Gnó a chur ar bun

Réamhrá

Má tá tú ag brath gnó a bhunú tá roinnt ceisteanna nár mhór duit a chur san áireamh. Tá tacaí agus rialacha seachas a chéile i bhfeidhm, de réir do chuid tosca féin. B'fhéidir gur duine fostaithe nó dífhostaithe thú nó duine atá ag teacht anall go hÉirinn le gnó a chur ar bun. Léiríonn an cháipéis seo cuid den fhaisnéis thábhachtach nár mhór a bheith agat, mar aon le naisc chun na dtopaicí ábhartha. Léigh tuilleadh inár ndoiciméid, Foinsí faisnéise maidir le gnó a chur ar bun agus Chun bheith féinfhostaithe.

Pleanáil gnó

Tugann Oifigí Fiontair Áitiúla an tacaí do ghnóthais áitiúla atá á mbunú nó á bhforbairt. Is é a ról gníomhaíocht gheilleagrach a spreagadh agus micreathionscadail (10 bhfostaí nó níos lú) a chur chun cinn. Tá faisnéis maidir le cláir oiliúna agus cúrsaí faoi do ghnó a chur ar bun, chomh maith le meantóireacht agus tacaíochtaí airgeadais ar fáil ar localenterprise.ie.

Is é New Frontiers clár forbartha d’fhiontraithe féideartha, a bheidh á chistiú agus á chomhordú ag Fiontar Éireann, le seachadadh go háitiúil ag 13 Institiúid Teicneolaíochta.

Daoine dífhostaithe

Má tá tú dífhostaithe b'fhéidir go mbeidh teideal agat ar scéim an Liúntais Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair nó ar scéim an Liúntas Fiontraíochta Gearrthéarmach. Má tá tú ag cur gnó ar bun, b'fhéidir go bhfaighidh tú tacaí breise de bhun na scéime, mar shampla deontais le haghaidh oiliúna, taighde margaidh, pleananna gnó, agus le bheith in ann iasachtaí a fháil le fearas a cheannach.

Soláthraíonn an scéim Do Chuid Gnó a Chur ar Bun (SYOB) faoiseamh cánach do dhaoine atá dífhostaithe ar feadh 12 mhí ar a laghad, ag fáil íocaíocht leasa shóisialaigh agus atá ag cur gnó incháilithe ar bun. Ritheann an scéim ó 23 Deireadh Fómhair 2013 go 31 Nollaig 2016.

Náisiúnaigh choigríche

Ní chaithfidh saoránaigh an Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch (LEE) ná na hEilvéise cead a bheith acu gnó a chur ar bun in Éirinn. De ghnáth caithfidh daoine nach saoránaigh de chuid an LEE iad cead a fháil ón Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais le gnó a chur ar bun in Éirinn. D’fhéadfadh iad bheith incháilithe iarratas ar an gClár Infheisteoir Inimircigh nó ar an gClár Tionscnaimh d’Fhiontraithe. Más mian leo gnó miondíola, lónadóireachta, seirbhisí pearsanta nó gnóthaí dá samhail a bhunú, caithfidh siad iarratas a dhéanamh ar an scéim cead gnó.

Struchtúir dhlíthiúla

Féadfaidh tú gnó a bhunú mar thrádálaí aonair, i gcomhpháirtíocht nó mar chuideachta theoranta. Braithfidh rogha an struchtúir ar an gcineál gnó a bhfuil tú ina bhun, ar na custaiméirí a bheidh agat agus ar do sheasamh maidir le riosca. Moltar duit dul i gcomhairle le haturnae nó le cuntasóir maidir le struchtúr do ghnó. Tá faisnéis faoi na struchtúir éagsúla ag an Oifig um Chlárú Cuideachtaí ar a shuíomh gréasáin, cro.ie.

Trádálaí aonair

Tá sé éasca go leor dul i mbun gnó mar thrádálaí aonair ach má chliseann air seo d'fhéadfaí do shócmhainní pearsanta a úsáid le do chreidiúnaithe a íoc. Is é an príomhdhualgas atá ort ó thaobh an dlí clárú mar dhuine féinfhostaithe leis na Coimisinéirí Ioncaim (féach leat ‘Cáin agus ÁSPC' anseo thíos). Más mian leat ainm gnó a úsáid caithfidh tú é a chlárú leis an Oifig um Chlárú Cuideachtaí.

