You are here: Home > Social Welfare > Social welfare payments > Disability and illness > Zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy

Informacje

Zasiłek Chorobowy od Ministerstwa Opieki Społecznej można uzyskać z tytułu niezdolności do pracy powodowanej chorobą. Przysługuje on osobom objętym ubezpieczeniem społecznym PRSI poniżej 66 roku życia.

Zasiłek chorobowy nie jest połączony z polityką Państwa pracodawcy odnośnie płatności w czasie urlopu chorobowego (leży to w gestii Państwa pracodawcy aby decydować o jego polityce odnośnie płatności i urlopu chorobowego). Więcej informacji uzyskacie Państwo z naszego dokumentu o urlopie chorobowym i zatrudnieniu.

Osoby nieuprawnione do wypłaty wynagrodzenia z tytułu płatnego urlopu zdrowotnego

Osoby nieuprawnione do wypłaty w miejscu pracy wynagrodzenia z tytułu płatnego urlopu zdrowotnego mogą otrzymać zasiłek chorobowy, jeżeli mają wystarczającą liczbę opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (PRSI) – patrz punkt „Zasady” poniżej. Jeśli nie opłaciliście Państwo wystarczającej ilości składek ubezpieczenia społecznego powinniście Państwo skontaktować się z reprezentantem Ministerstwa Opieki Społecznej (dawniej urzędnikiem Community Welfare) w miejscowym ośrodku zdrowia. Reprezentant Ministerstwa oceni Państwa sytuację i może udzielić Państwu Dodatkowej Zapomogi Pomocy Społecznej.

Osoby uprawnione do wypłaty wynagrodzenia z tytułu płatnego urlopu zdrowotnego

Jeżeli pracownik otrzymuje w miejscu pracy wynagrodzenie z tytułu płatnego urlopu zdrowotnego, pracodawca prawdopodobnie będzie wymagał przepisania przez niego na rzecz pracodawcy wszelkich kwot wypłaconych z tytułu zasiłku chorobowego przez Departament Spraw Socjalnych i Rodziny (Department of Social Protection) w okresie pobierania tego wynagrodzenia.

Po zakończeniu płatnego urlopu zdrowotnego pracodawca powinien przestać otrzymywać przepisany zasiłek chorobowy.

Osoby, które uważają, że niesłusznie odmówiono im prawa do zasiłku chorobowego, mogą złożyć odwołanie od tej decyzji.

Zasady

O zasiłek chorobowy należy wystąpić w ciągu 7 dni od zachorowania. Za pierwsze trzy dni choroby nie przysługuje wypłata żadnego zasiłku.

Składki na ubezpieczenie społeczne (PRSI)

Zasiłek chorobowy przysługuje osobom, które:

 • przynajmniej 104 tygodnie opłaconego PRSI (w klasie A, E, H albo P) od momentu rozpoczęcia pracy

oraz

 • mają opłacone lub skredytowane składki PRSI za okres 39 tygodni w odpowiednim roku podatkowym (przy czym mają opłacone składki za co najmniej 13 tygodni*)

lub

 • mają opłacone składki PRSI za okres 26 tygodni w odpowiednim roku podatkowym oraz mają opłacone składki PRSI co najmniej za okres 26 tygodni w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym odpowiedni rok podatkowy.

*W przypadku osób, które w odpowiednim roku podatkowym nie mają opłaconych 13 składek, można w celu spełnienia powyższego warunku wykorzystać następujące lata:

 • 2 lata podatkowe przed odpowiednim rokiem podatkowym;
 • ostatni pełny rok podatkowy;

lub

 • bieżący rok podatkowy.

Odpowiedni rok podatkowy oznacza przedostatni pełny rok podatkowy przed rokiem złożenia wniosku. Tak więc dla wniosków składanych w 2013 r. odpowiednim rokiem podatkowym jest rok 2011. W przypadku długotrwałego pobierania Zasiłku dla Osób Poszukujących Pracy (Jobseeker's Allowance) (15 miesięcy), Zasiłku Przedemerytalnego (Pre-Retirement Allowance), Renty Inwalidzkiej Invalidity Pension), Zasiłku Pielęgnacyjnego (Carer's Allowance) lub Świadczenia Pielęgnacyjnego (Carer's Benefit) bezpośrednio przed złożeniem wniosku o Zasiłek Chorobowy (Illness Benefit), nie trzeba mieć 13 opłaconych składek. W przypadku otrzymywanie Zasiłku dla Osób Poszukujących Pracy (Jobseeker's Allowance) według obniżonej składki lub mniej niż 260 składek PRSI Państwa Zasiłek Chorobowy (Illness Benefit) może zostać obniżony.

