Grúpaí Gníomhaíochta Lucht Scoir

Réamhrá

De réim mar atá daoine ag caitheamh sciar níos mó dá saol gníomhach ar scor bunaíodh a lán eagraíochtaí le tacú le daoine ar scor leanúint ar aghaidh lena gcuid caitheamh aimsire, imeachtaí fóillíochta agus oideachais. Tá réimse leathan eagraíochtaí ann do dhaoine breacaosta atá ar scor agus baineann an formhór acu le ceann de na ranga seo a leanas:

  • Gníomhaíochtaí
  • Feachtais
  • Tacaíocht, lena n-áirítear eagraíochtaí cúramóirí.

Seo liosta de na heagraíochtaí sin mar aon le cur síos gearr ar a gcuid aidhmeanna agus na gníomhaíochtaí a bhíonn ar siúl acu. Féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh le do Ionad Faisnéise do Shaoránaigh nó leabharlann áitiúil chun sonraí a fháil faoi ghrúpaí daoine breacaosta i do cheantar.

Gníomhaíochtaí

I measc na ngrúpaí a dhíríonn ar ghníomhaíochtaí tá cumainn ghníomhaíochta lucht scoir agus grúpaí spóirt, ealaíon agus cultúir. Díríonn cuid acu ar chaidreamh sóisialta a sholáthar ach eagraíonn cuid eile acu mórchuid gníomhaíochtaí lena n-áirítear oideachas, oiliúint agus caitheamh aimsire traidisiúnta.

Lucht Scoir Gníomhach
Is líonra náisiúnta é seo de chumainn áitiúla gníomhaíochta lucht scoir a bhfuil sé d’aidhm aige cur ar chumas lucht scoir saol iomlán gníomhach a chaitheamh agus stocaireacht a dhéanamh ar a son. Féadfaidh tú dul i dteagmháil le Lucht Scoir Gníomhach le fáil amach faoi do cumann gníomhaíochta lucht scoir áitiúil nó le fáil amach conas grúpa nua a bhunú.

Aostacht agus Deiseanna
Oibríonn Aostacht agus Deiseanna chun deiseanna a chur ar fáil chun go mbeidh daoine breacaosta in ann páirt níos mó a ghlacadh i réimse gníomhaíochtaí ó na healaíona agus gníomhaíochtaí coirp go cur chun cinn cothroime aoise.

Stocaireacht

Déanann roinnt eagraíochtaí stocaireacht ar son cearta daoine breacaosta. Bíonn feachtais acu chun feasacht a spreagadh faoi cheisteanna a bhaineann le daoine breacaosta agus chun tionchar a bheith acu ar bheartas rialtais. Ina measc siúd tá:

Parlaimint Seanóirí na hÉireann
Bíonn an eagraíocht i dteagmháil leis an rialtas agus le comhlachtaí poiblí agus labhraíonn siad thar ceann na seanóirí agus a leasanna maidir le ceisteanna a bhaineann leo ar nós cúrsaí ioncaim, sláinte agus tithíocht.

Cónaidhm Náisiúnta Cumann Pinsinéirí
Eagraíocht ionadaíochta chumann pinsinéirí is í an Chónaidhm seo a bhfuil sé d’aidhm aici leasanna pinsinéirí agus daoine ar scor a chosaint agus a chur chun cinn ó thaobh leasa shóisialaigh, sláinte, aoisliúntais agus cánach.

Age Action Ireland
Eagraíocht í Age Action Ireland a dhéanann stocaireacht thar ceann seanóirí agus daoine breacaosta. Is í aidhm na heagraíochta ná athrú bunúsach a dhéanamh ar shaol na ndaoine breacaosta go léir trí chumhacht a thabhairt dóibh saol iomlán a chaitheamh mar shaoránaigh gníomhacha agus a chinntiú go bhfuil sé de cheart acu seirbhísí ardcháilíochta cuimsitheacha a bheith acu a oireann dá ndálaí athraitheacha.

Tacaíocht agus faisnéis

Tá roinnt grúpaí a chuireann tacaíocht agus faisnéis ar fáil do dhaoine breacaosta. Tá a lán daoine breacaosta ag maireachtáil ina n-aonar agus tá a lán eile acu ag tabhairt aire do dhaoine laga breacaosta nó do dhaoine eile a bhfuil cúram teaghlaigh ag teastáil uathu.

Líne Chabhrach Seanóirí
Seirbhís éisteachta faoi rún is ea Líne Chabhrach Seanóirí atá á reáchtáil ag daoine breacaosta i gcomhair daoine breacaosta atá ina gcónaí ar leithligh nó atá uaigneach. Is féidir glaoch orthu ó áit ar bith in Éirinn ar phraghas ghlaoigh áitiúil. Bíonn na línte ar oscailt gach lá ó 10 r.n. go 10 i.n. Íosghlao: 1850 440 444.

Comhairle na hÉireann um Pleanáil do Lucht Scoir
Is í aidhm na Comhairle ná daoine a ullmhú i gcomhair na tréimhse sin dá saol nuair a rachaidh siad ar scor. Forbraíonn agus eagraíonn sí cúrsaí mar ullmhúcháin le haghaidh dul ar scor agus athrú saoil agus cabhraíonn sí leo na buntáistí agus na fadhbanna a bhaineann le dul ar scoil a thuiscint.

ALONE
Cuireann ALONE tacaíocht ar fáil do dhaoine breacaosta leochaileacha trí thithíocht sealadach nó bhuan a sholáthar dóibh agus trí dul i ngleic le fadhbanna uaignis agus aonraithe. Oibríonn an fhoireann agus oibrithe deonacha le daoine breacaosta sa tithíocht atá tógtha ag ALONE dóibh agus i measc an phobail.

Cairde na nDaoine Scothaosta
Cumann carthanach Éireannach is ea Cairde na nDaoine Scothaosta a chuireann cairdeas agus deiseanna sóisialta ar fáil do dhaoine scothaosta go mór mór dóibh siúd atá ina gcónaí ina n-aonar. Tugann a gcuid saorálaithe cuairteanna ar na daoine scothaosta sa bhaile i mórcheantar Bhaile Átha Cliath.

Tacaíocht do Chúramóirí

Cúramóirí Teaghlaigh Éire

Rinneadh Cúramóirí Teaghlaigh Éire tríd cumasc Cumann na gCúramóirí agus Cúram don Lucht Cúraim. Déanann an eagraíocht stocaireacht agus aighneacht ar son cúramóirí teaghlaigh ina n-árais chónaithe féin. Soláthraíonn sé réimse seirbhísí agus tacaíochtaí do chúramóirí teaghlaigh lena n-áirítear faisnéis faoi shochair agus teidlíochtaí, cúram faoisimh agus oiliúna. Tá líonra ionaid acmhainní do chúramóirí ann.

Comhaontas Cúraim na hÉireann
Líonra náisiúnta eagraíochtaí deonacha is ea é seo a chuireann tacaíocht ar fáil do chúramóirí agus is brateagraíocht é a dhéanann ionadaíocht ar son.

Page edited: 29 February 2016