Cáilíochtaí múinteora

Eolas

Déanann an Rannóg Oideachas Múinteoirí sa Roinn Oideachais agus Scileanna maoirsiú ar bheartas agus chleachtas oideachais. Tá baint ag an Roinn i bhfoirmliú beartais, comhordú agus treoir agus bainistíocht ghinearálta, rialáil cáilíocht agus airgeadais chun tacú le soláthar oideachais agus le tacaíocht leanúnach a thabhairt do mhúinteoirí agus scoileanna.

An Chomhairle Mhúinteoireachta

Is í an Chomhairle Mhúinteoireachta an comhlacht caighdeán gairmiúil don mhúinteoireacht a rialaíonn agus chuireann an ghairm chun cinn. Is comhlacht rialála í an Chomhairle Mhúinteoireachta le haghaidh múinteoirí in Éirinn agus cuireann sí cód iompair ghairmiúil ar fáil do mhúinteoirí. Baineann sé seo le caighdeáin múinteoireachta, eolas, scileanna agus inniúlacht. Anuas air sin, coimeádann sí clár múinteoirí.

Oideachas do mhúinteoirí

Múinteoirí bunscoile

Caithfidh múinteoirí bunscoile a bheith cáilithe chun raon ábhar bunscoile a mhúineadh do leanaí idir 4 agus 12 bliana d'aois. Is féidir leat eolas a fháil faoi na cáilíochtaí is gá duit a bheith ina mhúinteoir bunscoile ar shuíomh gréasáin na Comhairle Múinteoireachta.

Tá liosta ar shuíomh gréasain na Comhairle Teagaisc des na coláistí aitheanta a chuireann cláir fhaofa ar fáil.

Riachtanais Gaeilge: Ní mór go mbíonn múinteoirí bunscoile in ann an Ghaeilge agus an réimse ábhair bhunscoile a mhúineadh trí Ghaeilge.

Múinteoirí iarbhunscoile

De ghnáth tá iachall ar na múinteoirí iarbhunscoile 1 ábhar ar a laghad a mhúineadh a ndearna siad staidéar air go leibhéal na céime. Ní gá do mhúinteoirí iarbhunscoile cáilíocht a bheith acu sa Ghaeilge mura bhfuil siad fostaithe i scoil Ghaeltachta nó i scoil áit a bhfuil an Ghaeilge ina meán teagaisc.

Baintear cáilíocht amach de ghnáth trí bhunchéim a fháil ó institiúid aitheanta tríú leibhéal. Ní mór 1 ábhar ar a laghad ó churaclam na n-iarbhunscoileanna le haghaidh Clár na hArdteistiméireachta a bheith san áireamh leis an gcéim seo. Leanann cáilíocht iarchéime san oideachas an bhunchéim, ar nós an Ard-Dioplóma san Oideachas (H.Dip.Ed) nó Dioplóma Gairmiúil san Oideachas (PDE).

Aitheantas do cháilíochtaí

Is í an Chomhairle Mhúinteoireachta an comhlacht reachtúil a leagann na caighdeáin de bhaint amach acadúil agus d’oiliúint ghairmiúil a theastaíonn ó mhúinteoirí.

Múinteoirí a cáilíodh lasmuigh d'Éirinn

Aitheantas ar cháilíochtaí

Más múinteoir bunscoile nó iarbhunscoile tú a cháiligh lasmuigh d'Éirinn agus má theastaíonn uait múineadh i scoil aitheanta, ní mór duit iarratas a chur isteach le haghaidh aitheantais ar do cháilíochtaí roimh chlárú. Tá an Chomhairle Teagaisc freagrach as iarratais a phróiseáil agus as iontrálacha chuig gairm na múinteoireachta in Éirinn a rialú. Caithfidh cáilíochtaí a fhaightear lasmuigh den AE a bheith inghlactha don Chomhairle. Chomh luath is a aithnítear do chuid cáilíochtaí, is féidir leat iarratas a chur isteach ar chlárú.

