Táillí scrúdaithe na hArdteistiméireachta

Eolas

Ní mór do dhaltaí atá ag déanamh nó ag athdhéanamh na hArdteistiméireachta táillí a íoc le go bhféadfaidís na scrúduithe a dhéanamh. Má tá cárta leighis agat féin nó ag do thuismitheoir nó do chaomhnóir, tá tú díolmhaithe ó na táillí sin.

Ní gá do dhalta a bhfuil cárta leighis reatha ag a thuismitheoir nó ag a chaomhnóir an táille a íoc. Sa chás seo, cuirtear sonraí an chárta leighis ar an bhfoirm íocaíochta táille, agus is ansin a sheolann an tuismitheoir an fhoirm ar ais chuig an scoil.

Dalta seachtrach

Más dalta seachtrach tú (is é sin, nach bhfuil tú ag déanamh do chuid scrúduithe laistigh de scoil éigin), is féidir leat iarratas agus íocaíocht ar líne a dhéanamh nó dul i dteagmháil le Rannóg Iontrálacha Choimisiún na Scrúduithe Stáit. Seolann an Coimisiún foirm réamhphriontáilte chugat le d'uimhir scrúdaithe liostaithe uirthi. Íocann tú an táille chuí isteach sa bhanc ansin.

Ní mór an táille don bhliain 2018 a bheith íoctha ar nó roimh 7 Feabhra 2018. Mura raibh do tháillí scrúduithe íoctha in am agat, b'fhéidir leat iad a íoc tar éis 7 Feabhra, ach bheadh táille bhreise le híoc ar gach ábhar agat (faoi láthair €32 ar gach ábhar i gcomhair iarratais faighte idir 8 Feabhra agus 28 Feabhra 2018, araon san áireamh). Ní ghlactar iarratais ó 1 Márta 2018 ach amháin in imthosca eisceachtúla. Tá dara táille dhéanach de €52 ar gach ábhar de bhreis ar an gnáththáille le híoc. Ní ghlacfar iontrálacha d’ábhair ina bhfuil scrúdú praiticiúil, béaltriail nó tionscadal i gceist ag an bpointe sin.

Ní gá do dhalta seachtrach a bhfuil cárta leighis reatha aige/aici an táille a íoc. Sa chás go bhfuil díolúine agat ó tháillí, tá táillí deireanacha fós le híoc agat má dhéanann tú d'iarratas tar éis an spriocdháta.

Rátaí

Ní mór do dhaltaí atá ag freastal ar scoil éigin agus atá ag déanamh scrúduithe Ardteistiméireachta den chéad uair i 2018 táille de €116 a íoc. Íocann iarrthóirí seachtracha atá ag déanamh an scrúdaithe den chéad uair táille de €71 i gcomhair ábhar amháin nó dhá ábhar agus €116 i gcomhair trí ábhar nó níos mó. Má tá cárta leighis reatha ag do thuismitheoirí nó do chaomhnóir, ní gá duit an táille a íoc.

Ní mór do dhaltaí atá ag freastal ar scoil agus atá ag athdhéanamh na hArdteistiméireachta táille de €301 a íoc.

Íocann iarrthóirí seachtracha atá ag athdhéanamh na hArdteistiméireachta i 2018 táillí ar scála comhghluaisteach mar seo a leanas:

Líon na n-ábhar Táille in aghaidh an ábhair
1 ábhar €116
2 ábhar €211
3 ábhar €326

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

Corr na Madadh
Áth Luain
An Iarmhí
Éire

Teil:(090) 644 2700
Facs:(090) 644 2744
Láithreán Gréasáin: http://www.examinations.ie/

Page edited: 31 January 2018