You are here: Home > Social Welfare > Social welfare payments > Unemployed people > Zasilek dla bezrobotnych w Irlandii

Zasilek dla bezrobotnych w Irlandii

Informacje

Zasiłek dla poszukujących pracy (Jobseeker's Benefit) jest wypłacany co tydzień osobom bezrobotnym objętym ubezpieczeniem społecznym (PRSI). Zasiłek dla poszukujących pracy nazywał się przedtem zasiłkiem dla bezrobotnych, nazwa świadczenia zmieniła się w 2006 r.

Intreo - zintegrowana usługa zatrudnienia i wsparcia

Intreo jest nową usługą Wydziału Opieki Społecznej, która będzie stanowić jeden punkt kontaktowy dla wszelkich czynników wsparcia w zakresie zatrudnienia i dochodów. Obecnie Intreo dostępne jest w 43 biurach Wydziału Opieki Społecznej (Department of Social Protection). Więcej ośrodków Intreo ma zostać uruchomionych pod koniec roku 2014. Szczegóły nowych lokalizacji zostaną opublikowane na stronie welfare.ie, a Intreo będzie dostępne we wszystkich biurach do roku 2014.

Zasady

Aby kwalifikować się do otrzymania Zasiłku dla Poszukujących Pracy należy:

 • Być bezrobotnym (należy być całkowicie bezrobotnym lub bezrobotnym przez przynajmniej 4 z 7 dni)
 • Być poniżej 66 roku życia
 • Mieć opłaconą wystarczającą ilość składek ubezpieczenia społecznego PRSI
 • Być zdolnym do pracy
 • Być dostępnym i rzeczywiście poszukiwać pracy
 • Ponosić znaczący ubytek w zatrudnieniu i w wyniku tego być bezrobotnym przez przynajmniej 4 z 7 dni

Praca i zasiłek dla bezrobotnych

Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, musicie być bezrobotni lub utracić co najmniej jeden dzień zatrudnienia i w rezultacie, być bezrobotnym przez przynajmniej 4 z 7 dni. Jeżeli znajdziecie pracę tylko w niepełnym wymiarze godzin lub pracę sezonową, możecie nadal otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych. Więcej informacji znajdziecie w praca i zasiłek dla bezrobotnych.

W przypadku, gdy odbiorca zasiłku dla bezrobotnych pracuje przez część tygodnia, przysługujące mu uprawnienia oparte będą na 5-dniowym tygodniu wypłat. Oznacza to, że za każdy dzień zatrudnienia tej osoby, odliczona zostanie 1/5 standardowej stawki zasiłku dla bezrobotnych. Jeśli wykonuje pracę w niepełnym wymiarze przez 2 dni, za ten tydzień otrzyma 3/5 standardowej stawki zasiłku, zaś jeśli pracuje przez 3 dni, wówczas otrzyma w tym tygodniu 2/5 standardowej stawki zasiłku. Zmiana ta weszła w życie dnia 26 lipca 2012 r. Aby móc wystąpić o zasiłek dla bezrobotnych, należy być bezrobotnym przez przynajmniej 4 z 7 dni. O zmianach tych możesz przeczytać w najczęściej zadawanych pytaniach (FAQ).

Więcej informacji znajdziecie w części o pracy i zasiłku dla bezrobotnych.

Składki na ubezpieczenie społeczne (PRSI)

Aby zakwalifikować się do uzyskania zasiłku dla bezrobotnych, konieczne jest opłacanie składki Klasy A, H lub PRSI. Klasa A to ta, którą opłaca większość pracowników sektora prywatnego. Klasa H opłacana jest przez wojskowych, rezerwistów oraz pielęgniarki, okresowo służące w armii, którzy nie kwalifikują się do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych, chyba że nie przebywają już w wojsku.

 • Od momentu podjęcia pierwszej pracy, opłacone zostały 104 tygodnie PRSI .

oraz

 • Opłacone lub skredytowane zostało 39 tygodni PRSI w danym roku podatkowym, (składki muszą być opłacone za minimum 13 tygodni*)

Lub

 • Opłacone zostało 26 tygodni PRSI w danym roku podatkowym, a 26 tygodni PRSI opłacone w roku podatkowym, natychmiast przed rozpoczęciem właściwego roku podatkowego.

