You are here: Home > Social Welfare > Social welfare payments > Unemployed people > Zasilek dla bezrobotnych w Irlandii

Zasilek dla bezrobotnych w Irlandii

Informacje

Zasiłek dla poszukujących pracy (Jobseeker's Benefit) jest wypłacany co tydzień osobom bezrobotnym objętym ubezpieczeniem społecznym (PRSI). Zasiłek dla poszukujących pracy nazywał się przedtem zasiłkiem dla bezrobotnych, nazwa świadczenia zmieniła się w 2006 r.

Intreo - zintegrowana usługa zatrudnienia i wsparcia

Intreo jest nową usługą Wydziału Opieki Społecznej, która będzie stanowić jeden punkt kontaktowy dla wszelkich czynników wsparcia w zakresie zatrudnienia i dochodów. Szczegóły nowych lokalizacji zostaną opublikowane na stronie welfare.ie.

Zasady

Aby kwalifikować się do otrzymania Zasiłku dla Poszukujących Pracy należy:

 • Być poniżej 66 roku życia
 • Być bezrobotnym (należy być całkowicie bezrobotnym lub bezrobotnym przez przynajmniej 4 z 7 dni)
 • Ponosić znaczący ubytek w zatrudnieniu i w wyniku tego być bezrobotnym przez przynajmniej 4 z 7 dni
 • Mieć opłaconą wystarczającą ilość składek ubezpieczenia społecznego PRSI
 • Być zdolnym do pracy
 • Być dostępnym i rzeczywiście poszukiwać pracy

Więcej informacji na temat warunków przyznania zasiłku dla osób poszukujących pracy oraz form pomocy oferowanych osobom poszukującym pracy przez Departament Ochrony Socjalnej.

Praca i zasiłek dla bezrobotnych

Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, musicie być bezrobotni lub utracić co najmniej jeden dzień zatrudnienia i w rezultacie, być bezrobotnym przez przynajmniej 4 z 7 dni. Jeżeli znajdziecie pracę tylko w niepełnym wymiarze godzin lub pracę sezonową, możecie nadal otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych. Więcej informacji znajdziecie w praca i zasiłek dla bezrobotnych.

W przypadku, gdy odbiorca zasiłku dla bezrobotnych pracuje przez część tygodnia, przysługujące mu uprawnienia oparte będą na 5-dniowym tygodniu wypłat. Oznacza to, że za każdy dzień zatrudnienia tej osoby, odliczona zostanie 1/5 standardowej stawki zasiłku dla bezrobotnych. Jeśli wykonuje pracę w niepełnym wymiarze przez 2 dni, za ten tydzień otrzyma 3/5 standardowej stawki zasiłku, zaś jeśli pracuje przez 3 dni, wówczas otrzyma w tym tygodniu 2/5 standardowej stawki zasiłku.Aby móc wystąpić o zasiłek dla bezrobotnych, należy być bezrobotnym przez przynajmniej 4 z 7 dni. O zmianach tych możesz przeczytać w najczęściej zadawanych pytaniach (FAQ).

Niektóre z tych przepisów nie dotyczą strażaków pracujących w systemie pozaetatowym. Więcej informacji znajdziecie w części o pracy i zasiłku dla bezrobotnych.

Utrata pracy

Warunkiem przyznania zasiłku dla osób poszukujących pracy jest utrata zatrudnienia w okresie 7 kolejnych dni (wyjątek od tej reguły stanowią pracownicy sezonowi oraz strażacy pracujący w systemie pozaetatowym). Oznacza to wymóg utraty co najmniej jednego dnia zatrudnienia i — wskutek tego — pozostawanie bez pracy przez co najmniej 4 dni z 7. Zarobki musiały również ulec zmniejszeniu z uwagi na utratę pracy.

Składki na ubezpieczenie społeczne (PRSI)

Aby zakwalifikować się do uzyskania zasiłku dla bezrobotnych, konieczne jest opłacanie składki Klasy A, H lub PRSI. Klasa A to ta, którą opłaca większość pracowników sektora prywatnego. Klasa H opłacana jest przez wojskowych, rezerwistów oraz pielęgniarki, okresowo służące w armii, którzy nie kwalifikują się do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych, chyba że nie przebywają już w wojsku.

 • Od momentu podjęcia pierwszej pracy, opłacone zostały 104 tygodnie PRSI .
 • Opłacone lub skredytowane zostało 39 tygodni PRSI w danym roku podatkowym, (składki muszą być opłacone za minimum 13 tygodni*)
 • Opłacone zostało 26 tygodni PRSI w danym roku podatkowym, a 26 tygodni PRSI opłacone w roku podatkowym, natychmiast przed rozpoczęciem właściwego roku podatkowego.

