You are here: Home > Housing > Renting a home > Prawa i obowiązki najemcy

Prawa i obowiązki najemcy

Informacje

Państwa główne prawa i obowiązki jako prywatnego wynajmującego lokal mieszkalny wynikają z prawa o właścicielach nieruchomości oraz z umowy najmu lokalu mieszkalnego zawartej przez Państwa i właściciela nieruchomości.

Prawo o właścicielach nieruchomości i osobach wynajmujących lokale mieszkalne

Głównymi aktami prawnymi regulującymi prawa i obowiązki z tytułu najmu są Ustawa o właścicielach i najemcach lokali z lat 1967–1994 oraz Ustawa o najmie lokali mieszkalnych z 2004 roku. W przypadku zamieszkiwania z właścicielem nieruchomości legislacja dot. właściciela i najemcy nieruchomości nie ma zastosowania.

Umowy dzierżawy, najmu lub inne umowy nie mogą pozbawić właściciela ani najemcy przysługujących im praw. Jednakże zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą uzgadniać kwestie, które nie zostały prawnie uregulowane.

Przepisy Ustawy o najmie lokali mieszkalnych (Residential Tenancies Act) odnosi się aktualnie tylko do zwykłych prywatnych lokali, mimo że projekt Ustawy o najmie lokali mieszkalnych (z poprawkami) (Nr. 2) z 2012 roku proponuje regulację wielu umów najmu w sferze komunalnych towarzystw budowlanych tak samo jak w przypadku prywatnych umów najmu. Wynajmujący w mieszkaniach socjalnych i prywatni wynajmujący, którzy mieszkają w domach właścicieli nieruchomości (np. zgodnie z Programem Rent a Room) podlegają innym prawom.

Dowiedz się więcej o prawach i obowiązkach właściela twojego lokalu mieszkalnego.

Prawa najemcy prywatnie wynajmowanego lokalu

 • Prawo do spokojnego i wyłącznego korzystania z lokalu.
 • Prawo do określonych minimalnych standardów lokalu.
 • Prawo do książeczki opłat czynszowych.
 • Prawo do kontaktowania się z właścicielem lub jego przedstawicielem w rozsądnych godzinach.
 • Prawo do uzyskania odpowiednich danych koniecznych do skontaktowania się z właścicielem (numery telefonów, adresy poczty elektronicznej, adresy do korespondencji, itd.).
 • Właściciel może wejść do wynajmowanego mieszkania wyłącznie za zgodą najemcy. Jeżeli właściciel musi dokonać naprawy lub kontroli lokalu, powinno to zostać wcześniej ustalone, z wyjątkiem nagłych sytuacji.
 • Prawo do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych w związku z naprawami, leżącymi w gestii właściciela.
 • Prawo do przyjmowania gości na noc lub krótki okres, chyba że zostało to wyraźnie zabronione w umowie najmu.
 • Obowiązek informowania właściciela o dodatkowych osobach mieszkających w lokalu.
 • Prawo do pewnego okresu wypowiedzenia w razie wypowiedzenia umowy najmu.
 • Prawo do zgłaszania sporów do Komisji ds. prywatnego najmu lokali (PRTB) mieszkalnych, bez ponoszenia kary.
 • Prawo do posiadania kopii rejestru zgłoszenia w PRTB dotyczącego wynajmowanego lokalu
 • Wszystkie domy na wynajem powinny posiadać świadectwa energetyczne budynku (Building Energy Rating — BER). BER zawiera charakterystykę efektywności energetycznej budynku. Ma to ułatwić najemcom dokonanie świadomego wyboru spośród porównywanych nieruchomości.

Prawo do pozostawania w lokalu

Na mocy części 4 ustawy o najmie nieruchomości (Residential Tenancies Act) z 2004 r. mają Państwo prawo do ochrony umowy najmu w czteroletnich cyklach. Gwarantowana w ten sposób umowa najmu jest określana jako „najem podlegający części 4”. Jeśli zamierzają Państwo skorzystać z ochrony wynikającej z części 4 wyżej wymienionej ustawy (np. kontynuować najem przez maksymalnie cztery lata), powinni Państwo poinformować o tym pisemnie właściciela nieruchomości w terminie od trzech do jednego miesiąca przed wygaśnięciem umowy najmu na czas określony. Więcej informacji o typach umowy najmu można znaleźć tutaj.

Obowiązki najemcy prywatnie wynajmowanego lokalu

Lokator musi:

 • płacić terminowo czynsz
 • utrzymywać lokal w dobrym stanie
 • informować właściciela o konieczności napraw oraz umożliwić mu dostęp do lokalu w celu ich dokonania
 • umożliwić właścicielowi wejście do lokalu (po wcześniejszym ustaleniu terminu) w celu przeprowadzenia rutynowych kontroli poinformować właściciela o osobach mieszkających w lokalu.
 • unikać powodowania szkód i uciążliwego zachowania.
 • starać się , by na skutek działań lokatora właściciel nie popadł w konflikt z prawem.
 • stosować się do wszelkich szczególnych warunków zawartych w umowie najmu, zarówno ustnej, jak i pisemnej.
 • przekazać właścicielowi informacje wymagane do dokonania rejestracji w PRTB oraz, w razie potrzeby, podpisać formularz rejestracyjny.
 • poinformować właściciela przed upływem ostatniego miesiąca umowy na czas określony, zawartej na okres dłuższy niż sześć miesięcy o zamiarze skorzystania z ochrony zapewnionej przez Część 4 Ustawy o najmie lokali mieszkalnych z 2004 roku (np. pozostać w lokalu przez okres do czterech lat).

