JobBridge

Réamhrá

Cuireann JobBridge, Scéim Náisiúnta Intéirneachta nua deiseanna thaithí oibre ar fáil do dhaoine dífhostaithe. Tá sé dírithe orthu siúd atá ag fáil íocaíochtaí áirithe nó atá ag síniú do chreidmheasanna ar feadh ar a laghad 3 mhí. Tairgfear intéirneacht do rannpháirtithe na scéime idir 6 agus 9 mí ar fhad le heagraíocht óstaigh. Faoin scéim seo, má ghlacann siad le hintéirneacht coinneoidh siad a n-íocaíocht leasa shóisialaigh agus gheobhaidh siad €52.50 sa bhreis in aghaidh na seachtaine.

Tagann an Scéim JobBridge chun críche

Ó 21 Deireadh Fómhair 2016 ar aghaidh, is amhlaidh a dhúnfar JobBridge d’iarratais nua. Beidh go dtí 25 Samhain 2016 ag na daoine a rinne iarratas ar phoist cheana féin chun an intéirneacht a thosú.

Táthar tar éis moladh in athbhreithniú ar JobBridge go mba cheart clár taithí oibre nua ina hionad.

Na Chéad Chéimeanna

Na Chéad Chéimeanna – Intéirneacht Forbartha Óige dírithe ar dhaoine óga idir aois 18 agus 24 bliain atá ar bheagán taithí oibre nó a bhfuil taithí oibre ar bith acu. Tá na Chéad Chéimeanna cosúil le JobBridge – féach ‘Na Chéad Chéimeanna’ thíos.

Rannpháirtithe

Cén chaoi a gcáilím don scéim?

Chun a bheith i dteideal áit a fháil ar Scéim Náisiúnta Intéirneachta, ní mór duit a bheith dífhostaithe agus:

Agus

  • Ní mór duit bheith ag fáil ceann de na híocaíochtaí cáilitheacha thíos nó ag síniú do chreidmheasanna ar feadh iomlán 3 mhí (78 lá)* nó níos mó den 6 mhí imithe tharainn

*Is féidir tréimhse ar bith caite ar an Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas, SDOG, cúrsaí traenála FET, Youthreach, FIT, cúrsaí Momentum, Scéimeanna Fostaíochta Pobail, Tús, Scéim Sóisialta Tuaithe, Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair, Tionscnamh JabannaPostchúnamh Ioncaim a chur san áireamh le haghaidh teidlíochta JobBridge, má:

  • Chríochnaigh tú na cláir seo
  • Tá tú ag síniú arís ar an gClár Beo
  • Tá tú ag fáil ceann de na híocaíochtaí cáilitheacha nó ag síniú do chreidmheasanna díreach sula dtosaíonn tú JobBridge

Ní féidir leat tús a chur leis an intéirneacht go dtí go bhfuil do theidlíocht do JobBridge dearbhaithe ag an Roinn Coimirce Sóisialaí – féach ‘Conas iarratas a dhéanamh’ thíos.

D’fhéadfadh intéirneachtaí a bheith ofráilte i réimse leathan earnálacha fostaíochta agus ceirdeanna in eagraíochtaí poiblí, príobháideacha agus pobail agus deonacha.

Cé chomh fada is a mhaireann an intéirneacht

Faoi Scéim Náisiúnta Intéirneachta is féidir leat obair mar intéirneach le heagraíocht óstaigh ó 6 mhí suas go 9 mí ar a mhéid. Mura bhfuil an socrúchán oiriúnach, is féidir leat athrú ina intéirneacht eile. Is féidir uasmhéid 3 intéirneacht a bheith agat agus is 18 mí (78 seachtain) an t-iomlán ama is féidir leat a chaitheamh ar JobBridge. Áfach, is 9 mí (39 seachtain) an fad uasta intéirneachta aonair.

Is féidir leat tuilleadh sonraí a léamh sa liosta seo de cheisteanna coitianta d'intéirneachtaí.

Críochnú intéirneachta

Más mian leat nó más mian le d’fhostóir an intéirneacht a chríochnú go luath, caithfidh ceachtar páirtí fógra seachtaine amháin a thabhairt.

