Córas Eurodac

Réamhrá

Bhunaigh an tAontas Eorpach córas Eurodac chun méarloirg na n-iarrthóirí tearmainn agus na n-inimirceach mídhleathach a chur i gcomparáid. Is éard is cuspóir leis sa phróiseas tearmainn ná feidhmiú Rialachán Bhaile Átha Cliath III a éascú, a chumasíonn cinneadh an Stáit a bhíonn freagrach as imscrúdú iarratas cosanta idirnáisiúnta.

Cuireann Rialachán Bhaile Átha Cliath III meicníocht ar fáil chun socrú cén stát atá freagrach as hiarratais ar chosaint idirnáisiúnta a dhéantar i gceann de bhallstáit an Aontais Eorpaigh (AE) a scrúdú. D’aontaigh na hAirí freagracha sa bhliain 1991, agus na ballstáit ag dúil le haithint na n-eachtrannach a thaisc iarratas cosanta idirnáisiúnta cheana féin i mballstát éigin eile, córas a bhunú ar fud an Chomhphobail le méarloirg na n-iarrthóirí cosanta idirnáisiúnta a chur i gcomparáid.

Cuireann córas Eurodac ar chumas na mballstát iarrthóirí tearmainn agus daoine a aithint a thrasnaigh críoch sheachtrach den AE ar bhealach mí-rialta. Is féidir leis na ballstáit - trí chomparáid na méarlorg - a chinneadh ar éiligh iarrthóir tearmainn nó náisiúnach eachtrannach a aimsítear le bheith i láthair go mídhleathach laistigh de bhallstát cosaint idirnáisiúnta i mballstát éigin eile.

Is éard is Eurodac ann ná Láraonad laistigh de Choimisiún an AE a bhfuil bunachar sonraí ar ríomhaire aige le méarloirg na n-iarrthóirí tearmainn a chur i gcomparáid agus córas chun sonraí leictreonacha a tharchur idir ballstáit agus an bunachar sonraí.

I dteannta leis na méarloirg, áireofar go sonrach leis na sonraí a sheolann ballstáit an ballstát bunaidh, áit agus dáta an iarratais chosaint idirnáisiúnta más infheidhmithe, gnéas agus uimhir thagartha. Tiomsaítear/Bailítear sonraí do dhuine ar bith os cionn 14 bliana d’aois agus códaítear go díreach sa bhunachar sonraí iad ag an Lár-Aonad agus an ballstát bunaidh.

I gcás na n-iarrthóirí tearmainn, coinnítear na sonraí ar feadh 10 mbliana mura bhfaigheann an duine aonair saoránacht cheann na mballstát, nuair a léirscriostar a sonraí go láithreach. Coinnítear sonraí na náisiúnach eachtrannach a ghabhtar agus iad ag iarraidh teorainn sheachtracha a thrasnú go mí-rialta ar feadh dhá bhliain ón dáta ónar tugadh na méarloirg. Léirscriostar na sonraí go láithreach ag deireadh an 2 bhliain má:

  • Má fhaigheann an náisiúnach eachtrannach cead cónaithe, nó
  • Má tá críocha na mBallstát fágtha ina ndiaidh acu.

I gcás na náisiúnach eachtrannach a fhaightear go mídhleathach laistigh de bhallstát, ligeann Eurodac comparáid a dhéanamh idir a méarloirg agus na cinn atá sa bhunachar sonraí lárnach chun a chinntiú an ndearna an duine sin iarratas ar chosaint idirnáisiúnta i mballstát eile cheana féin. Tar éis na méarloirg a bheith tarchurtha chun críoch na comparáide, ní stórálann Eurodac a thuilleadh iad.

Maidir le cosaint sonraí pearsanta, ní mór do na ballstáit bhunaidh chun a chinntiú go dtógtar na méarloirg go dlíthiúil chomh maith le hoibríochtaí lena mbaineann úsáid, traschur, caomhnú nó léirscriosadh na sonraí iad féin.

Feidhmiú Eurodac in Éirinn

Beidh ort agus do mhionúir chleithiúnacha bhur ngrianghraf a thógáil mar chuid den phróiseas iarratais ar chosaint idirnáisiúnta. Beidh ort freisin do mhéarlorg a thabhairt. Féadfar méarlorg do mhionúr cleithiúnach a thabhairt freisin. Féadfar bhur méarlorg a nochtadh faoi rún chuig na húdaráis Éireannacha ábhartha agus chuig údaráis tíortha eile, ag a bhféadfadh freagracht a bheith as d’iarratas a bhreithniú faoi Rialachán Bhaile Átha Cliath III (éascaíonn córas leictreonach - Eurodac - aistriú na faisnéise méarloirg idir tíortha Rialachán Bhaile Átha Cliath III).

Má dhiúltaíonn tú do thabhairt do mhéarloirg, measfar nach ndearna tú iarracht réasúnta chun d’fhíor-aitheantas a bhunú agus gur theip tú i do dhualgas chun comhoibriú i bhfiosrúchán d’iarratais. D’fhéadfadh sé seo cur isteach ar inchreidteacht d’iarratais agus d'iarratas a stiúradh i dtreo a aistarraingthe, diúltóidh an tAire sa chás sin do dhearbhú a thabhairt duit. Ba chóir duit a thabhairt faoi deara freisin go bhféadfadh ball den Gharda Síochána, de réir alt 20 na hAchta um Chosaint Idirnáisiúnta 2015, mar a mbíonn siad amhrasach, le cúis réasúnta, faoi iarratasóir nach ndearna sé nó sí iarracht réasúnta a (h)aitheantas a bhunú, go bhféadfaidís an duine i gceist a choinneáil.

Page edited: 10 January 2017