You are here: Home > Social Welfare > Social welfare payments > Supplementary Welfare Schemes > Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy

Informacje

Dodatek czynszowy wypłacany jest osobom mieszkającym w pomieszczeniach wynajmowanych prywatnie, którzy nie są w stanie pokrywać kosztów utrzymania ze swoich własnych środków. Ogólnie rzecz biorąc, zakwalifikujecie się do dodatku czynszowego, jeśli jedyne źródło waszego utrzymania stanowi zasiłek z opieki społecznej, a ponadto spełniacie pozostałe warunki – patrz ‘Zasady’ w dalszej części.

Kwota dodatku czynszowego zostanie skalkulowana przez urzędnika Gminnej Opieki Społecznej i ogólnie rzecz biorąc, stanowić będzie zabezpieczenie, aby po opłacie czynszu, wasz dochód nie spadł poniżej minimalnego poziomu.

W przypadku zmiany sytuacji życiowej uprawnienie do otrzymywania dodatku mieszkaniowy może ustać lub jego wysokość może ulec zmianie. Więcej informacji zawartych jest w: Dodatek mieszkaniowy a zmiania sytuacji życiowej. Ponadto dodatkowe informacje zawarte są w: Najczęściej zadawane pytania dot. dodatku mieszkaniowego zapewnianego przez Ministerstwo Opieki Społecznej.

Limity dodatku mieszkaniowego

Uaktualnione limity dodatku mieszkaniowego na potrzeby Programu dodatków mieszkaniowych zostały ogłoszone w czerwcu 2013 roku i weszły w życie w poniedziałek 17 czerwca 2013.

W niektórych rejonach Irlandii czynsz wzrósł od chwili ostatniej rewizji limitów. Urzędnicy Gminnej Opieki Społecznej mają ustawowe prawo dawania lub zwiększania wymiaru dodatku mieszkaniowego, na przykład w przypadku gdy maja do czynienia z osobami zagrożonymi bezdomnością. Odnosi się to zarówno do osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy, jak i osób dopiero ubiegających się o niego. Najemcy na terenie Dublina i miasta Cork mogą uzyskać dostęp do Usług Ochrony Najemcy oferowanych przez Threshold pod numerem 1800 454 454.

Dopłata mieszkaniowa (HAP)

W 2013 roku Rząd zatwierdził plan nowej dopłaty mieszkaniowej (HAP). Oznacza to przekazanie przez Ministerstwo Opieki Społecznej na rzecz urzędu ds. mieszkaniowych odpowiedzialności za osoby charakteryzujące się długoterminowymi potrzebami mieszkaniowymi i otrzymujące dodatek mieszkaniowy. Akt legislacyjny wprowadzający dopłatę mieszkaniową (HAP) jest Ustawa mieszkaniowa (Pozostałe przepisy) z 2014 roku (pdf).

Dopłata mieszkaniowa HAP obowiązuje na terenie kilku urzędów ds. mieszkaniowych (Urząd Hrabstwa Cork, Urząd Miasta i Hrabstwa Limerick, Urząd Miasta i Hrabstwa Waterford, Urząd Hrabstwa South Dublin, Urząd Hrabstwa Kilkenny, Urząd Hrabstwa Monaghan oraz Urząd Hrabstwa Louth, Urząd Hrabstwa Donegal, Urząd Hrabstwa Offaly, Urząd Hrabstwa Carlow, Urząd Hrabstwa Clare, Urząd Hrabstwa Tipperary, Urząd Miasta Cork). Więcej o miejscach, w których obowiązuje dopłata mieszkaniowa HAP.

W zależności od tego, czy zamieszkuje się na terenie, na którym obowiązuje dopłata mieszkaniowa HAP, czy też nie została ona jeszcze wprowadzona w życie na danym terenie, obowiązują różne zasady dotyczące dodatku mieszkaniowego.