Można połączyć Państwa składki do irlandzkiego PRSI ze składkami na ubezpieczenie społeczne z innego kraju objętego przepisami UE, aby zakwalikować się do Zasiłku Chorobowego (Illness Benefit).

Jak długo wypłacany jest Zasiłek Chrobowy (Illness Benefit)?

W przypadku, gdy posiadają Państwo 260 tygodni zapłaconego PRSI od momentu rozpoczęcia pracy można pobierać Zasiłek Chorobowy (Illness Benefit) przez 2 lata (624 dni płatności).

Jeśli masz od od 104 do 259 tygodni opłaconych składek PRSI, można pobierać Zasiłek Chorobowy (Illness Benefit) przez okres do 52 (312 dni płatności).

Jeśli skończą Państwo pobieranie Zasiłku Chorobowego (Illness Benefit) można ponownie zakwalifikować się do Zasiłku Chorobowego (Illness Benefit) płacąc dodatkowe 13 składek PRSI (albo mniejszą liczbę jeśli da ona w sumie łączną liczbę opłaconych składek PRSI wynoszącą 260).

Przed styczniem 2009 osoby posiadające 260 tygodni opłaconego PRSI od momentu rozpoczęcia pracy były uprawnione do otrzymywania Zasiłku Chorobowego (Illness Benefit) przez okres niezdolności do pracy, gdy nie przekoczyli 66 roku życia.

Po wygaśnięciu uprawnień do zasiłku chorobowego, mogą przysługiwać ci inne świadczenia:

 • Jeśli jesteś chory(a) i prawdopodobnie na stałe niezdolny(a) do pracy, natomiast spełniasz warunki ubezpieczenia społecznego zależnego od dochodu (PRSI), wówczas możesz kwalifikować się do otrzymania renty inwalidzkiej
 • Jeśli nie kwalifikujesz się do otrzymania renty inwalidzkiej, natomiast masz niepełnosprawność, która trwać będzie przez rok, wówczas możesz się kwalifikować do otrzymania renty inwalidzkiej, wypłacanej po zbadaniu stanu majątkowego
 • Jeśli nie kwalifikujesz się do otrzymania żadnych innych świadczeń, zaś twój dochód jest zbyt niski, aby zaspokoić codzienne potrzeby, wówczas możesz się zakwalifikować do otrzymania podstawowych dodatkowych świadczeń socjalnych.
 • Jeżeli kończysz 66 lat, w związku z czym zasiłek chorobowy wygasa, wówczas może przysługiwać ci emerytura państwowa. Wniosek w tym celu należy złożyć w terminie 3 miesięcy przed osiągnięciem wieku 66 lat.

Przejście z zasiłku lub zapomogi dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Osoby przechodzące z zasiłku chorobowego na zasiłek lub zapomogę dla opiekunów osób niepełnosprawnych, a następnie znowu na zasiłek chorobowy, będą uprawnione do otrzymywania stawki zasiłku nie niższej niż poprzednio wypłacana.

Praca a zasiłek chorobowy

Od 13 lutego 2012 Zasiłek Częściowej Zdolności do Pracy (Partial Capacity Benefit) zastępuje poprzednie zwolnienie warunkowe, gdy osoby otrzymujące Zasiłek Chorobowy mogły otrzymać pozwolenie na pracę w niepełnym wymiarze godzin (znane jako zezwolenie warunkowe) w celach rehabilitacyjnych lub terapeutycznych przy jednoczesnym zachowaniu pełnego wymiaru świadczeń pomocy społecznej.

