Foraitheanta colscartha

Réamhrá

Ceadaíonn foraithne cholscartha don dá pháirtí pósta athphósadh a dhéanamh. Má tá cúirt sásta go gcomhlíontar na coinníollacha riachtanacha (féach na Rialacha thíos), deonóidh an chúirt an fhoraithne cholscartha a dhíscaoileann an pósadh. Nuair a dheonaíonn siad an fhoraithne cholscartha, féadfaidh an chúirt orduithe a dhéanamh maidir le caomhnóireacht leanaí agus rochtain orthu, cothabháil agus cnapshuimeanna a íoc, réadmhaoin a aistriú, cearta comharbais a chur ar ceal, cearta pinsin srl.

Ós rud é nach mór do lanúin atá i mbun idirscartha a bheith ag maireachtáil óna chéile ar feadh roinnt blianta roimh a dhéanfar iarratas ar cholscaradh, faigheann go leor acu comhaontú idirscartha nó idirscaradh breithiúnach chun cúrsaí eatarthu a rialáil roimh a lorgóidh siad colscaradh.

In aon iarratas ar fhoraithne cholscartha, féadfaidh an chúirt athbhreithniú a dhéanamh ar aon socruithe roimhe seo a rinne na páirtithe, ar nós comhaontú idirscartha, go háirithe má tháinig athrú ar chúinsí ceachtar páirtí.

Nuair a dheonaítear foraithne cholscartha, ní féidir í a aisiompú. Féadfaidh ceachtar páirtí iarratas a dhéanamh ar chúirt go ndéanfar aon orduithe faoin bhforaithne – ar nós cothabhála – a athbhreithníonn an chúirt.

Rialacha

Sular féidir cúirt colscaradh a dheonú, ní mór na coinníollacha a leanas a chomhlíonadh:

  • Ní mór go raibh na páirtithe ag cónaí amuigh óna chéile ar feadh tréimhse ceithre bliana le cúig bliana anuas sula ndéantar an t-iarratas.
  • Ní mór nach bhfuil aon ionchas réasúnta ann go mbainfear athmhuintearas amach.
  • Ní mór go ndearnadh nó go ndéanfar socruithe cearta don chéile agus aon daoine muinteartha cleithiúnacha, ar nós leanaí ceachtar páirtí agus gaolta eile.

Is sainmhíniú uathúil é ‘Ina gcónaí ar leithligh’ tugtha ag na cúirteanna i gcás go bhfuil páirtithe ‘ina gcónaí ar leithligh’ agus fós ina gcónaí sa teaghais chéanna. Sna casanna sin ní mór fianaise a sholáthar go bhfuil saolta difriúla ag na páirtithe, mar shampla ag codladh ar leithligh, ag eagrú a gcúrsaí airgeadais féin, agus cúram astu féin á thabhairt acu dá bpáistí.

Tá an foráil ann go gcaithfidh an lánúin maireachtáil óna chéile ar feadh 4 bliana as na cúig bliana roimhe chun deis iarracht a dhéanamh ar athmhuintireas a thabhairt do pháirtithe, gur féidir leo maireachtáil le chéile ar feadh tréimhse ghairid le linn an ama sin.

Má chomhlíontar na coinníollacha seo, féadfaidh ceachtar páirtí i bpósadh iarratas a dhéanamh ar an gcúirt ar fhoraithne cholscartha. Nuair a bhíonn iarratas á dhéanamh ar cholscaradh, ní mór duit 4 cháipéis a sheoladh chuig an gCúirt Chuarda:

  • Foirm iarratais (ar a dtugtar bille sibhialta dlí teaghlaigh). Déantar cur síos sa cháipéis seo ort féin agus ar do chéile, bhur ngairmeacha beatha agus cén áit a gcónaíonn sibh. Leagtar amach inti, chomh maith, cathain a phós sibh, cé chomh fada atá sibh ag cónaí amuigh óna chéile agus ainmneacha agus ainmneacha breithe bhur leanaí.
  • Ráiteas acmhainne faoi mhionn (Foirm 37A). Leagtar amach sa cháipéis seo do shócmhainní, d’ioncam, d’fhiachas, do dhliteanais agus d’eisíocaíochtaí.
  • Ráiteas faoi mhionn a bhaineann le leas do leanaí (Foirm 37B). Leagtar amach sa cháipéis seo sonraí pearsanta faoi leanaí an phósta. Déanann sí cur síos ar an áit a gcónaíonn siad agus na daoine a gcónaíonn siad leo. Déanann sí cur síos ar a n-oideachas agus oiliúint, a sláinte, socruithe cúram leanaí agus socruithe cothabhála agus rochtana.
  • Cáipéis a dheimhníonn gur cuireadh ar an eolas thú faoi na roghanna eile ar cholscaradh (Foirm 37D). Mionnaíonn aturnae an cháipéis seo agus deimhníonn sí gur cuireadh ar an eolas thú faoi réiteach malartach díospóide, lena n-áirítear roghanna na hidirghabhála agus an idirscartha.

