Erasmus +

Réamhrá

Is é Erasmus+ (ar a dtugtar Erasmus Plus) an clár maoiniúcháin nua de chuid an AE le haghaidh oideachais, oiliúna, na hóige agus spóirt. Rithfidh an clár ó 2014 go 2020. Comhcheanglaíonn sé cláir mhaoiniúcháin roimhe sin san earnáil, lena n-áirítear an Clár Foghlama ar Feadh an tSaoil (Clár Comenius, Leonardo, Erasmus, Grundtvig agus Transversal), Clár ‘an tAos Óg i mBun Gníomhaíochta’, Jean Monnet, Tempus agus Erasmus Mundus.

Tá na cláir roimhe dúnta anois agus ní féidir glacadh le haon iarratais bhreise faoi na cláir sin. Tiocfaidh tionscadail reatha a maoiníonn na cláir sin iad chun deiridh sna chéad 1 - 3 bliain atá romhainn.

Cuirfidh Erasmus+ deiseanna ar fáil do rannpháirtithe lena n-áirítear mic léinn agus foireann oideachais, chun staidéar a dhéanamh, oiliúint a fháil, taithí oibre a ghnóthú agus oibriú go deonach thar lear. De bhreis ar dheontais a chur ar fáil do dhaoine aonair, tacóidh Erasmus+ le comhpháirtíochtaí trasnáisiúnta i measc institiúidí agus eagraíochtaí oideachais, oiliúna agus óige. Chomh maith leis sin, tacóidh sé le hiarrachtaí náisiúnta córais oideachais, oiliúna agus óige a nuachóiriú. Den chéad uair riamh, cuirfidh sé tacaíocht ar fáil do thionscnaimh spóirt.

Is iad seo príomhaidhmeanna Erasmus+:

 • Cabhrú le daoine óga scileanna breise a fháil trí staidéar agus oiliúint thar lear a dhéanamh
 • Caighdeán teagaisc san AE agus níos sia ar siúl a fheabhsú
 • Tacú le ballstáit agus le tíortha comhpháirtíochta i nuachóiriú a gcóras oideachais agus gairmoiliúna
 • Rannpháirtíocht na hóige sa tsochaí a chur chun cinn
 • Tacú le teagasc agus taighde ar lánpháirtiú na hEorpa
 • Tacú le spórt ag leibhéal an phobail ar an Eoraip

Tionscadail arna maoiniú

Cuirfidh Erasmus+ tacaíocht ar fáil do thionscnaimh a chomhlíonann na critéir de cheann ar bith de na cúig ghníomh seo a leanas:

 • Eochairghníomh 1: Soghluaisteacht foghlama daoine aonair
 • Eochairghníomh 2: Comhoibriú i gcomhair nuálaíochta agus i gcomhair dea-chleachtais a mhalartú
 • Eochairghníomh 3: Tacaíocht d’athchóiriú beartais
 • Gníomhaíochtaí Jean Monnet
 • Spórt

Eochairghníomh 1: Soghluaisteacht foghlama daoine aonair

Cuireann na tionscadail a mhaoinítear faoin eochairghníomh seo ar chumas rannpháirtithe taisteal chuig tír rannpháirteach eile d’fhonn staidéar a dhéanamh, oibriú, teagasc, oiliúint a fháil nó scileanna agus inniúlachtaí gairmiúla a fhorbairt. Faoi Erasmus+, is bunaithe ar thionscadal atá gníomhaíochtaí soghluaisteachta agus ní mór go bhfuil siad á dtreorú ag eagraíochtaí. Níl daoine aonair ábalta iarratas a dhéanamh a thuilleadh.

Áirítear leis na gníomhaíochtaí a mhaoinítear faoin eochairghníomh seo malartuithe Ógra, an tSeirbhís Dheonach Eorpach, tréimhse staidéir nó socrúchán oibre do mhic léinn san ardoideachas nó sa ghairmoideachas agus sa ghairmoiliúint.

Tugann malartuithe ógra an deis do ghrúpaí daoine óga ó thíortha éagsúla bualadh le chéile agus cónaí le chéile ar feadh 21 lá ar a mhéad. Le linn malartú ógra, déanann rannpháirtithe clár oibre atá deartha agus ullmhaithe acusan roimh an malartú i gcomhpháirt.

