Uprawnienia do usług zdrowotnych

Wstęp

Prawo do opieki zdrowotnej przede wszystkim opiera się na miejscu zamieszkania oraz posiadanych środkach, a nie na fakcie płacenia podatków, czy też w związku z zależnym od wynagrodzenia ubezpieczeniem społecznym (PRSI). Każdy, niezależnie od przynależności narodowej, kto uznawany jest przez Zarząd Opieki Zdrowotnej (HSE) za osobę, której stałym miejscem pobytu jest Irlandia, ma prawo do opieki zdrowotnej. Stałe miejsce pobytu w Irlandii oznacza, że dana osoba zamieszkuje, zamieszkiwała i zamierza zamieszkiwać w Irlandii przez przynajmniej rok.

W zależności od okoliczności, osoby odwiedzające Irlandię na krótki okres czasu mogą mieć prawo do subsydiowanych lub darmowych usług opieki zdrowotnej.

Zasady

Istnieją dwa rodzaje uprawnień dla osób zamieszkujących tu na stałe:

  • Pełne prawo dla posiadaczy kart medycznych
  • Ograniczone prawo dla osób nie posiadających kart medycznych

Osoby posiadające karty medyczne

W przypadku posiadania karty medycznej, ma się prawo do:

Osoby nieposiadające karty medycznych

Jeśli nie posiada się karty medycznej, ma się prawo do darmowej opieki szpitalnej, ale może być koniecznym uiszczenie opłat szpitalnych za hospitalizację i usługi w przychodni. Ponadto ma się prawo do dopłat do przepisanych leków oraz opieki nad kobietami w ciąży i noworodkami.

Brak karty wizyt lekarza ogólnego oznacza brak uprawnień do darmowych usług lekarza ogólnego.

Istnieje możliwość posiadania uprawnień do niektórych usług opieki pozaszpitalnej i pomocy społecznej.

Ogólna opieka zdrowotna

Istnieją niektóre ogólne usługi opieki zdrowotnej, które dostępne są w zależności od potrzeb i stanu zdrowia, a nie faktu posiadania karty medycznej lub jej braku.

Przykładowo:

Określanie stałego miejsca pobytu

W przypadku przybycia do Irlandii lub powrotu tu w celu zamieszkiwania, należy wykazać Zarządowi Opieki Zdrowotnej (HSE), że „przebywa się tu na stałe”, tzn. że mieszka się w Irlandii i zamierza mieszkać przez przynajmniej jeden rok.

Aby określić miejsce stałego pobytu osoby HSE może zażądać:

  • Dowodu kupna lub najmu nieruchomości, włącznie z dowodem wykaującym, że nieruchomość jest głównym miejscem zamieszkania danej osoby
  • Dowodu na przelew środków, konta bankowe, emerytury, itd.
  • Pozwolenia na pobyt stały lub wizy
  • Pozwolenia na pracę lub wizy, potwierdzenia od pracodawców, itd.
  • W niektórych przypadkach złożenia przez wnioskodawcę oświadczenia składanego pod przysięgą

Wszystkie osoby, niezależnie od swojej narodowości uznane przez HSE jako osoby, których miejscem stałego pobytu jest Irlandia posiadają pełne prawo (Kategoria 1, tj. posiadacze kart medycznych) lub ograniczone prawo (Kategoria 2) do opieki zdrowotnej.

Obywatele krajów spoza UE, którzy uzyskali prawo do opieki zdrowotnej nie otrzymują automatycznie prawa dla osób będących na ich utrzymaniu. Istnieje możliwość, że od osób będących na utrzymaniu obywateli krajów spoza UE także wymagać można spełnienia powyższych warunków.

Obywatele UE

Zgodnie z zasadami UE można spełnić warunki konieczne do otrzymania karty medycznej, jeśli stałem miejscem pobytu danej osoby jest Irlandia i otrzymuje się emeryturę wypłacaną przez instytucję ubezpieczenia społecznego z innego kraju UE/EOG lub Szwajcarii, lub jeśli pracuje się i dokonuje wpłat na ubezpieczenie społeczne w jednym z tych krajów.

Nie należy podlegać prawodawstwu określającemu irlandzki system ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że dana osoba nie może otrzymywać świadczeń z irlandzkiej pomocy społecznej pochodzących ze składek, ani też nie może pracować w Irlandii lub posiadać obowiązku płatności składek PRSI.

Jeśli mieszka się w Irlandii, jako osoba będąca na utrzymaniu lub emeryt z prawami wynikającymi z Rozporządzeń UE, lub jako osoba będąca na utrzymaniu osoby pracującej w innym kraju, w którym obowiązują te Rozporządzenia, istnieje możliwość zaistnienia prawa do karty medycznej. Osoba taka nie może podlegać prawodawstwu określającemu irlandzki system ubezpieczeń społecznych (a w przypadku, gdy osobą będącą na utrzymaniu jest dziecko, ta zasada odnosi się do współmałżonka lub osoby, w której opiece znajduje się ono).

Pracownicy delegowani i osoby będące na ich utrzymaniu mogą również kwalifikować się do otrzymania kart medycznej. Są to pracownicy, którzy zatrudnieni są w innym kraju, w którym obowiązują te rozporządzenia, ale są wysyłani przez swoich pracodawców do pracy w Irlandii na ograniczony okres.

Więcej informacji o przysługujących zgodnie z Rozporządzeniami UE prawach można uzyskać w wytycznych na potrzeby oceny praw do kard medycznych (pdf).

Page edited: 19 January 2016