Cáilíochtaí ardoideachais agus oideachais leanúnaigh

Eolas

Faoi láthair tá réimse eagraíochtaí atá údaraithe le cáilíochtaí in oideachas leanúnach nó ardoideachas a bhronnadh nó aitheantas a thabhairt do na cáilíochtaí sin. Oideachas agus traenáil idir an leibhéal iarbhunoideachais agus ardoideachas é an t-oideachas agus traenáil leanúnach. Na hollscoileanna, na coláistí teicneolaíochta nó eagraíochtaí den chineál sin a chuireann ardoideachas agus traenáil ar fáil don chuid is mó.

An córas faoi láthair

 • Ollscoileanna: Bronnann na hollscoileanna ar fad atá ann faoi láthair agus a fhaigheann maoiniú Stáit a gcuid céimeanna agus cáilíochtaí féin.
 • Na hInstitiúidí Teicneolaíochta: Bronnann Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath a cuid cáilíochtaí féin freisin. Déanann na hinstitiúidí teicneolaíochta eile céimeanna, dioplómaí agus teastais a dheonú a dhéanann Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann a bhailíochtú.
 • Coláistí eile: Is gnách go ndeonaíonn na coláistí eile faoi thacaíocht an Stáit dámhachtainí a bhronnann Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann a bhailíochtú.
 • Coláistí Príobháideacha: Bronnann na coláistí príobháideacha dámhachtainí, agus déanann ollscoileanna iasachta cuid díobh a bhailíochtú agus déanann Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann cuid eile díobh a bhailíochtú. Níl aon aitheantas ag cuid dá gcáilíochtaí ó aon eagraíocht seachtrach.

Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann

Bunaíodh Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann (QQI) an 6 Samhain 2012 faoin Acht um Cháilíochtaí agus Dearbhú Cáilíochta (Oideachas agus Oiliúint), 2012. Ghlac siad ceannas ar fheidhmeanna na gceithre chomhlacht a leanas:

 • Údarás Náisiúnta Cáilíochtaí na hÉireann (NQAI)
 • Comhairle na nDámhachtainí Breisoideachais agus Oiliúna (FETAC)
 • Comhairle na nDámhachtainí Ardoideachais agus Oiliúna (HETAC)
 • Bord Cáilíochta Ollscoileanna na hÉireann (IUQB)

Bhí an NQAI, i measc rudaí eile, freagrach as an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí a bhunú agus a choimeád, nósanna imeachta a bhunú do na comhairlí agus cinneadh a dhéanamh ar nósanna imeachta atá le cur i bhfeidhm ag soláthróirí oideachais maidir le rochtain, aistriú agus dul chun cinn. I measc na seirbhíse um Aitheantas Cáilíochtaí ag an NQAI, bhí aitheantas cáilíochtaí iasachta agus an Bunachar Sonraí Cáilíochtaí Idirnáisiúnta.

Bhí an IUQB freagrach as dearbhú cáilíochta in earnáil ollscoileanna na hÉireann. Thug siad faoi athbhreithnithe rialta seachtracha ar nósanna imeachta cáilíochta in ollscoileanna na hÉireann.

FETAC agus HETAC

Ba iad an dá chomhlacht bronnta – Comhairle na nDámhachtainí Breisoideachais (FETAC) agus Comhairle na nDámhachtainí Ardoideachais (HETAC) – na comhlachtaí deimhnithe don oideachas agus don oiliúint go léir sa Stát, seachas é sin in oideachas na mbunscoileanna agus na meánscoileanna agus sna hollscoileanna agus in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath. D’fhéadfadh HETAC údarás a thairmligean d’institiúidí teicneolaíochta chun dámhachtainí ardoideachais agus oiliúna a bhronnadh. Bhí a shamhail de shaoráid ann laistigh de FETAC.

Ba iad príomhfheidhmeanna FETAC agus HETAC:

 • Beartais agus critéir a bhunú chun dámhachtainí a bhronnadh
 • Bailíochtú clár sa bhreisoideachas nó san ardoideachas agus oiliúint
 • Caighdeáin eolais, scileanna nó inniúlachta a leagan amach nach mór d’fhoghlaimeoirí a bhaint amach, sular féidir dámhachtain a bhronnadh orthu

Leantar le dámhachtainí agus cáilíochtaí a bhronn FETAC agus HETAC roimhe seo a aithint, mar gheall go bhfuil siad luaite ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí. Má tá tú cláraithe ar chlár as a n-eascróidh dámhachtain FETAC nó HETAC, déanfaidh Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann do dhámhachtain a bhronnadh ort.

Aistriú agus dul chun cinn

Ní mór do sholáthraithe uilig oideachais agus traenála foghlaimeoirí a chur ar an eolas maidir le haistriú agus dul chun cinn chuig na cúrsaí atá ar fáil dóibh má chláraíonn siad ar chúrsa faoi leith. Déanfar na bealaí aistrithe agus dul chun cinn iad féin a shruthchúrsáil agus a chomhordú sa chaoi go mbeidh sé níos éasca ag foghlaimeoirí leas a bhaint as na leibhéil eagsúla cáilíochtaí.

Aitheantas don fhoghlaim aonair

Is féidir le foghlaimeoirí aonair freisin dul chuig na comhairlí cáilíochtaí go díreach le teistiméireacht nó aitheantas a lorg don eolas, scileanna nó inniúlacht atá acu. Beidh sé suas ag na comhairlí cáilíochtaí iad féin cinneadh a dhéanamh cén chaoi a ndéanfar measúnacht ar an bhfoghlaim agus ar an taithí atá ag duine cheana agus d'fhéadfadh sé go mbeadh cúnamh agus comhairle dhá lorg acu ó sholáthraithe oideachais agus traenála leis an mheasúnacht sin a dhéanamh.

Cosaint d'fhoghlaimeoirí

Tá soláthar faoi leith ann le foghlaimeoirí a chosaint nuair atá soláthraí ag cur cúrsaí oideachais agus traenála ar fáil ar bhonn tráchtála agus le brabús a dhéanamh. Ní bheidh aitheantas ó na comhairlí cáilíochtaí ag na cúrsaí sin muna bhfuil soláthar ann le cinntiú gur féidir leis an solráthraí áit eile a chur ar fáil in institiúid eile, nó go bhfuil cúlchiste ann nó árachas cuí aige.

Cá hait a ndéanfaidh mé iarratas?

Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann (DCCE)

26/27 Lána Denzille
Bhaile Átha Cliath 2
Éire

Teil:(01) 905 8100
Láithreán Gréasáin: http://www.qqi.ie/

Page edited: 30 May 2016