Zasady

Dodatek mieszkaniowy na terenach, na których obowiązuje dopłata mieszkaniowa HAP

W przypadku zamieszkiwania na terenach, na których obowiązuje dopłata mieszkaniowa HAP, posiada się prawo do dodatku mieszkaniowego jeśli, jako najemca, będąc w dobrej wierze spełnia się jeden z następujących warunków:

 • Otrzymywało się dodatek mieszkaniowy w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia podania.
 • Zamieszkiwało w prywatnie najmowanym lokalu mieszkalnym przez okres minimum 6 miesięcy (183 dni) w przeciągu ostatnich 12 miesięcy, a osobę tą stać było na zapłacenie czynszu na początku okresu najmu oraz gdy osoba ta nie była w stanie kontynuować płatności czynszu ze względu na znaczącą zmianę dot. jej sytuacji życiowej, która nastąpiła po rozpoczęciu najmu lokalu. Osoba ta może zsumować czas najmu w jednym lub większej ilości lokali w celu spełnienia warunku dot. 6 miesięcy (183 dni).
 • Zamieszkiwało się w lokalu mieszkalnym dla osób bezdomnych przez okres minimum 6 miesięcy (183 dni) w przeciągu ostatnich 12 miesięcy. Jeśli osoba ta zaliczona już została do osób potrzebujących pomocy społecznej w zakresie lokalu mieszkalnego, zostanie ona skierowana do miejscowego urzędu w celu zaspokojenia jej potrzeb mieszkaniowych (zamiast dokonywania oceny uprawnień do dodatku mieszkaniowego).

W przypadkach, gdy tych warunków się nie spełnia, należy skontaktować się z miejscowym urzędem w celu dokonania oceny potrzeb mieszkaniowych. W przypadku posiadania uprawnienia i zaistnienia potrzeby pomocy w zakresie lokalu mieszkalnego, możliwym jest ubieganie się o lokal zgodnie z planem HAP oraz poprzez miejscowy urząd ds. mieszkaniowych.

W przypadku otrzymywania długoterminowego dodatku mieszkaniowego (18 miesięcy lub dłużej), gdy zamieszkuje się w okolicy, gdzie obowiązuje dopłata mieszkaniowa HAP, wtedy osoba taka może zostać poproszona o złożenie do miejscowego urzędu wniosku o pomoc społeczną w zakresie lokalu mieszkalnego. Należy złożyć ten wniosek w ciągu 6 tygodni od chwili wystosowania prośby o jego złożenie, w przypadkach gdy jest to konieczne, udzieli się na to dodatkowych 6 tygodni. Następnie osoba ta może zostać przekazana do HAP lub innej formy pomocy społecznej w zakresie lokalu mieszkalnego.

Dodatek mieszkaniowy na terenach, gdzie dopłata mieszkaniowa HAP nie została jeszcze wprowadzona w życie

Dodatek mieszkaniowy może być przyznany osobom, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez 6 miesięcy (183 dni) mieszkały w jednym lub kilku spośród następujących obiektów:

 • w ośrodku dla bezdomnych;
 • Mieszkanie wynajmowane prywatnie. Aby uzyskać 6 miesięcy (183 dni), możecie połączyć okresy zamieszkiwania w więcej niż jednym miejscu. Musicie być w stanie wykazać, że na początku wynajmu dawaliście sobie radę z czynszem i że kontynuowalibyście dalsze opłacanie, ale obecnie nie macie takiej możliwości, ze względu na zmienione okoliczności, jakie miały miejsce po rozpoczęciu wynajmu.
 • w instytucji takiej jak szpital, dom opieki lub areszt

lub

 • zostały zakwalifikowane w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez lokalny urząd jako osoba potrzebująca mieszkania socjalnego. Osoby, które nie dysponują oceną potrzeb mieszkaniowych, powinny zwrócić się do lokalnego urzędu z wnioskiem o jej przeprowadzenie. Urząd lokalny musi być urzędem właściwym dla zamierzonego miejsca zamieszkania, w którym osoba ta będzie ubiegać się o dodatek mieszkaniowy. Wniosek o jego przyznanie można złożyć po przeprowadzeniu oceny i uznaniu jej za osobę potrzebującą mieszkania. Dodatek mieszkaniowy nie jest wypłacany podczas przeprowadzania przez lokalny urząd oceny potrzeb mieszkaniowych.