Nie odnosi się to do osób, które aktualnie posiadają takowe pozwolenie aż do momentu ponownego rozpatrzenia ich pozwolenia. W tym momencie zwolnienie nie będzie dla nich dostępne, ale będą one miały możliwość ubiegania się o Zasiłek Częściowej Zdolności do Pracy. Nie istnieje wymóg, aby praca wykonywana przez osobę gdy otrzymuje ona Zasiłek Częściowej Zdolności do Pracy miała charakter rehabilitacyjny lub terapeutyczny.

Zasiłek Chorobowy (Illness Benefit) oraz inne świadczenia socjalne

Renta dla Osób Niewidomych [Blind Pension] W przypadku pobierania Renty dla Osób Niewidomych [Blind Pension] można również uzyskać Zasiłek Chorobowy [Illness Benefit] w przypadku choroby i niezdolności do pracy oraz spełniania warunków PRSI.
Zasiłek Pielęgnacyjny [Carer's Allowance] W przypadku pobierania Zasiłku Chorobowego [Illness Benefit] i spełnienia warunków do uzyskiwania Zasiłku Pielęgnacyjnego [Carer's Allowance] można utrzymać Zasiłek Pielęgnacyjny [Carer's Allowance] w połowie przysługującej wysokości wraz z Zasiłkiem Chorobowym [Illness Benefit].

Może również pojawić się dla Państwa możliwość otrzymania Podwyżki dla Wykwalifikowanej Osoby Dorosłej dla kogoś, kto widnieje na Państwa wniosku o Zasiłek Chorobowy [Illness Benefit], podczas pobierania Zasiłku Pielęgnacyjnego [Carer's Allowance] w połowie wysokości za opiekę nad Państwem lub inną osobą.

Renta Inwalidzka [Disablement Benefit] W przypadku pobierania Renty Inwalidzkiej [Disablement Benefit] można również uzyskać Zasiłek Chorobowy [Illness Benefit] w przypadku choroby i niezdolności do pracy oraz spełniania warunków PRSI.
Zasiłek Pielęgnacyjny na Opiekę Domową/ Dofinansowanie Opieki Zastępczej [Domiciliary Care Allowance/Respite Care Grant] Zasiłek Chorobowy [Illness Benefit] jest wypłacany w przypadku korzystania z Zasiłku Pielęgnacyjnego na Opiekę Domową i/lub Dofinansowanie Opieki Zastępcznej [Domiciliary Care Allowance/Respite Care Grant].
Dodatek dla Rodzin o Niskich Dochodach [Family Income Supplement (FIS)]/Back to Work Family Dividend W przypadku pobierania Dodatku dla Rodzin o Niskich Dochodach [Family Income Supplement (FIS)] i zachorowania, wypłacanie Dodatku dla Rodzin o Niskich Dochodach (FIS) może zostać utrzymane wraz z Zasiłkiem Chorobowym [Illness Benefit] przez okres do 6 tygodni. W przypadku pobierania Back to Work Family Dividend (BTWFD) i zachorowania, wypłacanie BTWFD może zostać utrzymane wraz z Zasiłkiem Chorobowym [Illness Benefit] przez okres do 6 tygodni.
Renta Wdowy, Wdowca, Żyjącego Partnera w Związku [Widow’s, Widower’s or Surviving Civil Partner’s Pension] (z uwaględnieniem zawodowych rent wdowy/wdowca) oraz Zasiłek dla Rodzica Samotnie Wychowującego Dziecko, Zasiłek dla Porzuconej Żony albo Zasiłek dla Żony Osoby Odsiadującej Wyrok [One-Parent Family Payment, Deserted Wife's Allowance or Prisoner’s Wife's Allowance] W przypadku korzystania z dowolnego z tych świadczeń w pełnej wysokości nie można w tym samym czasie uzyskać Zasiłku Chorobowego [Illness Benefit]. Jednak w przypadku pobierania dowolnego z tych świadczeń w zmniejszonej wysokości i zachorowania można się zakwalifikować do uzyskiwania Zasiłku Chorobowego [Illness Benefit] w obniżonej wysokości, co doprowadzi łączną kwotę świadczeń do wysokości maksymalnej przysługującej stawki Zasiłku Chorobowego [IB], do którego osoba jest uprawniona.

