Ag tabhairt aire do leanbh atá faoi mhíchumas

Réamhrá

Is féidir míchumas a dhiagnóisiú ag am ar bith le linn fhorbairt linbh. Is féidir go bhfaighfear amach go bhfuil leanbh faoi mhíchumas roimh bhreith nó timpeall am breithe. Uaireanta b'fhéidir nach dtiocfaidh míchumas chun cinn go dtí níos déanaí i saol do linbh nuair a bhíonn deacracht acu foghlaim ar scoil. I roinnt cásanna faigheann leanaí míchumas tar éis breoiteachta nó timpiste.

Nuair a dhéantar do leanbh a dhiagnóisiú faoi mhíchumas, d'fhéadfadh sé a bheith ina am corraitheach. Tá comhairle ag FSS do thuismitheoirí agus do chaomhnóirí a fhaigheann an nuacht seo.

Tá tusa agus do leanbh i dteideal na seirbhísí agus na sochar céanna a fháil agus atá ag gach teaghlach eile atá ina gcónaí in Éirinn.

Tugtar breac-chuntas ar sheirbhísí, ar thacaíochtaí agus ar íocaíochtaí do leanaí atá ag maireachtáil faoi mhíchumas ar an leathanach seo. Déanann siad iarratas cibé ar rugadh do leanbh faoi mhíchumas nó an bhfuair sé é níos déanaí.

Má tá do leanbh 18 nó níos sine, tá faisnéis mhionsonraithe ag an Treoir maidir le teidlíochtaí do dhaoine faoi mhíchumas 2022 (pdf) d'aosaigh faoi mhíchumas agus dá gcúramóirí.

Má tá imní ort faoi fhorbairt do linbh

Déanann do dhochtúir teaghlaigh scrúduithe forbartha saor in aisce sna seachtainí tar éis bhreith do linbh. Déanann d'altra sláinte poiblí monatóireacht freisin ar fhorbairt do linbh ina seachtainí, míonna agus blianta tosaigh agus soláthraíonn sé faisnéis agus tacaíocht do thuismitheoirí.

Forbraíonn roinnt leanaí níos moille ná leanaí eile. Má cheapann tú nach bhfuil do leanbh ag forbairt mar ba chóir, déan coinne le do dhochtúir teaghlaigh nó d'altra sláinte poiblí a luaithe is féidir.

Go minic ní bhíonn aon rud le bheith imníoch faoi, agus fásann go leor leanaí suas ina gcuid ama féin. Má tá imní ar an dochtúir teaghlaigh nó ar an altra sláinte poiblí, féadfaidh siad tú a tharchur chuig an tseirbhís a theastaíonn ó do leanbh.

Atreorú a fháil

Féadfar leanaí a bhfuil deacrachtaí éadroma nó measartha acu a tharchur chuig gairmithe sláinte ina seirbhísí cúraim phríomhúil áitiúil. Is féidir leat eolas a fháil faoi na seirbhísí seo ag d'Ionad Sláinte Áitiúil.

D'fhéadfadh na nithe seo a leanas a bheith san áireamh sna seirbhísí seo:

 • Teiripe urlabhra agus teanga
 • Fisiteiripe
 • Teiripe saothair

Oideachas

Má bhíonn deacrachtaí ag do leanbh ar scoil, ba chóir duit labhairt lena múinteoir nó le príomhoide na scoile. Cuirfidh siad comhairle ort faoin gcéad rud eile atá le déanamh. D'fhéadfadh measúnú oideachais a bheith san áireamh leis seo . De ghnáth déanann an tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (NEPS)measúnú foirmiúil oideachais ar leanaí scoile . Is féidir leat measúnú príobháideach a shocrú mura bhfuil síceolaithe NEPS ar fáil. Roghnaíonn roinnt tuismitheoirí measúnuithe príobháideacha. Má shocraíonn do scoil measúnú trí NEPS, ní ghearrtar aon táille ar an measúnú.

Foirne Líonra Míchumais Leanaí

Féadfar leanaí a bhfuil raon deacrachtaí suntasacha acu a tharchur chuig Foireann Líonra Leanaí faoi Mhíchumas. Is foireann gairmithe é seo a bhfuil saineolas acu ar mhíchumas a oibríonn go dlúth le chéile. D'fhéadfadh speisialtóirí eile a bheith ar fáil don fhoireann más gá.

