Przyjazd do Irlandii - podatki i ubezpieczenie spoleczne

Informacja

Obowiązek uiszczania podatku w Irlandii zależy od tego, czy jesteś mieszkańcem kraju oraz czy Irlandia jest Twoim stałym miejscem zamieszkania. Istnieje konkretna definicja “miejsca zamieszkania” dla celów podatkowych w zależności od tego, ile dni spędzasz w kraju. Jeśli w danym roku nie mieszkasz w kraju, nadal możesz mieć status zwyczajnego mieszkańca w Irlandii, gdyż termin ten odnosi się do kraju, w którym zwykle mieszkasz od pewnej ilości lat. Kraj, w którym posiadasz stały adres uznawany jest jako miejsce Twojego zamieszkania. Poniżej możesz uzyskać więcej informacji na temat miejsca zamieszkania, zwyczajnego miejsca zamieszkania oraz miejsca pobytu.

Ogólnie rzecz ujmując, osoby pracujące w Irlandii zobowiązane są do zapłacenia podatku w Irlandii od dochodu ze wszystkich źródeł lub powstałego w roku, w którym osoby te posiadały status rezydenta, zwykłego rezydenta i zamieszkiwały na stałe w Irlandii dla celów podatkowych.

W roku podatkowym, w trakcie którego dana osoba nie posiadała statusu rezydenta oraz zwykłego rezydenta w Irlandii, jedynie dochód tej osoby uzyskany ze źródeł w Irlandii będzie podlegał opodatkowaniu. Wpływ na zakres odpowiedzialności wobec irlandzkiego systemu podatkowego ma również status pobytu stałego i ewentualna umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Oprócz podatku dochodowego, również ubezpieczenie społeczne (zwane w Irlandii „ubezpieczeniem społecznym zależnym od dochodu" lub PRSI), oraz, Powszechne obciążenie z tyt. świadczeń socjalnych w ramach systemu podatkowego przez pracodawców lub odprowadzane bezpośrednio przez osoby samozatrudnione do urzędów skarbowych Irlandii (Revenue Commissioners). Irlandzkie urzędy skarbowe wydały niezwykle przydatną broszurę zawierającą odpowiedzi na często zadawane pytania dla osób przenoszących się na stałe do Irlandii zawierającą pomocne wskazówki. Więcej informacji podano również w dalszej części tego dokumentu.

Status rezydencji

Status rezydencji dla celów podatkowych w Irlandii zależy od liczby dni pobytu w Irlandii w danym roku podatkowym. Status rezydenta podatkowego w Irlandii w określonym roku podatkowym jest przyznawany po spełnieniu jednego z poniższych warunków:

  • Dana osoba przebywała na terytorium Irlandii 183 dni lub więcej w danym roku podatkowym bez względu na przyczyny pobytu.
  • Jeśli, bez względu na przyczyny pobytu, dana osoba przebywała na terytorium Irlandii 280 lub więcej dni przez okres dwóch kolejnych lat podatkowych, zostanie uznana za rezydenta w Irlandii przez drugi rok podatkowy. Jeśli, jednakże, dana osoba przebywała na terytorium Irlandii łącznie 30 dni lub mniej w trakcie jakiegokolwiek roku podatkowego, te dni nie zostaną wzięte pod uwagę przy przyznawaniu statusu rezydenta.

Wyjazdy z kraju czy też nieprzerwany pobyt nie mają znaczenia. Przy obliczaniu uwzględnia się łączną liczbę dni pobytu w Irlandii bez względu na przyczynę, w trakcie każdego roku podatkowego. Dana osoba jest obecna w “dzień” w celach rezydencyjnych jeśli spędzi ona w kraju pewną część dnia.

Wpływ posiadania nieruchomości

Fakt posiadania nieruchomości nie wpłynie na przyznanie statusu rezydenta w Irlandii dla celów podatkowych. Niemniej jednak, ten czynnik może być istotny przy ustalaniu kraju rezydencji na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w przypadku, gdyby drugie z państw objętych umową również twierdziło, iż dana osoba jest rezydentem tego państwa.