Osoby otrzymujące dowolne z tych świadczeń wraz z Zasiłkiem Chorobowym [Illness Benefit] przed 1 lutego 2012 r. mogą nadal otrzymywać jednocześnie obie płatności. W przypadku pobierania Zasiłku Chorobowego przed 1 lutego 2012 r. i zakwalifikowania się do otrzymywania następnie jednego z tych świadczeń, można pobierać oba te świadczenia przez okres posiadania roszczenia o Zasiłek Chorobowy [Illness Benefit].


Wyplata Zasilku Chorobowego [Illness Benefit] za granica

W przypadku zamieszkania w innym kraju, w którym obowiazuja przepisy UE, mozna utrzymac Zasilek Chorobowy [Illness Benefit]. Nalezy poinformowac Wydzial Opieki Spolecznej [Department of Social Protection] z wyprzedzeniem (w przeciwnym wypadku mozna utracic swiadczenie lub jego wyplata moze zostac opózniona).

W przypadku zamieszkania w innym kraju, w którym obowiazuja przepisy UE i zachorowania mozna sie ubiegac o Zasilek Chorobowy [Illness Benefit] w Irlandii, w przypadku zaplacenia ostatniej skladki ubezpieczenia w Irlandii albo pobierania Zasilku dla Osób Poszukujacych Pracy [Jobseeker's Benefit] w Irlandii przed wyjazdem za granice.

Zasilek Chorobowy [Illness Benefit] nie jest wyplacany w krajach, w których nie obowiazuja przepisy EU. Jednak w przypadku wyjazdu do kraju, w którym nie obowiazuja przepisy UE, w celu uzyskania zatwierdzonego leczenia, platnosci moga zostac wznowione po powrocie.

Weryfikacja Zasilków Chorobowych [Illness Benefit]

Wniosek o Zasilek Chorobowy [Illness Benefit] bedzie czasem weryfikowany I moga zostac Panstwo poproszeni o stawienie sie na a medical assessment (badanie lekarskie). Ocena zostanie przeprowadzona przez Lekarza Orzecznika [Medical Assessor], lekarza zatrudnionego przez Wydzial Opieki Spolecznej [Department of Social Protection]. Lekarz Orzecznik [Medical Assessor] wystawi opinie, czy osoba jest zdatna do pracy, czy nie. W przypadku prosby o stawiennictwo na ocene stanu zdrowia, trzeba sie stawic pod rygorem zawieszenia wyplaty swiadczenia.

W przypadku wstrzymania Zasilku Chorobowego [Illness Benefit], maja Panstwo prawo do zlozenia odwolania od decyzji - por. „Gdzie zlozyc wniosek" w dalszej czesci. W przypadku otrzymywania jedynie uznania skladek i ich wstrzymania mozna sie ubiegac o weryfikacje decyzji, ale bez prawa odwolania od decyzcji.

Stawki

Za pierwsze trzy dni choroby płatności nie są dokonywana podobnie jak za dowolną niedzielę przypadającą na czas choroby.

Stawki zasiłku chorobowego są uzależnione od średnich zarobków tygodniowych pracownika w odpowiednim roku podatkowym.

Tygodniowe świadczenie w 2015 r. – wnioski złożone w 2009 r. lub:

Średnie zarobki tygodniowe Stawka osobista Stawka dla kwalifikującej się osoby dorosłej
300 EUR lub więcej €188 €124.80
€220 – €299.99 €147.50 €80.90
€150 – €219.99 €121.40 €80.90
poniżej 150 EUR €84.50 €80.90

Tygodniowe świadczenie w 2013 r. – wnioski złożone w 2008 r. lub wcześniej:

Średnie zarobki tygodniowe Stawka osobista Stawka dla kwalifikującej się osoby dorosłej
150 EUR lub więcej €188 €124.80
€125 – €149.99 €147.30 €80.90
€80 – €124.99 €121.40 €80.90
poniżej 80 EUR €84.50 €80.90

Zasiłek chorobowy może zostać wypłacony bezpośrednio na konto bankowe beneficjenta lub konto towarzystwa budowlanego.

Kwalifikująca się osoba dorosła

Możliwe jest podwyższenie świadczenia z tytułu posiadania osoby dorosłej na utrzymaniu.

