Cineálacha árachais

Réamhrá

Is éard atá san árachas ná slí chun tú féin a chosaint ó aon chostais a fhéadann a bheith bainteach le dochar do do mhaoin nó do do shláinte. Is éard atá sna préimheanna seo ná an tsuim airgid a íocann tú le cuideachta árachais chun polasaí árachais a fháil a chuimsíonn tú maidir le hiomlán nó páirt na costais seo. Déanann cuideachtaí árachais measúnú maidir leis an riosca a bhaineann le polasaí áirithe agus ríomhann siad an phréimh dá ghearradh. Is féidir préimh a íoc go míosúil nó go bliantúil. Tá raon treoracha curtha le chéile ag Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí a mhíníonn conas mar a oibríonn cineálacha éagsúla árachais.

Déantar polasaithe a athnuachan ar bhonn bliantúil go hiondúil, agus ba chóir duit breathnú thart ag an bpointe seo le féachaint an bhfuil tú ag fáil luacha ar do chuid airgid. Tá réimse suirbhéanna costais árachais curtha le chéile freisin ag an Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí a chabhróidh leat cuardach thart i gcomhair an árachais is fearr luacha.

Tá téarmaí agus coinníollacha éagsúla ag baint le polasaithe éagsúla, agus ní mór duit a chinntiú go bhfuil na téarmaí agus coinníollacha a bhaineann le do pholasaí ar eolas agat. Tá sé tábhachtach mar sin go dtuigeann tú go díreach an méid a chlúdaíonn do pholasaí árachais nuair a cheannaíonn tú é.

Árachas Tí

Ní chaitheann tú árachas a fháil do do theach de réir an dlí, ach éileoidh an chuid is mó d’iasachtóirí go mbíonn árachas iomchuí ag do theach má bhíonn morgáiste agat leo. Ba cheart go gclúdófaí inneachar chomh maith le struchtúr do thí faoin árachas go hiondúil. Tá eolas mionsonraithe faoin árachas tí ag an CICT.

Árachas um chosaint morgáiste

Nuair a fhaigheann tú morgáiste, ní mór duit machnamh faoin gcaoi a n-íocfar é dá bhfaighfeá bás agus is iondúil go gcaithfidh tú glacadh le hárachas um chosaint morgáiste. D'fhéadfá machnamh freisin faoin gcaoi chun leanúint ar aghaidh le haisíocaíochtaí dá dtitfeadh d’ioncam, de bharr breoiteachta, dífhostaíochta nó ar chúiseanna eile nach iad. Is féidir leat a thuilleadh a fháil amach faoin gcosaint árachais ar mhorgáistí.

Árachas mótair

Is cion coiriúil é do thiománaithe tiomáint ar bhóithre poiblí gan árachas a bheith acu. Is féidir leat tuilleadh eolais faoi árachas mótair a fháil.

Árachas sláinte

Úsáidtear árachas sláinte i gcomhair cúraim phríobháidigh in ospidéil nó ó ghairmithe sláinte ina gcleachtais. Tá roinnt árachóirí sláinte ann in Éirinn. Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoin árachas sláinte in Éirinn anseo.

Árachas taistil

Is féidir le hárachas taistil tú a chumhdach i gcás tinnis nó timpiste agus tú ar saoire nó ag taisteal. Má bhíonn tú ag taisteal laistigh den LEE nó den Eilvéis, ba chóir go mbeadh An Cárta Eorpach um Árachas Sláinte agat, a ligfidh duit chun rochtain a fháil ar sheirbhísí cúraim shláinte. Is iondúil go mbeadh an t-árachas sláinte mar fhorlíonadh leis na seirbhísí infhaighte do dhaoine leis an gCárta Eorpach um Árachas Sláinte. Is féidir leat léamh anseo faoin árachas taistil agus ceisteanna eile a bhaineann le sláinte agus tú ag taisteal thar lear.

Árachas saoil

Cuireann polasaí árachais saoil airgead ar fáil do do chleithiúnaithe i gcás do bháis. Bíonn polasaithe árachais saoil tábhachtach má bhíonn cleithiúnaithe agat, mar shampla páirtí nó clann.