*Jeśli macie opłacone 13 składek w wiążącym roku podatkowym, musicie opłacić 13 składek w jednym z następujących lat:

 • 2 lata podatkowe przed wiążącym rokiem podatkowym
 • Ostatni rok podatkowy w całości
 • Bieżący rok podatkowy.

Właściwy rok podatkowy stanowi drugi ostatni kompletny rok podatkowy przed rokiem, w którym został złożony wniosek. Zatem, dla wniosku złożonego w 2014 roku, właściwym rokiem podatkowym jest rok 2012.

Istnieje szereg okoliczności, w których możliwe jest kredytowanie składek. Przykładowo osobom rozpoczynającym po raz pierwszy pracę zarobkową przyznawane jest tzw. wstępne kredytowanie. Oznacza to, że taka osoba będzie uprawniona do pobierania zasiłku dla bezrobotnych, gdy faktycznie opłaci 104 składki. Kredytowanie jest zazwyczaj przyznawane w trakcie korzystania z określonych świadczeń społecznych w tym zasiłku dla bezrobotnych (pod warunkiem, że jest pobierany przez 6 dni), zapomogi dla bezrobotnych lub rentę inwalidzką.

Składki opłacane w pozostałych Państwach Członkowskich UE będą doliczane do składek opłacanych w Irlandii. W przypadku osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych w Irlandii oraz potrzebujących opłaconych składek w innym Państwie Członkowskim, aby móc ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych, ostatnia opłacona przez nie składka musi być składką opłacaną w Irlandii.

Zdolność do pracy

Pracownik jest zdolny do pracy, chyba że może udowodnić, że jest inaczej. Aby udowodnić niezdolność do pracy, konieczne jest przedstawienie dowodów medycznych. Jeżeli pracownik przez jakiś czas był niezdolny do pracy, konieczne jest przedstawienie ostatecznego zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego aktualną zdolność do pracy.

Jeżeli chorujecie i jesteście niezdolni do pracy, może wam przysługiwać zasiłek chorobowy.

Dyspozycyjność i rzetelne poszukiwanie pracy

Aby zostać zakwalifikowanym do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych, musicie wykazać się dyspozycyjnością i aktywnym poszukiwaniem pracy. Możecie zostać wezwani do przedstawienia dowodów na to, że aktywnie poszukujecie pracy. Np., pisma z podaniem o pracę bądź odmowę przyjęcia do pracy.

Brak dyspozycyjności

Możecie zostać uznani za niedyspozycyjnych do pracy oraz nieuprawnionych do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych, jeśli stawiacie nierozsądne ograniczenia dotyczące jak następuje:

 • Charakteru zatrudnienia
 • Godzin pracy
 • Stawki wynagrodzenia
 • Okresu zatrudnienia
 • Lokalizacji miejsca pracy.

W sytuacji, gdy osoba decydująca o zatrudnieniu jest zdania, że postawiliście nierozsądne warunki, zostanie przeprowadzona z wami rozmowa kwalifikacyjna i otrzymacie możliwość odpowiedzi.

Jeżeli sprawujecie opiekę nad osobą chorą lub starszą, może wam przysługiwać dodatek opiekuńczy.

Utrata pracy

Aby spełnić wymagania do uzyskania zasiłku dla bezrobotnych, musicie doświadczyć całkowitego braku pracy w okresie sześciu kolejnych dni. Oznacza to, że straciliście co najmniej jeden dzień pracy, a w wyniku tej utraty, pozostaliście bez pracy przez okres przynajmniej 4 z 7 dni. Jednocześnie z uwagi na utratę pracy, wasze zarobki także uległy obniżeniu. Możecie na 9 tygodni utracić zasiłek dla bezrobotnych, jeśli:

 • Opuściliście pracę z własnej woli i bez racjonalnego powodu
 • Utraciliście pracę na skutek wykroczenia
 • Odrzuciliście propozycję stosownego alternatywnego zatrudnienia bądź odpowiedniego przeszkolenia
 • Jesteście w wieku poniżej 55 roku życia i otrzymujecie odprawę w kwocie przekraczającej 50,000€. Okres waszej dyskwalifikacji (do dziewięciu tygodni), w praktyce będzie zależeć od dokładnej kwoty otrzymanej odprawy – patrz niżej.

