Scéim iontrála DARE do mhic léinn míchumasacha

Eolas

Tá roinnt córas tacaíochta ar fáil do mhic léinn míchumasacha atá ag freastal ar chúrsaí tríú leibhéal. Soláthraíonn mórán coláistí tríú leibhéal seirbhísí míchumais nó rochtana atá freagrach as tacaíocht agus comhairle do mhic léinn míchumasacha a thabhairt – féach ‘Conas iarratas a dhéanamh’ thíos.

Is eagraíocht dheonach í AHEAD a spreagann daltaí míchumasacha chun páirt a ghlacadh in oideachas tríú leibhéal. Tá réimse eolais ar an suíomh gréasáin AHEAD maidir le tacaíocht oideachais atá ar fáil do mhic léinn míchumasach agus iad ag freastal ar oideachas tríú leibhéal.

Tugann sé eolas maidir leis an seirbhísí mic léin.

Ag insint don choláiste faoi do mhíchumas

Má tá tú faoi mhíchumas, má tá deacracht fhoghlama sonrach agat nó má tinneas suntasach leanúnach ort, is féidir leat an institiúid tríú leibhéal a chur ar an eolas faoi - i rith an phróisis iarratais nó ag aon tráth le linn do chúrsa - ionas gur féidir leo, i gcomhairle leat féin, aon tacaíocht faoi leith gur féidir a bheith agat sa choláiste a mheas. Má roghnaíonn tú an fhaisnéis seo a thabhairt le linn an phróiseas iarratais (cé nach bhfuil dualgas ort é sin a dhéanamh) ba chóir duit tic a chur sa bhosca cuí ar d'fhoirm iarratais chuig an Lár-Oifig Iontrála (LOI). Ní dhéanfaidh an fhaisnéis seo a thabhairt ar an bhfoirm dochair do d'iarratas ar bhealach ar bith. Go deimhin, is trí tic a chur sa bhosca seo a fhaigheann tú an rogha an Bhealach Rochtana Míchumais ar Oideachas - féach thíos.

Gnáthaimh iarratais do mhic léinn faoi mhíchumas

Is scéim iontrála do mhic léinn faoi mhíchumas é an Bealach Rochtana ar Oideachas do Dhaoine faoi Mhíchumas (DARE). Díríonn an scéim ar rochtain ar an gcoláiste a fheabhsú do lucht fágála scoile a bhfuil míchumas orthu. Faoin scéim dáiltear roinnt áiteanna tríú leibhéal bunaithe ar phointí laghdaithe do lucht fágála scoile ag baint leas as an scéim DARE. Le bheith incháilithe don scéim ní mór duit fianaise a sholáthar go raibh tionchar suntasach ag do mhíchumas ar d’fheidhmíocht oideachais – féach ‘an Fhoirm um Eolas Forlíontach’ thíos.

Ní mór duit a bheith faoi bhun 23 bliana d'aois ar 1 Eanáir 2019 freisin.

Mar a oibríonn an scéim

Tá roinnt áiteanna coinnithe ag gach coláiste tríú leibhéal atá rannpháirteach sa scéim do lucht fágála scoile atá incháilithe do DARE. Féadfaidh tú sonraí a fháil faoi áiteanna atá ar fáil trí DARE ar láithreáin ghréasáin na gcoláistí tríú leibhéal atá rannpháirteach.

Déantar iarratas ar DARE tríd an Lár-Ionad Iontrála (CAO) – féach 'Conas iarratas a dhéanamh’ thíos. Nuair a ghlactar leis go bhfuil tú incháilithe do DARE, bíonn comórtas ann don líon áiteanna ar phointí laghdaithe bunaithe ar thorthaí na hArdteistiméireachta. Ciallaíonn áit le ‘pointí laghdaithe’ go bhféadfá áit a fháil ar chúrsa tríú leibhéal gan na pointí iomlána don CAO a bhaint amach. Mar shampla, má tá tú incháilithe do DARE agus má bhaineann tú 356 pointe amach san Ardteistiméireacht, d’fhéadfaí áit ar chúrsa 366 pointe a thairiscint duit tríd an CAO. Mar sin féin, caithfear máithreánach an choláiste agus riachtanais iontrála ar leith an chúrsa a chomhlíonadh.

Tacaíochtaí breise

Cibé an gcuireann tú iarratas isteach ar choláiste trí DARE nó trí ghnáthnós imeachta an CAO, tá raon tacaíochtaí do mhic léinn a bhfuil míchumais orthu, fad is atá siad sa choláiste. Bíonn tacaíochtaí éagsúla ar fáil ó choláiste go coláiste ach ina measc bíonn: clár ionduchtaithe; scileanna staidéir agus teagasc breise más gá; rochtain ar theicneolaíocht oiriúnaitheach agus oiliúint; meantóireacht.

Foirm um Eolas Forlíontach

Le bheith incháilithe le haghaidh BRODM ní mór duit eolas breise a sholáthar ar an bhFoirm um Eolas Forlíontach.

Má chuireann tú tic sa bhosca ar an bhfoirm LOI ar líne a iarrann ort má tá tú faoi mhíchumas nó má tá deacracht foghlama sonrach agat, beidh tú stiúraithe chuig an bhFoirm Forlíontach Faisnéise ar líne. Má tá tú ag déanamh iarratas ar pháipéar, is féidir leat iarradh ar leagan páipéir den Fhoirm um Fhaisnéis Forlíontach.