Nuair a bhíonn na cáipéisí riachtanacha go léir comhdaithe, tabharfar dáta duit don éisteacht chúirte. Beidh an éisteacht ar siúl go príobháideach agus beidh ort a thaispeáint don chúirt go gcomhlíonann tú go hiomlán riachtanais an Achta um an Dlí Teaghlaigh (Colscaradh), 1996. Is féidir leat tuilleadh a léamh faoi na fachtóirí a ndéanann cúirt breithniú orthu i gcás colscartha anseo. Má tá an chúirt sásta go bhfuil bunúis agat do cholscaradh, deonóidh siad foraithne cholscartha.

Tá fáil ar bhreis faisnéise ar iarratas a dhéanamh ar cholscaradh ar láithreán gréasáin na Seirbhíse Cúirteanna.

Rataí

Níl ceanglas dlíthiúil ort aturnaeabhcóide a úsáid. Féadfaidh tú, más mian leat, a roghnú chun ionadaíocht a dhéanamh duit féin, i ndáiríre. D’fhéadfadh roinnt saincheisteanna casta a bheith i gceist, áfach, a chruthódh mórdheacrachtaí duit iarratas a dhéanamh ar cholscaradh gan aon chabhair ghairmiúil.

Conas iarratas a dhéanamh

an bille um an dlí teaghlaigh agus foirmeacha samplacha don ráiteas acmhainne, an ráiteas ar leas an linbh agus an deimhniú gur cuireadh ar an eolas thú ar roghanna eile ar fáil ó láithreán gréasáin na Seirbhíse Cúirteanna. Chomh maith leis sin, féadfaidh tú cóipeanna a fháil, ó Oifig na Cúirte Cuarda is gaire duit.

Moltar i gcónaí comhairle dlí agus ionadaíocht a fháil. Má easaontaíonn tú agus do chéile faoi aon saincheist in aon chor, moltar go mór duit casadh le haturnae dlí teaghlaigh. Níor cheart duit féin agus do chéile an t-aturnae céanna a úsáid.

Chun fiosrúchán a dhéanamh faoi cibé acu an bhfuil nó nach bhfuil tú incháilithe do chúnamh dlí, déan teagmháil leis an ionad dlí is gaire duit. Níl cúnamh dlíthiúil saor in aisce agus tá ar gach duine ranníocaíocht a íoc i dtreo na gcostas.

Is eagraíocht neamhspleách, dheonach ICDS (Ionaid Chomhairle Dlí Saor in Aisce) a oibríonn líonra de chlinicí um chomhairle dhlíthiúil ar fud na tíre. Tá na clinicí seo faoi rún agus saor in aisce do chách. Déan teagmháil le d’Ionad um Fhaisnéis do Shaoránaigh chun teacht ar fhaisnéis ar sheirbhísí ICDS i do cheantar. Ina theannta sin, tá líne faisnéise agus atreoraithe á reáchtáil ag an ICDS le linn uaireanta oifige le haghaidh faisnéis bhunúsach dhlíthiúil.

Ma roghnaíonn tú chun aturnae príobháideach a fháil, ba cheart duit a bheith feasach nach ann d’aon ráta seasta muirear le haghaidh táillí dlí. Moltar duit roinnt meastacháin luacha a fháil sula ndéanann tú cinneadh ar ghnóthas dlíthiúil. Tá fáil ar fhaisnéis teagmhála do ghnóthais aturnaetha ar fud na hÉireann ar láithreán gréasáin Dhlí-Chumann na hÉireann.

Page edited: 24 January 2018