Należy pamiętać, że w razie nieprzestrzegania warunków umowy najmu, dochodzenie swoich praw może być utrudnione.

Prywatne umowy najmu i zarząd masy upadłościowej

W przypadkach, gdy właściciel nieruchomości zalega ze spłatami pożyczki hipotecznej, a pożyczkodawca wyznaczył zarządcę masy upadłościowej, czynsz należy płacić zarządcy masy upadłościowej, lecz to właściciel nieruchomości pozostaje prawnie odpowiedzialny za sprawy takie jak zwrot kaucji. Zarządca masy upadłościowej może organizować przeprowadzanie napraw, ale nie jest jasnym czy wymaga się od zarządcy dokonywania tego, jak też czy przejmuje on jakiekolwiek z obowiązków właściciela nieruchomości.

Możliwe zmiany w prawie są badane w celu wyjaśnienia tego prywatnym najemcom, których domy zostały częścią masy upadłościowej.

Więcej informacji znajduje się w Poradniku dot. masy upadłościowej dla prywatnych najemców Federacji Bankowości Irlandzkiej oraz w poradach Threshold dot. wyznaczania zadządcy masy upadłościowej.

Sprawy podatkowe

Jeśli właściciel Państwa lokalu mieszkalnego zamieszkuje poza granicami kraju, musicie Państwo potrącać podatek od wysokości czynszu i zdać z niego sprawę Urzędowi Revenue. Jeśli jesteście Państwo płatnikiem podatku dochodowego i wynajmowaliście nieruchomość 7 grudnia 2010, możecie ubiegać się o pewną ulgę podatkową związaną z czynszem. Więcej informacji w naszym dokumencie o sprawach podatkowych dla wynajmujących.

Jak składać podanie

Lokator może wnieść o odszkodowanie w razie złamania jego praw.

Dokument o rozwiązywaniu sporów pomiędzy właścicielami nieruchomości a najemcami opisuje kilka możliwości.

Threshold zapewnia bezpłatne porady i usługi informacyjne dla najemców. Organizacja ta ma swoje biura w Dublinie, Cork i Galway.

W przypadku sporów dotyczących prywatnego najmu lokalu, najemca może wystąpić do Komisji ds. prywatnego najmu lokali mieszkalnych, organizacji pełniącej funkcję mediatora w sprawach najmu lokali w sektorze prywatnym.

Jeżeli właściciel nie przestrzega odpowiednich standardów utrzymania lokalu, najemca może to zgłosić władzom lokalnym (które są odpowiedzialne za przestrzeganie wymogów w sektorze prywatnego najmu lokali oraz mieszkań komunalnych).

Gdzie składać podanie

Residential Tenancies Board

PO Box 47
Clonakilty
Co. Cork
Ireland

Tel: 0818 30 30 37
Fax: 0818 30 30 39
Homepage: http://www.rtb.ie/

Threshold

21 Stoneybatter
Dublin 7
Ireland

Opening Hours:Mon-Fri 9.30 am - 5 pm
Tel:1890 334 334
Fax:(01) 677 2407
Homepage: http://www.threshold.ie
Email: advice@threshold.ie

Threshold

22 South Mall
Cork
Ireland

Opening Hours:Mon - Fri: 9 am to 1 pm and 2 pm to 5 pm
Tel:(021) 427 8848
Fax:(021) 480 5111
Homepage: http://www.threshold.ie
Email: advicecork@threshold.ie

Threshold

3 Victoria Place
Merchant's Road
Galway
Ireland

Opening Hours:Mon-Fri 9.30 am - 5 pm
Tel:(091) 563 080
Fax:(091) 569 273
Homepage: http://www.threshold.ie
Email: advicegalway@threshold.ie

Page edited: 26 November 2014

Language

English | Gaeilge | Română

Related Documents

 • Prawa i obowiązki wynajmującego
  Wynajmujący mają pewne prawa i obowiązki wynikające z Prawa o właścicielach nieruchomości i osobach wynajmujących lokale mieszkalne oraz z umowy najmu (pisemnej lub ustnej) pomiędzy wynajmującym a najemcą.
 • Podwyżki czynszu w Irlandii
  Podwyżki czynszu w Irlandii określane są przez Ustawę o prywatnych lokalach mieszkalnych z 2004 roku (Private Residential Tenancies Act 2004) informacje o tym kiedy właściciel lokalu może podwyższyć czynsz i kiedy wynajmujący mogą poprosić o jego rewizję.
 • Resolving disputes between landlords and tenants
  The Residential Tenancies Board provides a dispute resolution service for landlords and tenants in private rented accommodation and housing association tenancies.

Contact Us

If you have a question relating to this topic you can contact the Citizens Information Phone Service on 0761 07 4000 (Monday to Friday, 9am to 8pm) or you can visit your local Citizens Information Centre.