You are here: Home > Employment > Unemployment and redundancy > Redundancy > Warunki uzyskania odprawy

Warunki uzyskania odprawy

Informacje

Utratę pracy w Irlandii z powodu takich okoliczności, jak zamknięcie przedsiębiorstwa bądź zmniejszenie ilości pracowników określa się mianem redukcji. Na ogół problem redukcji pojawia się wówczas, gdy dana posada przestała istnieć i nikt nie został zatrudniony na miejsce zwolnionego pracownika. Argumentami za dokonaniem redukcji może być sytuacja finansowa firmy, brak pracy, reorganizacja zakładu pracy lub całkowite jego zamknięcie.

Ustawy o odprawach z lat 1967-2007 zapewniają minimalne uprawnienie do odpraw pracownikom, którzy przepracowali ustalony okres u danego pracodawcy. Nie wszyscy pracownicy są uprawnieni do statutowych odpraw, nawet jeśli wystąpiła sytuacja dokonania redukcji. Kwalifikując osobę do odprawy, pracodawcy i pracownicy muszą stosować się do statutowych procedur odpraw, aby proces ten przebiegał zgodnie z obowiązującym prawem.

Przepisy

Aby być uprawnionym zgodnie z ustawami do uzyskania odprawy, należy spełniać następujące wymagania:

  • Wiek przynajmniej 16 lat. (Od 8 maja 2007 r. nie obowiązuje górna granica wieku – 66 lat.)
  • Zatrudnienie w sposób zapewniający ubezpieczenie zgodnie z ustawami o opiece społecznej (Social Welfare Acts). Osoby zatrudnione w pełnym wymiarze godzin poniżej 66. roku życia muszą opłacać PRSI klasy A. (Wymóg dotyczący ubezpieczenia nie dotyczy osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin – zob. informacje poniżej.)
  • Przynajmniej 104 tygodnie przepracowane u obecnego pracodawcy po ukończeniu 16. roku życia.

Ciągłość zatrudnienia

Decydując, czy dana osoba pracowała nieprzerwanie dla swojego pracodawcy przez co najmniej 104 tygodnie, uznaje się, że następujące sytuacje nie przerywają ciągłości zatrudnienia:


Te same reguły stosują się do praktykantów i mogą oni kwalifikować się do otrzymania odprawy, jeśli nie zostali zwolnieni w ciągu miesiąca od zakończenia stażu.

Pracownicy zatrudniani przez Biuro Pośrednictwa Pracy są także chronieni przez prawo dotyczące odpraw. Jeśli Biuro Pośrednictwa Pracy płaci wynagrodzenie, jest odpowiedzialne za wypłacanie odpraw statutowych.

Pracownicy niepełnoetatowi

Ustawa o odprawach z 2003 r. zmodyfikowała wymagania ubezpieczeniowe dla odpraw, aby zapewnić prawa pracowników niepełnoetatowych do statutowej odprawy. Ta poprawka dostosowuje ich do ustawy o ochronie pracowników (praca niepełnoetatowa) z 2001 r., która zapewnia, że pracownicy niepełnoetatowi nie mogą być traktowani gorzej niż odpowiedni pracownicy pełnoetatowi w odniesieniu do warunków zatrudnienia.

Oznacza to, że prawa niektórych pracowników niepełnoetatowych (pracujących dorywczo bądź zatrudnionych na umowę o dzieło) do statutowej odprawy są teraz uznawane.

Musiało nastąpić zwolnienie

Aby wykazać, że nastąpiło zwolnienie z pracy, musiało wystąpić zakończenie zatrudnienia z lub bez wypowiedzenia.
Nawet jeśli osoba pozostaje zatrudniona na czas określony zwolnienie ma miejsce, jeśli ten okres wygasł lub dzieło zostało wykonane bez odnowienia przez ten sam lub podobny kontrakt.