Zasady dot. dopłaty mieszkaniowej na terenach gdzie wprowadzono oraz gdze nie wprowadzono dopłaty mieszkaniowej HAP

Ponadto należy:

Osoba nie kwalifikuje się do otrzymania dodatku mieszkaniowego, jeśli:

 • jest zatrudniona na pełny etat. Jednak jeśli spełnia kryteria osoby potrzebującej zakwaterowania w świetle Programu Mieszkalnictwa Socjalnego i nie pracowała na pełny etat przez ostatnie 12 miesięcy lub dłużej, może być uprawniona do otrzymania dodatku. (Patrz „Zatrudnienie a dodatek mieszkaniowy” poniżej);
 • Odrzuciła drugą ofertę mieszkania komunalnego w okresie 12 miesięcy. W tym przypadku dana osoba nie może starać się o dodatek mieszkaniowy przez 12 miesięcy
 • opuściła mieszkanie komunalne bez uzasadnionego powodu;
 • uczy się w systemie dziennym. Jednak jeśli otrzymuje zasiłek "Powrót do edukacji" lub jest uczestnikiem programu "Powrót do edukacji", może starać się o otrzymanie dodatku.

Wynajem mieszkania od rodzica: Nie przyznaje się dodatku mieszkaniowego osobom mieszkającym w domu rodziny w celu ułatwienia opłacania czynszu rodzicowi. W sytuacji, gdy rodzic jest właścicielem drugiej nieruchomości, z reguły nie przyznaje się dodatku mieszkaniowego na jej wynajęcie, chyba że jest to wynajem w dobrej wierze, a osoba wynajmująca została oceniona jako mająca potrzeby mieszkaniowe. Ponadto rodzic musi udowodnić fakt wcześniejszego wynajmowania tej nieruchomości.

Zatrudnienie a dodatek mieszkaniowy

Osoba nie kwalifikuje się do otrzymania dodatku mieszkaniowego, jeśli jest zatrudniona na pełny etat. Rozumie się przez to zatrudnienie w wymiarze 30 lub więcej godzin tygodniowo. (W przypadku małżeństw, jeśli jedno z małżonków jest zatrudnione na pełny etat, obojgu nie przysługuje prawo do starania się o dodatek mieszkaniowy).

Od 5 czerwca 2007 r., jeśli zostało się zakwalifikowanym jako osoba potrzebująca zakwaterowania w świetle Programu Mieszkalnictwa Socjalnego przez rejonową administrację mieszkaniową i pozostawało się bezrobotnym lub nie pracowało się na pełny etat przez co najmniej 12 miesięcy przed rozpoczęciem pracy, można być uprawnionym do zachowania dodatku mieszkaniowego. Można również być upoważnionym do zachowania dodatku mieszkaniowego , jeśli uczestniczyło się w Społecznym Programie Zatrudnienia, Area Allowance Enterprise Scheme lub otrzymywało się dodatek w ramach programu "Powrót do pracy" tuż przed rozpoczęciem pracy.

Stosowane będzie ponowne oszacowanie kwalifikowania się do dodatku mieszkaniowego i będą brane pod uwagę niektóre z dodatkowych dochodów, włączając w to dochód z zatrudnienia. W rezultacie ponownego oszacowania będzie można lub nie będzie można ubiegać się o dodatek mieszkaniowy. W razie zakwalifikowania się do uzyskania dodatku mieszkaniowego jest możliwe otrzymanie innej wysokości dodatku.

Dochód brany pod uwagę dla celów dodatku mieszkaniowego

 • Dochód netto z zatrudnienia (tj. dochód brutto minus składki PRSI i uzasadnione koszty dojazdu. Dochód z zatrudnienia osiągany przez pozostające na utrzymaniu dziecko w wieku do 17 lat, które uczy się w pełnym wymiarze godzin, nie jest brany pod uwagę dla celów dodatku mieszkaniowego.)
 • Świadczenia socjalne (wyjątki - zob. „Dochód niebrany pod uwagę” poniżej)
 • Dodatek rodzinny dla rodzin o niskich dochodach
 • Dochody pieniężne (np. alimenty)
 • Łączne dochody i wartość własności, które ubiegający się o świadczenie utracił, aby móc kwalifikować się na dodatkowe świadczenie socjalne (SWA)
 • Kapitał (np. nieruchomości, z wyjątkiem zajmowanego własnego lokalu mieszkalnego, oszczędności i inwestycje).

