You are here: Home > Social Welfare > Social welfare payments > Families and children > Zasiłek na dziecko

Zasiłek na dziecko

Informacje

Zasiłek na dziecko (wcześniej znany pod nazwą Dodatek na dziecko) jest wypłacany rodzicom lub opiekunom dzieci do lat 16 lub do lat 18, jeżeli dziecko uczy się w trybie dziennym, bierze udział w szkoleniach Youthreach lub jest niepełnosprawne.

Zasiłek z tytułu bliźniąt jest wypłacany w postaci 1,5 miesięcznej stawki, natomiast z tytułu trojaczków i innych mnogich porodów w postaci podwójnej miesięcznej stawki.

Zasady

O zasiłek na dziecko należy ubiegać się w terminie 12 miesięcy od:

 • Narodzin dziecka
 • Miesiąca, w którym dziecko zostało członkiem rodziny lub
 • Miesiąca, w którym rodzina przybyła do Irlandii.

Narodziny dziecka

Jeżeli dziecko rodzi się w Irlandii, po rejestracji narodzin dziecka Ministerstwo Spraw Socjalnych i Rodzinnych rozpoczyna procedurę ubiegania się o zasiłek na dziecko:

 • Jeżeli osoba nie ubiega się o zasiłek na dziecko dla kolejnego dziecka, Ministerstwo tworzy nowy wniosek i częściowo go wypełnia, a następnie wysyła do takiej osoby, aby mogła wniosek podpisać i zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi świadczenia. Niniejszy formularz zawiera także informacje, jak złożyć prośbę przez internet o przyznanie zasiłku na nowo narodzone dziecko. (Prosimy zauważyć, że można ubiegać się o przyznanie zasiłku online tylko wtedy, gdy zostaną Państwo o to poproszeni przez Wydział.) Dziecku nadawany jest także irlandzki numer ubezpieczenia społecznego (PPS).
 • Zasiłek na dziecko dla kolejnego dziecka jest dodawany do poprzedniego wniosku i wypłaty świadczenia zostają uruchomione automatycznie miesiąc po narodzinach dziecka. Ministerstwo wysyła do rodziców pismo potwierdzające przyznanie świadczenia. Dziecku nadawany jest także irlandzki numer ubezpieczenia społecznego (PPS).

Dzieci w wieku 16 i 17 lat

Osoby ubiegające się o kontynuację zasiłku na dziecko dla dziecka niepełnosprawnego lub dziecka, które uczy się w pełnym wymiarze godzin lub które uczestniczy w kursach Youthreach w pełnym wymiarze godzin i ma mniej niż 18 lat, powinny wypełnić odpowiedni formularz (zob. "Sposób składania wniosków" poniżej) miesiąc przed ukończeniem przez dziecko 16 lat. Taki formularz musi być podpisany i potwierdzony przez:

 • Szkołę/uczelnię, jeżeli dziecko uczy się w pełnym wymiarze godzin
 • Urząd ds. szkoleń i zatrudnienia, jeśli dziecko uczestniczy w kursach Youthreach w pełnym wymiarze godzin
 • Lekarza, jeśli dziecko jest niepełnosprawne.

W przypadku dzieci w wieku od 16 do 17 lat, którym przysługuje zasiłek, należy powiadomić natychmiast Ministerstwo Spraw Socjalnych i Rodzinnych o zaistnieniu następujących sytuacji:

 • Dziecko opuszcza szkołę/uczelnię/kurs Youthreach organizowany przez Urząd ds. szkoleń i zatrudnienia (SOLAS) przed oficjalną datą zakończenia lub
 • Dziecko jest w stanie samo się utrzymać przed osiągnięciem 18 roku życia lub przed datą ustaloną przez lekarza.

Nauka w systemie dziennym (w wieku 16 i 17 lat)

Na dzieci powyżej 16 i 17 roku, które uczą się w pełnym wymiarze godzin, przysługuje zasiłek na dziecko do czerwca. Wypłata kolejnych świadczeń zostanie wstrzymana do września, kiedy dziecko ponownie będzie się uczyć w pełnym wymiarze godzin. W sierpniu osobom ubiegającym się o zasiłek zostaje przesłany formularz wniosku przez Dział Zasiłków na Dzieci. W przypadku, kiedy dziecko wraca do szkoły w pełnym wymiarze godzin od września, należy wypełnić i odesłać ten formularz. Do otrzymanego świadczenia będą doliczone zaległości należne osobie ubiegającej się o świadczenie, w tym zasiłek na dziecko za lipiec i sierpień. Jeśli Twoje dziecko skończy 18 latem otrzymasz wszelkie zaległości z tytułu aż do miesięcy kończy on 18 - pod warunkiem ich powrotu do edukacji we wrześniu.

