You are here: Home > Housing > Renting a home > Książeczki opłat czynszowych

Książeczki opłat czynszowych

Informacja

Mieszkając w Irlandii w wynajmowanym lokalu (w tym lokalu wynajmowanym od właściciela prywatnych mieszkań, organizacji społecznej, władz lokalnych i pracodawców), najemca ma pewne prawa wynikające z przepisów. Jednym z nich jest prawo do „książeczki opłat czynszowych”. Książeczka opłat czynszowych to dokument, w którym odnotowane są informacje na temat najmu oraz wszystkie opłaty czynszowe wniesione na rzecz wynajmującego. Zazwyczaj ma ona postać książeczki, ale może być też w innej formie, pod warunkiem, że zawiera wszystkie niezbędne informacje. Prawo najemcy do posiadania książeczki opłat czynszowych zostało uregulowane w Paragrafie 25 Ustawy mieszkaniowej (o prywatnym najmie lokali mieszkalnych), z 1982 roku oraz w Rozporządzeniu nr SI 146/1993, dotyczącym lokali mieszkalnych (książeczek opłat czynszowych) z roku 1993.

Zasady

Właściciel powinien odnotowywać w książeczce opłat czynszowych wszystkie opłaty. Jeżeli opłaty są dokonywane osobiście, właściciel powinien podpisać książeczkę oraz przekazać najemcy podpisane pokwitowanie zawierające szczegóły płatności. Jeżeli płatności są dokonywane w inny sposób (np. jako zlecenie stałe lub czekiem), właściciel powinien podpisać książeczkę opłat czynszowych lub przekazać pisemne potwierdzenie wpłaty w ciągu trzech miesięcy od jej dokonania.

Książeczka opłat czynszowych powinna ponadto zawierać następujące informacje:

 • adres mieszkania lub domu
 • nazwisko i adres wynajmującego oraz (ewentualnie) jego przedstawiciela
 • nazwisko najemcy
 • datę rozpoczęcia najmu
 • okres najmu
 • wysokość wpłaconej kaucji
 • wysokość czynszu i sposób płatności
 • szczegółowe informacje na temat wszelkich innych opłat za usługi, np. ogrzewanie lub telewizję kablową
 • zaświadczenie o podstawowych prawach i obowiązkach właścicieli i lokatorów
 • listę mebli i urządzeń, będących na wyposażeniu mieszkania, zapewnionych przez właściciela.

IPrzekazanie najemcy książeczki opłat czynszowych jest obowiązkiem właściciela. Książeczki opłat czynszowych można nabyć za niewielką kwotę w każdym sklepie papierniczym. Najemca powinien trzymać książeczkę opłat czynszowych w mieszkaniu, jednakże na życzenie właściciela lokator powinien ją przekazać wynajmującemu w celu dokonania zmian oraz wpisania opłat czynszowych i innych płatności.

Jeżeli właściciel odmawia wydania książeczki opłat czynszowych lub przekazuje najemcy pokwitowania lub zaświadczenia o uiszczeniu czynszu, jest to niezgodne z prawem i może być uznane za wykroczenie. Jeżeli najemca chce złożyć zażalenie, powinien się skontaktować z wydziałem lokalowym właściwych władz miejskich.

Więcej na ten temat można przeczytać w twoich prawach i obowiązkach jako najemcy prywatnego lokalu mieszkalnego oraz prawach i obowiązkach wynajmującego.

Page edited: 11 January 2013

Language

English | Gaeilge | Română

Related Documents

 • Prawa i obowiązki wynajmującego
  Wynajmujący mają pewne prawa i obowiązki wynikające z Prawa o właścicielach nieruchomości i osobach wynajmujących lokale mieszkalne oraz z umowy najmu (pisemnej lub ustnej) pomiędzy wynajmującym a najemcą.
 • Prawa i obowiązki najemcy
  Główne prawa i obowiązki osób wynajmujących prywatny lokal mieszkalny wynikają z prawa o właścicielach nieruchomości oraz osobach wynajmujących lokale mieszkalne, jak również z pisemnych i ustnych umów najmu lokali.
 • Zabezpieczenie posiadania lokalu dla najemców prywatnych
  Umowy najmu na czas określony i nieokreślony: zabezpieczenie posiadania zgodnie z Częścią 4 Ustawy o najmie lokali mieszkalnych.

Contact Us

If you have a question relating to this topic you can contact the Citizens Information Phone Service on 0761 07 4000 (Monday to Friday, 9am to 8pm) or you can visit your local Citizens Information Centre.