Odprawa

Od 1 lutego 2007 r. osoby w wieku poniżej 55 lat, które otrzymały odprawę wyższą niż €50 000, utracą prawo do występowania o zasiłek dla poszukujących pracy przez następujący okres. Tabela poniżej przedstawia, jak długo możesz nie być objęty świadczeniem dla osób bezrobotnych. Mimo iż zapis wykluczenia ze świadczenia jest obowiązkowy, sam okres takiego wykluczenia zależy od osoby podejmującej taką decyzję (osoba ta może wziąść pod uwagę Twoją sytuację). Proszę zauważyć, iż jakikolwiek okres wykluczenia ze świadczenia jest odjęty od okresu, w którym przysługuje Ci świadczenie dla osób bezrobotnych. Czyli jeśli zostałeś wykluczony na okres 3 tygodni (co oznacza 18 dni płatności), Twoje świadczenie rozpoczyna się w dniu 19.

Kwota odprawy Okres utraty prawa do zasiłku
50 000,00 € - 55 000 € 1 tydzień
55 000,01 € - 60 000 € 2 tygodnie
60,000,01 € - 65 000 € 3 tygodnie
65 000,01 € - 70 000 € 4 tygodnie
70 000,01 € - 75 000 € 5 tygodni
75 000,01 € - 80 000 € 6 tygodni
80 000,01 € - 85 000 € 7 tygodni
85 000,01 € - 90 000 € 8 tygodni
90 000,01 € i powyżej 9 tygodni

Strajk

Jeżeli uczestniczycie w strajku, nie uważa się was za bezrobotnych i nie przysługuje wam zasiłek dla bezrobotnych. Niemniej, wasza rodzina ma możliwość otrzymania dodatkowego zasiłku z opieki społecznej.

Jeżeli utrata pracy nastąpiła w wyniku strajku (na przykład zostaliście zwolnieni z pracy), wasza sytuacja jest inna. Możecie zostać zakwalifikowani do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych, jeśli "nie uczestniczyliście ani nie byliście bezpośrednio zainteresowani sporem na temat handlu, który spowodował zastój w pracy".


Okres przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych

Z dniem 3 kwietnia 2013 r., okres wypłacania zasiłku dla bezrobotnych zostanie skrócony o 3 miesiące. W przypadku osób z opłaconymi co najmniej 260 składkami PRSI, okres ten zostanie skrócony z 12 miesięcy (312 dni) do 9 miesięcy (234 dni). W przypadku osób z mniejszą liczbą opłaconych składek niż 260 składek PRSI, okres ten zostanie skrócony z 9 miesięcy (234 dni) do 6 miesięcy (156 dni). Sprawa ta nie dotyczy osób, które w dniu 3 kwietnia 2013 r. są w trakcie otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych przez okres 6 miesięcy lub dłużej (bądź przez okres 3 miesięcy w przypadku osób z opłaconą liczbą składek poniżej 260) (patrz poniższa tabela).

Jeśli zakończenie wypłacania zasiłku przypada na czas, gdy będziesz w wieku pomiędzy 65 a 66 lat wówczas możesz domagać się wypłaty aż do chwili, gdy osiągniesz 66 rok życia, pod warunkiem spełnienia określonych warunków.

Dla nowych wnioskodawców od 4 kwietnia 2013 r.
Liczba składek Wnioskowany okres zasiłku
260 lub więcej 234 dni (9 miesięcy)
Poniżej 260 156 dni (6 miesięcy)

Ponowna kwalifikacja do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych

Możesz zostać ponownie zakwalifikowany(a) do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych, jeśli:

 • Całkowicie wykorzystałeś(aś) swoje uprawnienia do zasiłku (9 lub 6 miesięcy)

i

 • Opłaciłeś(aś) 13 składek PRSI w okresie co najmniej 13 tygodni (składki te mogą zostać zaliczone tylko w sytuacji, gdy występujesz o zasiłek dla bezrobotnych na okres co najmniej 156 dni (6 miesięcy)

Niemniej jednak, jeśli pracujesz i występujesz o zasiłek dla bezrobotnych (regularni pracownicy w skróconym wymiarze godzin oraz zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu), nie możesz po prostu żądać kontynuacji zasiłku po jego wygaśnięciu, ponieważ w celu ponownego zakwalifikowania do otrzymania zasiłku, konieczna jest poważna utrata zatrudnienia, (chyba że jesteś pracownikiem sezonowym).