Jeżeli nie zostanie nadesłany formularz z Działu Zasiłków na Dzieci, należy we wrześniu wypełnić formularz CB2 (zob. "Sposób składania wniosków" poniżej).

Zasiłek na dziecko a regulacje UE

Obywatele UE/krajów EOG oraz obywatele Szwajcarii, którzy pracują w Irlandii, nie muszą spełniać kryterium stałego zamieszkania, aby otrzymać zasiłek na dziecko. Tak jest to również w przypadku, gdy pracownik staje się bezrobotny i pobiera zasiłek dla osób poszukujących pracy (Jobseeker's Benefit).

Obywatele UE/EOG lub Szwajcarii pracujący w kraju, w którym obowiązują przepisy UE, zazwyczaj otrzymują w tym kraju zasiłek na dziecko, nawet jeżeli ich rodzina mieszka w innym kraju. Jednak jeżeli ich dzieci mieszkają w innym kraju UE/EOG, powinni mimo wszystko ubiegać się w tym kraju o wszelkie przysługujące im zasiłki rodzinne.

Jeśli zasiłek rodzinny, który dana osoba otrzymuje w kraju, w którym zamieszkują dzieci, jest mniejszy niż zasiłek na dziecko wypłacany w Irlandii, wtedy takiej osobie wypłacony zostanie zasiłek na dziecko w wysokości różnicy między tymi świadczeniami. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wpływu przepisów UE na zasiłek na dziecko, należy skontaktować się z Działem Zasiłków na Dzieci (zob. "Gdzie składać podanie" poniżej).

Kraje objęte regulacjami unijnymi: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania (bez Wysp Normandzkich) i Włochy.

Obywatele spoza UE/EOG

Obywatele krajów spoza UE/EOG muszą na stałe zamieszkiwać w Irlandii, aby mieć prawo do pobierania zasiłku na dziecko. Obywatele spoza UE/EOG, którzy legalnie pracują w Irlandii, mogą kwalifikować się do otrzymywania zasiłku na dziecko, jeżeli ich dzieci również mieszkają w tym kraju. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie dotyczącej stałego zamieszkania.

Kontrola nadużyć finansowych

Od obywateli UE/EOG oraz obywateli Szwajcarii podlegających przepisom UE wymaga się obecnie potwierdzania co 4 miesiące, że kontynuują pracę w Irlandii.

Od obywateli spoza obszaru UE/EOG wymaga się obecnie potwierdzania co 4 miesiące, że oni i ich dzieci nadal mieszkają w Irlandii.

Fałszywe wnioski o przyznanie zasiłku na dziecko

Za składanie fałszywych lub wprowadzających w błąd oświadczeń w celu uzyskania zasiłku na dziecko w Irlandii dla siebie lub innej osoby grożą wysokie grzywny lub kara pozbawienia wolności do trzech lat.

Zmiany okoliczności

Należy powiadomić Wydział Opieki Społecznej (Department of Social Protection [DSP]) o wszelkich zmianach okoliczności mogących mieć wpływ na ubieganie się o zasiłek na dziecko. Zmiany mogące wpływać na składanie wniosków obejmują:

 • zmianę adresu
 • fakt, że dziecko przestaje mieszkać z Państwem albo pozostawać pod Państwa opieką
 • zmianę urzędu pocztowego lub innej instytucji finansowej
 • fakt, że dziecko w wieku 16 lub 17 lat kończy pobieranie kształcenia w trybie pełnego wymiaru czasu
 • fakt, że Państwo albo Państwa dziecko/dzieci wyjadą z kraju
 • fakt, że Państwo lub współmałżonek/współmałżonka, konkubent/konkubina lub współmieszkaniec rozpoczną pracę w innym kraju

Powiadomienia DSP o wszelkich zmianach okoliczności można dokonać korzystając z formularza Form CB56 (pdf).

