Anseo atá tú: Baile > Airgead agus Cáin > Airgeadas pearsanta > Iasachtaí agus creidmheas > Ag fáil airgid ar iasacht in Éirinn

Ag fáil airgid ar iasacht in Éirinn

Eolas

D’fhéadfadh sé go mbeadh ar an gcuid is mó againn airgead a fháil ar iasacht ag tráth éigin dár saol. B’fhéidir go mbeadh ort airgead a fháil ar iasacht chun teach a cheannach agus sa chás sin bheifeá ag iarraidh morgáiste a fháil. B’fhéidir go mbeifeá ag iarraidh carr nua a fháil, mar sin b’fhéidir go bhfaighfeá iasacht cairr nó b’fhéidir go gceannófá an carr ar fruilcheannach. B’fhéidir go mba mhaith leat an áisiúlacht d’úsáid chárta creidmheasa chomh maith le haghaidh costais laethúla. Is bealaí iad creidmheas agus iasachtaí araon chun airgead a fháil ar iasacht.

Is iomaí cineál creidmheas difriúil ann. Ba chóir do dhaoine an iasacht cheart a oirfidh dá riachtanais a fháil agus breathnú i gcúpla áit chun an iasacht is fearr a fháil.

Bíonn tomhaltóirí a fhaigheann airgead ar iasacht in Éirinn faoi chosaint sa reachtaíocht ag an Acht um Chreidmheas do Thomhaltóirí 1995. Clúdaíonn an tAcht sin gach cineál creidmheasa agus ní mór d'institiúidí creidmheasa comhlíonadh leis an dlí sin. Forordaíonn an tAcht freisin na bealaí inar féidir creidmheas a fhógairt. Má bhíonn deacracht agat iasacht a thug tú amach roimhe seo a íoc ar ais, b’fhéidir go mbeadh an tSeirbhís Bhuiséadta agus Chomhairle Airgid in ann cabhrú leat.

Gearrann bainc, cumainn foirgníochta agus institiúidí creidmheasa eile táille tríd is tríd ar úsáid airgid atá tugtha ar iasacht acu. Glaoitear 'ús' ar an íocaíocht sin agus ríomhtar í ar an méid airgid a thugann tú ar iasacht agus an t-achar a mbíonn an t-airgead ar iasacht agat. Is féidir le hinstitiúidí airgeadais táillí a ghearradh chomh maith chun a gcuid costas riaracháin a chlúdach. Ní mór duit a bheith cinnte ón tús faoi na costais a bhaineann le creidmheas agus iasachtaí a ghlacadh. Faigh amach na costais sin agus déan measúnú cruinn ar conas a bheidh ar d’acmhainn iad a aisíoc. Soláthraíonn an Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí faisnéis faoi iasachtaí pearsanta.

Sula bhfaigheann tú airgead ar iasacht

Má bhíonn tú ag fáil airgid ar iasacht nó ag ceannach earraí ar fruilcheannach tá sé tábhachtach go ndéanfá:

A chinntiú go bhfuil sé ar d’acmhainn iasacht a fháil

Déan cinnte go mbeidh sé ar d’acmhainn an méid atá tú ag dul a fháil ar iasacht a íoc ar ais. Bí ciallmhar faoi na costais mhaireachtála atá ort. Déan cinnte go mbeidh aon airgead a bheidh fágtha agat tar éis do chuid bunriachtanais a íoc in ann costas iasachta a chlúdach. An mbeifeá in ann dóthain airgid a chur i dtaisce chun an rud a theastaíonn uait a cheannach in ionad iasacht a fháil? D’fhéadfá an méid a bheadh ort a thógáil ar iasacht a laghdú freisin trí airgead atá i dtaisce agat a úsáid.

Faigh iasacht a oirfidh do do chuid riachtanas

Is iomaí cineál iasachta agus creidmheasa ann. Bíonn gach cineál creidmheasa oiriúnach le haghaidh críche ar leith. Tá creidmheas ann a oireann d'airgead a fháil ar iasacht ghearrthéarmach agus cinn eile a oireann níos fearr d'airgead a fháil ar iasacht fhadtéarmach. Tá roinnt iasachtaí atá sách solúbtha ach níl cinn eile nó ní bhíonn siad solúbtha ach amháin má fhaigheann tú ráta úis inathraithe. Ciallaíonn iasacht úis inathraithe go bhféadfadh an méid a bheidh tú ag íoc ar ais athrú nuair a athraíonn rátaí úis.

Cuardaigh thart chun luach d’airgid a fháil.

Tairgeann bainc, cumainn foirgníochta agus comhair chreidmheasa réimse iasachtaí. Nuair a bhítear ag déanamh comparáide ar tháillí chun airgead a bhíonn ar iasacht a úsáid, ní mór ús ar iasachtaí a chur i láthair mar an Ráta Céatadánach Bliantúil (RCB). Tugtar le fios leis an RCB an céatadán den tsuim atá ar iasacht agat a ghearrfar mar tháille ort anuas ar shuim na hiasachta a bheidh le híoc ar ais. Tá sé tábhachtach go gcuirfidh tú gach figiúr i gcomparáid lena chéile. Is féidir iasachtaí a íoc ar ais thar théarmaí difriúla nó achair dhifriúla. B’fhéidir go gceapfá go bhfuil tú ag fáil margadh maith ar iasacht le RCB íseal ach má bhíonn tú ag íoc níos mó tráthchodanna thar thréimhse níos faide b'fhéidir gur mó costais a bheadh ort leis sa deireadh. Is bealach eile chun iasachtaí a chur i gcomparáid le chéile é costas creidmheasa a bhreathnaíonn ar chostas iomlán na hiasachta.