Wartość kapitałową nieruchomości (z wyjątkiem zajmowanego własnego lokalu mieszkalnego), oszczędności i inwestycji ocenia się co tydzień w następujący sposób:

Kapitał Szacowany budżet tygodniowy
Pierwsze 5 000 euro Zero
Kolejne 10 000 euro 1 euro na 1 000 euro
Kolejne 25 000 euro 2 euro na 1 000 euro
Kapitał powyżej 40 000 euro 4 euro na 1 000 euro

Dochód nie brany pod uwagę przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego

Od 5 czerwca 2007 r. dochód z poniższych źródeł jest odrzucany lub nie jest brany pod uwagę przez pracownika opieki społecznej (CWO) przy obliczaniu wysokości dodatku mieszkaniowego:

 • dodatkowe świadczenia socjalne (SWA) na potrzeby gospodarstwa domowego;
 • zasiłek na dziecko;
 • dodatek na koszty relokacji;
 • dopłaty dla rodzin zastępczych wypłacane przez Zarząd Służby Zdrowia;
 • dopłaty na zakwaterowanie dzieci na mocy Ustawy o opiece nad dziećmi;
 • dochód uczniów z obszaru Gaeltacht;
 • stypendia i dodatki z programów poprawiających sytuację ludzi niewidomych;
 • pieniądze otrzymane od organizacji charytatywnych, np. St Vincent de Paul;
 • odszkodowanie przyznane przez Trybunał ds. Odszkodowań ze względu na zakażenie żółtaczką typu C przez pewne produkty krwiopochodne, dla osób, których inwalidztwo spowodował Talidomid oraz otrzymujących odszkodowanie od Izby ds. Ofiar Nadużyć Seksualnych;
 • stypendia socjalne wypłacane przez VEC lub lokalne władze na cele edukacyjne;
 • dodatek z tytułu opieki domowej nad chorym;
 • jeśli osoba ma 65 lub więcej lat (lub gdy jedno z małżonków jest w wieku emerytalnym) i posiada łączny dochód gospodarstwa domowego większy niż wysokość SWA dla swojej sytuacji domowej, może pominąć kwotę równą różnicy pomiędzy maksymalną stawką emerytury krajowej (składkowej) odpowiednią dla jej sytuacji, a stawką SWA odpowiednią dla jej sytuacji;
 • nowa połowa stawki zasiłku dla opiekunów osób niepełnosprawnych;
 • jeśli osoba otrzymuje standardowy zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych na opiekę nad dwójką osób, kwota zasiłku powyżej SWA właściwego dla jej sytuacji (stawka SWA dla osób utrzymujących osobę pełnoletnią bądź osobista stawka SWA) nie jest brana pod uwagę;
 • od kwietnia 2008 r. każda kwota zasiłku dla opiekunów osób niepełnosprawnych przekraczająca podstawową stawkę SWA właściwą dla danej osoby (stawka SWA dla osób utrzymujących osobę pełnoletnią bądź osobista stawka SWA) nie jest brana pod uwagę;
 • dotacja na opiekę zastępczą;
 • dodatek dla opiekuna prawnego sieroty (składkowy) oraz dodatek dla opiekuna prawnego sieroty (nieskładkowy);
 • pominięcie zarobków rehabilitacyjnych to pewna kwota dochodu z pracy rehabilitacyjnej, która nie jest brana pod uwagę. Jeżeli osoba otrzymuje dodatek z tytułu niepełnosprawności lub rentę dla niewidomych, 120 € z zajęć rehabilitacyjnych lub zatrudnienia nie jest brane pod uwagę przy szacowaniu dodatku mieszkaniowego. Jakiekolwiek zarobki powyżej 120 € z zajęć rehabilitacyjnych lub zatrudnienia będą wpływać na dodatek mieszkaniowy. Jeśli zarobki wynoszą powyżej 120 € można szacować dochody albo przez pominięcie zarobków rehabilitacyjnych, bądź przez pominięcie dochodu gospodarstwa domowego (lecz nie obu naraz), w zależności, która z opcji jest korzystniejsza;
 • pominięcie dochodu gospodarstwa domowego to pewna kwota dochodu gospodarstwa domowego, która nie jest brana pod uwagę. 75 € z każdego dodatkowego dochodu gospodarstwa domowego nie jest brane pod uwagę. Ponadto 25% dodatkowych dochodów gospodarstwa domowego powyżej 75 € nie jest brane pod uwagę. Nie istnieje górna granica kwoty, jaka może być pominięta.

