Seirbhísí sláinte do dhaoine faoi mhíchumas

Réamhrá

Cuireann Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) réimse seirbhísí ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas intleachtúil, fisiciúil agus le míchumas céadfaíoch nó le huathachas. Tá bunsheirbhísí sláinte i gceist leis na seirbhísí seo chomh maith le measúnú, athshlánú, cothú ioncaim, cúram pobail agus cúram cónaithe.

Cuireann an FSS seirbhísí áirithe ar fáil go díreach. Tá roinnt seirbhísí soláthar ag eagraíochtaí nó ag grúpaí deonacha thar ceann FSS. Is mór an difríocht idir leibhéal na seirbhísí atá ar fáil ar fud na tíre.

Tá Bainisteoirí Sheirbhísí Míchumais ceapaithe ag na (FSS) Limistéar le comhordnú a dhéanamh ar sholáthar seirbhísí do dhaoine faoi mhíchumas.

Seirbhísí ginearálta sláinte

Tá daoine faoi mhíchumas i dteideal seirbhísí ginearálta sláinte ar an mbunús céanna le gach duine eile. I measc na seirbhísí seo tá:

Seirbhísí chúram pobail

Tá daoine faoi mhíchumas i dteideal fáil a bheith acu ar réimse seirbhísí cúram pobail. I go leor cásanna bíonn túsáite acu do na seirbhísí seo.

Cúram cónaithe

Féadfaidh FSS, nó eagraíochtaí deonacha, thar a cheann, atá cistithe ag FSS seirbhísí cónaithe a sholáthar go díreach do dhaoine faoi mhíchumas nach bhfuil ar a gcumas cónaí sa bhaile. Is ionann seirbhís chónaithe agus áit ina gcónaíonn duine an chuid is mó den am nó an t-am go léir.

Cheap FSS Faighteoir Rúnda neamhspleách ar féidir le duine ar bith gearán a dhéanamh leis nó buarthaí a thabhairt chun solais leis faoi chúram agus cóireáil aon duine leochailigh a gcuirtear cúram cónaithe ar fáil dó/di atá cistithe ag FSS. D’fhéadfadh ranníocaíochtaí fadchónaithe i leith seirbhísí tacaíochta cónaitheacha a bheith i gceist.

Rialaíonn an tÚdarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (HIQA) gach seirbhís chónaithe do leanaí agus daoine fásta atá faoi mhíchumas, cé acu má sholáthraíonn FSS, grúpaí deonacha nó eagraíochtaí príobháideacha iad.

D’fhéadfaí a áireamh leo seo:

  • Institiúidí, ar gnách dóibh cóiríocht a sholáthar do 10 nduine nó níos mó
  • Tithíocht bhraislithe, nó tithíocht a bhaineann le hinstitiúid (d’fhéadfadh sé a bheith suite ar thalamh na hinstitiúide nó i ngar di)
  • Maireachtáil sa Phobal lena dtacaítear, arb ionann é agus tithe atá suite laistigh de ghnáthchomharsanacht a d’fhéadfadh tacaíochtaí a sholáthar do dhaoine faoi mhíchumas a chónaíonn ann.
  • Seirbhísí faoisimh cónaithe

Rinne HIQA Caighdeáin Náisiúnta um Sheirbhísí Cónaithe do Leanaí agus Daoine Fásta faoi Mhíchumas a leagan amach. Tá sé freagrach as seirbhísí cónaithe a chlárú, a iniúchadh agus a mhonatóiriú.

Níl an chumhacht dhlíthiúil ag HIQA chun gearáin aonair a fhiosrú, ach tá próiseas aige chun buarthaí a thabhairt chun solais faoi sheirbhís agus scrúdaíonn sé aon fhaisnéis a fhaigheann sé.

Tá níos mó faisnéise ar Healthcomplaints.ie faoi bhuarthaí a thabhairt chun solais faoi sheirbhísí cónaithe.

Tacaíochtaí eile

Chun teacht ar bhreis faisnéise ar an réimse tacaíochtaí atá ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas, i limistéar na sláinte agus i limistéir eile, féach An treoir maidir le teidlíochtaí do dhaoine faoi mhíchumas.

Page edited: 17 July 2018