Jeśli utraciliście pracę, będzie to dla was dotkliwa utrata zatrudnienia. Jeśli pracujecie w niepełnym bądź skróconym wymiarze czasu, Departament Opieki Społecznej (DSP) prześledzi wasze zatrudnienie w okresie ostatnich 13 tygodni bądź w innym reprezentatywnym okresie w celu stwierdzenia, czy dotknęła was poważna strata.

Na przykład, jeśli otrzymujecie JB i w każdym tygodniu pracujecie 3 dni jako pracownik w niepełnym bądź skróconym wymiarze czasu, a typ waszego zatrudnienia nie uległ zmianie w okresie starania się o JB, wówczas nie dotknęła was poważna utrata zatrudnienia i nie zostaniecie zakwalifikowani ponownie do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych. Jednakże, jeśli obowiązywanie zasiłku kończy się, a wasz 3-dniowy tydzień pracy zostaje skrócony do 2 dni, zostaniecie dotknięci poważną stratą i możecie zostać ponownie zakwalifikowani do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych.

Wnioski łączone

Jeśli występujesz o zasiłek dla bezrobotnych na jakiś okres, kończysz oraz występujesz o zasiłek ponownie w okresie 26 tygodni, twój wniosek może zostać dołączony do wniosku wcześniejszego. Oznacza to, że twój wniosek nie jest traktowany jako nowy, a zatem:

 • Nie musisz czekać 3 dni na otrzymanie wypłaty
 • Kontynuowana jest skumulowana liczba dni z wniosku poprzedniego (zatem, na przykład, jeśli wykorzystałeś(aś) do 100 dni swoich uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych, wynoszących 234 dni, do wykorzystania pozostało ci 134 dni)
 • Stawka zasiłku pozostaje taka sama, jak we wniosku poprzednim, chyba że miały miejsce podwyżki budżetowe bądź zmiany w sytuacji rodzinnej (takie, jak np. nowe dziecko na utrzymaniu).

Jeśli wniosek o zasiłek nie łączy się z poprzednim, traktowany jest jako wniosek nowy. Na wypłatę zasiłku musisz czekać 3 dni, zaś naliczanie ogólnej liczby dni rozpoczyna się od dnia pierwszej wypłaty.

Więcej informacji o wnioskach łączonych znajdziesz na stronie internetowej DSP, w tym także informacje o dołączeniu do różnych programów (jak np. zasiłek chorobowy) oraz o możliwościach dołączenia do poprzedniego wniosku o zasiłek, poprzez różne programy lub też za okres czasu spędzony na szkoleniach, bądź poprzez schemat zatrudnienia.

http://www.welfare.ie/en/Pages/Jobseekers-Benefit.aspx#part6

Krótkookresowo prace lub szkolenie

Wydzial dysponuje systemem rejestrujacym osoby, które rezygnuja z zasilku w celu podjecia pracy krótkookresowej (do 8 tygodni) lub uczeszczaja na szkolenia (do 8 tygodni). Dzieki temu wznowienie wyplat swiadczen odbywa sie bez opóznien. Wazne jest, aby wczesniej poinformowac lokalne biuro swiadczen spolecznych o podjeciu pracy lub szkolenia.

Twierdzenie zależnymi o zasiłek dla bezrobotnych

Jeśli Państwa małżonek/małżonka, konkubent/konkubina czy osoba wspólnie zamieszkująca gospodarstwo domowe znajduje się na Państwa utrzymaniu bądź posiada bardzo niski dochód, mogą się Państwo ubiegać o podwyżkę przyznanego zasiłku. Taka podwyżka nosi nazwę dodatku na dorosłego pozostającego na utrzymaniu (IQA). Jeśli osoba dorosła pozostająca na Państwa utrzymaniu otrzymuje kwotę poniżej 100€, otrzymają Państwo maksymalną stawkę zasiłku IQA. Jeśli osoba pozostająca na utrzymaniu otrzymuje kwotę od 100 do 310€, otrzymają Państwo obniżoną kwotę zasiłku IQA. Jeśli osoba dorosła będąca na Państwa utrzymaniu otrzymuje dochód w wysokości większej niż 310€, nie otrzymają Państwo dodatku do zasiłku dla bezrobotnych dla osoby dorosłej będącej na utrzymaniu.

Proszę zaznajomić się z naszymi dokumentami na temat możliwości uzyskania zasiłku na osobę dorosłą pozostającą na utrzymaniu oraz zasiłku dla bezrobotnych.

Jeśli mają Państwo na utrzymaniu małoletnie dzieci, istnieje możliwość ubiegania się o dodatek do zasiłku.