Scéim na gcúntóirí teanga iasachta

Ligeann an scéim seo do chúntóirí teanga ón bhFrainc, ón nGearmáin, ón Spáinn, ón Ostair agus ón Iodáil a bheith sannta ar iarbhunscoileanna agus ar choláistí in Éirinn. Is féidir lena gcuid líofachta cúnamh a thabhairt do mhic léinn teanga iasachta a thuiscint agus a labhairt agus tuiscint níos fearr a thabhairt dóibh ar mhodh maireachtála agus ar chustaim i dtíortha eile. Ar an dóigh chéanna is féidir le mic léinn Fraincise, Gearmáinise, Iodáilise agus Spáinnise as Éirinn iarratas a chur isteach mar chúntóirí Béarla sna tíortha a liostaítear thuas. Is féidir teacht ar shonraí Scéim na gCúntóirí Béarla ar láithreán gréasáin na Roinne Oideachais agus Scileanna.

Leanúint d'fhorbairt ghairmiúil

Tá líon tacaíochtaí ar fáil do mhúinteoirí le haghaidh forbartha gairmiúil leanúnach.Cuireann Rannóg Oideachais Mhúinteoirí na Roinne tacaíocht ar fáil do cheannairí scoile agus do mhúinteoirí i roinnt réimsí ar nós athchóiriú an churaclaim, scileanna na bpríomhoidí a fheabhsú mar cheannairí agus mar bhainisteoirí, bainistíocht scoileanna a éascú agus rannpháirtíocht tuismitheoirí in oideachas a gcuid leanaí a mhéadú. Cuireann sé tacaíocht ar fáil do thionscadail agus do thionscnaimh áirithe lena n-áirítear iad siúd a bhaineann le réimsí tosaíochta an tsoláthair oideachais ar nós míbhuntáiste agus cuimsiú, oideachas do mhic léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu, bainistíocht dhearfach ar iompraíocht agus tacaíocht teanga do mhic léinn eachtrannacha.

Ionaid oideachais

Eagraíonn an líonra d'ionaid oideachais ar fud na tíre seachadadh áitiúil ar chláir náisiúnta d'fhorbairt ghairmiúil múinteoirí thar ceann na Roinne Oideachais agus Scileanna. Eagraíonn na hionaid clár áitiúil éagsúlaithe de ghníomhaíochtaí do mhúinteoirí, do bhainistíocht scoile agus do thuismitheoirí mar fhreagra ar éileamh.

Seirbhís Forbartha Gairmiúla do Mhúinteoirí

Soláthraíonn an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM) forbairt agus tacaíocht ghairmiúil chun cabhrú le múinteoirí agus le scoileanna an t-oideachas is fearr is féidir a sholáthar do gach dalta agus mac léinn. Soláthraítear deiseanna um Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach do mhúinteoirí ar bonn náisiúnta agus i gcomhoibriú le líonra an Ionaid Oideachais.

Oiliúint le haghaidh riachtanais speisialta oideachais

Comhordaíonn, forbraíonn agus seachadann Seirbhís Tacaíochta don Oideachas Speisialta raon tionscnamh forbartha gairmiúla agus struchtúir tacaíochta do phearsanra scoile a oibríonn le mic léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu in socruithe oideachais éagsúla. Ina measc seo tá bunscoileanna agus iarbhunscoileanna príomhshrutha, scoileanna speisialta agus ranganna speisialta atá ceangailte le scoileanna príomhshrutha.

Clárú múinteoirí

Thosaigh Alt 30 den Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta an 28 Eanáir 2014 a chiallaíonn go mbeidh ar gach múinteoir a oibreoidh i scoil aitheanta agus a shealbhóidh post múinteoireachta arna mhaoiniú ag an Stát a bheith cláraithe chun bheith íoctha as cistí an Stáit.

Teastaíonn Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána agus teistiméireacht charachtair chun clárú a dhéanamh. Soláthraíonn an Chomhairle Mhúinteoireachta sonraí chun múinteoirí a chlárú.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

An Chomhairle Mhúinteoireachta

Bloc A
Campus Gnό Mhaigh Nuad
Maigh Nuad
Cill Dara
Éire

Teil:(01) 651 7900
Lóghlao:1890 224 224
Facs:(01) 651 7901
Láithreán Gréasáin: http://www.teachingcouncil.ie
R-phost: info@teachingcouncil.ie

Page edited: 16 April 2018