Ag cur isteach ar chosaint idirnáisiúnta in Éirinn

Réamhrá

Soláthraíonn an tAcht um Chosaint Idirnáisiúnta 2015, a chuaigh i bhfeidhm ar an 31 Nollaig 2016, do nós imeachta iarratais aonair ar chosaint idirnáisiúnta. Tagann sé in áit córas níos luaithe ina rabhthas in ann an iliomad iarratas a dhéanamh.

Faoin Acht, is é an duine a cháilíonn do chosaint idirnáisiúnta ná—

(a) dídeannaí agus maidir leo siúd a bhfuil dearbhú dídeannaí i bhfeidhm, nó

(b) duine i dteideal ar chosaint thánaisteach agus maidir leo siúd a bhfuil dearbhú dídeannaí tánaisteach i bhfeidhm"

Faoin Acht, rachfar i ngelic le d'iarratas ar chosant idirnáisiúnta mar a leanas:

 • Don chéad ásc, rachaidh an Oifig um Chosaint Idirnáisiúnta (IPO) i ngleic leis, a dhéanfas moladh maidir le do chás
 • Má tá an moladh diúltach agus go bhfuil tú i dteideal achomhairc, rachaidh an Binse Achomhairc do Dhídeanaithe i ngleic le haon achomharc dá leithéid
 • Sa deireadh, bunaithe ar mholadh ón Oifig um Chosaint Idirnáisiúnta nó Oifig an Bhinse Achomhairc um Chosaint Idirnáisiúnta, déanfaidh an tAire agus Cirt agus Comhionannais cinneadh dearbhú díídeannaí a thabhairt nó gan a thabhairt; dearbhú um chosaint thánaisteach; nó d'iarratas a dhiúltú

Is féidir iarratas a dhéanamh do chosaint idirnáisiúnta ag áit iontrála. Is féidir d'iarratas ar chosaint idirnáisiúnta a dhéanamh ag an Oifig um Chosaint Idirnáisiúnta. This section outlines the procedure to be followed in each case.

Bainfidh socrúcháin idirthréimhseacha le hiarratais áirithe do chosaint idirnáisiúnta déanta roimh an dáta tosaithe den Acht um Chosaint Idirnáisiúnta 2015 do chur i gcrích na próiseála faoin Acht.

Modh déanta iarratais

Má tá tú ag an bport iontrála, nó má tá tú sa Stát cheana féin agus ag cur isteach ar an Oifig um Chosaint Idirnáisiúnta, cuirfear agallamh ort ag oifigeach imirce nó ag oifigeach um chosaint idirnáisiúnta. Tá an réamhagallamh seo ann chun cruthú más áil leat iarratas a dhéanamh ar chosaint idirnáisiúnta agus más ea, fáil amach faoi na fáthanna ginearálta ar a bhfuil an t-iarratas bunaithe; d'aitheantas, náisiúnacht agus tír dhúchais; modh d'iontrála (is é sin, an modh iompair a d'úsáid tú agus an tslí ar thaistil tú) sa Stát; an fáth a bhfuil tú sa Stát; an bunús dleathach do do láithreacht sa Stát; agus má tá d'iarratas neamh-inghlactha, de bharr gur bronnadh cosaint idirnáisiúnta ort i Stát AE eile nó de bharr gurb é do chéad tír thearmainn ná tír nach cuid den AE í.

Iarrfar ort foirm iarratas a chomhlíonadh do chosaint idirnáisiúnta.

Má chuir tú isteach ar chosaint idirnáisiúnta, cuirfear san áireamh do leanaí mionúir atá in éindí leat i d'iarratas agus bainfidh gach cinneadh tógtha maidir le d'iarratas ar chosaint idirnáisiúnta leo.

Nuair a fuarthas d'iarratas, tabharfar ráiteas scríofa duit ag cur ar an eolas thú maidir le modhanna déanta chun d'iarratas a scrúdú; do cheart chun cúnamh dleathach a lorg agus do cheart d'ateangaire. Cuirear ar an eolas thú freisin maidir le d'oibleagáidí mar iarratasóir ar chosaint idirnáisiúnta.

