Grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána

Réamhrá

Faoi na hAchtanna um an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus Daoine Soghonta) 2012-2016, a tháinig i bhfeidhm ar 29 Aibreán 2016, tá sé éigeantach go ngrinnfhiosrófadh Biúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána daoine a bhíonn ag obair le leanaí nó le daoine soghonta.

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil sna ceisteanna coitianta seo ar shuíomh gréasáin an Bhiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin.

Biúró Grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána

Déileálann Biúró Grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána (Láraonad Seiceála an Gharda Síochána a bhíodh ann) le hiarratais ar fhaisnéis le haghaidh fostaithe ionchais áirithe nó oibrithe eile a sholáthar. Is é an Biúró dhéanann grinnfhiosrúcháin le haghaidh eagraíochtaí iomchuí a bhfuil cláraithe leis. Tá tuilleadh le léamh faoi nós imeachta an ghrinnfhiosrúcháin anseo.

Ní dhéantar grinnfhiosrúchán le haghaidh daoine aonair ar bhonn pearsanta – féach ‘Sonraí pearsanta a iarraidh’ thíos.

Cé a chaithfidh dul faoi ghrinnfhiosrúchán?

Faoi na hAchtanna, ní mór grinnfhiosrúchán a dhéanamh ar dhuine ar bith a bhíonn rochtain acu ar leanaí nó ar dhaoine fásta soghonta mar chuid den obair nó den ghníomhaíocht a mbíonn ar siúl acu. I measc na n-oibrithe sin, tá baill foirne, oibrithe deonacha agus mic léinn ar shocrúcháin a bhíonn ag obair le haghaidh eagraíochta iomchuí ina mbíonn rochtain acu ar leanaí agus/nó ar dhaoine fásta soghonta. In Alt 2, sainmhínítear “eagraíocht iomchuí” mar eagraíocht ina ligtear do dhuine obair nó gníomhaíocht a dhéanamh, nó ina bhfostaítear duine chun obair nó gníomhaíocht a dhéanamh, agus a bhíonn rochtain ar leanaí nó ar dhaoine fásta soghonta, nó teagmháil leo, ina mórchuid riachtanach agus rialta den obair nó den ghníomhaíocht sin.

Féinfhostaithe: Ní dhéantar grinnfhiosrúcháin do dhaoine aonair ar bhun pearsanta. Ní féidir daoine féinfhostaithe iarratais a dhéanamh ach amháin tríd eagraíocht iomchuí, mar a sainmhínítear in Alt 2 den Acht.

I measc na gcineálacha oibre agus na ngníomhaíochtaí ina bhfuil gá do dhaoine a bhíonn ag obair le leanaí agus daoine soghonta dul faoi ghrinnfhiosrúchán de réir na nAchtanna, tá:

 • Seirbhísí chúram leanaí – féach freisin ‘Tuilleadh faisnéise’ thíos
 • Scoileanna
 • Ospidéil agus seirbhísí sláinte
 • Seirbhísí cónaithe nó cóiríocht do leanaí nó do dhaoine soghonta
 • Seirbhísí cóireála, teiripe nó chomhairliú do leanaí nó do dhaoine soghonta
 • Soláthar gníomhaíochtaí fóillíochta, spóirt nó choirp do leanaí nó do dhaoine soghonta
 • Cur chun cinn creidimh

Fostaithe slándála príobháidí: Faoin Acht um Sheirbhísí Slándála Príobháidí 2004 leathnaíodh grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána amach ionas go n-áirítear fostaithe slándála príobháidí (mar shampla, doirseoirí agus foireann slándála clubanna oíche).