Údaraíonn an Banc Ceannais na hÉireann bainc, cumainn foirgníochta agus comhair chreidmheasa. Ba chóir iasacht a fháil ó sholáthróir seirbhíse airgeadais údaraithe agus sin amháin. Tugann sé sin cosaint duitse agus do do chuid airgid ó dhaoine mí-mhacánta a thugann iasachtaí. Mura bhfuil tú cinnte gur cuideachta údaraithe í an chuideachta a bhfuil tú ag déileáil léi, déan teagmháil leis Banc Ceannais na hÉireann chun é sin a fháil amach.

Stair creidmheasa agus do cheart do phríobháideacht

Má d’úsáid tú creidmheas roimhe seo beidh stair creidmheasa agat. Is féidir le hinstitiúid creidmheasa diúltú iasacht a thabhairt duit mura mbíonn téarmaí agus coinníollacha iasachtaí roimhe seo comhlíonta agat. Coinníonn Biúró Creidmheasa na hÉireann bunachar sonraí don lucht iasachta ar fad agus is féidir le hinstitiúidí creidmheasa stádas na n-iasachtaí a bhí ag iasachtaí ionchasach roimhe seo a sheiceáil. Is féidir leat tuilleadh a fháil amach faoi do rátáil creidmheasa agus faoi Bhiúró Creidmheasa na hÉireann anseo.

Tá do theidlíocht do phríobháideacht faoi chosaint agus tá rialacha ann faoi iasachtóirí a bheith ag dul i dteagmháil leat. Má dhéanann tú comhaontú creidmheasa, tugann an tAcht um Chreidmheas do Thomhaltóirí 1995 cosaint do do chearta. Mar shampla, cuireann an tAcht cosc ar institiúid airgeadais údaraithe cuairt a thabhairt ort nó glaonna teileafóin a dhéanamh leat gan do thoiliú ag aon am idir 9i.n. agus 9r.n. ar feadh na seachtaine, nó ag aon am ar an Domhnach nó laethanta saoire bainc. Bíonn cosc ar chuairteanna chuig d’áit fostaíochta mura mbíonn cónaí ort ansin, nó má theip ar iarrachtaí eile teagmháil a dhéanamh leat. Ní féidir a dhul i dteagmháil ach amháin leis an duine/na daoine sa chomhaontú creidmheasa (mura mbíonn socruithe eile déanta). Is féidir breis sonraí um príobháideacht maidir le comhaontuithe creidmheasa a fháil anseo.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Soláthraíonn an Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí (CCPC) faisnéis agus oideachas faoi na costais, rioscaí agus sochair táirgí airgeadais. Cuireann CCPC chun cinn na páirteanna tomhaltóirí táirgí airgeadais. Soláthraíonn an Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí (CCPC) réimse treoracha tomhaltóirí agus faisnéis faoi tháirgí airgeadais:

Banc Ceannais na hÉireann

Rialachán Airgeadais
Boisce Phoist 9138
Sráid an Dáma
Baile Átha Cliath 2
Éire

Teil:(01) 224 6000
Lóghlao:1890 777 777
Facs:(01) 671 6561
Láithreán Gréasáin: http://www.centralbank.ie/regulation/Pages/home.aspx
R-phost: enquiries@centralbank.ie

An tSeirbhís Buiséadaithe agus Comhairle Airgid

Teach Tráchtála
Sráidbhaile Tráchtála an Chinn Thiar
Baile Bhlainséir
Baile Átha Cliath 15
Éire

Teil:(01) 812 9500
Láithreán Gréasáin: http://www.mabs.ie


Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 7 December 2010

Teanga

English

Ábhar Gaolmhar

  • Cineálacha Creidmheasa
    Tá cineálacha difriúil creidmheasa ar fáil do thomhatoirí in Eirinn. Deantar cur síos anseo ar na cineál is coitianta.
  • Comparáid a dhéanamh idir ús ar choigilteas agus ar iasachtaí
    Má thógann tú airgead ar iasacht ó institiúid airgeadais, déanfar ús a ghearradh ort. Má dhéanann tú airgead a choigilt in institiúid airgeadais, déanfaidh tú ús a thuilleamh. Faigh amach faoi théarmaí difriúla a úsáidtear don ús a ghearrtar agus a thuilltear.
  • Ráta Bliantúil Céatadáin (RBC)
    Tá cur síos sa cháipéis seo ar an Ráta Bliantúil Céatadáin (RBC) agus an tábhacht a bhaineann leis don chaiteoir.

Téigh i dteagmháil linn

Má tá ceist agat a bhaineann leis an ábhar seo, is féidir leat glao a chur ar an tSeirbhís Ghutháin um Fhaisnéis do Shaoránaigh 0761 07 4000 (Luan go hAoine idir 9rn agus 8in) no trí bhualadh isteach san Ionad Faisnéise do Shaoránaigh is gaire duit.