Anseo atá tú: Baile > Ag bogadh tíre > Dídeanaithe agus Lucht Iarrtha Tearmainn > An próiseas tearmainn in Éirinn > Ag teacht go hÉirinn mar iarrthóir tearmainn nó mar dhídeanaí

Ag teacht go hÉirinn mar iarrthóir tearmainn nó mar dhídeanaí

Réamhrá

Úsáidtear an téarma dídeanaí sa ghnáthchaint chun cur síos ar roinnt catagóirí daoine a d’fhéadfadh stádais éagsúla dlíthiúla a bheith acu agus a d’fhéadfadh cearta agus oibleagáidí athraitheacha a bheith acu dá bharr sin, ach a bhfuil baint acu go léir leis an bpróiseas na dteifeach mar a shainmhínítear i ndlí na hÉireann é agus é bunaithe ar choinbhinsiún idirnáisiúnta.

An 30 Meitheamh 2015, d’fhoilsíodh an Rialtas an Tuarascáil ná Meitheal um Próiseas Cosanta, Soláthar Díreach agus tacaíochtaí d’iarrthóirí tearmainn san áireamh.

Athruithe ar an dlí ar inimirce

Soláthraíonn an tAcht um Chosaint Idirnáisiúnta 2015

 • Nós imeachta iarratais aonair ar chosaint a chur isteach ina gcorpraítear na hiarratais ar stádas dídeanaithe, fhochosaint agus chead chun fanacht
 • Aistreofar próiseáil iarratas cosanta ón Oifig an Choimisinéara Iarratais do Dhídeanaithe chuig an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais
 • Bunú Binse Achomhairc Cosanta Idirnáisiúnta neamhspléach

Clár Cosaint Dídeanaí na hÉireann

Tugann an Rialtas isteach Clár Cosaint Dídeanaí na hÉireann a sholáthróidh cosaint idirnáisiúnta do 4,000 duine. Beidh líonra ionaid éigeandála agus measúnaithe bunaithe sna háiteanna a dhéanfar measúnaithe agus cinntí le haghaidh stádas dídeanaí.

Catagóirí éagsúla

Iarrthóir tearmainn

Is duine é an t-iarrthóir tearmainn a lorgaíonn aitheantas mar dhídeanaí faoi réir théarmaí Choinbhinsiún na bliana 1951 a bhaineann le Stádas na nDídeanaí mar a shainmhínítear in san Acht na nDídeanaithe 1996, arna leasaithe. Faoin Alt 2 is an sainmhíniú dlíthiúil de dhídeanaí é duine a bhíonn, "de bharr údar maith eagla de ghéarleanúint orthu mar gheall ar chúiseanna ciníochais, creidimh, náisiúntachta, ballraíochta de ghrúpa áirithe sóisialta nó tuairime polaitiúla, go mbíonn siad lasmuigh de thír a náisiúntachta agus nach féidir, nó de thoradh na heagla sin, nach bhfuil toilteanach cosaint na tíre sin a fháil dóibh féin; nó nach bhfuil náisiúntacht acu agus iad lasmuigh dá ngnáthionad cónaithe roimhe sin, nach féidir nó, de bharr na heagla sin, nach bhfuil toilteanach chun filleadh uirthi"

Dídeanaí Coinbhinsiúin

Is duine é an dídeanaí coinbhinsiúin a chomhlíonann riachtanais sainmhínithe an teifigh faoi théarmaí Choinbhinsiún na Ginéive i ndáil le stádas na ndídeanaí mar a shainmhínítear in Acht na nDídeanaithe 1996 é; agus ar a mbronntar stádas dídeanaí

Dídeanaí Cláir

Is duine é an dídeanaí cláir ar tugadh cuireadh go hÉirinn dó faoi chinneadh Rialtais mar fhreagairt ar iarratas daonnachtúil, a thagann de ghnáth ó Ard-Choimisinéir na Náisiún Aontaithe do Theifigh (UNHCR), chun críoch na cosanta sealadaí nó an athlonnaithe.

Cosaint choimhdeach

Faoi Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Cosaint Choimhdeach) 2013, is é is duine atá incháilithe do chosaint choimhdeach, duine “nach gcáilíonn mar dhídeanaí, ar léirigh bunúis shubstainteacha ina leith go gcreidtear gur fíorbhaol don duine sin, dá bhfillfeadh sé/sí ar a t(h)ír dhúchais, agus go mbeadh sé/sí thíos le díobháil thromchúiseach agus nach bhfuil in ann nó, de dheasca an bhaoil sin, nach bhfuil toiliúil cosaint na tíre sin a fháil.”

Faoi Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Cosaint Choimhdeach) (Leasú) 2015, má dhéanann duine iarratas ar aitheantas mar dhídeanaí, is féidir leis iarratas ar chosaint choimhdeach (pdf) a dhéanamh freisin. Chomh maith le sin, is féidir iad atá a n-iarratas ar stádas dídeanaí ar feitheamh. Cuireann Oifig an Choimisinéara Iarratais do Dhídeanaithe cineálacha iarratais áirithe in ord tosaíochta (pdf).

Cead chun fanacht

Aon duine nach gcomhlíonann go hiomlán riachtanais sainmhínithe na ndídeanaí faoi théarmaí Choinbhinsiún na Ginéive a bhaineann le stádas na ndídeanaí mar a shainmhínítear in Acht na nDídeanaithe 1996 é; féadfar cead chun fanacht sa Stát a bhronnadh orthu. Féadfar cead chun fanacht a bhronnadh ar náisiúnaigh neamh-AE ar diúltaíodh iad a dhearbhú mar dhídeanaithe, freisin, agus nach bhfuil i dteideal fochosanta.

Cá háit a dhéanfaidh mé iarratais?

Oifig um Chosaint Idirnáisiúnta

Seirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann
79-83 Sráid an Mhóta Íochtarach
Baile Átha Cliath
D02 ND99
Éire

Uaireanta Oscailte:Lu-hAo 9.30rn-1in, 2-4.30in
Teil:+353 1 602 8000
Facs:+353 1 602 8122
Láithreán Gréasáin: http://www.ipo.gov.ie/en/ipo/pages/home
R-phost: info@ipo.gov.ie

  Page edited: 8 January 2016

  Teanga

  English

  Ábhar Gaolmhar

  • Gluais de Théarmaí Inimirce
   Liosta de shaintéarmaí inimirce agus míniú gearr ar is brí leo.
  • Cead chun fanacht in Éirinn
   Féadfar cead chun fanacht in Éirinn a thabhairt do dhaoine ar diúltaíodh stádas dídeanaithe nó cosanta coimhdí a bhronnadh orthu. Tugadh cead fanachta do roinnt tuismitheoirí de leanaí ar shaoránaigh Éireannacha iad chomh maith.
  • Ag cur isteach ar stádas dídeanaithe
   Tá rialacha agus próisis tábhachtacha éagsúla ann a bhaineann le hiarratas a chur isteach ar stádas dídeanaí in Éirinn

  Téigh i dteagmháil linn

  Má tá ceist agat a bhaineann leis an ábhar seo, is féidir leat glao a chur ar an tSeirbhís Ghutháin um Fhaisnéis do Shaoránaigh 0761 07 4000 (Luan go hAoine idir 9rn agus 8in) no trí bhualadh isteach san Ionad Faisnéise do Shaoránaigh is gaire du