Cosc ar chaitheamh tobac sa láthair oibre

Réamhrá

Faoi na hAchtanna Sláinte Poiblí (Tobac) 2002–2015, tá cosc i bhfeidhm ar chaitheamh tobac i láithreacha oibre iniata. San áireamh tá bloic oifigí, foirgnimh éagsúla, tithe tábhairne/beáir, bialanna agus feithiclí comhlachta (carranna agus veaineanna).

Tá teorainn le díol toitíní freisin. Ní féidir paca 10 toitíní a cheannach. Níl ach amháin pacaí 20 toitíní ar díol.

Is í an aidhm atá leis an gcosc ná cosaint a chur ar fáil d’fhostaithe agus don phobal a bheadh i mbaol thorthaí díobháileacha agus tocsaineacha ghal tobac sa láthair oibre. Tá caitheamh tobac aitheanta mar chúis mhóir ghalar croí agus mar rannpháirtí suntasach in ailse scámhóige.

Rialacha

Níl cead ag éinne tobac a chaitheamh i láthair oibre iniata. Cé go gciallaíonn an cosc nach féidir tobac a chaitheamh i neart áiteanna, tá cúpla eisceacht ann:

 • Príosúin
 • Áiteanna coinneála i stáisiúin Gharda
 • Tithe altranais
 • Ospísí
 • Tithe ord eaglasta
 • An Príomh-Ospidéal Meabhair-Ghalar
 • Ospidéil shiciatracha
 • Seomraí codlata in óstáin, i dtithe lóistín agus i dtithe L& B
 • Áiteanna cónaithe in institiúidí oideachais triú leibhéil.

an ceart fós ag fostóirí uilig (fiú iad a bhfuil díolúine acu) an reachtaíocht a chur i bhfeidhm, cé go bhfuil díolúine ag áiteanna áirithe ón gcosc. I bhfocail eile, cé nach bhfuil iachall ar na heagraíochtaí agus na hinstitiúidí thuas an cosc a chur i bhfeidhm, is féidir leo é a dhéanamh más mian leo.

Tá sé de dhualgas ag chuile fostóir sláinte na foirne, na gcustaiméirí, na n-áitritheoirí agus na gcuairteoirí dá (h)áitreabh a chosaint. I gcás foirgnimh diolúine amháin, ciallaíonn sé seo go bhfuil an cead ag fostóirí áiteanna ar leith dá n-áitribh a ainmniú mar áit thobacáit ina bhfuil cosc ar thobac chun an chontúirt a laghdú. Ciallaíonn sé seo, mar shampla, go bhféadfadh úinéirí teach altranais ordú a chur i bhfeidhm ionas nach bhféadfadh áitritheoirí tobac a chaitheamh ach amháin taobh amuigh den bhfoirgneamh nó i seomra tobac ainmnithe, cé go bhfuil diolúine ón gcosc ag an teach altranais.

Ós rud é gur áiteanna sainiúla iad príosúin agus áiteanna coinneála, ní bhaineann an dlí leis na hinstitiúidí seo. Arís, afách, is féidir le bainistíocht an phríosúin an institiúid a ainmniú mar áit ina bhfuil cosc iomlán ar thobac nó seomraí tobac a ainmniú más mian leí.

Limistéir thobac taobh amuigh

Cé go bhfuil cosc ar thobac i láthair oibre iniata, tá cead ag fostóirí limistéar tobac taobh amuigh a chur ar fáil, ach riachtanais an dlí a chomhlíonadh.

Is é an sainmhíniú dlíthiúil atá ar limistéar taobh amuigh ná:

 • Áit, nó áitreabh, nó cuid d'áit nó d'áitreabh, nach bhfuil clúdaithe ar chor ar bith le díon, bíodh sin seasta nó soghluaiste.
 • Áit taobh amuigh nó áitreabh atá clúdaithe le díon, chomh fada agus nach bhfuil níos mó ná 50% den imeall (taobh amuigh) clúdaithe le balla, fuinneoga, geata nó a leithéid.

Limistéir choitianta d'fhoirgnimh

Baineann an cosc ar thobac le limistéir choitianta laistigh d'fhoirgnimh chomh maith. Ciallaíonn sé seo, mar shampla, go gclúdaíonn sé conairí, forsheomraí agus limistéir fháilte i bhfoirgnimh cosúil le bloic árasán agus óstáin chomh maith.

Má tá tú ag iarraidh gearán a dhéanamh faoi chaitheamh tobac i limistéar coitianta i mbloc árasán, ba cheart duit dul i dteagmháil sa chéad áit leis an gcomhlacht bainistíochta/cumann áitritheoirí chun iarracht a dhéanamh teacht ar réiteach. Má tá tú ag iarraidh gearán a dhéanamh faoi chaitheamh tobac i limistéar coitianta in óstán, ba cheart duit do ghearán a dhéanamh ar dtús do bhainistíocht an óstáin. Meabhraigh: is coir í tobac a chaitheamh i limistéar atá ainmnithe mar áit ina bhfuil "cosc ar thobac".

Munar tháinig réiteach ar do ghearán maidir le caitheamh tobac i limistéar coitianta d'fhoirgneamh, d'fhéadfá glaoch a chur ar d'Oifigeach Sláinte Áitiúil - féach 'Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas' thíos.

An gcaithfidh m'fhostóir am saor ón obair a thabhairt dom le haghaidh sosanna tobac?

Ní chaithfidh. Níl fostaithe i dteideal am saor ón obair le haghaidh sosanna ach amháin mar atá leagtha síos in Alt 12 den Acht um Eagrú Ama Oibre 1997. Níl iachall ar do fhostóir sosanna tobac a chur ar fáil d’fhostaithe nuair a chuirfear an cosc ar thobac sa láthair oibre i bhfeidhm.

Cur i bhfeidhm an choisc ar thobac

Tá Oifigigh Shláinte Comhshaoil ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) ag déanamh cigireachta chun cinntiú go bhfuil an cosc ar thobac sa láthair oibre á chur i bhfeidhm. Chomh maith leis sin, tá cigirí ón Údarás Sláinte agus Sábháilteachta ag déanamh cigireachta. Tá ar na láithreacha oibre a ndéanann an tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta cuairt orthu na riachtanais an choisc ar thobac a chomhlíonadh mar chuid dá gcomhlíonadh ginearálta ar riachtanais shláinte agus sábháilteachta.

Déanann oifigigh ón FSS cinnte go bhfuil riachtanais an choisc ar thobac á gcur i bhfeidhm i láithreacha oibre sa rannóg bia agus fáilte.

Coireanna

D’fhéadfaí fíneáil Aicme B a ghearradh ar aon duine a fhaightear ciontach i leith sáraithe an choisc ar thobac sa láthair oibre. Is é an t-úinéir, an bainisteoir nó an duine atá i gceannas ar an láthair oibre atá freagrach go dlíthiúil as a chinntiú go gcomhlíontar an cosc ar thobac sa láthair oibre.

Tuilleadh eolais

Tá faisnéis faoi rialú tobac (pdf), treoir le haghaidh fostóirí (pdf) agus treoir don lucht trádála ceadúnaithe (pdf).

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Déan teagmháil le d'Oifigeach Sláinte Chomhshaoil áitiúil.

Page edited: 17 May 2016