Praktyki dla poszukujących pracy

JobBridge, Narodowy Program Praktyk Zawodowych zapewnia uzyskanie doświadczenia zawodowego dla osób otrzymujących świadczenie dla osób poszukujących pracy lub otrzymujących składki przez przynajmniej 3 miesiące. Więcej w naszym dokumencie o Job Bridge. Program Praktyk Zawodowych FAS (FÁS Work Placement Programme) zapewnia 9-miesięczne doświadczenie zawodowe dla absolwentów i innych osób bezrobotnych. W celu uzyskania informacji należy kontaktować się z miejscowym urzędem FAS.


Stawki

Zasiłek dla bezrobotnych nie jest wypłacany przez pierwsze 3 dni każdej „przerwy w zatrudnieniu". Za przerwę w zatrudnieniu uznaje się każde trzy dni (niekoniecznie następujące po sobie) w nieprzerwanym okresie 7 dni. Jeżeli w ciągu 26 tygodni pojawią się dwie takie przerwy, zasiłek jest w dalszym ciągu wypłacany i okres trzech dni braku wypłacania świadczeń nie znajduje zastosowania.

Tygodniowe wypłaty zasiłku dla bezrobotnych w 2014 r.
Średnie zarobki tygodniowe Stawka osobista Stawka dla kwalifikującej się osoby dorosłej
Poniżej 150 EUR 84,50 EUR 80,90 EUR
150–219,99 EUR 121,40 EUR 80,90 EUR
220–299,99 EUR 147,30 EUR 80,90 EUR
300 EUR lub więcej 188 EUR 124,80 EUR

Należna stawka osobista oraz ew. świadczenie podwyższone na osobę dorosłą na utrzymaniu i dziecko na utrzymaniu. Średnie zarobki tygodniowe nie mają wpływu na kwotę otrzymywaną na dziecko na utrzymaniu.

Średnie zarobki tygodniowe

Zredukowana stawka zasiłku dla osób poszukujących pracy jest wypłacana, jeżeli średnie tygodniowe zarobki w odpowiednim roku podatkowym przed utratą pracy były niższe niż 300 euro. Średnie tygodniowe zarobki są to roczne zarobki brutto z tytułu zatrudnienia w odpowiednim roku podatkowym podzielone przez liczbę opłaconych składek klasy A, H lub P.

Dla osób, których dotyczy ta reguła, korzystniejsze może okazać się ubieganie się o zapomogę dla osób poszukujących pracy zamiast o zasiłek.

Obniżka płatności

Ustawa o ochronie społecznej z 2010 roku stanowi, iż płatność może zostać obniżona, jeśli:

 • Odrzucisz ofertę szkolenia przeprowadzonego przez pracownika Wydziału Ochrony Społecznej lub FÁS
 • Odrzucisz ofertę Planu Akcji Zatrudnienia (EAP), nie stawisz się na spotkanie EAP z pracownikiem FÁS lub zostaniesz wykluczony z procesu EAP

Społeczny Plan Zatrudnienia nie jest traktowany jak oferty szkolenia oferowane przez FÁS.

Obniżki karne
Stawka indywidualna Obniżka
84.50€ 65€
121.40€ 93€
147.30€ 113€
188€ 144€

Wnioski łączne

W niektórych przypadkach, obecny wniosek o JB może zostać dołączony do wniosku starszego. W takim przypadku, wniosek o JB nie jest traktowany jako nowy, zostaje dołączony do wniosku poprzedniego. Jeśli wniosek o JB dołączony zostanie do wniosku wcześniejszego niż z 2009 r., wówczas stosuje się następujące stopniowanie stawek:

Dla wniosków z 2014 r. dołączonych do wniosków o JB, rozpoczętych przed 2009 r.
Średnie zarobki tygodniowe Stawka osobista Stawka dla kwalifikującej się osoby dorosłej
Poniżej 80 EUR. 84,50 EUR 80,90 EUR
80 - 124,99 EUR 121,40 EUR 80,90 EUR
125 - 145,99 EUR 147,30 EUR 80,90 EUR
150 EUR lub więcej 188 EUR 124,80 EUR

Wypłata

Możecie odebrać co tydzień wypłatę swojego zasiłku dla bezrobotnych w najbliższym urzędzie pocztowym.