„Dodatkowy dochód gospodarstwa domowego” zawiera dochód z zatrudnienia, opłat alimentacyjnych przekraczających 95,23 € dodatku rodzinnego dla rodzin o niskich dochodach, zatrudnienia społecznego (CE), Tús, JobBridge, Rural Social Scheme, Momentum, Part-time Job Incentive Scheme, Skillnets, Work Placement Scheme, Gateway, dodatku w ramach programu „Powrót do pracy”, Back to Enterprise Allowance lub kursów SOLAS (FÁS).

Jeśli otrzymywało się dodatek mieszkaniowy przed 5 czerwca 2007 r., można dalej podlegać szacowaniu dochodów przy użyciu starych pominięć dochodów dopóki obecne pominięcia dochodu nie zapewniają korzystniejszego szacowania. Jednak jeśli osoba nie stara się o dodatek mieszkaniowy przez więcej niż 13 tygodni, będzie poddana szacowaniu przy użyciu obecnych pominięć dochodu. (Aby uzyskać więcej informacji zobacz w „Więcej na ten temat” na początku tej strony.)

Alimenty a dodatek mieszkaniowy

Alimenty ocenia się jakododatkowy dochód gospodarstwa domowego (zob. powyżej), apominięcie dochodu gospodarstwa domowego stosuje się w celu określenia części alimentów branej pod uwagę jako dochód.

Wszelkie świadczenia alimentacyjne do wysokości 95,23 € tygodniowo są wliczane w całości. Alimenty w wysokości pomiędzy 95,23 € i 170,23 € nie są brane pod uwagę. 25% kwoty wszystkich alimentów powyżej 170,23 € również nie jest brane pod uwagę.

Wkład własny do czynszu

Gdy pracownik opieki społecznej oblicza wysokość dodatku mieszkaniowego, pomniejsza go o 30 €, ponieważ co najmniej 30 € należy przeznaczyć na czynsz (40 € dla pary). Dana osoba może płacić więcej niż 30 € (40 € dla pary), ponieważ wymaga się od niej, ze względu na pominięcia dochodu, przeznaczania dodatkowych dochodów podlegających opodatkowaniu, jakie posiada ponad właściwą podstawową stawkę SWA, na opłacenie czynszu. Nawet przy samodzielnym płaceniu części czynszu dodatek mieszkaniowy jest zawsze pomniejszony o 30 € (40 € dla pary).

Małżeństwo powyżej 65 lat z dochodem równym lub mniejszym od emerytury krajowej (składkowej) w ich sytuacji będzie przeznaczać jedyne 35 € na czynsz. Małżeństwo, w którym oboje partnerzy posiadają emeryturę państwową (składkową) i nie posiadają innego dochodu, będzie również przeznaczać tylko 40 € na czynsz.

Obliczenie dodatku mieszkaniowego

Obliczenie przysługującego dodatku mieszkaniowego może okazać się trudne. Pracownik opieki społecznej w rejonowym ośrodku zdrowia decyduje o zakwalifikowaniu do przyznania dodatku mieszkaniowego i oblicza jego wysokość. Więcej informacji o zasadach obliczania dodatku mieszkaniowego.

Stawki

Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest tygodniowo bądź miesięcznie czekiem, przelewem elektronicznym lub przekazem pocztowym, zwykle z dołu.

Kwota dodatku czynszowego zostanie skalkulowana przez urzędnika Gminnej Opieki Społecznej i ogólnie rzecz biorąc, stanowić będzie zabezpieczenie, aby po opłacie czynszu, wasz dochód nie spadł poniżej minimalnego poziomu.

Poziom ten to podstawowa dla waszej sytuacji stawka dodatkowego zasiłku z Opieki Społecznej minus 30 €. Musicie zawsze dopłacić 30 € do czynszu (40 € dla pary). Ale także możecie dopłacić więcej, w zależności od dostępnych środków patrz ‘Zasady’ powyżej.

