Foinsí faisnéise ar ghnólacht a thosú

Réamhrá

Má bheidh tú féinfhostaithe agus má thosaíonn tú gnólacht, féadfaidh tú idir chomhairle agus fhaisnéis a fháil ó réimse eagraíochtaí. Baineann an cháipéis seo leis na foinsí seo faisnéise. Féadfaidh tú teacht ar bhreis faisnéise inár gcáipéisí ar ghnó a chur ar bun, bheith féinfhostaithe agus teacht go hÉirinn le hinfheistiú nó gnó a chur ar bun.

Faisnéis ghinearálta ar ghnólacht a chur ar bun

Tá fáil ar fhaisnéis ghinearálta ar pointofsinglecontact.ie a thugann le chéile faisnéis ar nósanna imeachta agus seirbhísí dóibh siúd a bheartaíonn gnólacht a bhunú. I measc na bhfoinsí eile, tá: an treoir maidir le féinfhostaíocht, Toil and Trouble (pdf) agus bileog ar do ghnólacht féin a thosú (pdf) a d’fhoilsigh Eagraíocht na hÉireann do Dhaoine Dífhostaithe.

Treoir atá san Uirlis ar Líne ‘Tacú le Fiontair Bheaga agus Mheánmhéide’ do ghnólachtaí nuathionscanta agus gnólachtaí beaga. Áirítear leis an uirlis faisnéis ar bhreis agus 80 tacaíocht gnó atá ar fáil ó réimse ranna agus gníomhaireachtaí rialtais.

Tairseach atá in businessregulation.ie a chabhraíonn leat na príomhrialacháin a shainaithint a dhéanann difear do do ghnólacht. Áirítear leis faisnéis ar rialáil le haghaidh cuideachtaí nuathionscanta, na príomhrialacháín do gach gnólacht agus rialáil a bhaineann go sonrach le hearnáil.

D’fhoilsigh an Líonra Fiontar Eorpach Info2innovate, eolaire ar líne de thacaíochtaí agus de sheirbhísí nuálaíochta d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide.

An Plean Gnímh maidir le Poist

The Action Plan for Jobs 2017 includes the following measures:

 • Several responses to Brexit
 • An Export Finance Initiative to support export orientated SME’s, with a pilot in 2017
 • A toolkit for employers and employees to engage in workplace innovation and a pilot programme roll-out
 • A Retail Support Programme to help retailers scale up their online trading activity and expand into international markets
 • A Design4Growth initiative in regions

A Competitive Start Fund for female entrepreneurs Istigh leis an bPlean Gnímh do Jabanna 2017 tá an méid seo:

 • Iliomad freagraí ar Brexit
 • Fiontar Easpórtála Tráchtála chun tacú le Fiontair Bheaga agus Mheánmhéide dírithe ar an easpórtáil, le clár píolótach i 2017
 • Bosca uirlisí d'fhostóirí agus d'fhostaithe chun a bheith rannpháirteach i bhfionntar san áit oibr agus rolláil amach de chlár píolótach
 • Clár Tacaíochta Miondíola chun cabhrú le miondíoltóirí scálú suas ar an ghníomhaíocht trádála ar líne agus leathnú amach i margaidh idirnáisiúnta
 • Fiontar Design4Growth i réigiúin
 • Ciste do Thús Iomaíocht d'fhionraithe ban.

Gníomhaireachtaí agus ranna rialtais

Oifigí Fiontar Áitiúil

Soláthraíonn Oifigí Fiontair Áitiúil tacaíochtaí do ghnólachtaí áitiúla atá ag tosú nó atá á bhforbairt. Is é an ról atá acu ná gníomhaíocht gheilleagrach ar leibhéal áitiúil a mhúscailt agus chun micrifhiontair a chur chun cinn (10 bhfostaí nó níos lú). Féadfaidh OFAanna tacú le trádálaithe aonair, gnóthais agus grúpaí pobail. Ní mór go mbíonn na tionscadail inmharthana i dtaobh cúrsaí tráchtála de nó ní mór go bhfuil an cumas acu bheith inmharthana i dtaobh cúrsaí tráchtála de. Féadfaidh tú teacht ar fhaisnéis faoi chláir oiliúna agus do chúrsaí féin gnó a thosú mar aon le meantóireacht agus tacaíochtaí airgeadais ar localenterprise.ie.

