Deontais Mhic Léinn Iarchéime

Réamhrá

Féadfaidh mic léinn a chláraíonn i gcúrsaí iarchéime cúnamh airgeadais a fháil faoin Scéim Deontais do Mhic Léinn. Ó bhliain acadúil 2012-2013 ar aghaidh, is ann d’athruithe ar an Scéim seo le haghaidh mic léinn iarchéime. Ní dhéanann na hathruithe seo difear d'iarchéimithe a fhaigheann deontais mhic léinn roimh 2012 agus a leanann lena gcúrsa reatha.

Mic léinn iarchéime

Féadfaidh iarchéimithe cúnamh airgeadais a fháil faoin Scéim Deontais do Mhic Léinn chun íoc as costas táillí teagaisc le haghaidh cúrsaí faofa iarchéime in Éirinn agus i dTuaisceart Éireann. Ní ann d’aon chúnamh faoin Scéim le haghaidh cúrsaí áiteanna eile san AE.

Is ann do 2 bhealach is féidir le hiarchéimithe cáiliú le haghaidh cúnaimh faoin Scéim Deontais do Mhic Léinn. Féadfaidh siad:

1.Ranníocaíocht táille bhunráta nua €2,000 a fháil, má éiríonn leo sa tástáil um ranníocaíocht táille – féach thíos.

2.A dtáillí teagaisc uile bheith íoctha (a mhéid agus €6,270), má shásaíonn siad na coinníollacha le haghaidh an ráta speisialta deontais le haghaidh mic léinn faoi mhíbhuntáiste – féach thíos.

Chun cáiliú don chúnamh faoin Scéim Deontais do Mhic Léinn, ní mór duit na critéir le haghaidh stádas náisiúntachta agus inimirce, agus cónaitheachta a shásamh, chomh maith. Féadfaidh tú teacht ar bhreis faisnéise faoi na critéir seo inár gcáipéis ar Scéim um Dheontais do Mhic Léinn.

Tástáil mhaoine um ranníocaíocht táille

Féadfar tabhairt faoin tástáil mhaoine ar d’ioncam nó ar ioncam do thuismitheoirí. Braithfidh sé ar cibé acu an mac léinn neamhspleách lánfhásta thú nó an bhfuil tú spleách ar do thuismitheoirí.

Má bhí gnáthchónaí ort le do thuismitheoirí ón 1 Deireadh Fómhair sa bhliain inar iontráil tú an cúrsa iarchéime, meastar go bhfuil tú spleách ar do thuismitheoirí agus déantar measúnú ar d'ioncam (más ann dó) mar aon le hionca(i)m do thuismitheoirí. Ceadaítear duit suim áirithe a thuilleamh lasmuigh den téarma acadúil (a mhéid agus €4,500).

Mic léinn lánfhásta iad mic léinn neamhspleácha atá breis agus 23 bliain d’aois a chónaíonn in áit lasmuigh de theach a dtuismitheoirí ón 1 Deireadh Fómhair sa bhliain inar iontráil siad an cúrsa. Más mac léinn neamhspleách tú, déantar measúnú ort ar d’ioncam féin (agus é sin atá ag do chéile, páirtnéir sibhialta nó do chomháititheoir, más infheidhme).

Bunaítear an tástáil mhaoine don ranníocaíocht táille faoin Scéim Deontais do Mhic Léinn in 2018-2019 ar ioncam inríofa do theaghlaigh don bhliain iomlán chánach roimhe sin (2017). Má sháraíonn ioncam inríofa do theaghlaigh an teorainn a shocraíonn an Roinn Oideachais agus Scileanna, ní cháileofar thú don ranníocaíocht táille. Ní chuirtear roinnt íocaíochtaí leasa shóisialaigh ó ‘ioncam inríofa’ ar mhaithe leis an tástáil mhaoine - féach tuilleadh sonraí ar ioncam inríofa ar susi.ie agus freisin i Scéim Deontais do Mhic Léinn 2018 (pdf).

Má bhí athrú cúinsí ag do theaghlach i ndiaidh an 31 Nollaig 2017, a laghdaigh d’ioncam go buan, féadfar d’ioncam inríofa a chur san áireamh.

Má tá tú incháilithe do lánchúnamh leis an táille theagaisc ó aon fhoinse eile, lena n-áirítear urraíocht nó dámhachtain, ní cháileoidh tú don ranníocaíocht táille iarchéime. Má tá tú incháilithe do chúnamh páirteach, laghdófar do ranníocaíocht táille iarchéime faoin méid cúnaimh a fhaigheann tú.