Comhpháirtíocht

Is éard atá i gcomhpháirtíocht 2 nó níos mó daoine teacht le chéile d'fhonn gnó a bhainistiú i bpáirt le chéile. Níor mhór an comhaontú comhpháirtíochta a chur á dhréachtú ag aturnae. Tá na comhpháirtithe comhfhreagrach as bainistíocht an ghnó agus má chliseann air seo tá na comhpháirtithe comhfhreagrach as na fiacha.

Cuideachta theoranta

Má bhunaíonn tú do ghnó mar chuideachta theoranta, is eintiteas dlíthiúil ar leith é an gnó. Má bhíonn fiacha ar an gcuideachta, ní bhíonn teideal de ghnáth ag na creidiúnaithe ach ar shócmhainní na cuideachta. Ní mór an chuideachta a chlárú leis an Oifig um Chlárú Cuideachtaí (OCC) agus ní mór tuarascálacha agus cuntais na cuideachta a chur faoi bhráid na hOCC gach bliain.

Acht na gCuideachtaí 2014

Tháinig Acht na gCuideachtaí 2014, a thagann in ionad Achtanna na gCuideachtaí, 1963-2013, i bhfeidhm an 1 Meitheamh 2015. Faoin Acht, is féidir gach cuideachta phríobháideach reatha atá faoi theorainn scaireanna roghnú chun tiontú ina gcuideachtaí TEORANTA (cuideachta phríobháideach faoi theorainn scaireanna) nó cuideachta CGA (Cuideachta Ghníomhaíochta Ainmnithe). Léigh tuilleadh faoi na riachtanais le haghaidh saghsanna difriúla cuideachtaí faoin Acht na gCuideachtaí 2014.

Féadfaidh tú d'ainm gnó agus do chuid tuairisceán bliantúil a chlárú agus a chomhdú leis an OCC ach úsáid a bhaint as CORE (Timpeallacht Cláraithe Cuideachtaí Ar-Líne).

Maoiniú

Soláthraíonn Micreamhaoiniúcháin Éire iasachtaí do ghnéithe beaga nach bhfuil níos mó ná 10 bhfostaí acu, lena n-áirítear trádálaí aonair agus gnólachtaí nuathionscanta. Tá na hiasachtaí idir €2,000 agus €25,000 do thograí inmharthana ó thaobh tráchtála. Ó Meán Fómhair 2015, faoin Scéim Ciste Iasachta do Mhicreathionscadail, níl aon riachtanas bheith iarratas ar chreidmheas diúltaithe ag na bainc acu. Tá sonraí faoi conas iarratas a dhéanamh agus foirmeacha ar fáil ar microfinance.ie.

Is JobsPlus dreasacht fostóirí a spreagann fostóirí a fhostaíonn cuardaitheoirí poist ar an Beochlár. Tá 2 leibhéal dreasachta ann: €7,500 le haghaidh earcach atá dífhostaithe ar feadh idir 12 agus 24 mhí agus €10,000 le haghaidh earcach atá dífhostaithe níos mó ná 24 mhí. Is féidir le fostóirí incháilithe a earcaíonn fostaithe lánaimseartha ar nó i ndiaidh 1 Iúil 2013, iarratas ar an dreasacht a dhéanamh. Oibreoidh an dreasacht ar bonn treoirscéime ar dtús. Cuireadh JobsPlus in áit Postchúnamh Ioncaim agus in áit na Scéime Dreasachta Jabanna (ÁSPC) i gcomhair Fostóirí ach ní bhainfidh sé le rannpháirtithe reatha.

Faoin Scéim Dearbháin Trádála Ar Líne beidh dearbháin suas le €2,500 ar fáil do ghnólachtaí a léiríonn go bhfuil plean inchreidte acu le haghaidh trádáil ar líne. Leathnaítear an scéim chuig gach contae i rith 2014 agus tá sonraí ar fáil ó d’Oifig Fhiontraíochta Áitiúil.