Stawki

2015, Miesięczna stawka zasiłku na dziecko dla dzieci w wieku poniżej 18 lat:

Zasiłek na dziecko Stawka miesięczna
Jedno dziecko
135.00
Dwoje dzieci 270.00
Troje dzieci 405.00
Czworo dzieci 540.00
Pięcioro dzieci 675.00
Sześcioro dzieci 820.00
Siedmioro dzieci
945.00
Ośmioro dzieci 1,080

Poród mnogi

W przypadku bliźniąt, wielkość zasiłku na dziecko wynosić będzie 1.5 przysługującej stawki miesięcznej na każde dziecko.

Jeśli poród mnogi dotyczy trojga bądź większej liczby dzieci, wówczas stawka wypłacanego zasiłku wynosić będzie podwójną stawkę miesięczną, pod warunkiem, że przynajmniej troje dzieci zostanie do niego zakwalifikowanych.

Sposób składania wniosków

Dziecko poniżej 16 lat

Jeśli Państwa dziecko urodziło się w Irlandii i nie składali Państwo prośby o przyznanie zasiłku na inne dzieci, Wydział ds. Zasiłku na Dzieci wyśle Państwu formularz do wypełnienia. Niniejszy formularz zawiera także informacje, jak złożyć prośbę przez internet o przyznanie zasiłku na nowo narodzone dziecko. (Prosimy zauważyć, że można ubiegać się o przyznanie zasiłku online tylko wtedy, gdy zostaną Państwo o to poproszeni przez Wydział.)

Jeśli składają Państwo prośbę o uzyskanie zasiłku na inne dziecko, prośba o zasiłek uwzględnia nowonarodzone dziecko a płatność jest uiszczana automatycznie począwszy od miesiąca, w którym urodziło się dziecko. Otrzymają Państwo pismo potwierdzające wypłatę zasiłku przez nasz Wydział.

W przypadku dzieci, które nie urodziły się w Irlandii lub po urodzeniu nie zostały w terminie zarejestrowane, należy wypełnić formularz zasiłek na dziecko (formularz CB1)(pdf). Formularz (CB1) wraz z kopią aktu urodzenia dziecka (w przypadku, gdy dziecko nie urodziło się w Irlandii) należy BEZPŁATNĄ PRZESYŁKĄ przesłać do Wydziału Zasiłków na Dziecko (Child Benefit Section) - por. „Miejsce składania wniosków" poniżej. Nie wymaga się aktów urodzenia w przypadku dzieci urodzonych w kraju.

Zasiłek na dziecko jest świadczeniem powszechnym. Jednak w dowolnym momencie mają Państwo możliwość odmowy przystąpienia do składania wniosku dotyczącego nowonarodzonego dziecka albo rezygnacji z pobierania świadczenia na istniejące dzieci.

W tym celu należy wysłać pismo POCZTĄ BEZPŁATNĄ do Wydziału Zasiłków na Dziecko (Child Benefit Section) - por. „Miejsce składania wniosków" poniżej.

Dzieci w wieku 16 i 17 lat

Aby otrzymać zasiłek na dziecko w wieku 16 lub 17 lat, należy wypełnić formularz zasiłek na dziecko (formularz CB2) (pdf). W przypadku osób, które już otrzymują zasiłek na dziecko, Dział Zasiłków na Dzieci przesyła formularz pocztą. Formularz należy odesłać korzystając z bezpłatnej koperty do Działu Zasiłków na Dzieci (zob. "Gdzie składać podanie" poniżej). W przypadku pojawienia się trudności w wypełnianiu formularza, pracownicy miejscowego biura opieki społecznej pomogą wypełnić wniosek.

Gdzie składać podanie

Child Benefit Section

Department of Social Protection
Social Welfare Services Office
St Oliver Plunkett Road
Letterkenny
Donegal
Ireland

Opening Hours:You can only contact this office by email or telephone.
Tel:(074) 916 4400
Locall:1890 400 400
Homepage: http://www.welfare.ie

Możesz przesłać email do działu zasiłków rodzinnych, korzystając z zamieszczonego bezpiecznego formularza.


Page edited: 6 May 2015

Language

English | Gaeilge | Română

Related Documents

 • Budget 2012
  Budget 2012 was announced on 5 and 6 December 2011. Summary of the main changes.
 • Budget 2013
  Budget 2013 was announced on 5 December 2012. Summary of the main changes.
 • Budget 2011
  Budget 2011 was announced on 7 December 2010. Summary of the main changes.

Contact Us

If you have a question relating to this topic you can contact the Citizens Information Phone Service on 0761 07 4000 (Monday to Friday, 9am to 8pm) or you can visit your local Citizens Information Centre.