Mar chuid den phróiséas, glacfar griangraf díot féin agus agus de do mhionúir chleithiúnacha agus is dualgas é seo. Caithfear lorgmhéara a thógáil freisin. Fingerprints of your dependent minors may also be taken. Your fingerprints may be disclosed in confidence to the relevant Irish authorities and to asylum authorities of other countries, which may have responsibility for considering your application under the Rialachán Bhaile Átha Cliath III (córas leictreonacht - Eurodac - éascaíonn sé aistriú eolais ar lorgmhéara idir tíortha Rialachán Bhaile Átha Cliath III).

Má dhiúltaíonn tú go nglacfar do lorgmhéara,cinnfear thú gan aon iarracht réasúnach a bheith déanta agat chun do fhíor-aitheantas a bhunú agus go bhfuil teipthe ort i do dhualgas chun comhoibriú san fhiosrú ar d'iarratas. Seans go gcuirfidh seo isteach ar chreidiúnacht d'iarratas agus go gcuirfear deireadh le d'iarratas, sa chás seo, diúltóidh an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais dearbhú a thabhairt duit. Ba cheart duit a thabhairt faoi deara freisin, faoi roinn 20 (1) den Acht um Chosaint Idirnáisiúnta 2015, áit a bhfuil amhras ag oifigeach imirce nó ball den Gharda Síochána, le cúis réasúnach, nach ndeara iarratasóir iarracht réasúnach a f(h)éiniúlacht a bhunú, seans go gcoinnítear an duine i gceist.

Beidh cead agay fanacht sa Stát agus d'iarratas á scrúdú agat agus eiseofar thú le teastas cónaithe sealadach ar a bhfuil do shonraí pearsanta agus do ghriangraf. Is é an teastas cónaithe sealadach ná teastas cláraithe imirce, agus beidh ort é a thaispeáint má iarrann oifigeach imirce nó ball den Gharda Síochána ort sin a dhéanamh ag am ar bith.

Nuair atá do theastas um chónaitheacht shealadach faighte agat, tarchuirfear chuig cuntar na Gníomhaireachta um Fháiltiú agus Comhtháthú a eagróidh go dtógfaí chuig lárionad fáiltithe tú i gceantar Bhaile Átha Cliath. Fanfaidh tú ar feadh achair ghairid, a fhad agus a bhíonn do riachtanais á meas. You will then be relocated to accommodation, which may be outside Dublin, and where you will be expected to stay while your application for international protection is being processed.

Mionúir neamhthionlactha

Treorfar páiste faoi 18 biain d'aois ag teacht ag teorainneacha an Stáit (port iontrála) nó ag an Oifig um Chosaint Idirnáisiúnta agus nach bhfuil faoi chúram duine fásta, chuig an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach. Seans go socróidh an Ghníomhaireacht ansin gur cheart go ndéanfar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta ar son an mhionúir. Specific arrangements will be made by the Child and Family Agency in conjunction with the International Protection Office for the processing of such an application. The Child and Family Agency is responsible for the general care and well being of the minor and will provide assistance to that minor.

Iarratais in Ord Tosaíochta

Seans go socróidh an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais agus go n-iarrfaidh an tAire ar an mBinse Achomhairc gur cheart dul i ngleic le roinnt ranna iarratais in ord tosaíochta. Is féidir cinneadh nó iarratas ón Aire den chineál seo a dhéanamh trí thagairt a dhéanamh do cheann amháin nó níos mó ná ceann amháin den méid seo a leanas:

