Anseo atá tú: Baile > Oideachas agus Oiliúint > Gairmoideachas agus oiliúint > Cúrsaí oiliúna SOLAS

Cúrsaí oiliúna SOLAS

Eolas

Má tá tú dífhostaithe nó curtha as obair, nó má tá tú ag iarraidh do chuid scileanna a thabhairt suas chun dáta, nó do shlí beatha a athrú, tá réimse leathan cúrsaí Oiliúna agus Oideachais Leanúnaigh (FET) ar fáil chun cuidiú leat.

Tá tú i dteideal tabhairt faoi chúrsa FET má tá tú dífhostaithe nó curtha as obair nó mura bhfuil tú in oideachas lánaimseartha a thuilleadh. Má fhaigheann tú íocaíocht leasa shóisialaigh a bhaineann le míchumas nó Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora, d'fhéadfá a bheith i dteideal tabhairt faoi chúrsa freisin.

Saghsanna na gcúrsaí

Tá go leor cúrsaí ar fáil faoi 2 shaghas éagsúla oiliúna.

Cuireann an Clár Cúrsaí Oiliúna oiliúint agus taithí ábhartha oibre ar fáil. Má tá tú dífhostaithe agus má tá deis á cuardach agat chun oiliúint, taithí agus cáilíocht fhoirmiúil a bhaint amach i limistéar áirithe oibre, d’fhéadfadh go n-oirfeadh an Clár Oiliúna do chuid riachtanas. Tá cúrsaí oiliúna lánaimseartha. Braithfidh fad an chláir ar an limistéar ina roghnaíonn tú tabhairt faoi oiliúint. Nuair a bheidh d’oiliúint tosaigh críochnaithe, beidh tú ag tabhairt faoi oiliúint san ionad agus faoi thaithí oibre in ionad oibre an fhostóra, agus déanann seo breis forbartha ar do chuid scileanna agus cabhraíonn sé leat taithí phraiticiúil a fháil chomh maith. Nuair a chríochnaíonn tú do chúrsa, bronnfar dámhachtain de chuid Dhearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann (QQI) ort ar leibhéal Teastais nó Ard-Teastais.

Tharlódh go n-athrófaí an réimse cúrsaí oiliúna atá ar fáil, mar sin, teastaíonn uait teagmháil a choimeád le d’oifig áitiúil seirbhísí fostaíochta chun teacht ar fhaisnéis atá cothrom le dáta.

Ceadaíonn Oiliúint Scileanna Sonracha do dhaoine a chaill a bpost nó a bhfuil a bpost á athrú acu scileanna nua poist a fhoghlaim. Tá cúrsaí lae gearrthréimhseach agus fadtréimhseach, cúrsaí ar líne, foghlaim chumaisc agus cúrsaí tráthnóna ar fáil. Bíonn na cúrsaí atá ar fáil éagsúil óna chéile ó ionad go hionad agus ó bhliain go bliain agus sonraítear iontu leibhéil éagsúla deimhnithe. Cuirtear na cúrsaí ar siúl i rith an lae agus sa tráthnóna. Tugtar tús áite ar chúrsaí lae do dhaoine dífhostaithe. Ní ghearrtar aon táille ar chúrsa lae i gcás daoine dífhostaithe, fiú mura bhfuil íocaíocht leasa shóisialaigh á fáil agat. Gearrtar táille ar chúrsa tráthnóna, mura bhfuil íocaíocht leasa shóisialaigh á fáil agat.

Rataí

Liúntais Oiliúna agus Oideachais Leanúnaigh (FET)

Féadtar liúntas oiliúna a íoc má ghlacann tú páirt sa Chlár Cúrsaí Oiliúna nó in Oiliúint Scileanna Sonracha.

Seachas cúrsaí tráthnóna, ní ghearrtar aon táille ar chúrsaí FET agus d’fhéadfaí liúntas oiliúnFET a íoc leat d’fhad do chúrsa. Sa mhullach air sin, is féidir leat liúntas cóiríochta a éileamh má tá ort cónaí amach ón mbaile d’fhad an chúrsaliúntas taistil a éileamh má chónaíonn tú 5km nó níos faide ó ionad an chúrsa. Sa bhreis air sin, d’fhéadfá cáiliú do chúram leanaí saor in aisce.

Féadfaidh tú breis sonraí a léamh inár gcáipéis ar liúntais oiliúna FET.

Conas iarratas a dhéanamh

Chun iarratas a dhéanamh ar chúrsa FET, ní mór duit clárú ar dtús le d’oifig áitiúil seirbhísí fostaíochta. Cuirfear agallamh ort leis an gcúrsa is mó a oireann do chuid riachtanas a shainaithint. Mar gheall ar an mbrú ar roinnt cúrsaí, tharlódh nach dtabharfaí áit duit láithreach ar do rogha cúrsa. Féadfaidh tú an nasc a leanas a leanúint chun teacht ar shonraí faoi chúrsaí oiliúna FET.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 30 July 2014

Teanga

English

Téigh i dteagmháil linn

Má tá ceist agat a bhaineann leis an ábhar seo, is féidir leat glao a chur ar an tSeirbhís Ghutháin um Fhaisnéis do Shaoránaigh 0761 07 4000 (Luan go hAoine idir 9rn agus 8in) no trí bhualadh isteach san Ionad Faisnéise do Shaoránaigh is gaire duit.