An Scéim um Chúnamh Tithíochta do Dhaoine Breacaosta

Réamhrá

Úsáidtear an Scéim um Chúnamh Tithíochta do Dhaoine Breacaosta chun teach seanduine a fheabhsú. Tá an scéim seo dírithe ar dhaoine atá 66 bliana d'aois nó os a chionn go ginearálta, ach mar sin féin, d'fhéadfadh an t-údarás áitiúil cúnamh a thabhairt do dhaoine faoi 66 bliana d'aois má tá fíor-chruatan i gceist.

Más gá an teach a oiriúniú le haghaidh ball teaghlaigh atá faoi mhíchumas, d'fhéadfadh an Deontas Oiriúnaithe Tithe do Dhaoine faoi Mhíchumas nó an Scéim Deontas Áiseanna Soghluaisteachta a bheith níos oiriúnaí duit.

Riarann na h-údaráis áitiúla an 3 scéim seo faoi Rialacháin 2007, a leasaíodh ag Rialacháin 2014.

Is féidir aisíocaíocht CBL a éileamh ar áiseanna agus trealamh atá in úsáid ag duine atá faoi mhíchumas agus ar an obair shuiteála freisin.

Rialacha

Braitheann an cineál oibre a dtugtar cúnamh deontais dó ar rialacha an údaráis áitiúil. Fiafraigh de d'údarás áitiúil féin cad iad na cineálacha oibre a chlúdaíonn sé. Tá ordú tugtha d’údaráis áitiúla nach ceart ach deisiúcháin atá riachtanach a dhéanamh ar theach chun go bhféadfadh an t-iarratasóir cónaí ann; i gcás oibre eile ar nós fuinneoga, doirse nó córais théimh a athchuir, déanfar gach cás a mheas ar a shon féin.

I measc na bhfeabhsúchán gur féidir a dhéanamh le cúnamh faoin Scéim, áirítear:

 • Deisiúcháin nó feabhsúcháin struchtúrtha
 • Líneáil tirim
 • Deisiúchán ar fhuinneoga agus doirse, nó fuinneoga agus doirse nua a chur isteach
 • Soláthar uisce, seirbhísí sláintíochta agus teasa
 • Glanadh agus péinteáil
 • Leigheasacháin radóin
 • Athsreangú
 • Obair dheisithe nó feabhsaithe ar bith eile a mheastar a bheith riachtanach

D'fhéadfadh go leor daoine breacaosta a bheith incháilithe don Scéim, ach mar sin féin, tabharfar tosaíocht do dhaoine ar bhunús riachtanais airgeadais.

Is féidir an deontas a íoc le daoine a bhfuil cónaí orthu sna cinéalacha tithíochta a leanas:

Iarratasóirí a bhfuil tosaíocht acu

Tabharfar tús áite do d'iarratas bunaithe ar riachtanas leighis. Tabharfar an tús áite is airde do dhaoine sa chás go bhféadfaí iad a scaoileadh abhaile ón ospidéal, nósa chás go bhféadfaidís leanúint de chúram ina dteach féin dá ndéanfaí athruithe nó oiriúnuithe ar an teach.

Tuarascáil teiripe saothair

Nuair a fhaigheann an t-údarás áitiúil d'iarratas, is féidir go n-iarrfadh sé measúnú ó theiripeoir saothair (TS). Is féidir leis an údarás áitiúil measúnú TS a eagrú, ach is féidir leat féin TS a fhostú chun measúnú a dhéanamh, agus suas le €200 forchúiteamh a fháil mar chuid den deontas iomlán, suas go dtí an uasmhéid atá tú i dteideal a fháil.

Tástáil mhaoine

Déantar measúnú ar d'ioncam teaghlaigh iomlán chun a fháil amach an bhfuil tú incháilithe don deontas, agus má tá, ag cén leibhéal cabhrach.

Is éard is ioncam teaghlaigh ann ná:

 • Ollioncam bliantúil úinéara na réadmhaoine (an tionónta i gcás áitreabh príobháideach ar cíos) agus a chéile nó a pháirtí sa bhliain cíosa roimhe sin
 • Ioncam ata ag aon duine fásta eile atá mar bhall den teaghlach - os cionn 23 bliana d'aois (nó os cionn 18 mbliana muna bhfuil siad in oideachas lánaimseartha)

thógtar an méid seo a leanas san áireamh nuair atá ioncam do theaghlaigh á ríomh:

An t-eolas a bhíonn ag teastáil: iarratasóir

I gcás íocaíochtaí deontais ní mór do chonraitheoirí deimhniú imréitigh cánach a sholáthar.

