Anseo atá tú: Baile > Oideachas agus Oiliúint > Gairmoideachas agus oiliúint > Cúrsaí oiliúna SOLAS

Print Page Send to a Friend

Cúrsaí oiliúna SOLAS

Eolas

Má tá tú dífhostaithe nó curtha as obair, nó má tá tú ag iarraidh do chuid scileanna a thabhairt suas chun dáta, nó do shlí beatha a athrú, tá réimse leathan cúrsaí SOLAS ar fáil chun cuidiú leat.

Tá tú i dteideal tabhairt faoi chúrsa SOLAS má tá tú dífhostaithe nó curtha as obair nó mura bhfuil tú in oideachas lánaimseartha a thuilleadh. Má fhaigheann tú íocaíocht leasa shóisialaigh a bhaineann le míchumas nó Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora, d'fhéadfá a bheith i dteideal tabhairt faoi chúrsa freisin.

Boird Oideachais agus Oiliúna nua agus SOLAS

Bunaíodh údarás nua breisoideachais agus oiliúna ar a dtugtar SOLAS (Seirbhísí Oideachais Leanúnaigh agus Scileanna) an 26 Deireadh Fómhair 2013. Rinneadh FÁS a dhíscaoileadh agus aistríodh roinnt dá bhfeidhmeanna chuig SOLAS. Ón 1 Eanáir 2014 ar aghaidh, aistreofar rannóg oiliúna FÁS ar bhonn céimnithe go dtí na 16 Bhord Oideachais agus Oiliúna (BOOanna) a tháinig in ionad coistí gairmoideachais (VECanna).

Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOanna) a tháinig in ionad VECanna. Má tá tú ag tabhairt faoi chúrsa SOLAS faoi láthair, ní dhéanfaidh na hathruithe seo aon difear duit.

Saghsanna na gcúrsaí

Tá go leor cúrsaí ar fáil faoi 3 shaghas éagsúla oiliúna.

Cuireann an Clár Cúrsaí Oiliúna oiliúint agus taithí ábhartha oibre ar fáil. Má tá tú dífhostaithe agus má tá deis á cuardach agat chun oiliúint, taithí agus cáilíocht fhoirmiúil a bhaint amach i limistéar áirithe oibre, d’fhéadfadh go n-oirfeadh an Clár Oiliúna do chuid riachtanas. Tá cúrsaí oiliúna lánaimseartha. Braithfidh fad an chláir ar an limistéar ina roghnaíonn tú tabhairt faoi oiliúint. Nuair a bheidh d’oiliúint tosaigh críochnaithe, beidh tú ag tabhairt faoi oiliúint san ionad agus faoi thaithí oibre in ionad oibre an fhostóra, agus déanann seo breis forbartha ar do chuid scileanna agus cabhraíonn sé leat taithí phraiticiúil a fháil chomh maith. Nuair a chríochnaíonn tú do chúrsa, bronnfar dámhachtain de chuid Dhearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann (QQI) ort ar leibhéal Teastais nó Ard-Teastais.

Tharlódh go n-athrófaí an réimse cúrsaí oiliúna atá ar fáil, mar sin, teastaíonn uait teagmháil a choimeád le d’oifig áitiúil seirbhísí fostaíochta chun teacht ar fhaisnéis atá cothrom le dáta.

Ceadaíonn Oiliúint Scileanna Sonracha do dhaoine a chaill a bpost nó a bhfuil a bpost á athrú acu scileanna nua poist a fhoghlaim. Tá cúrsaí lae gearrthréimhseach agus fadtréimhseach, cúrsaí ar líne, foghlaim chumaisc agus cúrsaí tráthnóna ar fáil. Bíonn na cúrsaí atá ar fáil éagsúil óna chéile ó ionad go hionad agus ó bhliain go bliain agus sonraítear iontu leibhéil éagsúla deimhnithe. Cuirtear na cúrsaí ar siúl i rith an lae agus sa tráthnóna. Tugtar tús áite ar chúrsaí lae do dhaoine dífhostaithe. Ní ghearrtar aon táille ar chúrsa lae i gcás daoine dífhostaithe, fiú mura bhfuil íocaíocht leasa shóisialaigh á fáil agat. Gearrtar táille ar chúrsa tráthnóna, mura bhfuil íocaíocht leasa shóisialaigh á fáil agat.

Soláthraíonn printíseachtaí oiliúint san ionad oibre leis an bhfostóir. Bíonn oiliúint amuigh ón ionad oibre in ionad oideachais agus oiliúint san ionad oibre ag ionad oibre d’fhostóra i gceist le printíseachtaí. Is gnách go maireann printíseachtaí idir 4 bliana, agus caithfidh tú 3 thréimhse éagsúla ag tabhairt faoi oiliúint amuigh ón ionad oibre lena linn sin. Beidh an oiliúint ar bun in Ionad Oiliúna SOLAS nó i gcoláiste oideachais.

