Féach an Nóta thíos)

  - Bille fóntais ó do sholáthraí leictreachais/teileafóin/gáis/teilifís chábla/leathanbhanda

  - Comhfhreagras le cuideachta árachais

  - Ráiteas ó do bhanc/do chumann foirgníochta/do chomhar creidmheasa

  - Litir ón Roinn Coimirce Sóisialaí nó ó na Coimisinéirí Ioncaim

  - Comhfhreagras oifigiúil eile ó ghníomhaireacht Stáit de chuid na hÉireann, amhail ranna rialtais; FSS; Clár na dToghthóirí/cárta vótála; an Lár-Oifig Iontrála; an Bord um Thionóntachtaí Cónaithe nó coláiste tríú leibhéal/gníomhaireacht oiliúna

Tabhair faoi deara: Ní fhéadann doiciméid chruthúnais ar sheoladh baile bheith níos mó ná 6 mhí d’aois ag dáta an iarratais. Ní ghlactar le billí fón póca ná le ráitis ó chártaí siopa/ó chuideachtaí catalóige.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Ba cheart iarratas ar cheadúnas tiomána nó ar cheadúnas foghlaimeora a nuashonrú a dhéanamh go pearsanta chuig ceann amháin d’ionaid na Seirbhíse Náisiúnta um Cheadúnais Tiomána (NDLS) - féach ‘Conas Iarratas a Dhéanamh’ thuas. Is féidir leat coinne a chur in áirithe ar líne.

Cuireann an tSeirbhís Náisiúnta um Cheadúnais Tiomána faisnéis maidir le do shonraí pearsanta a athrú ar fáil ar a láithreán Gréasáin.

Seirbhís Náisiúnta um Cheadúnais Tiomána

Údarás Um Shábháilteacht Ar Bhóithre
Po Box 858
Southside Delivery Office
Corcaigh
Éire

Teil:0761 08 7880
Láithreán Gréasáin: https://www.ndls.ie/
R-phost: info@ndls.ie

Page edited: 12 August 2014