*Jeśli macie opłacone 13 składek w wiążącym roku podatkowym, musicie opłacić 13 składek w jednym z następujących lat:

 • 2 lata podatkowe przed wiążącym rokiem podatkowym
 • Ostatni rok podatkowy w całości
 • Bieżący rok podatkowy.

Właściwy rok podatkowy stanowi drugi ostatni kompletny rok podatkowy przed rokiem, w którym został złożony wniosek. Zatem, dla wniosku złożonego w 2014 roku, właściwym rokiem podatkowym jest rok 2012.

Istnieje szereg okoliczności, w których możliwe jest kredytowanie składek. Przykładowo osobom rozpoczynającym po raz pierwszy pracę zarobkową przyznawane jest tzw. wstępne kredytowanie. Oznacza to, że taka osoba będzie uprawniona do pobierania zasiłku dla bezrobotnych, gdy faktycznie opłaci 104 składki. Kredytowanie jest zazwyczaj przyznawane w trakcie korzystania z określonych świadczeń społecznych w tym zasiłku dla bezrobotnych (pod warunkiem, że jest pobierany przez 6 dni), zapomogi dla bezrobotnych lub rentę inwalidzką.

Składki opłacane w pozostałych Państwach Członkowskich UE będą doliczane do składek opłacanych w Irlandii. W przypadku osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych w Irlandii oraz potrzebujących opłaconych składek w innym Państwie Członkowskim, aby móc ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych, ostatnia opłacona przez nie składka musi być składką opłacaną w Irlandii.

W oparciu o ustawę o opiece społecznej z roku 2005 pracodawca ma obowiązek rejestrowania wszystkich zatrudnionych i opłacania za nich składek na ubezpieczenie społeczne zależnych od dochodu (PRSI). Więcej informacji znaleźć można w naszym dokumencie dotyczącym obowiązku pracodawcy w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

Utrata pracy

Aby spełnić wymagania do uzyskania zasiłku dla bezrobotnych, musicie doświadczyć całkowitego braku pracy w okresie sześciu kolejnych dni. Oznacza to, że straciliście co najmniej jeden dzień pracy, a w wyniku tej utraty, pozostaliście bez pracy przez okres przynajmniej 4 z 7 dni. Jednocześnie z uwagi na utratę pracy, wasze zarobki także uległy obniżeniu. Możecie na 9 tygodni utracić zasiłek dla bezrobotnych, jeśli:

 • Opuściliście pracę z własnej woli i bez racjonalnego powodu
 • Utraciliście pracę na skutek wykroczenia
 • Odrzuciliście propozycję stosownego alternatywnego zatrudnienia bądź odpowiedniego przeszkolenia
 • Jesteście w wieku poniżej 55 roku życia i otrzymujecie odprawę w kwocie przekraczającej 50,000€. Okres waszej dyskwalifikacji (do dziewięciu tygodni), w praktyce będzie zależeć od dokładnej kwoty otrzymanej odprawy – patrz niżej.

Odprawa

Od 1 lutego 2007 r. osoby w wieku poniżej 55 lat, które otrzymały odprawę wyższą niż €50 000, utracą prawo do występowania o zasiłek dla poszukujących pracy przez następujący okres. Tabela poniżej przedstawia, jak długo możesz nie być objęty świadczeniem dla osób bezrobotnych. Mimo iż zapis wykluczenia ze świadczenia jest obowiązkowy, sam okres takiego wykluczenia zależy od osoby podejmującej taką decyzję (osoba ta może wziąść pod uwagę Twoją sytuację). Proszę zauważyć, iż jakikolwiek okres wykluczenia ze świadczenia jest odjęty od okresu, w którym przysługuje Ci świadczenie dla osób bezrobotnych. Czyli jeśli zostałeś wykluczony na okres 3 tygodni (co oznacza 18 dni płatności), Twoje świadczenie rozpoczyna się w dniu 19.