Sonraí a nochtadh

Nuair a dhéanann an Biúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin grinnfhiosrúchán ar oibrí ionchasach, déantar a thaifead/taifead coiriúil (más ann dó) a nochtadh don teagmhálaí údaraithe san eagraíocht chláraithe – féach ‘Conas iarratas a dhéanamh’ thíos. Cuirtear san áireamh i nochtadh grinnfhiosrúcháin sonraí ciontaithe agus ionchúisimh ar feitheamh ar bith agus ráiteas ar eolas sonraithe* (más ann dó), nó ráiteas nach ann do thaifead coiriúil nó eolas sonraithe ar bith maidir leis an duine a bhfuil an grinnfhiosrúchán á dhéanamh orthu.

*Eolas sonraithe (ar a nglaoitear eolas “bog” freisin) is eolas é seo seachas ciontaithe coiriúla, as a n-eascraíonn creidiúint bona-fide gur bagairt atá i nduine áirithe i gcás leanaí nó daoine soghonta.

Mionchionta: Faoi Alt 14A de na hAchtanna, ní chuirtear san áireamh sa nochtadh mionchiontaithe áirithe sa Chúirt Dúiche a gearrrtar níos mó ná 7 mbliana ó shin. Ní bhaineann an foráil seo le ciontaithe atá sonraithe i Sceideal 3 de na hAchtanna agus i Sceideal 1 den Acht um Cheartas Coiriúil (Ciontaithe Spíonta agus Nochtadh Áirithe), 2016.

Ghrinnfhiosrú a athdhéanamh: Déanann Alt 20 de na hAchtanna foráil do ghrinnfhiosrú a athdhéanamh ar fhostaithe agus oibrithe eile tar éis tréimhse áirithe ama atá le leagan amach fós sna rialacháin. Go dtí sin, is léir ó fhianaise an dea-chleachtais gur ceart grinnfhiosrú a athdhéanamh i ndiaidh 5 bliana.

Grinnfhiosrúchán nach mbaineann leis na hAchtanna

Déanann an Biúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin roinnt grinnfhiosrúcháin nach dtagann faoi rialú na nAchtanna um an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus Daoine Soghonta) 2012-2016 ach a bhíonn riachtanach faoi rialacháin eile. Mar shampla, bíonn ar dhaoine a chuireann isteach ar obair le comhlachtaí áirithe, ar nós an Garda Síochána, an tSeirbhís Chúirteanna agus roinnt ranna rialtais nochtadh a dhéanamh faoi chionta ar bith spíonta atá acu. Is mar an gcéanna an dá phróiseas grinnfhiosrúcháin ach amháin nach nochtar aon eolas sonraithe i gcás na n-iarratas seo nach mbaineann leis an Acht.

Saincheisteanna eile maidir le sonraí pearsanta

Ciontuithe spíonta

De ghnáth, nuair a chuireann duine isteach ar phost nach mbíonn grinnfhiosrúchán Gharda ina chuid riachtanach dóibh, ní mór sonraí ciontaithe ar bith coiriúla a thabhairt. Ach má ciontaíodh i gcion tú atá clúdaithe ag Alt 5 Acht um Cheartas Coiriúil (Ciontaithe Spíonta agus Nochtadh Áirithe), 2016, ní gá duit an ciontú a nochtadh i ndiaidh 7 mbliana, ach amháin in imthosca áirithe. Is féidir tuilleadh a léamh in ár ndoiciméad faoi chiontaithe spíonta.

Faoi Alt 258 d'Acht na Leanaí 2001, má rinne duine cion faoi bhun aois 18 agus má chinneadh iad ciontach, ar choinníollacha áirithe d’fhéadfadh go scriosfaí an cion as an taifead mar nach déanta é. Tá tuilleadh faisnéise ar fáil inár ndoiciméad, Leanaí agus an córas ceartais choiriúil

Iarratas a dhéanamh ar shonraí pearsanta

Faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003 (pdf), tá an ceart agat chun rochtain a fháil ar shonraí pearsanta fút atá á gcoimeád ag an nGarda Síochána. Féadfaidh tú an fhaisnéis seo a fháil trí fhoirm Iarratais um Rochtain ar Chosaint Sonraí (pdf). Ba cheart duit an fhoirm chomhlánaithe a sheoladh ar ais go dtí Biúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána – féach ‘Cá hait a ndéanfaidh mé iarratas’ thíos. Ní mór duit an méid a leanas a cheangal leis an bhfoirm:

 • Táille €6.35 – féadfaidh tú íoc le seic, airgead, ordú airgid nó ordú poist atá iníoctha le: An Cuntasóir, an Roinn Dlí agus Cirt
 • Fótachóip de do phas nó de do theastas breithe nó de do cheadúnas tiomána nó d'aitheantas eile

Seolfar nochtadh mar fhreagairt ar d’iarratas um rochtain ar chosaint sonraí go díreach chugat ar mhaithe le d’úsáid phearsanta. Má dhéanann tú iarratas ar chóip de do thaifead coiriúil ón nGarda Síochána, soláthrofar an taifead i 2 chuid. Soláthrófar na ciontuithe spíonta ar leithligh ó na ciontuithe eile (más ann). Ní hionann é agus grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána, Deimhniú Póilíní, Teistiméireacht ón nGarda Síochána nó cruthúnas nach ndearna duine aon chiontú.

Fostóirí: Faoi alt 4 na nAchtanna um Chosaint Sonraí, tá sé neamhdhleathach don fhostóir fostaí nó fostaí ionchasach a éiligh go ndéanfaidh siad iarratas um rochtain ar chosaint sonraí (“iarratas duine éigeantach um rochtain”). Tá treoir faoi chúrsaí um chosaint sonraí agus grinnfhiosrúcháin fostaithe ionchais foilsithe ag an gCoimisinéir Cosanta Sonraí.

Teastas Póilíni

Ní hionann imréiteach an Gharda Síochána agus Teastas Póilíní a fháil a éilítear le haghaidh fáthanna éagsúla. Tá sé tábhachtach go gcuimhnítear air seo ón tús. Cuimsíonn na fáthanna seo víosa a fháil nó gnó a chur ar bun thar lear. Tá tuilleadh eolais faoi Theastas Póilíní le fáil anseo.

Conas iarratas a dhéanamh

Eagraíochtaí

Caithfidh eagraíochtaí a bhfuil grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána ag teastáil uathu clárú leis an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin - féach 'Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas' thíos. Ní mór don eagraíocht teagmhálaí a cheapadh chun iarratais a dhéanamh ar nochtadh grinnfhiosrúcháin agus chun na nochtuithe grinnfhiosrúcháin a fháil.

Tá sonraí nósanna imeachta chun eagraíocht a chlárú ar shuíomh gréasáin an Bhiúró.

Iarratasóirí ar ghrinnfhiosrúcháin

Má dhéanann tú iarratas ar phost agus más gá grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána a bheith agat, seolfar foirm iarratais maidir le grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána chugat (ar pháipéar nó go leictreonach). Úsáidtear an córas ríomh-ghrinnfhiosrúcháin chun iarratas a dhéanamh ar ghrinnfhiosrúchán – ach is féidir iarratas a dhéanamh ar pháipéar freisin. Má tá tú faoi bhun 18 mbliana d’aois, ní mór foirm toilithe a chur isteach atá sínithe ag tuismitheoir nó ag caomhnóir duit.

Ríomh-ghrinnfhiosrúchán

Chun an córas ríomh-ghrinnfhiosrúcháin a úsáid, ní mór duit bheith os cionn 16 bliana d’aois. Is gá seoladh bailí ríomhphoist a bheith agat agus caithfidh tú an próiseas maidir le ‘cruthúnas aitheantais’ a chur i gcrích.

Is é seo a leanas an nós imeachta maidir le ríomh-ghrinnfhiosrúcháin:

Cuirfidh an eagraíocht chláraithe ina bhfuil post á lorg agat foirm chuiridh chugat. Ní mór duit an fhoirm a chomhlánú agus í a chur ar ais chuig an eagraíocht, in éineacht le do chruthúnas aitheantais.