Czynsz płacony wynajmującemu (czyli wasz wkład plus dodatek czynszowy) nie może przekraczać maksymalnego poziomu ustalonego dla hrabstwa bądź regionu. Maksymalny poziom czynszu dla hrabstwa ustalany jest przez Departament Opieki Socjalnej. Niemniej, Gminne Biuro Opieki Społecznej może ustalić w podanych granicach niższe stawki. Dla każdego regionu ustalony jest maksymalny poziom czynszu. Jeśli wasz aktualny czynsz jest wyższy od lokalnego maksimum, możecie otrzymać odmowę udzielenia dodatku czynszowego w całości.

Przypadki, gdy czynsz jest wyższy od danego limitu

W niektórych przypadkach Dopłata do Czynszu może zostać przyznana, lecz jest to w gestii reprezentanta Ministerstwa Opieki Społecznej (dawniej urzędnika Pomocy Społecznej Community Welfare) gdy czynsz przekracza ustalony limit:

 • Jeśli Państwo lub Państwa rodzina ma specjalne potrzeby mieszkaniowe (na przykład osobę niepełnosprawną w specjalnie zaadaptowanym lokum).
 • Jeśli będą Państwo w stanie uiszczać czynsz samodzielnie w krótkim okresie czasu, jeśli na przykład rozpoczniecie Państwo pracę. W tym przypadku Dopłata do Czynszu w większym wymiarze może zostać uiszczana przez krótki okres 6-8 tygodni.
 • W przypadku zaistnienia wyjątkowych warunków.
 • W pozostałych wyjątkowych okolicznościach. (Specjalne przepisy stosuje się w przypadku zagrożenia bezdomnością). Należy pamiętać, że Urzędnicy Gminnej Opieki Społecznej mają ustawowe prawo dawania lub zwiększania wymiaru dodatku mieszkaniowego, na przykład w przypadku gdy maja do czynienia z osobami zagrożonymi bezdomnością. Odnosi się to zarówno do osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy, jak i osób dopiero ubiegających się o niego. Najemcy na terenie Dublina i miasta Cork mogą uzyskać dostęp do Usług Ochrony Najemcy oferowanych przez Threshold pod numerem 1800 454 454.

Dopłata do Czynszu a umowy najmu

Jeśli w momencie ponownego rozpatrywania Państwa Dopłaty do Czynszu, suma czynszu jest wyższa od ustalonego limitu a Państwa umowa najmu nie jest bliska daty jej odnowienia , będzie się od Państwa oczekiwać renegocjacji z właścicielem nieruchomości wysokości czynszu. Jeśli jej właściciel nalega na to, że warunki aktualnej umowy najmu nie mogą być przedmiotem negocjacji i nie zmniejszy wysokości czynszu do nowych limitów, wtedy reprezentant Ministerstwa Opieki Społecznej przedyskutuje z Państwem możliwe dla Państwa wyjścia. Może to również oznaczać poszukiwanie innego lokalu mieszkalnego. Jeśli to nastąpi będziecie Państwo nadal otrzymywać Dopłatę do Czynszu przez rozsądny okres czasu do momentu znalezienia nowego loku.

Maksymalna wysokość czynszu dla poszczególnych hrabstw

Oto maksymalne poziomy czynszu, obowiązujące od 17 czerwiec 2013 r. (Biuro Gminnej Opieki Społecznej może dla regionów w każdym hrabstwie ustalić niższe stawki:

Maximum rent per month
County Single person in shared accomodation Couple in shared accommodation Single person Couple with no children Couple with 1 child or one-parent with 1 child Couple with 2 children or one-parent with 2 children Couple with 3 children or one-parent with 3 children
Carlow €230 €250 €375 €433 €520 €560 €590
Cavan €160 €190 €325 €350 €400 €415 €433
Clare €190 €210 €320 €350 €400 €450 €500
Cork €250 €270 €485 €575 €700 €725 €750
Donegal €175 €200 €300 €325 €350 €400 €450
Dublin - Fingal €300 €350 €520 €700 €850 €900 €950
Dublin - other local authorities €350 €400 €520 €750 €950 €975 €1000
Galway €280 €300 €475 €540 €700 €725 €750
Kerry €190 €220 €365 €390 €500 €520 €540
Kildare €250 €300 €433 €500 €650 €700 €750
Kilkenny €200 €230 €390 €430 €540 €565 €590
Laois €200 €230 €340 €350 €450 €480 €520
Leitrim €175 €195 €300 €325 €350 €375 €400
Limerick €200 €240 €375 €400 €500 €550 €600
Longford €160 €175 €290 €300 €325 €340 €350
Louth €215 €250 €390 €400 €550 €575 €600
Mayo €195 €215 €375 €390 €433 €465 €500
Meath €200 €260 €390 €420 €550 €600 €650
Monaghan €180 €190 €300 €350 €400 €433 €450
Offaly €200 €220 €360 €400 €450 €475 €500
Roscommon €200 €220 €300 €325 €400 €410 €425
Sligo €195 €220 €400 €425 €520 €540 €550
Tipperary North/South €195 €220 €370 €400 €485 €500 €525
Waterford €220 €240 €375 €390 €475 €500 €525
Westmeath €190 €210 €390 €400 €500 €520 €530
Wexford €250 €270 €375 €390 €500 €540 €575
Wicklow (Rural) €240 €290 €425 €450 €600 €610 €625
Wicklow (Bray Area) €275 €300 €520

€680

€850

€925

€1,000

North Kildare €270 €290 €500 €575 €750 €800 €850

SI 221/07 ustala maksymalne kwoty wypłacanego dodatku mieszkaniowego na 55 € dla osoby samotnej oraz 60 € dla małżeństw w przypadku mieszkańców komunalnych osiedli mieszkaniowych (finansowany przez Program Wsparcia Kapitałowego).

Jak się ubiegać

Aby ubiegać się o niego należy wypełnić formularz zgłoszeniowy o Dopłatę do Czynszu (pdf). Reprezentant Ministerstwa Opieki Społecznej (wcześniej zwany Urzędnikiem Pomocy Społecznej Welfare Officer) oraz miejscowy Urząd Citizens Information pomogą Państwu wypełnić ten formularz.

Część formularza będzie musiała być wypełniona przez Państwa właściciela nieruchomości lub jego agenta. Właściciel będzie musiał podać Ministerstwu Opieki Społecznej numer podatkowy (zazwyczaj swój numer PPS). Jeśli Państwa landlord nie zechce wypełnić tego formularza, dostępny jest oddzielny formularz (SWA 3C) (pdf). Jeśli Państwa właściciel nieruchomości nie posiada numeru podatkowego, powinien to zaznaczyć na piśmie informującym Ministerstwo Opieki Społecznej i wyjaśniającym stan rzeczy. Państwa Dopłata do Czynszu może nie zostać przekazana jeśli właściciel nieruchomości nie podał Ministerstwu Opieki Społecznej swojego numeru podatkowego lub nie wyjaśnił z jakiego powodu go nie posiada.

Może być niezbędne wypełnienie kolejnej części formularza przez lokalny urząd w celu potwierdzenia, że jesteście Państwo na ich listach mieszkaniowych oraz, że potrzebujecie innego domu (jeśli nie zostali Państwo zwolnieni z tego wymogu).

Należy także załączyć następujące dokumenty:

 • Własny dokument tożsamości oraz dokumenty potwierdzające tożsamość osób pozostających na utrzymaniu, takie jak pełny akt urodzenia, paszport, prawo jazdy, pozwolenie na pracę, imigracyjny certyfikat rejestracji (GNIB) itp.
 • Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów i sytuację finansową, takie jak odcinek wypłaty, formularz P45, P35, P60, wyciągi bankowe itp.
 • Dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania, takie jak rachunki za prąd, gaz lub rachunki telefoniczne itp.
 • Dokumenty związane z najmem, takie jak książeczka opłat czynszowych, umowa najmu lub dzierżawy itp.

Pracownik opieki społecznej zwykle odwiedza wnioskodawcę w celu potwierdzenia jego warunków mieszkaniowych.

