Anseo atá tú: Baile > Oideachas agus Oiliúint > Gairmoideachas agus oiliúint > Cúrsaí Breisoideachais agus Oiliúna (FET)

Cúrsaí Breisoideachais agus Oiliúna (FET)

Eolas

Má tá tú dífhostaithe nó iomarcach agus más mian leat do scileanna a nuashonrú nó do ghairm a athrú, tá raon leathan cúrsaí Breisoideachais agus Oiliúna (FET) ar fáil chun cabhrú leat.

Beidh tú i dteideal páirt a ghlacadh i gcúrsa FET má tá tú dífhostaithe nó iomarcach nó mura bhfuil tú in oideachas lánaimseartha a thuilleadh. Má fhaigheann tú íocaíocht leasa shóisialaigh a bhaineann le míchumas nó Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora, d'fhéadfá a bheith i dteideal tabhairt faoi chúrsa freisin.

FÁS, SOLAS agus Boird Oideachais agus Oiliúna

Díscaoileadh FÁS agus aistríodh roinnt dá fheidhmeanna chuig SOLAS. Bunaíodh SOLAS, arb é an t-údarás nua breisoideachais agus oiliúna, an 26 Deireadh Fómhair 2013.

An 1 Eanáir 2014, chuir rannóg oiliúna FÁS tús lena aistriú chuig na 16 Bhord Oideachais agus Oiliúna (BOO) a tháinig isteach in ionad Coistí Gairmoideachais. Beidh gach cúrsa oiliúna aistrithe chuig Boird Oideachais agus Oiliúna an 1 Iúil 2014. Más rud é go bhfuil tú i mbun cúrsa oiliúna faoi láthair, ní rachaidh na hathruithe sin i bhfeidhm ort.

Cineálacha cúrsaí FET

Tá roinnt mhaith cúrsaí FET ar fáil faoi 2 chineál éagsúla oiliúna.

Cuireann an Clár Cúrsaí Oiliúna oiliúint agus taithí ábhartha oibre ar fáil. Má tá tú dífhostaithe agus má tá deis á cuardach agat chun oiliúint, taithí agus cáilíocht fhoirmiúil a bhaint amach i limistéar áirithe oibre, d’fhéadfadh go n-oirfeadh an Clár Oiliúna do chuid riachtanas. Tá cúrsaí oiliúna lánaimseartha. Braithfidh fad an chláir ar an limistéar ina roghnaíonn tú tabhairt faoi oiliúint. Nuair a bheidh d’oiliúint tosaigh críochnaithe, beidh tú ag tabhairt faoi oiliúint san ionad agus faoi thaithí oibre in ionad oibre an fhostóra, agus déanann seo breis forbartha ar do chuid scileanna agus cabhraíonn sé leat taithí phraiticiúil a fháil chomh maith. Nuair a chríochnaíonn tú do chúrsa, bronnfar dámhachtain de chuid Dhearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann (QQI) ort ar leibhéal Teastais nó Ard-Teastais.

Tharlódh go n-athrófaí an réimse cúrsaí oiliúna atá ar fáil, mar sin, teastaíonn uait teagmháil a choimeád le d’oifig áitiúil seirbhísí fostaíochta chun teacht ar fhaisnéis atá cothrom le dáta.

Ceadaíonn Oiliúint Scileanna Sonracha do dhaoine a chaill a bpost nó a bhfuil a bpost á athrú acu scileanna nua poist a fhoghlaim. Tá cúrsaí lae gearrthréimhseach agus fadtréimhseach, cúrsaí ar líne, foghlaim chumaisc agus cúrsaí tráthnóna ar fáil. Bíonn na cúrsaí atá ar fáil éagsúil óna chéile ó ionad go hionad agus ó bhliain go bliain agus sonraítear iontu leibhéil éagsúla deimhnithe. Cuirtear na cúrsaí ar siúl i rith an lae agus sa tráthnóna. Tugtar tús áite ar chúrsaí lae do dhaoine dífhostaithe. Ní ghearrtar aon táille ar chúrsa lae i gcás daoine dífhostaithe, fiú mura bhfuil íocaíocht leasa shóisialaigh á fáil agat. Gearrtar táille ar chúrsa tráthnóna, mura bhfuil íocaíocht leasa shóisialaigh á fáil agat.

Rataí

Liúntais Bhreisoideachais agus Oiliúna (FET)

Féadfar liúntas oiliúna FET a íoc má ghlacann tú páirt sa Chlár Oiliúna nó in Oiliúint Sainscileanna.

Cé is moite de chúrsaí oíche, tá gach cúrsa FET saor in aisce agus féadfar liúntas oiliúna FET a íoc leat le haghaidh fhad do chúrsa. Sa mhullach air sin, is féidir leat liúntas cóiríochta a éileamh má tá ort cónaí amach ón mbaile d’fhad an chúrsaliúntas taistil a éileamh má chónaíonn tú 5km nó níos faide ó ionad an chúrsa. Sa bhreis air sin, d’fhéadfá cáiliú do chúram leanaí saor in aisce.

Is féidir tuilleadh faisnéise a léamh inár gcáipéis maidir le liúntais oiliúna FET.

Conas iarratas a dhéanamh

Chun iarratas a dhéanamh ar áit ar chúrsa FET, caithfidh tú clárú ar dtús le d’oifig áitiúil leasa shóisialaigh nó le hIonad Intreo. Cuirfear agallamh ort chun an cúrsa a oireann is fearr do do riachtanais a shainaithint. De bharr an bhrú ar roinnt cúrsaí, d’fhéadfadh nach bhfaighfeá áit ar an gcúrsa is mian leat lom láithreach.

Page edited: 30 September 2014

Teanga

English

Téigh i dteagmháil linn

Má tá ceist agat a bhaineann leis an ábhar seo, is féidir leat glao a chur ar an tSeirbhís Ghutháin um Fhaisnéis do Shaoránaigh 0761 07 4000 (Luan go hAoine idir 9rn agus 8in) no trí bhualadh isteach san Ionad Faisnéise do Shaoránaigh is gaire duit.