Soláthraíonn Foirne Líonra Míchumais Leanaí seirbhísí do leanaí a bhfuil riachtanais chasta acu ó bhreith go 18 mbliana d'aois. (Roimhe seo, tugadh Seirbhísí Luath-Idirghabhála agus Seirbhísí Aois Scoile ar chuid de na seirbhísí seo.)

Déanfaidh an fhoireann riachtanais do linbh a mheas agus a shainaithint agus, in éineacht leatsa, plean gníomhaíochta a fhorbairt chun seirbhísí a sholáthar. D'fhéadfadh teiripe aonair agus grúpa agus tacaíochtaí do theaghlaigh a bheith san áireamh sa phlean seo.

Tá Foirne Líonra Míchumais Leanaí faoi stiúir FSS nó eagraíochtaí míchumais mar Enable Ireland, St Michael's House nó Bráithre na Carthanachta. D'fhoilsigh FSS faisnéis faoi na Foirne Líonra Leanaí um Míchumas (pdf) agus faoin gcaoi a n-oibríonn siad.

D'fhéadfadh go n-áireofaí ar Fhoireann Líonra Leanaí faoi Mhíchumas:

 • Síceolaithe
 • Altraí
 • Teiripeoirí saothair
 • Péidiatraiceoirí (dochtúirí a dhéanann speisialtóireacht ar chúram leighis leanaí)
 • Fisiteiripeoirí
 • Oibrithe sóisialta
 • Teiripeoirí urlabhra agus teanga
 • Gairmithe eile

Tá eolas faoi Fhoirne Líonra Míchumais Leanaí ar fáil i dteangacha éagsúla.

Is féidir do leanbh a chur ar aghaidh chuig Foireann Líonra Míchumais Leanaí trí do phéidiatraí, dochtúir teaghlaigh, altra sláinte poiblí nó scoil.

Is féidir leat atreorú a dhéanamh go díreach chuig Foireann líonra na Leanaí um Míchumas i do cheantar trí na rudaí seo a leanas a líonadh isteach:

 • An Fhoirm Atreoraithe Seirbhísí Leanaí
 • Foirm Bhreise Eolais d'aoisghrúpa do linbh. Tugann sé seo deis duit cur síos a dhéanamh ar fhorbairt do linbh agus ar na hábhair imní atá agat.

Is féidir leat an Fhoirm Atreoraithe Seirbhísí Leanaí agus an Fhoirm Faisnéise Bhreise a fháil ar láithreán gréasáin FSS.

Seol na foirmeacha chuig Foireann Líonra Míchumais na Leanaí do do cheantar.

Déanfaidh gairmithe sláinte athbhreithniú ar an bhfaisnéis a sholáthraíonn tú sna foirmeacha chun cabhrú leis an tseirbhís is fearr do do leanbh a chinneadh. Ar an drochuair, is minic a bhíonn liosta feithimh ann do na seirbhísí seo. Agus tú ag fanacht, is féidir leat teagmháil a dhéanamh le heagraíochtaí a chuirfidh eolas, comhairle agus tacaíocht ar fáil duit.

Iarratas a dhéanamh ar Mheasúnú Riachtanais

Má tá do leanbh faoi mhíchumas nó má cheapann tú go bhféadfadh sé/sí go bhfuil sé/sí faoi mhíchumas, is féidir leat iarratas a dhéanamh chuig Oifigeach Measúnaithe ar Mheasúnú Riachtanais. Aithníonn sé seo riachtanais sláinte agus oideachais do linbh.

Gach duine a rugadh an 1 Meitheamh 2002 nó dá éis agus a bhfuil nó a d'fhéadfadh a bheith faoi mhíchumas an ceart chun measúnaithe.

Tar éis an mheasúnaithe, gheobhaidh tú tuairisc agus ráiteas faoi na seirbhísí a chuirfear ar fáil do do leanbh.

Ní theastaíonn Measúnú Riachtanais ó do leanbh chun rochtain a fháil ar sheirbhísí sláinte. Is féidir leat iarratas a dhéanamh go díreach ar sheirbhísí.

Is féidir leat tuilleadh a léamh faoin Measúnú Riachtanais agus conas iarratas a dhéanamh ar cheann ar shuíomh Gréasáin FSS.