 1. Dearbhóidh an eagraíocht go bhfuil do chruthúnas aitheantais bailí agus cuirfear ríomhphost chugat ina mbeidh nasc chuig an fhoirm iarratais le haghaidh grinnfhiosrúcháin.
 2. Comhlánaigh an fhoirm iarratais le haghaidh grinnfhiosrúcháin ar líne agus cuir chuig an eagraíocht í.
 3. Déanfaidh lucht na heagraíochta athbhreithniú ar d’fhoirm iarratais le haghaidh grinnfhiosrúcháin agus cuirfidh siad ar aghaidh chuig an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin í.
 4. Déanann an Biúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin an t-iarratas a phróiseáil agus cuirtear ar aghaidh nochtadh grinnfhiosrúcháin ansin chuig an eagraíocht.
 5. Déanann an eagraíocht an nochtadh a athbhreithniú agus cuirfear cóip chugat.

Is féidir leat d’iarratas ar ríomh-ghrinnfhiosrúchán a rianú.

Díospóidí agus achomhairc

Más maith leat sonraí an nochtadh ríomh-ghrinnfhiosrúcháin a dhíospóid, ba chóir duit scríobh chuig an teagmhálaí san eagraíocht agus achoimre ar bhonn do dhíospóid a chur chucu. Cuirfidh an teagmhálaí an comhad iarratais ina iomláine chuig an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin chun go ndéanfar é a athsheiceáil.

Más mian leat achomharc a dhéanamh ar chinneadh Phríomhoifigeach an Bhiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin maidir le nochtadh eolais sonraithe, is ann do phróiseas neamhspleách achomhairc.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Biúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin

Bóthar an Ráschúrsa
Durlas
Tiobraid Árann
E41 RD60
Éire

Teil:+353 504 27300
Lóghlao:1890 488 488
Láithreán Gréasáin: http://www.garda.ie/Controller.aspx?Page=17113
R-phost: vetting@garda.ie

Tuilleadh faisnéise

Grinnfhiosrúcháin ar oibrithe cúram leanaí

Éilíonn na caighdeáin náisiúnta le haghaidh ionad cónaithe leanaí go ndéantar grinnfhiosrúcháin cuí ar an bhfoireann, ar na mic léinn agus ar na hoibrithe deonacha go léir, lena mbeidh teistiméireachtaí agus seiceáil an Gharda Síochána agus/nó údarás póilíneachta ar thaifead coiriúil i gceist, sula dtosaíonn siad ag obair. Forálann na Rialacháin um Chúram Leanaí (Cúram Speisialta) 2004 go ndearbhóidh FSS nó foras deonach nó aon duine a sholáthraíonn nó a chaomhnaíonn aonad um chúram speisialta, go ndéantar grinnfhiosrúcháin cuí ar fhoireann nó ar dhaoine eile a bhfuil rochtain acu ar leanaí. Déanfar sin trí theistiméireachtaí agus seiceáil an Gharda Síochána agus/nó údarás póilíneachta ar thaifead coiriúil a fháil.

Éilíonn na Rialacháin faoin Acht um Chúram Leanaí (Seirbhísí Luathbhlianta) 2016 go bhfaigheann seirbhísí chúram leanaí réamhscoile teistiméireachtaí agus grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána do gach fostaí, mac léinn agus oibrí deonach atá rochtain ar leanaí acu. Éilíonn na Rialacháin um Chúram Leanaí (Leanaí a Fhágáil faoi Chúram Altrama) 1995 agus na Rialacháin um Chúram Leanaí (Leanaí a Fhágáil le Gaolta) 1995 go gceadaíonn tuismitheoirí altrama nó gaolta lena mbeidh leanaí atá faoi chúram an FSS curtha, ar an FSS ráiteas a fháil ón Garda Síochána ag sonrú aon chiontú ina n-aghaidh nó in aghaidh aon bhall ábharthach tí, agus go soláthraíonn siad ainmneacha dhá mholtóir ar mhaithe le teistméireachtaí.

Page edited: 7 March 2017