Deacrachtaí creidmheasa

Má tá gnó beag nó meánmhéide agat agus má dhiúltaíonn ceann de na bainc atá rannpháirteach d'iarratas ar chreidmheas is féidir leat iarratas a dhéanamh ar an Oifig um Athbhreithniú Creidmheasa chun do chás a athbhreithniú. Chun a bheith incháilithe le haghaidh athbhreithnithe ní mór d'iarratas a bheith déanta i scríbhinn. Tá foirm iarratais ar shuíomh gréasáin an Oifig um Athbhreithniú Creidmheasa. Cosnaíonn athbhreithniú idir €100 suas go dtí uasmhéid de €250.

Tá sé mar aidhm ag an Scéim Ráthaíochta Creidmheasa iasachtaí breise a spreagadh do ghnólachtaí beaga agus meánmhéide atá inmharthana go tráchtála ach go bhfuil deacracht acu teacht ar chreidmheas. Faoin Scéim cabhrófar le hiarratasóirí incháilithe iasacht a fháil agus stair chreidmheasa fabhrach a bhunú. Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil sa leabhrán eolais faoin Scéim. Tá Ceisteanna Coitianta do Chustaiméirí (pdf) agus critéir cháilitheachta ann freisin. Ón 3 Márta 2017, cuireann na hathruithe ar an Scéim Ráthaíochta Creidmheasa leis an sainmhíniú ar chomhaontuithe iasachta le táirgí neamhchreidmheasa áirithe, mar shampla rótharraingtí a chur san áireamh. Leathnaíonn raon na scéime freisin le soláthróirí táirgí airgeadais eile a chlúdach, mar shampla léasóirí.

Má tá deacrachtaí agat le do chreidiúnaithe, is féidir leis an tSeirbhís Chomhairle Deonach Cuntasóirí Cairte - CAVA (pdf) comhairle agus cabhair saor in aisce le haghaidh do chúrsaí ghnólachta a thabhairt. Déan teagmháil le do Sheirbhís Fhaisnéise do Shaoránaigh nó do Sheirbhís Buiséadaithe agus Comhairle Airgid (SBCA) agus faigh amach an bhfuil an tseirbhís ar fáil acu.

Cáin, ÁSPC agus fostú foirne

Cáin

Leagfar cáin ar do ghnó de réir mar atá sé corpraithe ina chuideachta nó nach bhfuil. Más cuideachta é beidh cáin chorparáide inghearrtha air. Mura bhfuil sé corpraithe measfar gur trádálaí aonair thú agus íocfaidh tú cáin de réir an chórais féinmheasúnaithe. Tá tuilleadh eolais le fáil inár ndoiciméad maidir le cáin do dhaoine féinfhostaithe agus ó na Coimisinéirí Ioncaim.

Creidmheas cánach Ioncaim Tuillte: Ag tosú i 2016, is féidir cáiníocóirí a thuilleann ioncam trádála nó gairmiúil creidmheas cánach nua Ioncaim Tuillte €550 a éileamh. Tá sé ar fáil d’úinéirí gnó nó bainisteoirí nach bhfuil incháilithe le haghaidh creidmheasa IMAT ar a dtuarastal. Má cháilíonn cáiníocóir le haghaidh creidmheas cánach IMAT freisin, ní féidir leis an luach comhcheangailte na 2 creidmheas cánach €1,650 a shárú.

Aisíocaíocht cánach SURE: Scéim nua aisíocaíochta cánach is ea Aisíocaíochtaí Gnólachtaí Nuathionscanta d’Fhiontraithe (SURE) a cheadaíonn do dhaoine incháilithe chun aisíocaíocht a mhéid le 41% den chaipiteal a infheistíonn siad i ngnólacht a thosú. Faoi Scéim SURE, b’fhéidir go mbeidh tú i dteideal aisíocaíocht a fháil ar cháin ioncaim ÍMAT a d’íoc tú i gcaitheamh na 6 bliana roimh an mbliain ina ndéanann tú infheistíocht. Féadfaidh tú treoir IT15 na gCoimisinéirí Ioncaim a léamh chun teacht ar bhreis sonraí faoi scéim SURE. Féadfaidh tú an t-áireamhán ar líne ar sure.gov.ie a úsáid chun d’aisíocaíocht fhéideartha a mheas.

