Cúram faoisimh

Eolas

Is féidir soláthar cúraim mhalartaigh theaghlaigh nó insitiúidigh do dhuine le míchumas bheith bainteach leis an gcúram faoisimh, d’fhonn cur ar chumas cúramóra chun sos gairid, saoire nó scíth a ghlacadh. Is féidir le faoiseamh fhíor-ghearrthéarmach bheith i gceist leis, mar shampla, feighlí i gcomhair tráthnóna, nó socrú i bhfad níos faide i gcomhair saoire. Tugtar scéimeanna ‘Éalaithe’ nó ‘Cairdis’ ar na scéimeanna cúraim fhaoisim ó thráth go chéile.

Is féidir leis an gcúram faoisimh nó sealadach bheith bunaithe sa phobal nó in institiúid éigin. Is ag roinnt ionad ar fud na tíre a sholáthraítear cúram faoisimh de chineál éigin sa ghnáthchleactadh - ag do Limistéar Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) i gcásanna áirithe agus ag eagrais deonacha náisiúnta áitiúla nó náisiúnta i gcásanna eile.

Soláthraítear an cúram ag roinnt ionad ar fud na tíre do dhaoine le míchumais éagsúla. Is féidir an duine a bhfuiltear ag tabhairt cúraim dóibh a ghlacadh isteach i dteach altranais de chuid na FSS ar feadh tréimhse dhá sheachtain. D’fhéadfaí faid níos faide a bheith infhéideartha faoi chúinsí áirithe. Is féidir cúram faoisimh a eagrú trí d’altra sláinte poiblí nó trí do lia teaghlaigh (GP). Cuirtear cúram malartach ar fáil uaireanta do leanaí le míchumais, agus is cúram institiúideach a sholáthraítear do dhaoine scothaosta de ghnáth. Is féidir socruithe campa samhraidh a dhéanamh do leanaí le míchumais ó thráth go chéile. Is trí na Limistéir FSS áitiúla a chistítear iad siúd, gan aon chostas do dhaoine aonair.

Deontas Tacaíochta Cúramóra

Íocaíocht bhliantúil airgid thirim atá i nDeontas Tacaíochta Cúramóra (tugadh Deontas Cúram Faoisimh air seo roimhe seo) a dhéanann an Roinn Coimirce Sóisialaí le cúramóirí áirithe d’fhonn gur féidir leo a rogha úsáide a bhaint as.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Cúram faoisimh

Déan iarratas chuig an mBainisteoir Seirbhísí Míchumais i d’Oifig Sláinte Áitiúil agus/nó chuig eagras deonach a fhónann do dhaoine leis an míchumas ábhartha.

Is comhlachas daoine agus eagras é an Líonra Comhroinnte Tí agus Saoire Gairide a phléann le húsáid, cothú agus soláthar seirbhísí bunaithe ar óst-teaghlaigh do shaoránaigh Éireannach le míchumas intleachtúil, colanda nó leis an uathachas.

Page edited: 13 January 2017