An Oifig um Chlárú Cuideachtaí

I measc fheidhmeanna na hOifige um Chlárú Cuideachtaí (OCC), tá corprú cuideachtaí, ainmneacha gnó a chlárú, Achtanna na gCuideachtaí a fhorfheidhmiú maidir le dualgais chuideachtaí a chomhdú agus faisnéis a chur ar fáil don phobal.

Déileálann Cláraitheoir na gCara-Chumann le cumainn thionsclaíocha agus coigiltis, ceardchumainn agus cara-chumainn.

An Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta

Chuir Acht na gCuideachtaí 2014 in ionad Acht na gCuideachtaí 1963-2013. Is féidir leat tuilleadh eolas a fháil ar Acht na gCuideachta 2014 ar gov.ie.

An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí

an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí freagrach as árachas sóisialach (ÁSPC). Féadfaidh oifigigh cháis na Roinne in ionaid Intreo nó in oifigí áitiúla leasa shóisialaigh cabhrú leat má tá íocaíocht chuardaitheora poist á fáil agat agus más mian leat do ghnólacht féin a bhunú.

Fiontraíocht Éireann

Fiontraíocht Éireann freagrach as tionsclaíocht na hÉireann a fhorbairt. Soláthraíonn siad comhairle agus tacaíocht airgeadais do ghnólachtaí Tosaithe Ardacmhainne (GTAA). Féadfaidh tú teacht ar fhaisnéis faoi Ghnólachtaí Tosaithe Ardacmhainne ar a láithreán gréasáin.

An tÚdarás Forbartha Tionscail (ÚFT Éireann)

ÚFT Éireann (an tÚdarás Forbartha Tionscail) freagrach as infheistíocht nua a fháil ó áiteanna thar lear sna hearnálacha déantúsaíochta agus seirbhísí a thrádáiltear go hidirnáisiúnta. Féadfaidh siad faisnéis a sholáthar faoi ghnólacht a chur ar bun in Éirinn agus féadfaidh siad deontais a sholáthar do chuideachtaí ar mian leo lonnú in Éirinn nó a n-oibríochtaí reatha a fhairsingiú in Éirinn.

Cuideachtaí forbartha áitiúla

Bunaíodh cuideachtaí forbartha áitiúla chun dul i ngleic le dífhostaíocht i limistéir ar leith sa tír. Féadfaidh Oifigigh Fiontair ó chuideachtaí forbartha áitiúla comhairle agus faisnéis a sholáthar faoi do ghnólacht féin a thosú.

Coimisiúin um Chaidreamh san Áit Oibre

Soláthraíonn an tSeirbhís Fhaisnéise agus Custaiméara an Choimisiúin um Chaidreamh san Áit Oibre (CCAO) faisnéis ar chaidreamh tionsclaíoch agus ar chearta agus dualgais faoin reachtaíocht fostaíochta agus comhionannais. Féadfaidh tú teacht ar fhaisnéis ar reachtaíocht fostaíochta d’fhostóirí (pdf) agus ar threoir d’fhostóirí a bhfuil gnólacht nua á thosú acu le fostaithe íoctha.

Déanann an tSeirbhís Chigireachta CCAO monatóireacht ar choinníollacha fostaíochta trína gcuid cigirí. Anuas air sin, féadfaidh siad comhlíonadh a chur i bhfeidhm agus sásamh a lorg maidir le sáruithe ar chearta fostaíochta.

Na Coimisinéirí Ioncaim

Soláthraíonn na Coimisinéirí Ioncaim faisnéis fhairsing faoi do chuid dualgais chánach. Déanann Treoir maidir le Féinmheasúnú (IT 10) agus Gnó a thosú agus a reáchtáil, go áirithe, go leor de na ceisteanna bunúsacha a fhreagairt maidir le cáin nuair a bhíonn tú féinfhostaithe agus nuair a bhíonn gnólacht á chur ar bun agat.

An tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta

an tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta freagrach as dlí sláinte agus sábháilteacht Cheirde a chur i bhfeidhm, cosc ar thimpistí a chur chun cinn agus a spreagadh, agus faisnéis agus comhairle a sholáthar ar shláinte agus sábháilteacht. Cabhraíonn a dtionscnamh Gnó a Ghlacadh i gCúram (‘Taking Care of Business’) le gnólachtaí beaga a ndualgais sláinte agus sábháilteachta a chomhlíonadh agus soláthraíonn sé uirlisí ar líne chun cabhrú leat measúnuithe riosca agus ráitis sábháilteachta a chruthú.