Cuideachtaí nua: Is féidir le cuideachtaí nua bheith díolmhaithe ó cháin chorparáide ar feadh 3 bliain agus beidh luach an faoiseamh nasctha leis an méid ÁSPC fhostóir atá íoctha ag cuideachta i dtréimhse chuntasaíochta suas go huasmhéid €5,000 do gach fostaí. San Acht Airgeadais 2013, síníodh an faoiseamh cánach seo chun ceadú aon fhaoiseamh cánach neamhúsáidte ón chéad 3 bhliain trádála a thabhairt ar aghaidh chuig úsáid i mbliana ina dhiaidh sin. Síníodh an faoiseamh cánach do chuideachtaí a thosaigh i 2012, 2013, 2014 nó 2015 agus, san Acht Airgeadais 2015, síníodh é do chuideachtaí a thosaíonn i 2016, 2017 nó 2018.

Faoiseamh ar Cháin Ghnóthachan Caipitiúil (CGC): má dhíolann tú do ghnó ar nó i ndiaidh 1 Eanáir 2016, baineann íosráta CGC 20% le glangnóthachan inmhuirir as díol iomlán nó páirt do ghnó, suas go dtí teorainn saoil €1 milliún.

ÁSPC

Más duine féinfhostaithe thú íocfaidh tú ranníocaíochtaí árachais shóisialta Aicme S. Tá Treoir ÁSPC do Dhaoine Féinfhostaithe ar welfare.ie.

Más fostóir thú agus má chruthaigh tú poist nua agus bhreise in 2012, b’fhéidir gur cháiligh tú do dhíolúine ÁSPC fostóra do na poist seo. In 2013, tháinig dreasacht JobsPlus in ionad na scéime seo, a bhfuil de chuspóir aici fostóirí a spreagadh chun daoine a fhostú atá dífhostaithe go fadtéarmach – féach ‘Cistiú’ thuas.

Fostú foirne

Má tá tú ag cur gnó ar bun agus má shocraíonn tú foireann a earcú, caithfidh tú clárú le haghaidh ÍMAT agus ÁSPC leis na Coimisinéirí Ioncaim. Is féidir leat faigh amach faisnéis maidir le d’oibleagáidí agus do dhualgais mar fhostóir, agus céard iad cearta na bhfostaithe. Tá treoir d' fhostóirí atá ag bunú gnó le fostaí (pdf) ar fáil. Is féidir leat ár ndoiciméid faoi íosphá, íocaíocht leasa shóisialta (ASPC), saoire agus sláinte agus sábháilteacht a léamh.

Tuilleadh faisnéise

Tá tuilleadh faisnéise ar fáil inár ndoiciméid faoi fhoinsí faisnéise maidir le féinfhostaíocht, chun bheith féinfhostaithe agus gno a dhúnadh nó a dhíol.

Plean Gníomhaíochta do Phoist

Istigh leis an bPlean Gnímh do Jabanna 2017 tá an méid seo:

  • Iliomad freagraí ar Brexit
  • Fiontar Easpórtála Tráchtála chun tacú le Fiontair Bheaga agus Mheánmhéide dírithe ar an easpórtáil, le clár píolótach i 2017
  • Bosca uirlisí d'fhostóirí agus d'fhostaithe chun a bheith rannpháirteach i bhfionntar san áit oibr agus rolláil amach de chlár píolótach
  • Clár Tacaíochta Miondíola chun cabhrú le miondíoltóirí scálú suas ar an ghníomhaíocht trádála ar líne agus leathnú amach i margaidh idirnáisiúnta
  • Fiontar Design4Growth i réigiúin
  • Ciste do Thús Iomaíocht d'fhionraithe ban.
Page edited: 9 August 2017