Nuair tá d’intéirneacht críochnaithe nó deireadh curtha leis, caithfidh d’eagraíochta óstach cur in iúl do JobBridge (pdf) láithreach. Caithfidh tú cur in iúl d’oifig leasa shóisialaigh áitiúil nó ionad Intreo – féach ‘Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas thíos.

An bhfuil mé i dteideal saoire le linn intéirneachta?

Tá tú i dteideal saoire poiblí agus 1.75 lá saoire bliantúil do gach mí intéirneachta. Má tá tú as láthair ón obair de bharr tinnis, leanfaidh tú d'íocaíocht leasa shóisialaigh a fháil ar choinníoll go sásóidh tú riachtanais an polasaí saoire tinnis do chuideachta. Is é 10 lá oibre an tsaoire bhreoiteachta uasta charnach a cheadaítear. Má sháraíonn tú seo, cuirfear deireadh láithreach le d’intéirneacht.

Má éiríonn tú torrach, is féidir d’intéirneacht a chur ar fionraí chun saoire mháithreachais a ghlacadh. Nuair filleann tú chun d’intéirneacht a chomhlánú, caithfidh tú do theidlíocht a dheimhniú – féach ‘Conas iarratas a dhéanamh’ thíos. Ní bhfaighfeá an íocaíocht bhreise agus tú ar shaoire mháithreachais.

Cúram Leanaí: D’fhéadfá bheith incháilithe don Scéim Cúram Leanaí i ndiaidh Am Scoile.

An féidir liom obair páirtaimseartha breise laistigh mo chuid uaireanta JobBridge a dhéanamh?

Má ghlacann tú páirt i JobBridge, is féidir obair páirtaimseartha breise a dhéanamh ar an gcoinníoll nach gcuirtear ar d’intéirneacht agus nár d’fhostóir é d’eagraíocht óstach. Má fhaigheann tú post páirtaimseartha, ní mór duit leanúint coinníollacha d’íocaíocht. Ní chuireann d’ioncam ó obair ar d’íocaíocht ach ba chóir duit d’oifig leasa shóisialaigh áitiúil nó ionad Intreo a chur ar an eolas faoi aon athrú ar do chúinsí.

Eagraíochtaí óstaigh

Glaoitear eagraíochtaí óstaigh ar eagraíochtaí atá ag glacadh páirte sa scéim. Is féidir leo teacht ón earnáil phoiblí nó an earnáil phríobháideach nó ón earnáil phobail agus an earnáil dheonach. Ní mór d'fhostaí amháin, ar a laghad, a bheith fostaithe ag an eagraíocht óstaigh (EO) a oibríonn go lán-aimseartha ar feadh ar a laghad 30 uair an chloig sa tseachtain nó níos mó. Ní cheart go n-easáitíonn an intéirneacht áit fhostaí reatha.

Tá trádálaí aonair, atá aon fhostaí lánaimseartha amháin ar a laghad aige/aici, incháilithe chun bheith eagraíocht óstaigh. Más úinéir cuideachta teoranta é fostaí na cuideachta sin agus oibríonn sé/sí 30 uair sa tseachtain, ag íoc cáin agus ÁSPC mar fhostaí na cuideachta sin, ansin beidh an chuideachta incháilithe chun bheith eagraíocht óstaigh.

Ní mór d’eagraíocht óstaigh a bheith ina heintiteas dleathach agus ní mór di a bheith géilliúlach do dhíotha sláinte agus sábháilteachta agus díotha dlíthiúla eile.

Má theastaíonn seiceáil Gharda ní mór don eagraíocht óstaigh a chinntiú go ndéantar é seo. Clúdóidh árachas dhliteanais phoiblí na heagraíochta, agus árachas gluaisteán más ann dó, aon intéirneach ar an scéim.

Líon intéirneachtaí in eagraíocht óstaigh

Braitheann líon na n-intéirneachtaí gur féidir le heagraíocht óstaigh a thairiscint ar líon a fostaithe mar seo a leanas:

Líon fostaithe lán-aimseartha Líon áiteanna intéirneachtaí
1-10 fostaí 1
11-20 fostaí 3
21-30 fostaí 4
Níos mó ná 30 fostaí 20% den fhórsa oibre suas go dtí uasmhéid de 200, cibé acu is lú

Má tá socrúcháin WPP ag HO chomh maith, tá teorainneacha ar líon comhcheangailte na n-intéirneachtaí agus rannpháirtithe WPP. Is féidir leat tuilleadh sonraí a léamh sa liosta seo de cheisteanna coitiant d'eagraíochtaí ostacha.