Seirbhísí sláinte eile do leanaí faoi mhíchumas

D'fhéadfadh go mbeadh do leanbh incháilithe do chárta leighis nó do chárta cuairte DG ag brath ar do chúinsí. Má tá Liúntas Cúraim Baile á fháil agat do do leanbh, tá do leanbh incháilithe le haghaidh cárta leighis gan tástáil mhaoine.

Má tá riocht ar do leanbh atá clúdaithe ag an Scéim um Thinneas Fadtéarmach, is féidir leat cógais agus fearais saor in aisce a fháil chun an riocht sin a chóireáil.

Tacaíochtaí oideachais

Na luathbhlianta

De ghnáth is féidir le leanaí réamhscoile faoi mhíchumas freastal ar réamhscoileanna príomhshrutha. Tá gach leanbh i dteideal oideachas réamhscoile agus cúram luath-óige dhá bhliain saor in aisce faoin Scéim um Chúram agus Oideachas na Luath-Óige. D'fhéadfadh roinnt seirbhísí speisialaithe réamhscoile a bheith ar fáil i do cheantar agus tá foireann ag go leor réamhscoileanna atá oilte chun oibriú le leanaí a bhfuil riachtanais speisialta acu.

Tá leanaí faoi mhíchumas i dteideal Measúnú ar Riachtanas tacaíochtaí agus seirbhísí oideachais (féach thuas).

Bunscoil agus meánscoileanna

Cuireann oideachas riachtanas speisialta tacaíochtaí ar fáil chun cabhrú le leanaí faoi mhíchumas sa bhunoideachas agus san iar-bhunoideachas.

Tá Eagraithe Riachtanas Speisialta Oideachais (EROnna) freagrach as acmhainní breise teagaisc agus acmhainní eile a leithdháileadh ar nós teicneolaíocht chúnta ag leibhéal áitiúil.

Tá iompar scoile ag go leor ceantar do leanaí a bhfuil riachtanais speisialta acu.

Tacaíonn Seirbhís na Múinteoirí Cuartaíochta le leanaí atá bodhar/lagéisteachta agus atá dall/lagamhairc agus a dteaghlaigh. Cuireannan Clár Oideachais um Sholáthar Samhraidh tacaíochtaí breise oideachais ar fáil i rith an tsamhraidh do leanaí a bhfuil riachtanais speisialta chasta acu.

Oideachas tríú leibhéal

Tá tacaíochtaí ann freisin do mhic léinn tríú leibhéal faoi mhíchumas. Tá gach coláiste tríú leibhéal faoi mhíchumas nó oifig rochtana atá freagrach as tacaíocht agus comhairle a sholáthar do mhic léinn faoi mhíchumas. Is scéim iontrála malartach tríú leibhéal í an scéim iontrála DARE do mhic léinn faoi mhíchumas do lucht fágála scoile a raibh tionchar diúltach ag a míchumais ar a n-oideachas dara leibhéal.

Tacaíochtaí ioncaim

Soláthraíonn an Roinn Coimirce Sóisialaí na príomh-thacaíochtaí ioncaim agus na príomhíocaíochtaí do chúramóirí agus do dhaoine faoi mhíchumas.

Cúramóirí

Is éard atá sa Liúntas Cúraim Bhaile ná íocaíocht mhíosúil a dhéantar le cúramóir linbh faoi mhíchumas trom agus atá ina chónaí sa bhaile. Tá gach leanbh a bhfuil Liúntas Cúraim Bhaile á fháil acu incháilithe le haghaidh cárta leighis gan tástáil mhaoine.

Is iad na príomhíocaíochtaí leasa shóisialaigh do chúramóirí lánaimseartha ná Liúntas Cúramóra agus Sochar Cúramóra. B'fhéidir go gcáileoidh tú freisin do Dheontas Tacaíochta do Chúramóirí bliantúla. Má fhaigheann tú Liúntas Cúramóra, tá tú i dteideal Pas Saorthaistil.

Má fhaigheann tú íocaíochtaí leasa shóisialaigh eile, b'fhéidir go mbeidh tú in ann do phríomhíocaíocht leasa shóisialaigh a choinneáil agus Liúntas Cúramóra ar leathráta a fháil freisin.

