Seirbhísí athchúrsála agus bainistíocht dramhaíola.

Freagrachtaí agus róil

Tá freagracht fhoriomlán ar an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil as athchúrsáil agus bainistíocht dramhaíola.

I gcás dramhaíola nach bhfuil guaiseach, tá 3 réigiún freagrach as pleanáil i leith bhainistíocht dramhaíola: Deisceart, Oirthear-Lár agus Connacht-Uladh.

Tá na húdaráis áitiúla freagrach as an méid a leanas:

  • Gníomhaíochtaí bailithe dramhaíl tráchtála a údarú agus a rialú
  • Easpórtálacha dramhaíola a údarú agus monatóireacht a dhéanamh ar ghluaiseachtaí inmheánacha de dhramhaíl ghuaiseach
  • Ceadanna dramhaíola do ghníomhaíochtaí beagscála aisghabhála agus diúscartha
  • A chinntiú go bhfuil socruithe leordhóthanach bailithe, aisghabhála agus diúscartha dramhaíola i bhfeidhm ina limistéir
  • Monatóireacht agus cigireacht a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí dramhaíola go ginearálta

Déanann údaráis áitiúla socruithe chun seirbhísí bruscar tí agus athchúrsáil dramhaíl tí a sholáthar. Seachnaítear bruscar a chur chun líonadh talún trí athchúrsáil a dhéanamh.

Tá ar údaráis áitiúla agus an GCC cláir a choimeád ina sonraítear réimse fairsing dá ngníomhaíochtaí i limistéar na bainistíochta dramhaíola. Féadfaidh an pobal súil a chaitheamh ar na cláir seo saor in aisce.

Tá miondíoltóirí agus údaráis áitiúla freagrach as dramhthrealamh Leictreach agus Leictreonach (DTLL), a éascaíonn DTLL a athchúrsáil.

Dramhaíl a dhiúscairt

Faoi Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Dramhbhia Tí agus Bithdhramhaíl), 2015, tá ar gach teaghlach (seachas i gceantair ina bhfuil daonraí an-bheaga nó ar oileáin bheaga) ceann amháin den mhéid a leanas a dhéanamh lena ndramhbhia:

  • Í a dheighilt ón dramhaíl eile agus a chur amach le bailiú ar leithligh
  • Í a mhúiríniú sa bhaile (gan núis nó drochbholadh)
  • Í a thabhairt chuig áis údaraithe ina ndéantar múiríniú no cóireáil eile atá cuí uirthi

Tá sé in aghaidh an dlí dramhaíl tí nó ghairdín a dhó sa bhaile nó i do ghairdín.

Tá rialacháin ar leith ann a dhéanann soláthar do dhramhaíl ó fheithicil a bhfuil a ré caite aici a dhiúscairt, ar nós gluaisteáin.

Tuilleadh eolais

Gearrtar tobhach comhshaoil ar mhálaí plaisteacha siopadóireachta. Ní mór do mhiondíoltóirí méid iomlán an tobhaigh a ghearradh ar chustaiméirí ag an gcuntar amach. Cuirtear ioncam a ghineann an tobhach leis an gCiste Comhshaoil chun tacú le bainistíocht dramhaíola agus le tionscnaimh bhruscair agus chomhshaoil eile.

Cuireadh deireadh leis an bhfaoiseamh cánach ar mhuirir dhramhaíola le héifeacht ó Eanáir 2012 agus ní féidir é a éileamh a thuilleadh.

Faigh tuilleadh eolais mar gheall ar chúrsaí bainistíochta dramhaíola inár gcáipéis ar reachtaíocht bhainistíochta dramhaíola.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 3 Eanáir 2017