Gdzie składać podanie

Aby ubiegać się o Dopłatę do Czynszu powinniście się Państwo skontaktować z reprezentantem ministerstwa Opieki Społecznej (wcześniej zwanego Urzędnikiem Pomocy Społecznej Welfare Officer) w Państwa miejscowym ośrodku zdrowia. jednakże na niektórych obszarach nowe podania o Dopłatę do Czynszu rozpatrywane są przez scentralizowane Jednostki ds. Czynszu. Aby zobaczyć czy Państwa obszar podlega centralnej Jednostce ds. Czynszu należy odnieść się do listy centralnych jednostek ds. czynszu.

Jeśli mieszkacie Państwo w jednym z tych obszarów, możecie uzyskać w lokalnym ośrodku zdrowia zestaw czynszowy. Ten zestaw zawiera szczegółowe informacje (włączając w to listę dokumentów, jakich będziecie Państwo potrzebować) i wszystkie odnoszące się formularze-zgłoszenia. Powinniście państwo przeczytać informacje w zestawie dokładnie. Jeśli uznacie, że macie wszystkie niezbędne dokumenty możecie przedłożyć swoje podanie do odpowiedniej z jednostek centralnych. Rozpatrywania Państwa podania może zostać opóźnione jeśli nie dostarczy się całości informacji o której mowa w zestawie. Jednostka skontaktuje się z Państwem jeśli będzie potrzebowała dodatkowych informacji. Jeśli nie będzie potrzebować dodatkowych informacji, powiedzą Państwu kiedy wasze podanie zostanie rozpatrzone.

Odwołanie od decyzji pracownika opieki społecznej

Jeśli nie jest się zadowolonym z decyzji odnośnie dodatku mieszkaniowego, należy najpierw spytać pracownika opieki społecznej, dlaczego taka decyzja została podjęta. Jeśli jest się w posiadaniu dokumentów, które mogą wesprzeć rozważany przypadek, należy przekazać je pracownikowi opieki społecznej.

Jeśli nadal nie uzyskano satysfakcjonującego wyniku, można przedyskutować tą decyzję z kierownikiem opieki społecznej. Może on zmienić decyzję, jeśli dany przypadek na to zasługuje.

Jeśli decyzja nie została zmieniona, można wystąpić o wniosek odwołania. W odwołaniu trzeba umieścić możliwie najwięcej szczegółów oraz należy zachować kserokopie całości wniosku.

Jeśli odwołanie nie odniosło skutku, jest się uprawnionym do złożenia odwołania do Biura ds. Odwołań w sprawie Świadczeń Społecznych. Można żądać osobistego spotkania i jest się uprawnionym do przyprowadzenia ze sobą przedstawiciela, który będzie argumentować w tej sprawie.

Dodatkowe informacje

Pewna część dochodu nie jest brana pod uwagę w oszacowaniu dla potrzeb dodatku mieszkaniowego. Dochód. który nie jest brany pod uwagę, nazywany jest "pominięciem dochodowym". Obecne pominięcia dochodowe obowiązują od 5 czerwca 2007 r.

Wszystkie istniejące wnioski o dodatki mieszkaniowe wypłacane od 5 czerwca 2007 r. będą podlegały rewizji i szacowaniu wykorzystując obecne pominięcia dochodowe i stare pominięcia dochodowe. Jeżeli osoba uzyska wyższy dodatek mieszkaniowy przy użyciu starych pominięć dochodowych (patrz poniżej), będzie podlegała szacowaniu za pomocą starych pominięć dochodowych dopóki:

 • nie będzie się kwalifikować do otrzymania dodatku mieszkaniowego lub;
 • przerwała wnioskowanie na okres dłuższy niż 13 tygodni lub;
 • nastąpiła zmiana w jej sytuacji życiowej. Na przykład nastąpiła zmiana adresu, dochodu gospodarstwa domowego, zwiększenie lub zmniejszenie czynszu lub zmieniła się wysokość świadczeń socjalnych.
Page edited: 22 December 2015

Language

English | Gaeilge | Română

Related Documents

Contact Us

If you have a question relating to this topic you can contact the Citizens Information Phone Service on 0761 07 4000 (Monday to Friday, 9am to 8pm) or you can visit your local Citizens Information Centre.