Aby odebrać wypłatę, należy mieć przy sobie dokument ze zdjęciem. Następujące dokumenty uznaje się za prawidłowy dokument identyfikacyjny (dokument identyfikacyjny [ID] ze zdjęciem):):

 • Prawo jazdy
 • Paszport
 • Karta Międzynarodowego Biura Imigracyjnego Garda (GNIB)

Pracownicy poczty mają prawo przed wypłatą poprosić o okazanie dokumentu ze zdjęciem.

Opodatkowanie zasiłku dla osób poszukujących pracy

Zasiłek dla osób poszukujących pracy podlega opodatkowaniu. Jednak w przypadku osób, które otrzymują zasiłek dla osób poszukujących pracy, ponieważ ich normalny tygodniowy wymiar czasu pracy zastał zmniejszony (systematyczna praca w niewielkim wymiarze godzin), zasiłek ten nie podlega opodatkowaniu. Więcej informacji na temat opodatkowania zasiłku dla osób poszukujących pracy (pdf).

Połowa stawki zasiłku dla osób poszukujących pracy z innym świadczeniem socjalnym

Osoby otrzymujące Rentę Wdowy, Wdowca lub Pozostającego Przy Życiu Partnera Cywilnego , Rodzinne Świadczenie dla Samotnego Rodzica lub świadczenie dla opuszczonych żon, które spełniają wszelkie warunki konieczne w przypadku Zasiłku dla Poszukujących Pracy byli upoważnieni do otrzymywania połowy normalnej stawki Zasiłku dla Poszukujących Pracy.

Te połowiczne świadczenia wygasły w lutym 2014.

Dodatkowe świadczenia

Osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych mogą być uprawnione do:

Przy zasiłku dla bezrobotnych nie będzie wam przysługiwać pakiet zasiłków na utrzymanie domu ani bezpłatne przejazdy.

Jak ubiegać się o zasiłek

Należy zarejestrować się jako osoba bezrobotna (tzw. sign-on) w DSP. Przy rejestracji należy przynieść ze sobą formularz P45 (jest to formularz przekazywany przez pracodawcę w chwili zakończenia stosunku pracy i zawarte są w nim dane na temat składek na ubezpieczenia społeczne, zarobków itd.) Należy również przynieść ze sobą formularze P60 za ubiegłe lata (formularz P60 to sprawozdanie, w którym pod koniec roku pracodawca wyszczególnia opłacone składki i odprowadzone podatki).

Jeżeli dana osoba nie dysponuje tymi dokumentami, powinna zarejestrować się mimo to i dostarczyć wymagane dokumenty w późniejszym terminie. Należy pamiętać, że przekroczenie terminu na ubieganie się o zasiłek dla bezrobotnych może oznaczać utratę prawa do świadczenia.

W przypadku odmowy przyznania zasiłku dla bezrobotnych istnieje możliwość odwołania się od takiej decyzji w odpowiednim Social Welfare Appeals Office.

Gdzie składać podanie

Wnioski o przyznanie zasiłku dla osób poszukujących pracy należy składać w lokalnym urzędzie opieki społecznej.

W przypadku odmowy przyznania świadczenia socjalnego istnieje możliwość odwołania się od takiej decyzji w odpowiednim biurze odwołań w urzędzie opieki społecznej pod podanym poniżej adresem.

Social Welfare Appeals Office

D'Olier House
D'Olier Street
Dublin 2
Ireland

Tel:(01) 673 2800
Locall:1890 747 434
Fax:(01) 671 8391
Homepage: http://www.socialwelfareappeals.ie/
Email: swappeals@welfare.ie


Dodatkowe informacje

Wprowadzenie

Jeżeli pracodawca nie wyda pracownikowi formularza P45, może to wskazywać na fakt, iż nie zgłosił on pracownika do ubezpieczenia społecznego. Może to też wynikać z faktu, że pracownik został zgłoszony, ale pracodawca nie odprowadzał należnych składek na to ubezpieczenie albo nie odprowadzał ich w odpowiedniej wysokości. Zgodnie z ujednoliconą ustawą o reformie opieki socjalnej i emeryturach (Social Welfare Consolidation Act) z 1993 r. pracodawca ma obowiązek zgłosić wszystkich pracowników do ubezpieczenia społecznego. Więcej informacji o obowiązkach pracodawcy w zakresie płacenia składek na ubezpieczenie społeczne.