Gearáin

Má bhíonn fadhb ar bith agat le hárachóir ba chóir duit é sin a chur faoi bhráid rannóg seirbhísí custaiméirí an árachóra ar dtús (nó faoi bhráid do bhróicéara/ghníomhaire má úsáideann tú ceann éigin). Is é Banc Ceannais na hÉireann a chuireann i bhfeidhm An Cód um Chosaint Tomhaltóirí i leith soláthróirí seirbhísí airgeadais (lena n-áirítear árachóirí agus idirghabhálaithe). Is sa chód a leagtar amach an chaoi ina bpléann siad lena gcustaiméirí.

Mura mbíonn tú sásta leis an gcaoi ina bpléann soláthróir seirbhísí airgeadais leat, nó má chreideann tú nach gcloíonn siad le prionsabail ná le rialacha an Chóid, ba chóir duit gearán a thabhairt don soláthróir ar dtús. De réir an Chóid, caitheann nós imeachta um ghearáin bheith ag na soláthróirí seirbhísí airgeadais, agus caitheann siad dul i ngleic le do ghearán go gasta, go héifeachtúil agus go cothrom. Tá rialacha mionsonraithe sa Chód faoina mhinice agus ar cheart do chuideachta teagmháil a dhéanamh leat chun tú a nuashonrú i leith do ghearáin.

Mura féidir leat d’fhadhb a réiteach nó mura mbíonn tú sásta leis an gcaoi a bhfuiltear ag dul i ngleic le do ghearán, is féidir leat do ghearán a thabhairt chun an Ombudsman um Sheirbhísí Airgeadais agus Pinsean. Is comhlacht neamhspleách reachtúil é an tOmbudsman ar féidir leis do ghearán a imscrúdú.

Soláthraíonn Cónaidhm Árachais na hÉireann eolas do thomhaltóirí agus Seirbhís Eolais Árachais shaor in aisce (SEÁ) do bhaill an phobail. Is féidir leis an SEÁ cuidiú leat má theastaíonn eolas uaithi faoin árachas, nó má theastaíonn cúnamh uait chun fadhb le do chuideachta árachais a réiteach. Imscrúdóidh an tseirbhís seo gearáin freisin a thagann lasmuigh de raon feidhme an Ombudsman um Sheirbhísí Airgeadais agus Pinsean.

Is é an Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí a thugann eolas agus comhairle faoi éilimh a dhéanamh agus faoi ghearáin airgeadais.

Calaois árachais

Is beolíne agus láithreán gréasáin rúnda é Insurance Confidential arna reáchtáil ag Cónaidhm Árachais na hÉireann. Má bhíonn tú in amhras faoi chalaois árachais is féidir leat cuairt a thabhairt ar an láithreán gréasáin insuranceconfidential.ie chun a thuilleadh a fháil amach faoi thuairisciú na calaoise amhrasta nó lóghlao a chur ar 1890 333 333.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Árachas Éire

Ionad Árachas
5 Plás Mháistir an Chuain
IFSC
Baile Átha Cliath 1
DO1 E7E8
Éire

Teil:+353 (0)1 676 1820
Facs:+353 (0)1 676 1943
Láithreán Gréasáin: http://www.insuranceireland.eu/
Contact Form: http://www.insuranceireland.eu/enquiry-form
R-phost: info@insuranceireland.eu

An tOmbudsman Seirbhísí Airgeadais agus Pinsean

3ú Úrlár
Teach Lincoln
Plás Lincoln
Baile Átha Cliath 2
D02 VH29
Éire

Teil:(01) 567 7000
Láithreán Gréasáin: http://www.fspo.ie/
R-phost: info@fspo.ie

An Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí

Teach Bloom
Sráid an Iarnróid
Baile Átha Cliath 1
D01 C576

Uaireanta Oscailte:- Línte oscailte Luan - Aoine 9rn - 6in
Teil:(01) 402 5500
Lóghlao:1890 432 432
Láithreán Gréasáin: http://www.ccpc.ie

Page edited: 14 February 2017