Kwota odprawy Okres utraty prawa do zasiłku
50 000,01 € - 55 000 € 1 tydzień
55 000,01 € - 60 000 € 2 tygodnie
60,000,01 € - 65 000 € 3 tygodnie
65 000,01 € - 70 000 € 4 tygodnie
70 000,01 € - 75 000 € 5 tygodni
75 000,01 € - 80 000 € 6 tygodni
80 000,01 € - 85 000 € 7 tygodni
85 000,01 € - 90 000 € 8 tygodni
90 000,01 € i powyżej 9 tygodni

Okres przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych

Okres wypłacania zasiłku dla osób poszukujących zatrudnienia został skrócony o 3 miesiące od 3 kwietnia 2013 r. W przypadku osób, które opłaciły co najmniej 260 składek na ubezpieczenie społeczne zależnych od dochodu (PRSI), jest skrócony z 12 miesięcy (312 dni) do 9 miesięcy (234 dni). W przypadku osób, które opłaciły mniej niż 260 składek na ubezpieczenie społeczne zależnych od dochodu (PRSI), jest skrócony z 9 miesięcy (234 dni) do 6 miesięcy (156 dni).

Istnieją pewne przepisy specjalne, które dotyczą poszukujących zatrudnienia osób w starszym wieku.

Dla nowych wnioskodawców od 4 kwietnia 2013 r.
Liczba składek Wnioskowany okres zasiłku
260 lub więcej 234 dni (9 miesięcy)
Poniżej 260 156 dni (6 miesięcy)

Ponowna kwalifikacja do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych

Możesz zostać ponownie zakwalifikowany(a) do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych, jeśli:

 • Całkowicie wykorzystałeś(aś) swoje uprawnienia do zasiłku (9 lub 6 miesięcy)

i

 • Opłaciłeś(aś) 13 składek PRSI w okresie co najmniej 13 tygodni (składki te mogą zostać zaliczone tylko w sytuacji, gdy występujesz o zasiłek dla bezrobotnych na okres co najmniej 156 dni (6 miesięcy)

Niemniej jednak, jeśli pracujesz i występujesz o zasiłek dla bezrobotnych (regularni pracownicy w skróconym wymiarze godzin oraz zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu), nie możesz po prostu żądać kontynuacji zasiłku po jego wygaśnięciu, ponieważ w celu ponownego zakwalifikowania do otrzymania zasiłku, konieczna jest poważna utrata zatrudnienia, (chyba że jesteś pracownikiem sezonowym).

Jeśli utraciliście pracę, będzie to dla was dotkliwa utrata zatrudnienia. Jeśli pracujecie w niepełnym bądź skróconym wymiarze czasu, Departament Opieki Społecznej (DSP) prześledzi wasze zatrudnienie w okresie ostatnich 13 tygodni bądź w innym reprezentatywnym okresie w celu stwierdzenia, czy dotknęła was poważna strata.

Na przykład, jeśli otrzymujecie JB i w każdym tygodniu pracujecie 3 dni jako pracownik w niepełnym bądź skróconym wymiarze czasu, a typ waszego zatrudnienia nie uległ zmianie w okresie starania się o JB, wówczas nie dotknęła was poważna utrata zatrudnienia i nie zostaniecie zakwalifikowani ponownie do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych. Jednakże, jeśli obowiązywanie zasiłku kończy się, a wasz 3-dniowy tydzień pracy zostaje skrócony do 2 dni, zostaniecie dotknięci poważną stratą i możecie zostać ponownie zakwalifikowani do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych.

Wnioski łączone

Jeśli występujesz o zasiłek dla bezrobotnych na jakiś okres, kończysz oraz występujesz o zasiłek ponownie w okresie 26 tygodni, twój wniosek może zostać dołączony do wniosku wcześniejszego. Oznacza to, że twój wniosek nie jest traktowany jako nowy, a zatem:

 • Nie musisz czekać 3 dni na otrzymanie wypłaty
 • Kontynuowana jest skumulowana liczba dni z wniosku poprzedniego (zatem, na przykład, jeśli wykorzystałeś(aś) do 100 dni swoich uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych, wynoszących 234 dni, do wykorzystania pozostało ci 134 dni)
 • Stawka zasiłku pozostaje taka sama, jak we wniosku poprzednim, chyba że miały miejsce podwyżki budżetowe bądź zmiany w sytuacji rodzinnej (takie, jak np. nowe dziecko na utrzymaniu).

Jeśli wniosek o zasiłek nie łączy się z poprzednim, traktowany jest jako wniosek nowy. Na wypłatę zasiłku musisz czekać 3 dni, zaś naliczanie ogólnej liczby dni rozpoczyna się od dnia pierwszej wypłaty.