Okres przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych

Z dniem 3 kwietnia 2013 r., okres wypłacania zasiłku dla bezrobotnych zostanie skrócony o 3 miesiące. W przypadku osób z opłaconymi co najmniej 260 składkami PRSI, okres ten zostanie skrócony z 12 miesięcy (312 dni) do 9 miesięcy (234 dni). W przypadku osób z mniejszą liczbą opłaconych składek niż 260 składek PRSI, okres ten zostanie skrócony z 9 miesięcy (234 dni) do 6 miesięcy (156 dni). Sprawa ta nie dotyczy osób, które w dniu 3 kwietnia 2013 r. są w trakcie otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych przez okres 6 miesięcy lub dłużej (bądź przez okres 3 miesięcy w przypadku osób z opłaconą liczbą składek poniżej 260) (patrz poniższa tabela).

Jeśli zakończenie wypłacania zasiłku przypada na czas, gdy będziesz w wieku pomiędzy 65 a 66 lat wówczas możesz domagać się wypłaty aż do chwili, gdy osiągniesz 66 rok życia, pod warunkiem spełnienia określonych warunków.

Dla osób, które już dnia 3 kwietnia 2013 r. występują o zasiłek dlabezrobotnych
Liczba opłaconych składek Liczna dni występowania o zasiłek Maksymalny okres trwania zasiłku Efekt zmian
260 lub powyżej 156 lub więcej (6 miesięcy lub powyżej) 312 dni (12 miesięcy) Bez zmian
260 lub powyżej Mniej niż 156 (poniżej 6 miiesięcy) 234 dni (9 miesięcy) Okres żądany skrócony o 78 dni (3 miesiące)
Poniżej 260 78 lub więcej (3 miesiące) 234 dni (9 miesięcy) Bez zmian
Poniżej 260 Mniej niż 78 (poniżej 3 miesięcy) 156 dni (6 miesięcy) Okres żądany skrócony o 78 dni (3 miesiące)

Zasiłek dla osób poszukujących pracy, nieposiadających formularza P45

Odmowa wystawienia formularza P45 przez pracodawcę może mieć wpływ na staranie się o zasiłek dla osób poszukujących pracy (JB). Należy mimo to złożyć wniosek o ten zasiłek, ale Ministerstwo Spraw Socjalnych i Rodziny nie może wypłacać takiej osobie zasiłku dla osób poszukujących pracy, dopóki nie sprawdzi byłego pracodawcy.

Jeżeli osoba starająca się o ten zasiłek nie posiada formularza P45, Ministerstwo może nieoficjalnie skontaktować się z jej pracodawcą w momencie, kiedy złożyła ona wniosek o zasiłek i poprosić go o przesłanie pracownikowi formularza P45, by pomóc w załatwieniu tego wniosku. Jeżeli w wyniku takiego postępowania były pracodawca nie przekaże pracownikowi formularza P45, można poprosić o wypełnienie formularza IA49 w lokalnym urzędzie pomocy społecznej.

Formularz IA49 to deklaracja stwierdzająca, że pracownik uważa, iż jego były pracodawca nie dopełnił obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ubezpieczenia społecznego. Złożenie takiej deklaracji spowoduje sprawdzenie wpłat na ubezpieczenie społeczne dokonywanych przez tego pracodawcę. Wypełnienie formularza IA49 może nie pomóc w uzyskaniu formularza P45, ale może pomóc w ustaleniu, czy pracownik kwalifikuje się do otrzymania zasiłku dla osób poszukujących pracy.

Jak otrzymać formularz P45

Jeżeli pracownik nie otrzymał formularza P45, odchodząc z pracy, powinien najpierw poprosić o niego pracodawcę. Jeżeli pracodawca nie wyda go, należy skontaktować się z urzędem podatkowym.

W przypadku kontaktowania się z urzędem podatkowym urząd skarbowy skontaktuje się z pracodawcą i uzyska formularz P45 dla pracownika. Po rozpoczęciu nowej pracy urząd skarbowy prześle pracownikowi nowe zaświadczenie o wysokości przysługujących mu ulg (tax credit certificate), by w nowym miejscu pracy nie musiał płacić podatku nadzwyczajnego. Więcej informacji jak otrzymać formularz P45.

Page updated: 13 January 2014

Language

English | Gaeilge

Related Documents

Contact Us

If you have a question relating to this topic you can contact the Citizens Information Phone Service on 0761 07 4000 (Monday to Friday, 9am to 8pm) or you can visit your local Citizens Information Centre.