Anseo atá tú: Baile > Ag bogadh tíre > Dídeanaithe agus Lucht Iarrtha Tearmainn > An próiseas tearmainn in Éirinn > Ag teacht go hÉirinn mar iarrthóir tearmainn nó mar theifeach

Ag teacht go hÉirinn mar iarrthóir tearmainn nó mar theifeach

Réamhrá

Úsáidtear an téarma "teifeach" sa ghnáthchaint laethúil chun cur síos ar roinnt catagóirí daoine a d’fhéadfadh stádais éagsúla dlíthiúla a bheith acu agus a d’fhéadfadh cearta agus oibleagáidí athraitheacha i sochaí na hÉireann a bheith acu dá bharr sin, ach a bhfuil baint acu go léir leis an bpróiseas na dteifeach mar a shainmhínítear i ndlí na hÉireann é agus é bunaithe ar choinbhinsiún idirnáisiúnta.

Na hathruithe atá molta ar an dlí ar inimirce: Foilsíodh an Scéim Ghinearálta an Bille um Chosaint Idirnáisiúnta an 25 Márta 2015. Is é an phríomhaidhm nós imeachta aonair iarratas ar chosaint a chur isteach ina gcorpraítear na hiarratais ar stádas dídeanaithe, fhochosaint agus chead chun fanacht.

Is briseadh síos de na catagóirí éagsúla sin atá sa mhéid seo a leanas.

Iarrthóir tearmainn

Is duine é an t-iarrthóir tearmainn a lorgaíonn aitheantas mar theifeach faoi réir théarmaí Choinbhinsiún na bliana 1951 a bhaineann le Stádas na dTeifeach mar a shainmhínítear in san Acht na nDídeanaithe 1996, arna leasaithe. Faoin Alt 2 is an sainmhíniú dlíthiúil de dhídeanaí é duine a bhíonn, "de bharr údar maith eagla de ghéarleanúint orthu mar gheall ar chúiseanna ciníochais, creidimh, náisiúntachta, ballraíochta de ghrúpa áirithe sóisialta nó tuairime polaitiúla, go mbíonn siad lasmuigh de thír a náisiúntachta agus nach féidir, nó de thoradh na heagla sin, nach bhfuil toilteanach cosaint na tíre sin a fháil dóibh féin; nó nach bhfuil náisiúntacht acu agus iad lasmuigh dá ngnáthionad cónaithe roimhe sin, nach féidir nó, de bharr na heagla sin, nach bhfuil toilteanach chun filleadh uirthi"

Teifeach Coinbhinsiúin

Is duine é an teifeach coinbhinsiúin a chomhlíonann riachtanais sainmhínithe an teifigh faoi théarmaí Choinbhinsiún na Ginéive i ndáil le stádas na dteifeach mar a shainmhínítear in Acht na nDídeanaithe, 1996 é; agus ar a mbronntar stádas teifigh.

Teifeach Cláir

Is duine é an teifeach cláir ar tugadh cuireadh go hÉirinn dó faoi chinneadh Rialtais mar fhreagairt ar iarratas daonnachtúil, a thagann de ghnáth ó Ard-Choimisinéir na Náisiún Aontaithe do Theifigh (UNHCR), chun críoch na cosanta sealadaí nó an athlonnaithe.

Cead chun fanacht

Aon duine nach gcomhlíonann go hiomlán riachtanais sainmhínithe na dteifeach faoi théarmaí Choinbhinsiún na Ginéive a bhaineann le stádas na dteifeach mar a shainmhínítear in Acht na nDídeanaithe, 1996 é; féadfar cead chun fanacht sa stát a bhronnadh orthu. Féadfar cead chun fanacht a bhronnadh ar náisiúnaigh neamh-AE ar diúltaíodh iad a dhearbhú mar dhídeanaithe, freisin, agus nach bhfuil i dteideal fochosanta.

Cá háit a dhéanfaidh mé iarratais?

Oifig An Choimisinéara Iarratais do Dhídeanaithe

79-83 Sráid an Mhóta Íochtarach
Baile Átha Cliath 2
Éire

Uaireanta Oscailte:8:45-16:00 Lu-hAo
Teil:+353 1 602 8000
Facs:+353 1 602 8122
Láithreán Gréasáin: http://www.orac.ie/
R-phost: oracmail@orac.ie

  Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 26 March 2015

  Teanga

  English | Français

  Ábhar Gaolmhar

  • Gluais de Théarmaí Inimirce
   Liosta de shaintéarmaí inimirce agus míniú gearr ar is brí leo.
  • Cead chun fanacht in Éirinn
   Féadfar cead chun fanacht in Éirinn a thabhairt do dhaoine ar diúltaíodh stádas dídeanaithe a bhronnadh orthu. Tugadh cead fanachta do roinnt daoine de réir na Scéime um Leanaí a Rugadh in Éirinn chomh maith (IBC/05).
  • Ag cur isteach ar stádas dídeanaithe
   Tá rialacha agus próisis tábhachtacha éagsúla ann a bhaineann le hiarratas a chur isteach ar stádas dídeanaí in Éirinn

  Téigh i dteagmháil linn

  Má tá ceist agat a bhaineann leis an ábhar seo, is féidir leat glao a chur ar an tSeirbhís Ghutháin um Fhaisnéis do Shaoránaigh 0761 07 4000 (Luan go hAoine idir 9rn agus 8in) no trí bhualadh isteach san Ionad Faisnéise do Shaoránaigh is gaire duit.