Dreasacht JobsPlus: Ó 1 Iúil 2013, Is féidir le heagraíochtaí óstaigh intéirneach a d’fhostaigh faoin dreasacht Jobsplus. Ní mór don intéirneach íocaíocht incháilithe roimh an intéirneach a fháil agus caithfidh siad an tréimhse incháilithe agus coinníollacha riachtanacha a shásaigh.

Na Chéad Chéimeanna

Tá Ná Chéad Chéimeanna – Intéirneacht Forbartha Óige dírithe ar dhaoine óga dífhostaithe atá idir 18 agus 24 bliain d’aois a bhféadfadh leibhéil ní b’ísle d’oideachas a bheith acu, a d’fhéadfadh bheith dífhostaithe go fadtéarmach nó a bhféadfadh bacainní eile a bheith rompu chun fostaíocht a iontráil. Tá na Chéad Chéimeanna cosúil le JobBridge ach ní fhógrófar na hintéirneachtaí go poiblí. Roghnóidh foireann na Roinne Coimirce Sóisialaí iarrthóirí oiriúnacha agus atreoróidh siad iad le haghaidh agallamh le heagraíochtaí a chuir intéirneachtaí ar fáil. Roghnaíonn an eagraíocht a rogha iarrthóra ina dhiaidh sin.

Mairfidh na hintéirneachtaí ar feadh 3 mhí (13 seachtain) ar fhad, leis an rogha chun é sin a shíneadh chuig socrúchán 6 mhí (26 seachtain) nó chuig socrúchán 9 mí (39 seachtain). Tairgfear tacaíocht fhairsing leis an scéim lena n-áireofar cúrsa ullmhúcháin oibre agus seachtain intéirneachta níos giorra ar feadh 4 lá.

Rátaí

Ó Eanáir 2016, gheobhaidh tú liúntas comhionann le d’íocaíocht leasa shóisialaigh agus gheobhaidh tú íocaíocht bhreise de €52.50 in aghaidh na seachtaine. Coinneoidh tú aon sochair thánaisteacha atá agat freisin nuair a ghlacann tú le hintéirneacht. Má tá tu ag síniú do chreidmheasanna, gheobhaidh tú íocaíocht de €52.50 in aghaidh na seachtaine. Ní féidir leis na heagraíochtaí óstacha níos mó airgid a thabhairt d’intéirneachtaí ach is féidir a gcostais ón intéirneacht a íoc ar ais dóibh.

Má tá leanaí cleithiúnaigh agat, íocfar Méadú um Leanbh Cáilithe duit ina iomlán má tá tú i dteideal Méadú um Duine Fásta Cháilithe nó más tuismitheoir aonair thú. Mura bhfuil tú i dteideal Méadú um Duine Fásta Cháilithe seans go bhfaighfí Méadú um Leanbh Cáilithe leath-ráta.

Má tá aon athrú i do chúinsí pearsanta, is féidir tionchar a bheith aige ar d'íocaíocht leasa shóisialaigh agus ba chóir duit dul i dteagmháil le d’oifig leasa shóisialaigh nó ionad Intreo áitiúil. Samplaí athruithe ar do chúinsí: má tá tú pósta nó má fhaigheann do chleithiúnaí post.

Íocaíocht leasa shóisialaigh: Más intéirneach thú, tugtar neamhaird ar an tréimhse a fhaigheann tú liúntas intéirneacht nuair a mheastar fad do theidlíocht íocaíocht cuardaitheora poist. Nuair críochnaíonn tú an intéirneacht, is féidir leat d'éileamh leasa shóisialaigh a atosú ag an bpointe a d'fhág tú é. Mar shampla, má fuair tú Sochar Cuardaitheora Poist agus bhí 90 lá fágtha de d'éileamh, nuair críochnóidh tú an intéirneacht, beidh teidlíocht 90 lá agat fós má atosann tú d'éileamh.

Conas iarratas a dhéanamh

Tá an Scéim JobBridge dúnta d'iarratasóirí nua ó 21 Deireadh Fómhair 2016.

Page edited: 26 January 2017