Zwolnienie ma miejsce również wtedy, gdy umowa o pracę została rozwiązana w okolicznościach, w których ze względu na zachowanie pracodawcy takie postępowanie pracownika jest usprawiedliwione. Nazywa się to domniemanym zwolnieniem.

Nieuzasadnione wytypowanie do redukcji

Pomimo że nastąpiła sytuacja redukcji, można mieć podstawy do zażalenia, jeśli sposób wytypowania pracowników do redukcji był nieuzasadniony.

Wybierając konkretnego pracownika do redukcji, pracodawca powinien stosować uzasadnione kryteria w uczciwy sposób. Pracownik jest upoważniony do wniesienia skargi w związku z nieuzasadnionym procesem redukcji, jeśli uważa, że został w nieuzasadniony sposób wybrany do redukcji lub uważa, że nie istniała realna sytuacja do dokonania redukcji. Przykłady takich sytuacji mogą wystąpić, gdy zwyczajem i praktyką stosowanymi w danym zakładzie pracy była zasada „ostatni przyjęty jest pierwszym do redukcji”, a wybór danej osoby nie spełniał tej zasady. Innym przykładem jest sytuacja, kiedy umowa o pracę przewidywała kryteria wyboru, które nie zostały następnie zastosowane.

Prawo dotyczące nieuzasadnionego zwolnienia z pracy stanowi, że wybór do redukcji oparty na pewnych specyficznych podstawach może być uważany za nieuzasadniony. Dotyczy to redukcji jako rezultatu działalności pracownika w związkach zawodowych, zajścia w ciążę czy przekonań religijnych lub politycznych.

Prawo o równouprawnieniu w stosunkach pracy zabrania także wyboru do redukcji bazującego na którymkolwiek z poniższych dziewięciu czynników: płci, stanie cywilnym, stanie rodzinnym, wieku, przekonaniach religijnych, niepełnosprawności, rasy, orientacji seksualnej lub przynależności do społeczności wędrującej.

Jak składać podanie

Pracodawca musi z wyprzedzeniem co najmniej 2-tygodniowym wręczyć zawiadomienie o wypowiedzeniu. W dniu zakończenia zatrudnienia, pracodawca zobowiązany jest do przekazania "Świadectwa zwolnienia" oraz winien wypłacić pracownikowi należną sumę ryczałtową.

Jeżeli pracodawca nie wypłacił należnej sumy ryczałtowej, pracownik winien złożyć wniosek o jej wypłatę, używając w tym celu formularza RP77 (pdf). Jeżeli pracodawca nadal odmawia zapłaty, można zwrócić się do Departamentu Opieki Społecznej o wypłatę bezpośrednią ze Społecznego Funduszu Ubezpieczeniowego. Można aplikować online, korzystając z formularza RP50. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć w dokumencie dotyczącym procedur przy zwolnieniu z pracy.

Zawiera ona także przydatną listę często zadawanych pytań odnośnie redukcji.

Jeśli uważasz, że zostałeś niesprawiedliwie wybrany do zwolnienia, możesz złożyć skargę na podstawie zapisów Ustawy o Niesprawiedliwym Zwolnieniu z lat 1997-2001 korzystając z nowego, pojedynczego formularza skarg (pdf).

Uwaga: wnosząc skargę na nieuczciwe zwolnienie, nie można równocześnie zaskarżać samej redukcji.

Gdzie składać podanie

Workplace Relations Commission

Information and Customer Service
O'Brien Road
Carlow
R93 W7W2
Ireland

Opening Hours: Mon. to Fri. 9.30am to 5pm
Tel: (059) 917 8990
Locall: 1890 80 80 90
Fax:(059) 917 8909
Homepage: https://www.workplacerelations.ie/en/

Page edited: 15 October 2013

Related Documents

Contact Us

If you have a question relating to this topic you can contact the Citizens Information Phone Service on 0761 07 4000 (Monday to Friday, 9am to 8pm) or you can visit your local Citizens Information Centre.