Teorainneacha ioncaim don ranníocaíocht táille

Leagtar amach na teorainneacha ioncam teaghlaigh amach le haghaidh teidlíocht ranníocaíocht táille iarchéime in 2018-2019 sa tábla thíos.

Líon na leanaí cleithiúnaigh Teorainneacha ioncaim inríofa
Níos lú 4 €31,500
4 – 7 €34,615
8 nó níos mó €37,580

Féadfar na teorainneacha ioncaim a mhéadú faoi €4,980 le haghaidh gach duine muinteartha breise atá ag leanúint le cúrsa lánaimseartha a mhaireann bliain amháin ar a laghad.

Más mac léinn cleithiúnaigh thú, is é an duine muinteartha a chuirtear san áireamh do chéile, páirtnéir sibhialta nó do chomháititheoir. Má tá tú spleách ar do thuismitheoirí, is iad na daoine muinteartha a chuirtear san áireamh do thuismitheoir(í) agus a leanaí cleithiúnaigh eile.

Ráta speisialta deontais le haghaidh mic léinn faoi mhíbhuntáiste

Féadfaidh mic léinn iarchéime faoi mhíbhuntáiste a shásaíonn roinnt coinníollacha íocaíocht a fháil as táillí teagaisc agus as turais riachtanacha allamuigh (a mhéid agus €6,270).

Chun cáiliú don ráta speisialta deontais le haghaidh mic léinn faoi mhíbhuntáiste:

  • Níor mhór gur shásaigh tú na coinníollacha le haghaidh an deontais chaighdeánaigh chothabhála faoin Scéim Deontais do Mhic Léinn do bhliain acadúil 2018-2019. Tá fáil ar fhaisnéis shonrach ar an deontas caighdeánach cothabhála inár gcáipéis ar Scéim um Dheontais do Mhic Léinn
  • Níor mhór go raibh d’ioncam iomlán inríofa i mbliain chánach 2017 (Eanáir-Nollaig) faoi bhun €23,500, glan ó leas sóisialach Méaduithe i leith Leanaí Cáilithe agus eisiaimh chaighdeánacha.
  • Más mac léinn neamhspleách thú, ní mór go bhfuil íocaíocht áirithe leasa shóisialaigh á fáil agat mar gheall ar bheith rannpháirteach i gclár sainithe amhail an 31 Nollaig 2017 – féach thíos. Má tá tú spleách ar do thuismitheoirí, ní mór go bhfuil íocaíocht áirithe leasa shóisialaigh á fáil ag do thuismitheoir(í)/chaomhnóir(í) mar gheall ar bheith rannpháirteach i gclár sainithe amhail an 31 Nollaig 2017 – féach thíos.

Íocaíochtaí agus cláir cháilitheacha leasa shóisialaigh:

  • Íocaíochtaí fadtéarma leasa shóisialaigh
  • Forlíonadh Ioncam Teaghlaigh (FIS)
  • Cláir shainithe (mar shampla, Scéim Fhostaíochta Pobail).

Liostaítear na híocaíochtaí agus na cláir seo i Sceideal 2 de Scéim Deontais do Mhic Léinn 2018 (pdf).

Tacaíochtaí eile

Tá fáil ar Fhaoiseamh cánach ar tháillí teagaisc iarchéime.

Ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le do choláiste nó d'ollscoil chun faisnéis a fháil faoi scoláireachtaí nó faoi sparánachtaí. Ina theannta sin, is ann do roinnt faisnéise ar studentfinance.ie.

Tá iasachtaí á soláthar ag institiúidí airgeadais do mhic léinn chun íoc as cúrsaí iarchéime. Cuardaigh thart chun teacht ar na rátaí is fearr.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Iarratais nua ar dheontas mic léinn iarchéime

Is iad an t-údarás nua aonair bronnta deontais Tacaíocht Uilíoch do Mhic Léinn na hÉireann (SUSI). Láimhseálann sé gach iarratas nua ar dheontas ó 2012.

Bronnfar do dheontas/ranníocaíocht táille ort nuair a dheimhníonn tú go nglacfaidh tú le d’áit ar chúrsa (de ghnáth go déanach i Lúnasa/go luath i Meán Fómhair). Íocfaidh SUSI an deontas isteach i do chuntas bainc Éireannach a ainmníonn tú.

Page edited: 9 April 2018