Kwalifikujące się dziecko

Świadczenie podwyższone można również otrzymać z tytułu posiadania dziecka na utrzymaniu. Średnie zarobki tygodniowe nie mają wpływu na stawkę świadczenia otrzymywanego na dziecko na utrzymaniu.

Opodatkowanie Zasiłku Chorobowego

Zasiłek Chorobowy (za wyjątkiem jakichkolwiek zwyżek z tytułu dzieci będących na utrzymaniu) dla celów opodatkowania stanowi przychód i opodatkowany jest od pierwszego dnia płatności.

Zasiłek Chorobowy wypłacany jest Państwu bezpośrednio bez potrącania podatku dochodowego. Jeśli jesteście Państwo zatrudnieni, Państwa pracodawca weźmie Państwa Zasiłek Chorobowy dla celów PAYE. Jeśli jesteście Państwo bezrobotni, Urząd Skarbowy (Revenue) weźmie pod uwagę wysokość Zasiłku Chorobowego wypłaconego Państwu podczas określania ulg podatkowych lub oceny sytuacji podatkowej Państwa współmałżonka. W celu uzyskania większej ilości informacji, proszę skontaktować się z Revenue.

Jak składać podanie

Każdy pracownik powinien wystąpić o zasiłek chorobowy w ciągu 7 dni od zachorowania. Opóźnienie przekraczające 7 dni może skutkować utratą części świadczenia. W przypadku przedstawienia uzasadnionego powodu opóźnionego złożenia wniosku, mogą być przyznane wypłaty z mocą wsteczną.

Wniosek o przyznanie zasiłku chorobowego można otrzymać od swojego lekarza rodzinnego (GP) lub lekarza w szpitalu. Formularz można otrzymać wyłącznie od lekarza, gdyż musi on wypełnić jego część. Nie można go pobrać z sieci.

W okresie choroby należy co tydzień przesyłać zaświadczenie lekarskie (MC 2), chyba że wydane zostaną inne instrukcje.

Przed powrotem do pracy należy uzyskać od lekarza końcowe zaświadczenie lekarskie. Nie ma wymogu zapłaty za zaświadczenie lekarskie na potrzeby opieki społecznej, ponieważ Wydział płaci lekarzowi ustalone honorarium.

W przypadku pojawienia się trudności w wypełnianiu formularzy, pracownicy miejscowego biura opieki społecznej pomogą wypełnić wniosek. Wszelkie pytania dotyczące zasiłku chorobowego należy kierować bezpośrednio do miejscowego biura opieki społecznej lub do informacji telefonicznej pod numerem: (01) 704 3300.

Odwołania

Jeśli Państwo uważają, że niesłusznie odmówiono Państwu Zasiłku Chorobowego Illness Benefit] można wystąpić o zweryfikowanie decyzji. Można również natychmiast appeal the decision to the Social Welfare Appeals Office (złożyć odwołanie od decyzji do Biura Odwołań Opieki Społecznej, albo uczynić to po przeprowadzeniu weryfikacji. O weryfikację albo odwołanie od decyzji należy wystąpić w ciągu 21 dni od przekazania informacji o decyzji.


Gdzie składać podanie

Illness Benefit

Department of Social Protection
P.O. Box 1650
Dublin 1
Ireland

Tel:(01) 704 3300
Locall:1890 928 400
Homepage: http://www.welfare.ie/


Page edited: 2 June 2015

Language

English | Gaeilge | Română

Related Documents

 • Invalidity Pension
  Invalidity Pension is a social insurance payment that may be paid to people who cannot work because of a long-term illness or disability.
 • Maternity Benefit
  Maternity Benefit is a payment by the Department of Social Protection to women on maternity leave from work. Find out more about Maternity Benefit and how to apply.
 • Carer's Allowance
  Carer's Allowance is a means-tested payment to people on low incomes who are caring for an incapacitated person.

Contact Us

If you have a question relating to this topic you can contact the Citizens Information Phone Service on 0761 07 4000. The Phone Service will operate Monday to Friday, 9am to 6pm during January 2017. You can also visit your local Citizens Information Centre.