Comhlachtaí ionadaíocha agus earnálacha sonracha

Soláthraíonn na heagraíochtaí a leanas comhairle agus faisnéis dá gcomhaltaí faoi ghnólacht a reáchtáil:

Is iad CGFÉ (Cónaidhm Ghnólachtaí agus Fhostóirí na hÉireann) an bhrateagraíocht náisiúnta do ghnó agus fostóirí. Cuireann siad tacaíocht agus comhairle ar fáil d’fhostóirí.

Is iad GBMÉ (Gnóthais Bheaga agus Mheánacha na hÉireann) an eagraíocht neamhspleách don earnáil ghnó bhig agus mheánmhéide.

Déanann an CGB (Comhlachas na nGnólachtaí Beaga) ionadaíocht do riachtanais fiontar beag (is é sin, iad siúd a fhostaíonn níos lú ná 50 fostaí).

Limistéir gheilleagracha ar leith

D’fhéadfadh na heagraíochtaí a leanas bheith in ann cabhrú leat má bheartaíonn tú chun gnólacht a thosú ina n-earnáil.

An Bord Bia: Cuideachtaí bia, dí agus gairneoireachta a bhfuil cúnamh easpórtála á lorg acu

Bord Iascaigh Mhara: Cuideachtaí sa tionscal bia mara

Fáilte Ireland: Cuideachtaí sa tionscal turasóireachta

Teagasc: Gnó sa tionscal agraibhia

Údarás na Gaeltachta: Cuideachtaí atá lonnaithe sa Ghaeltacht

Airgeadas agus creidmheas

Soláthraíonn Microfinance Ireland iasachtaí do ghnólachtaí beaga nach bhfuil breis agus 10 bhfostaí acu, trádálaithe aonair agus gnólachtaí nuathionscanta san áireamh.

D’fhorbair Comhlachas Éireann agus Cónaidhm Bhaincéireachta agus Íocaíochtaí Éireann láithreán gréasáin, smallbusinessfinance.ie, atá dírithe ar ghnólachtaí beaga a bhfuil faisnéis faoina ngnólacht a mhaoiniú nó a chistiú á lorg acu.

Deacrachtaí le creidmheas a rochtain

D’fhoilsigh an Banc Ceannais Cód leasaithe Iompair d’Iasachtú Gnó le Fiontair Bheaga agus Mheánmhéide (pdf).

Má tá gnólacht beag agus meánmhéide agat agus má dhiúltaíonn ceann de na bainc rannpháirteacha d’iarratas ar chreidmheas, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar an Oifig um Athbhreithniú Creidmheasa go ndéanfar athbhreithniú ar do chás.

Is aidhm na Scéime Ráthaíochta Creidmheasa iasacht breise le gnólachtaí beaga agus meánmhéide atá inmharthana i dtaobh cúrsaí tráchtála de ach a bhfuil deacrachtaí acu chun creidmheas a rochtain. Faoin Scéim, cabhrófar le hiarratasóirí incháilithe chun iasacht a fháil agus chun stair fhabhrach creidmheasa a bhunú. Ó 23 Feabhra 2015, cuimsíonn athruithe ar an Scéim Ráthaíocht Creidmheasa méadú uasthréimhse ráthaíocht ó 3 go 7 bliain. Chomh maith le sin, má fhágann banc an ghnó an mhargaidh creidmheasa Éireannach, ceadaíonn an Scéim iasachtaí athmhaoinithe anois.

Cabhair agus comhairle má tá deacrachtaí agat

Má tá deacrachtaí ag do ghnólacht, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar an gClár Comhairle do Ghnólachtaí Beaga chun teacht ar chomhairle saor in aisce.

Is féidir le seirbhís Chomhairle Dheonach na gCuntasóirí Cairte (CAVA) comhairle agus cúnamh saor in aisce a thabhairt ar do ghnóthaí gnó, ar nós leabhair a choimeád, fiachais ghnó, saincheisteanna CBL nó párolla. Déan teagmháil le do Sheirbhís um Fhaisnéis do Shaoránaigh nó le hoifig an SBCA féachaint an gcuireann siad an tseirbhís ar tairiscint. Anuas air sin, féadfaidh tú glao ar (01) 6377218 nó ríomhphost a sheoladh chuig email cava@charteredaccountants.ie.

Page edited: 21 February 2018