Więcej informacji o wnioskach łączonych znajdziesz na stronie internetowej DSP, w tym także informacje o dołączeniu do różnych programów (jak np. zasiłek chorobowy) oraz o możliwościach dołączenia do poprzedniego wniosku o zasiłek, poprzez różne programy lub też za okres czasu spędzony na szkoleniach, bądź poprzez schemat zatrudnienia.

http://www.welfare.ie/en/Pages/Jobseekers-Benefit.aspx#part6

Krótkookresowo prace lub szkolenie

Wydzial dysponuje systemem rejestrujacym osoby, które rezygnuja z zasilku w celu podjecia pracy krótkookresowej (do 12 tygodni) lub uczeszczaja na szkolenia (do 12 tygodni). Dzieki temu wznowienie wyplat swiadczen odbywa sie bez opóznien. Wazne jest, aby wczesniej poinformowac lokalne biuro swiadczen spolecznych o podjeciu pracy lub szkolenia.


Stawki

Zasiłek dla bezrobotnych nie jest wypłacany przez pierwsze 3 dni każdej „przerwy w zatrudnieniu". Za przerwę w zatrudnieniu uznaje się każde trzy dni (niekoniecznie następujące po sobie) w nieprzerwanym okresie 7 dni. Jeżeli w ciągu 26 tygodni pojawią się dwie takie przerwy, zasiłek jest w dalszym ciągu wypłacany i okres trzech dni braku wypłacania świadczeń nie znajduje zastosowania.

Tygodniowe wypłaty zasiłku dla bezrobotnych w 2015 r.
Średnie zarobki tygodniowe Stawka osobista Stawka dla kwalifikującej się osoby dorosłej
Poniżej 150 EUR 84,50 EUR 80,90 EUR
150–219,99 EUR 121,40 EUR 80,90 EUR
220–299,99 EUR 147,30 EUR 80,90 EUR
300 EUR lub więcej 188 EUR 124,80 EUR

Należna stawka osobista oraz ew. świadczenie podwyższone na osobę dorosłą na utrzymaniu i dziecko na utrzymaniu. Średnie zarobki tygodniowe nie mają wpływu na kwotę otrzymywaną na dziecko na utrzymaniu.

Średnie zarobki tygodniowe

Zredukowana stawka zasiłku dla osób poszukujących pracy jest wypłacana, jeżeli średnie tygodniowe zarobki w odpowiednim roku podatkowym przed utratą pracy były niższe niż 300 euro. Średnie tygodniowe zarobki są to roczne zarobki brutto z tytułu zatrudnienia w odpowiednim roku podatkowym podzielone przez liczbę opłaconych składek klasy A, H lub P.

Dla osób, których dotyczy ta reguła, korzystniejsze może okazać się ubieganie się o zapomogę dla osób poszukujących pracy zamiast o zasiłek.

Kary

Wysokość świadczenia może ulec obniżeniu, jeżeli świadczeniobiorca odmawia przybycia na wezwania Departamentu lub nie uczestniczy w planie wspierania zatrudnienia, nie stawia się w pracy lub na szkoleniach. Więcej informacji znajduje się w dokumentach na temat kar za niespełnianie warunków pobierania zasiłku dla osób poszukujących pracy. Od 1 stycznia 2014 r. kary nie mają zastosowania w przypadku osób powyżej 62 roku życia.

Twierdzenie zależnymi o zasiłek dla bezrobotnych

Jeśli Państwa małżonek/małżonka, konkubent/konkubina czy osoba wspólnie zamieszkująca gospodarstwo domowe znajduje się na Państwa utrzymaniu bądź posiada bardzo niski dochód, mogą się Państwo ubiegać o podwyżkę przyznanego zasiłku. Taka podwyżka nosi nazwę dodatku na dorosłego pozostającego na utrzymaniu (IQA). Jeśli osoba dorosła pozostająca na Państwa utrzymaniu otrzymuje kwotę poniżej 100€, otrzymają Państwo maksymalną stawkę zasiłku IQA. Jeśli osoba pozostająca na utrzymaniu otrzymuje kwotę od 100 do 310€, otrzymają Państwo obniżoną kwotę zasiłku IQA. Jeśli osoba dorosła będąca na Państwa utrzymaniu otrzymuje dochód w wysokości większej niż 310€, nie otrzymają Państwo dodatku do zasiłku dla bezrobotnych dla osoby dorosłej będącej na utrzymaniu.

W celu uzyskania szczegółowych informacji można zapoznać się z naszymi dokumentami na temat wniosków o zasiłek dla osoby dorosłej pozostającej na utrzymaniu wnioskodawcy oraz zatrudnienia i zasiłku dla osób poszukujących pracy. Jeżeli osoba ubiegająca się o zasiłek ma na utrzymaniu dzieci, może wnioskować o zwiększenie kwoty zasiłku na dzieci.