An t-eolas cánach a bhíonn ag teastáil: conraitheoir

Le haghaidh íocaíochtaí níos mó ná €650, ní mór duit na sonraí seo a leanas a chur ar fáil don údarás áitiúil maidir le gach conraitheoir:

 • Ainm, seoladh, uimhir thagartha cánach agus ceantar cánach
 • Uimhir C2/Uimhir imréitigh cánach
 • Dáta éaga an Deimhnithe C2/an Deimhnithe Imréitigh Cánach

Seans go n-iarrfaí ar do chonraitheoir Deimhniú C2/Deimhniú Imréitigh Cánach bailí a thaispeáint nó údarás a thabhairt don údarás áitiúil a stádas imréitigh cánach a dheimhniú go leictreonach.

Tús a chur leis an obair

íocfar an deontas má thosaítear ar an obair sula ndéantar an deontas a fhaomhadh. Beifear ag súil go gcuirfear tús leis an obair taobh istigh de 6 mhí tar éis duit faomhadh a fháil don deontas. Muna thosaítear an obair taobh istigh de 6 mhí, d'fhéadfá breis ama a éileamh ón údarás áitiúil.

Obair shábháilte a chinntiú

Faoi na Rialacháin a dhéanann rialú ar chúrsaí slándála, sláinte agus leasa san áit oibre, ní mór d’úinéirí tí a chinntiú gur daoine inniúil a dhéanann obair thógála ar bith a dhéantar ar a dteach. Tá tuilleadh le léamh faoi seo ar láithreán gréasáin an Údaráis Sláinte agus Sábháilteachta, mar shampla an Treoirleabhar le haghaidh Úinéirí Tí (pdf) agus roinnt Ceisteanna Coitianta freisin.

An dara deontas a íoc

Is féidir deontas a fháil faoin Scéim um Chúnamh Tithíochta do Dhaoine Breacaosta don dara huair má thagann athrú mór ar do chuid riachtanais de réir a chéile.

Rátaí

Is é an uasdheontas atá ar fáil faoin Scéim um Chúnamh Tithíochta do Dhaoine Breacaosta ná €8,000, agus is féidir leis seo 95% de chostas na hoibre a chlúdach.

Tá 95% de chostas faofa na n-oibreacha ar fáil dóibh siúd le hioncam bliantúil teaghlaigh níos lú ná €30,000 agus é sin laghdaithe go dtí 30% dóibh siúd le hioncam bliantúil teaghlaigh idir €50,001 agus €60,000.

Nóta: Seans nach níocfar uasmhéid an deontais. Braitheann méid an deontais ar an méid chistiúcháin atá ag an údarás áitiúil – is féidir leis an údarás áitiúil cinneadh an íocfaidh sé an deontas iomlán nó céatadán den iomlán i ngach cás.

Ioncam teaghlaigh bliantúil uasta % de chostais Deontas uasta
Suas go dtí €30,000 95% €8,000
€30,000 - €35,000 85% €6,800
€35,001 - €40,000 75% €6,000
€40,001 - €50,000 50% €4,000
€50,001 - €60,000 30% €2,400
Os cionn €60,000 Níl deontas iníoctha

Conas a dhéanfaidh mé iarratas

Is féidir foirm iarratais a íoslódáil ó láithreán gréasáin d'údaráis áitiúil nó iarraidh orthu foirm a sheoladh chugat. Tá mioneolas ar an bhfoirm faoi choinniollacha na scéime, chomh maith le seicliosta na ndoiciméad atá le cur leis an bhfoirm.

Muna bhfuil tú sásta le cinneadh an údaráis áitiúil, is féidir achomharc a dhéanamh. Caithfidh d'achomharc a bheith i scríbhinn agus caithfidh tú e a dhéanamh i 3 seachtaine. Scríobh síos cad iad na fáthanna leis an achomharc a dhéanamh.

Faigh breis eolais ó d'údarás áitiúil.

Page edited: 2 December 2016