Nuair a shroicheann do leanbh 16

Nuair a shroicheann do leanbh 16 bliana d'aois, b'fhéidir go gcáileoidh siad don Liúntas Míchumais. Má théann do leanbh i mbun fostaíochta, d'fhéadfadh sé difear a dhéanamh dá Liúntas Míchumais. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi seo, féach ar ár leathanach ar íocaíochtaí agus obair mhíchumais.

Má tá Liúntas Míchumais á fháil ag do leanbh, ach mura bhfuil sé/sí in ann airgead a bhainistiú, féadfaidh an Roinn Coimirce Sóisialaí tú a cheapadh mar ghníomhaire chun íocaíocht do linbh a bhailiú agus gníomhú thar a gceann. Is le do leanbh an t-airgead agus ní mór duit é a úsáid chun tairbhe dóibh. Má tá airgead nó sócmhainní substaintiúla ag do leanbh, féadfar Coimircí Cúirte a dhéanamh díobh.

Má tá do leanbh dall nó má tá lagú amhairc air/uirthi, ba cheart dóibh iarratas a dhéanamh ar Phinsean na nDall ceithre mhí roimh a 18ú breithlá.

Creidmheasanna cánach agus faoisimh

Tá roinnt creidmheasanna cánach agus faoiseamh ann a d'fhéadfadh cabhrú le costas míchumais.

Creidmheasanna cánach

Tá an Creidmheas Cánach i leith Leanbh Éagumasaithe ar fáil do thuismitheoirí nó caomhnóirí leanaí atá éagumasaithe go buan. Má tá níos mó ná leanbh amháin agat atá faoi éagumas buan, féadtar creidmheas a éileamh i leith gach linbh.

Má tá tú pósta nó i bpáirtnéireacht shibhialta agus má tá tú faoin mbonn comh-mheasúnaithe le haghaidh cánach, féadtar an Creidmheas Cánach do Chúramóir Baile a éileamh má oibríonn tú sa bhaile ag tabhairt aire do leanbh cleithiúnach a bhfuil Sochar Linbh á fháil aige/acu.

Costais leighis agus áiseanna soghluaisteachta

Tá faoiseamh cánach ar chostais leighis ar fáil ar chostas costais leighis áirithe amhail cuairteanna dochtúirí nó sainchomhairleoirí, fisiteiripe nó measúnuithe síceolaíochta oideachais.

Féadtar aisíocaíocht a éileamh i leith CBL a íoctar as áiseanna, fearais agus oiriúnuithe tithíochta áirithe a theastaíonn do do leanbh, mar shampla, áis chumarsáide atá deartha do leanbh nach bhfuil in ann labhairt nó cathaoir tacaíochta speisialta. Ní cheadaítear an faoiseamh ar sheirbhísí ná nuair a bhíonn áiseanna ar cíos.

Tiománaithe agus paisinéirí faoi mhíchumas

Faoin Scéim um Thiománaithe agus Paisinéirí faoi Mhíchumas, tá faoiseamh cánach ar fáil do thiománaithe agus paisinéirí faoi mhíchumas trom buan chun cabhrú leis na costais a bhaineann le feithicil atá tógtha nó oiriúnaithe go speisialta a cheannach agus a rith.

Soláthraíonn an scéim freisin:

 • Díolúine ó íoc mótarchánach
 • Díolúine ó tháillí dolabhóthair
 • Deontas breosla

Do theach a oiriúnú

B'fhéidir go gcáileoidh tú don Deontas Oiriúnaithe Tithíochta do dhaoine faoi mhíchumas más gá duit do theach a oiriúnú chun é a dhéanamh níos oiriúnaí do leanbh faoi mhíchumas.

D'fhéadfadh na nithe seo a leanas a bheith san áireamh sna hoiriúnaithe:

 • Seomra breise a chur leis
 • Cathaoir rothaí an tí a dhéanamh inrochtana
 • Seomra folctha agus leithreas ar an mbunurlár a chur isteach.

D'fhéadfadh go mbeadh gá le measúnú teiripeora saothair. Mura dteastaíonn uait ach mionobair, is féidir leat iarratas a dhéanamh ar Scéim Deontais na nÁiseanna Soghluaisteachta ina ionad sin.

Pleanáil don todhchaí

Roghnaíonn roinnt tuismitheoirí soláthar breise airgeadais a dhéanamh dá leanbh faoi mhíchumas trí uacht, iontaobhas nó socrú eile. Cé gur féidir lena dtuismitheoirí leanbh faoi mhíchumas a choinneáil tar éis 18 mbliana d'aois, ní thugann sé seo aon teidlíocht speisialta dóibh ar sholáthar in uacht tuismitheora.