 • Má tá doiciméid aitheantais ag an iarratasóir, agus mura bhfuil, má tá míniú réasúnach acu nach bhfuil na doiciméid sin acu
 • Má sholáthair an t-iarratasóir míniú réasúnach a (h)iarratas a chruthú gurb é an Stát an chéad tír shábháilte inar tháinig siad ó d'fhág siad a thír dhúchais féin.
 • Má sholáthair an t-iarratasóir míniú fíor agus iomlán ar an gcaoi a thaisteal siad agus a tháinig siad sa Stát
 • Má rinneadh an t-iarratas seachas ag teorainn an Stáit, má sholááthair an t-iarratasóir míniú réasúnach chun taispeáint cén fáth nach ndearna siad iarratas ar chosaint idirnáisiúnta díreach i ndiaidh dóibh teacht ag teorainn an Stáit
 • Áit ar fhalsaigh, ar scrios nó ar fuair an t-iarratasóir réidh le haon fhéiniúlacht nó doiciméid eile atá bainteach lena n-iarratas, má tá míniú réasúnach acu sin a dhéanamh
 • Má thug an t-iarratasóir fianaise bhréagach ar aird chun tacú lena n-iarratas, nó má rinne léiriithe bréagach, ó bhéal nó i scríbhinn
 • Má chomhordnaigh an t-iarratasóir leis an modh déanta iarratais, mar atá de dhíth faoi roinn 27 (1) den Acht
 • Más é an t-iarratasóir duine a bhfuil faoi chúram na Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach
 • Má theip ar an iarratasóir, gan chúis réasúnach, chomhlíonadh leis na riachtanais faoi roinn 16 (3) den Acht gan an Stát a fhágáil; fios a chur ar an Aire faoi sheoladh nó athrú seolta; agus más gá, tuairisciú ag tréimhsí sonraithe don oifigeach imirce nó stáisiún Garda sonraithe agus cónaí nó fanacht ag ionad lóistín a tugadh duit ag an Ghníomhaireacht um Fháiltiú agus Comhtháthú.

An 27 Feabhra 2017, d’fhoilsigh an Oifig um Chosaint Idirnáisiúnta sonraí faoi conas atá tús áite le tabhairt d’aicmí áirithe iarratais (pdf). Déanfaidh formhór na n-iarratas a sceidealú d’agallamh sa phríomhshreabhadh próiseála ar bhonn “na gcásanna is sine ar dtús”. Tabharfar tús áite, áfach, do chásanna áirithe i sreabhadh próiseála ar leith, bunaithe ar na critéir seo a leanas:

 • Cé acu an nó nach mionaoiseach neamhthionlactha atá san iarratasóir faoi chúram na Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach (Tusla)
 • Cé acu an ndearna nó nach ndearna an t-iarratasóir iarratas mar mhionaoiseach neamhthionlactha, ach nach mionaoiseach é/í a thuilleadh
 • Cé acu an bhfuil nó nach bhfuil an t-iarratasóir os cionn 70 bliain d’aois agus cé acu an bhfuil nó nach bhfuil sé/sí mar chuid de ghrúpa teaghlaigh
 • Cé acu ar thug nó nár thug an t-iarratasóir fógra don OCI ón 31 Nollaig 2016 i leith go ndearnadh tuarascáil dlí-liachta, a thugann údar maith le fios
 • Cé acu an dóchúil nó nach dóchúil go bhfuil údar maith leis an iarratas mar gheall ar an tír thionscnaimh nó gnáthchónaí an iarratasóra
 • Cé acu ar thug nó nár thug an t-iarratasóir fógra don OCI ón 31 Nollaig 2016 i leith gur cuireadh fianaise ar aghaidh, gur dheimhnigh sainchomhairleoir leighis í, i leith riocht sláinte leanúnach trom/a dhéanann bagairt don bheatha

Tá faisnéis mhionsonraithe i gcáipéis an OCI maidir le beartú tosaíochta iarratas ar chosaint idirnáisiúnta (pdf).

Tuilleadh Eolais

D'fhoilsigh an Oifig um Chosaint Idirnáisiúnta leabhrán eolais d'iarratasóirí do chosaint idirnáisiúnta (pdf).

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratais

Oifig um Chosaint Idirnáisiúnta

Seirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann
79-83 Sráid an Mhóta Íochtarach
Baile Átha Cliath
D02 ND99
Éire

Uaireanta Oscailte:Lu-hAo 9.30rn-1in, 2-4.30in
Teil:+353 1 602 8000
Facs:+353 1 602 8122
Láithreán Gréasáin: http://www.ipo.gov.ie/en/ipo/pages/home
R-phost: info@ipo.gov.ie

Page edited: 9 August 2017