Déanfar measúnú ar na scileanna a fhorbraíonn tú trí thástáil inniúlachta san ionad oibre, mar aon le measúnú modúlach amuigh ón ionad oibre agus trí scrúduithe agus, má éiríonn leat na measúnuithe seo a chríochnú, bronnfar Ard-Teastas QQI ort.

Le bheith incháilithe chun printíseacht a fháil, ní mór duit bheith ar a laghad 16 bliana d’aois agus bítear ag súil leis gur bhain tú ar a laghad grád D amach in 5 ábhar sa Teastas Sóisearach nó ina mhacasamhail de scrúdú. Mura bhfuil na cáilíochtaí seo agat, áfach, féadfaidh tú clárú mar phrintíseach le fostóir:

  • Má chríochnaíonn tú cúrsaí faofa oiliúint ullmhúcháin agus agallamh measúnaithe ina dhiaidh sin. Tá cúrsa sonrach oiliúint ullmhúcháin ar fáil do dhaoine atá faoi mhíchumas
  • Má tá tú breis agus 18 mbliana d’aois agus má tá 3 bliana de thaithí ábhartha oibre agat, agus sa chás sin, iarrfar ort agallamh measúnaithe a dhéanamh chomh maith.

Iarrfar ort pas a fháil i dtástáil dathamhairc atá faofa ag SOLAS le haghaidh roinnt printíseachtaí.

Printísigh iomarcacha

Má rinneadh iomarcach thú mar gheall nach bhfuil dóthain oibre ag d’fhostóir duit mar phrintíseach, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le d’oifig áitiúil ghnó Sheirbhísí SOLAS atá liostaithe san fhaisnéis do phrintísigh iomarcacha ar láithreán gréasáin SOLAS. Féadfaidh SOLAS socrúcháin a thabhairt do roinnt printísigh iomarcacha le fostóirí incháilithe agus cabhrú leis na fostóirí le costais fostaíochta na bprintíseach seo. Baineann an scéim le printísigh i gceirdeanna áirithe. Anuas air sin, tá áiteanna ar fáil in Institiúidí Teicneolaíochta le haghaidh printísigh agus ceardaithe iomarcacha.

Rataí

Liúntais oiliúna

Féadtar liúntas oiliúna a íoc má ghlacann tú páirt sa Chlár Cúrsaí Oiliúna nó in Oiliúint Scileanna Sonracha.

Seachas cúrsaí tráthnóna, ní ghearrtar aon táille ar chúrsaí oiliúna SOLAS agus d’fhéadfaí liúntas oiliúna a íoc leat d’fhad do chúrsa. Sa mhullach air sin, is féidir leat liúntas cóiríochta a éileamh má tá ort cónaí amach ón mbaile d’fhad an chúrsaliúntas taistil a éileamh má chónaíonn tú 5km nó níos faide ó ionad an chúrsa. Sa bhreis air sin, d’fhéadfá cáiliú do chúram leanaí saor in aisce.

Féadfaidh tú breis sonraí a léamh inár gcáipéis ar liúntais oiliúna SOLAS.

Pá/liúntais phrintíseachta

Fad a bhíonn oiliúint á cur ort agus tú san ionad oibre, íocfaidh d’fhostóir leat pá molta printíseachta. Má tá oiliúint á cur ort in earnálacha áirithe, íocann SOLAS liúntas seachtainiúil atá ar chomhionann leis an bpá sin fad a bhíonn oiliúint á cur ort amuigh ón ionad oibre. I ngach earnáil thionsclaíoch eile, is faoi d’fhostóir a bheidh gach íocaíocht amuigh ón ionad oibre, cé go ndéanfaidh SOLAS ranníocaíocht i dtreo aon chostais riachtanacha taistil agus chóiríochta.

Conas iarratas a dhéanamh

Chun iarratas a dhéanamh ar chúrsa oiliúna SOLAS, ní mór duit clárú ar dtús le d’oifig áitiúil seirbhísí fostaíochta. Cuirfear agallamh ort leis an gcúrsa is mó a oireann do chuid riachtanas a shainaithint. Mar gheall ar an mbrú ar roinnt cúrsaí, tharlódh nach dtabharfaí áit duit láithreach ar do rogha cúrsa. Féadfaidh tú an nasc a leanas a leanúint chun teacht ar shonraí faoi chúrsaí oiliúna SOLAS.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 14 February 2014

Teanga

English

Téigh i dteagmháil linn

Má tá ceist agat a bhaineann leis an ábhar seo, is féidir leat glao a chur ar an tSeirbhís Ghutháin um Fhaisnéis do Shaoránaigh 0761 07 4000 (Luan go hAoine idir 9rn agus 8in) no trí bhualadh isteach san Ionad Faisnéise do Shaoránaigh is gaire duit.