Más mian leat foráil shonrach a dhéanamh do do leanbh, faigh comhairle ó aturnae nó ó ghairmí dlí eile. Féadfaidh sé gur mhaith leat na himpleachtaí cánach a phlé le cuntasóir agus leis na Coimisinéirí Ioncaim.

Roghanna chun folláine airgeadais do linbh amach anseo a chosaint

Gníomhas cúnaint: Féadtar gníomhas cúnaint a úsáid mar bhealach atá tíosach ar cháin chun airgead a thabhairt do leanbh os cionn 18 mbliana d'aois, ach d'fhéadfadh sé seo dul i bhfeidhm ar theidlíocht an linbh ar Liúntas Míchumais.

Iontaobhas: Rogha eile is ea iontaobhas as a bhféadfadh do leanbh leas a bhaint as tar éis do bháis. Úsáideann go leor tuismitheoirí iontaobhais lánroghnacha chun soláthar a dhéanamh do leanbh faoi mhíchumas gan cur isteach ar theidlíocht ar shochair.

Caomhnóir a cheapadh: Féadfaidh tú caomhnóir a cheapadh i d'uacht. Ní bhaineann sé seo ach amháin má tá do leanbh faoi bhun 18 mbliana d'aois nuair a thiocfaidh an uacht i bhfeidhm. Ní féidir caomhnóir a cheapadh do leanbh fásta.

Pinsean ceirde: Tá forálacha ag formhór scéimeanna pinsin ceirde na hearnála poiblí , agus roinnt scéimeanna san earnáil phríobháideach, a cheadaíonn do na socruithe pinsin do leanaí cleithiúnacha atá éagumasaithe go buan leanúint ar aghaidh ar feadh shaolré an linbh. Seiceáil do pholasaí pinsin le fáil amach an mbaineann sé seo le do chás.

Cearta do linbh a fhorfheidhmiú

Má tá tú míshásta faoin tseirbhís a fuair tú féin nó do leanbh, is féidir leat gearán a dhéanamh leis an gcomhlacht ábhartha.

 • Gearán a dhéanamh faoi sheirbhís sláinte
 • Gearán a dhéanamh faoi leas sóisialach
 • Gearán a dhéanamh leis an Ombudsman faoin Acht um Míchumas

Mura bhfuil tú sásta le toradh achomhairc, déan teagmháil le hOifig an Ombudsman nó leis an Ombudsman do Leanaí ar féidir leo gearáin faoi sheirbhísí poiblí áirithe a imscrúdú.

Cá bhfaighidh tú cabhair

Tá seirbhísí míchumais leanaí do leanaí agus do dhaoine óga suas le 18 mbliana. Is gníomhaireachtaí deonacha, arna maoiniú ag FSS, a sholáthraíonn formhór na seirbhísí seo. Cuireann FSS seirbhísí eile ar fáil go díreach.

Seirbhísí cúraim phríomhúil

Féadfaidh seirbhísí cúraim phríomhúil freastal ar riachtanais do linbh ag d'Ionad Sláinte Áitiúil. Mar shampla, má bhíonn moill urlabhra orthu, is minic gur féidir le do theiripeoir urlabhra agus teanga áitiúil cabhrú leat.

Foireann Líonra Míchumais Leanaí

D'fhéadfadh go mbeadh Foireann Líonra Leanaí Míchumais ag teastáil ó leanaí a bhfuil deacrachtaí suntasacha acu . Cuimseoidh d'Fhoireann Líonra Míchumais Leanaí áitiúil gairmithe sláinte agus cúraim shóisialta, a bhfuil taithí acu ar sheirbhísí a sholáthar do leanaí faoi mhíchumas. Cuireann gach ball foirne saineolas ar fáil i ngné ar leith d'fhorbairt leanaí.

Eagraíochtaí agus gníomhaireachtaí deonacha

Cuireann eagraíochtaí míchumais go leor de na tacaíochtaí agus na seirbhísí ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas, arna maoiniú ag FSS. Soláthraíonn raon leathan eagraíochtaí náisiúnta agus áitiúla faisnéis, tacaíocht agus seirbhísí go neamhspleách agus thar ceann FSS.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 28 Iúil 2022