Tugann an tSeirbhís Dheonach Eorpach DASH do dhaoine óga idir 17 mbliana d’aois agus 30 bliain d’aois a dtiomantas pearsanta a chur in iúl trí sheirbhís dheonach lánaimseartha agus gan íocaíocht ar feadh 12 mhí ar a mhéad i dtír eile laistigh den Aontas Eorpach nó lasmuigh de.

Eochairghníomh 2: Comhoibriú i gcomhair nuálaíochta agus i gcomhair dea-chleachtais a mhalartú.

Cuireann tionscnaimh a dtacaítear leo faoin eochairghníomh seo ar chumas eagraíochtaí oibriú le chéile d’fhonn a soláthar d’fhoghlaimeoirí a fheabhsú agus cleachtais nuálacha a chomhroinnt.

Faoin ngníomh seo, déanfaidh eagraíocht amháin an tionscadal a threorú agus na gníomhaíochtaí agus an maoiniú a bhainistiú thar ceann na comhpháirtíochta. D’fhéadfadh méideanna éagsúla comhpháirtíochta bheith i gceist le gur féidir le heagraíochtaí beaga páirt a ghlacadh iontu.

Eochairghníomh 3: Tacaíocht d’athchóiriú beartais

Tacaíonn an t-eochairghníomh seo le tionscnaimh a chumasaíonn rannpháirtíocht ghníomhach daoine óga sa saol daonlathach agus cothaíonn sé díospóireacht ar ábhair atá láraithe ar théamaí agus thosaíochtaí a socraíonn an tIdirphlé Struchtúrtha iad. Is é Idirphlé Struchtúrtha an t-ainm a úsáidtear ar phlé idir daoine óga agus lucht déanta beartas óige chun torthaí a bhaint amach atá úsáideach le haghaidh déanamh beartas.

Tá tuilleadh eolais faoi Idirphlé Struchtúrtha ar fáil ar láithreán Gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh.

Gníomhaíochtaí Jean Monnet

Tacaíonn gníomhaíochtaí Jean Monnet le feabhas domhanda i staidéar ar lánpháirtiú na hEorpa. Is gníomh láraithe é seo a reáchtálann Gníomhaireacht Feidhmiúcháin an Aontais Eorpaigh é.

Cuireann siad tacaíocht agus maoiniú ar fáil d’institiúidí acadúla agus d’eagraíochtaí eile atá gníomhach sa réimse um staidéar ar lánpháirtiú na hEorpa d’fhonn sármhaitheas a chur chun cinn i staidéar ar lánpháirtiú na hEorpa san ardoideachas.

Spórt

Tá maoiniú i gcomhair gníomhaíochtaí áirithe spóirt ar fáil faoin ngníomh spóirt. Is gníomh láraithe é seo a reáchtálann Gníomhaireacht Feidhmiúcháin an Aontais Eorpaigh é.

Cuirfear tacaíocht ar fáil d’eagraíochtaí atá gníomhach i réimse an spóirt chun dul i ngleic le bagairtí trasteorann don ionracas spóirt (dópáil, cúbláil cluichí, foréigean, éadulaingt, leithcheal), chun dea-rialachas i spórt ag leibhéal an phobail a chur chun cinn, chun tacú le déghairmeacha do lúthchleasaithe agus chun cothroime rochtana ar spórt a chur ar fáil do chách.

Conas iarratas a dhéanamh

Is féidir le heagraíochtaí iarratais a chur isteach ar líne ó dheireadh mhí Eanáir chuig an ngníomhaireacht náisiúnta atá freagrach as clár Erasmus+ - féach ‘Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas’ thíos.

Ní féidir le daoine aonair iarratas a dhéanamh go díreach ar dheontais.

Tá tuilleadh faisnéise faoi thionscadail a fhorbairt agus faoi rochtain ar mhaoiniú faoi na 5 ghníomhaíocht a gclúdaíonn Erasmus+ iad ar fáil in Eolaire Cláir Erasmus+.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Más mian le heagraíocht ar bith iarratas a dhéanamh ar thionscadal a bhaineann le hardoideachas, ba cheart di iarratas a dhéanamh chuig an Údarás um Ard-Oideachas.

Más mian le heagraíocht iarratas a dhéanamh ar thionscadal a bhaineann le spórt, ba cheart di iarratas a dhéanamh chuig Gníomhaireacht Feidhmiúcháin an Choimisiúin.

Le haghaidh gach tionscadail eile, ba cheart d’eagraíochtaí iarratas a dhéanamh chuig Léargas.

Page edited: 12 May 2014