Wnioski łączne

W niektórych przypadkach, obecny wniosek o JB może zostać dołączony do wniosku starszego. W takim przypadku, wniosek o JB nie jest traktowany jako nowy, zostaje dołączony do wniosku poprzedniego. Jeśli wniosek o JB dołączony zostanie do wniosku wcześniejszego niż z 2009 r., wówczas stosuje się następujące stopniowanie stawek:

Dla wniosków z 2015 r. dołączonych do wniosków o JB, rozpoczętych przed 2009 r.
Średnie zarobki tygodniowe Stawka osobista Stawka dla kwalifikującej się osoby dorosłej
Poniżej 80 EUR. 84,50 EUR 80,90 EUR
80 - 124,99 EUR 121,40 EUR 80,90 EUR
125 - 145,99 EUR 147,30 EUR 80,90 EUR
150 EUR lub więcej 188 EUR 124,80 EUR

Wypłata

Możecie odebrać co tydzień wypłatę swojego zasiłku dla bezrobotnych w najbliższym urzędzie pocztowym.

Aby odebrać wypłatę, należy mieć przy sobie dokument ze zdjęciem. Następujące dokumenty uznaje się za prawidłowy dokument identyfikacyjny (dokument identyfikacyjny [ID] ze zdjęciem):):

Pracownicy poczty mają prawo przed wypłatą poprosić o okazanie dokumentu ze zdjęciem.

Opodatkowanie zasiłku dla osób poszukujących pracy

Zasiłek dla osób poszukujących pracy podlega opodatkowaniu. Jednak w przypadku osób, które otrzymują zasiłek dla osób poszukujących pracy, ponieważ ich normalny tygodniowy wymiar czasu pracy zastał zmniejszony (systematyczna praca w niewielkim wymiarze godzin), zasiłek ten nie podlega opodatkowaniu. Więcej informacji na temat opodatkowania zasiłku dla osób poszukujących pracy.

Te połowiczne świadczenia wygasły w lutym 2014.

Dodatkowe świadczenia

Osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych mogą być uprawnione do:

Przy zasiłku dla bezrobotnych nie będzie wam przysługiwać pakiet zasiłków na utrzymanie domu ani bezpłatne przejazdy.

Jak ubiegać się o zasiłek

Wniosek o zasiłek dla osób poszukujących pracy należy złożyć w pierwszym dniu pozostawania bez zatrudnienia.

Jest to ważne, ponieważ za trzy pierwsze dni od złożenia wniosku świadczenie nie będzie wypłacane. Formularze wniosku o zasiłek dla osób poszukujących pracy są dostępne w Internecie. Formularz wniosku można pobrać w lokalnym biurze opieki społecznej lub centrum Intreo.

Ponadto do wniosku o przyznanie zasiłku dla osób poszukujących pracy należy dołączyć pewne dokumenty. W przypadku nieposiadania wspomnianych dokumentów w chwili wypełniania wniosku, należy go złożyć, a brakujące dokumenty dostarczyć później. Należy pamiętać, że zwłoka w złożeniu wniosku o zasiłek dla osób poszukujących pracy możne oznaczać utratę pełni uprawnień.

Pomoc w wypełnianiu formularza wniosku można uzyskać w centrum Intreo, lokalnym biurze opieki społecznej lub Centrum Informacji dla Obywateli (ang. Citizens Information Centre).

Więcej informacji dostępnych jest w naszym dokumencie na temat pierwszorazowej rejestracji.

W przypadku odmowy przyznania zasiłku dla bezrobotnych istnieje możliwość odwołania się od takiej decyzji w odpowiednim Social Welfare Appeals Office.

Gdzie składać podanie

Wnioski o przyznanie zasiłku dla osób poszukujących pracy należy składać w lokalnym urzędzie opieki społecznej.

W przypadku odmowy przyznania świadczenia socjalnego istnieje możliwość odwołania się od takiej decyzji w odpowiednim biurze odwołań w urzędzie opieki społecznej pod podanym poniżej adresem.

Social Welfare Appeals Office

D'Olier House
D'Olier Street
Dublin 2
Ireland

Tel:(01) 673 2800
Locall:1890 747 434
Fax:(01) 671 8391
Homepage: http://www.socialwelfareappeals.ie/
Email: swappeals@welfare.ie


Page edited: 20 March 2015

Language

English | Gaeilge

Related Documents

Contact Us

If you have a question relating to this topic you can contact the Citizens Information Phone Service on 0761 07 4000 (Monday to Friday, 9am to 8pm) or you can visit your local Citizens Information Centre.