Tá trí alt ann mar seo a leanas:

  • Iarrann AltA le haghaidh eolas mar gheall ar do mhíchumas. Iarrann sé má tá tú ag iarraidh a bheith meastaithe le haghaidh BRODM.
  • Is Ráiteas Tionchair Oideachais (pdf) é Alt B atá le bheith comhlánaithe ag do scoil. Tugann sé eolas faoi do thaithí oideachais agus cabhraíonn sé cinneadh a dhéanamh maidir leis na tacaíochtaí tríú-leibhéal a theastaíonn uait.
  • Is foirm um eolas ar mhíchumas (pdf) é Alt C atá le bheith comhlánaithe ag saineolaí nó comhairleoir míochaine inghlactha do do mhíchumas ar leith. Tugann sé seo fíorú ar do mhíchumas agus cabhraíonn sé cinneadh a dhéanamh maidir leis na tacaíochtaí tríú leibhéal a theastaíonn uait.

Conas iarratas a dhéanamh

Tacaíocht do mhic léinn faoi mhíchumas

Má chuir tú in iúl ar d’fhoirm LOI go bhfuil tú faoi mhíchumas nó go bhfuil deacracht foghlama ar leith, cuirfear Seirbhís Mhíchumas an choláiste ar an eolas chomh luath agus a ghlacann tú le háit, agus beidh siad i dteagmháil leat chun na tacaíochtaí gur féidir leo a chur ar fáil a oibriú amach.

Fiú más rud é nár chuir tú tic sa bhosca seo ar an bhfoirm LOI, is féidir leat rochtain a fháil ar na tacaíochtaí atá ar fáil trí theagmháil a dhéanamh le Seirbhís Mhíchumas an choláiste ag tráth ar bith le linn do chuid ama sa choláiste.

Bealach rochtana BRODM

Más mian leat iarratas a dhéanamh ar áit choláiste faoin scéim BRODM ba chóir duit iarratas a dhéanamh tríd an Lár-Oifig Iontrála (LOI). Nuair atá tú ag líonadh isteach an fhoirm LOI ar líne ní mór duit an chuid den fhoirm a líonadh chun a rá go bhfuil tú faoi mhíchumas nó go bhfuil deacracht shonrach foghlama agat. Beidh tú atreoraithe ansin chuig Foirm Forlíontach Faisnéise eile ar líne.

Más mian leat, is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an LOI agus iarradh orthu leaganacha páipéir den phríomhfhoirm agus den Fhoirm Fhaisnéise Forlíontach a fháil.

Ní féidir le Ranna B agus C a bheith seolta chuig an LOI i bhfoirm pháipéar amháin. Molann an LOI do gach mac léinn teastas postála a fháil agus cáipéis á sheoladh tríd an bpost.

Príomhdátaí iarratais le haghaidh 2019 ag baint úsáide as BRODM

5 Samhain 2018 - osclaíonn an CAO áis iarratas ar líne le haghaidh 2018 ag meán lae.

1 Feabhra 2019 - ní mór do phríomhiarratas (ar líne nó ar pháipéar) a bheith ag an LOI ag 5:15 i.n.

1 Márta 2019 - ní mór na trí mhír seo a leanas a bheith ag an LOI roimh 5.15i.n.

  • Cuir tic sa bhosca ar an bpríomhfhoirm LOI a chuireann in iúl go bhfuil tú faoi mhíchumas nó go bhfuil deacracht foghlama sonrach agat.
  • Comhlánaigh Cuid A den Fhoirm Eolais Forlíontach.
  • Cuir in iúl gur mian leat a bheith curtha san áireamh do BRODM trí tic a chur sa bhosca 'Sea ', ar cheist 1.

1 Aibreán 2019 - ní mór an chuid eile den Fhoirm Eolais Forlíontach a bheith ag an LOI ag 5:15 i.n. Is iad seo:

  • Cuid B (Ráiteas Tionchair Oideachais)
  • CuidC (fianaise mhíchumais)

Ní ghlacfar le haon iarratais tar éis na dátaí deireanacha seo. Tá na dátaí deireanacha an-dian de bhrí go bhfuil BRODM ina nós imeachta iarratais breise atá am próiseála breise ag teastáil uaidh.

Gheobhaidh tú litir i mí an Mheithimh déanaigh 2019 (tar éis scrúdú na hArdteistiméireachta) ag insint duit cibé an bhfuil tú incháilithe don scéim BRODM. Má dheirtear leat nach bhfuil tú incháilithe is féidir leat iarradh ar athbhreithniú. Mura bhfuil tú incháilithe le haghaidh BRODM is féidir leat freastal ar an gcoláiste má chomhlíonann tú na riachtanais iontrála le haghaidh do rogha cúrsa.

Is féidir le líne chabhrach LOI ag (091) 509800 cabhrú leat le d'iarratas BRODM. Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil sa liosta ceisteanna seo a chuirtear go minic seo ar láithreán gréasáin an Choláiste Rochtana. Is féidir leat teagmháil a dhéanamh freisin le seirbhísí rochtana na gcoláistí atá rannpháirteach sa scéim BRODM.

Eagraíonn an clár náisiúnta BRODM seisiúin eolais do mhic léinn agus dá dtuismitheoirí/gcaomhnóirí chun déileáil le ceisteanna maidir leis an iarratas a ullmhú.

Is féidir leat Treoir Iarratais mhionsonraithe (pdf) agus seicliosta (pdf) a íoslódáil chun cabhrú le d'iarratas.

Is féidir leat teacht ar eolas freisin faoi BRODM ar Facebook.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas?

An LárOifig Iontrála

Teach an Túir
Sráid Eglinton
Gaillimh
Éire

Uaireanta Oscailte:Lu-hAo 9:30-17:00
Teil:(091) 509 800
Facs:(091) 562 344
Láithreán Gréasáin: http://www.cao.ie

Page edited: 11 October 2018