Decyzja o statusie rezydenta

Nawet jeśli dana osoba nie może wykazać się wymaganą liczbą dni pobytu w Irlandii, może dobrowolnie sama wybrać status rezydenta na dany rok podatkowy. Warunkiem dokonania takiego wyboru jest zadeklarowanie przed lokalnym urzędem podatkowym, iż dana osoba uzyska status rezydenta w następnym roku podatkowym na podstawie wymaganej liczby dni pobytu, zgodnie z wybranym sposobem przyznawania statusu rezydenta. Należy pamiętać, iż po dokonaniu takiego wyboru, nie można się z niego wycofać. Jako rezydent, dana osoba zobowiązana jest odprowadzić podatek od osiągniętego dochodu ze wszystkich źródeł lub powstałego w trakcie całego roku podatkowego od momentu przyjazdu do Irlandii. Jednakże dochód z tytułu zatrudnienia będzie podlegał opodatkowaniu od daty przyjazdu. O w/w decyzji należy poinformować lokalny urząd skarbowy na piśmie.

Zwykły rezydent

Jeśli przez trzy ostatnie lata podatkowe zamieszkiwałeś kraj, nabywasz status mieszkańca wraz z początkiem czwartego roku. Jeśli opuścisz kraj, utrzymasz status mieszkańca przez kolejne trzy lata podatkowe, po czym utracisz status mieszkańca.

Miejsce stałego zamieszkania

Twoim miejscem stałego zamieszkania jest kraj, gdzie mieszkasz z zamiarem pozostania tam na stałe. Miejsce to może się różnić od miejsca zamieszkania czy narodowości. W momencie urodzenia osoba posiada miejsce pochodzenia. Może ono ulec zmianie na wybrane miejsce zamieszkania w przypadku, jeśli przeprowadzisz się do innego kraju z zamiarem osiedlenia się tam na stałe.

Podatek od miejsca zamieszkania: Od 2010 r. wprowadzono nowy podatek od miejsca zamieszkania obowiązujący obywateli irlandzkich. Można uzyskać więcej informacji na temat podatku od miejsca zamieszkania w Urzędzie Skarbowym.

Opodatkowanie

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

W związku z tym, iż niektóre pozycje dochodu mogą podlegać opodatkowaniu zarówno w kraju, w którym zostały uzyskane jak i w kraju, w którym dana osoba jest rezydentem jako odbiorca, Irlandia zawarła szereg umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Na stronie internetowej Urzędu Skarbowego można znaleźć listę umów dotyczących podwójnego opodatkowania aktualnie obowiązującego.

Jeśli dochód podlega opodatkowaniu w Irlandii i w kraju, z którym Irlandia związana jest umową o unikaniu podwójnego opodatkowania, zgodnie z umową, podwójnego opodatkowania można uniknąć poprzez:

  • Zwolnienie dochodu z opodatkowania w jednym z krajów, lub
  • Uznanie w jednym kraju podatku zapłaconego w innym kraju od tego samego dochodu.

Zajęcie stanowiska wobec dochodu będzie zależało od szczegółowych postanowień danej umowy, charakteru i źródła dochodu oraz, w niektórych przypadkach, od narodowości/obywatelstwa.

Jeśli należy uiścić podatek w kraju, z którym Irlandia nie podpisała umowy dotyczącej podatków, wysokość podatku należnego do zapłaty w Irlandii będzie obliczona na podstawie sumy netto po potrąceniu podatku uiszczonego za granicą. Podatek zapłacony zagranicą nie zostanie zaliczony na poczet zobowiązań podatkowych w Irlandii od tego samego dochodu.

Dochód osiągnięty przed wyjazdem do Irlandii

W przypadku przeprowadzenia się do Irlandii po raz pierwszy lub gdy dana osoba jest obywatelem Irlandii powracającym do Irlandii z kraju, w którym nie posiadała statusu rezydenta lub zwykłego rezydenta gdy dochód został osiągnięty, zastosowane mogą zostać następujące zasady:

  • Środki uzyskane z dochodu osiągniętego przed rozpoczęciem roku podatkowego w trakcie roku podatkowego, w którym osoba uzyskała status rezydenta w Irlandii nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
  • Jednakże, dochód inny niż z tytułu zatrudnienia powstały od początku roku podatkowego do daty przyjazdu będzie podlegał opodatkowaniu, jeśli zostanie przeniesiony do Irlandii, o ile umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi inaczej.

Praca w Irlandii a wynagrodzenie otrzymywane z zagranicy

O ile dochód nie jest zwolniony z podatku w Irlandii na mocy postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zostanie on opodatkowany na miejscu od daty przyjazdu bez względu na status rezydenta w Irlandii dla celów podatkowych. W przypadku obywateli Irlandii bez statusu zwykłego rezydenta lub z miejscem stałego zamieszkania poza terytorium Irlandii, dochód z tytułu zatrudnienia zagranicą (oprócz dochodu uzyskanego w Wlk. Brytanii) będzie podlegał opodatkowaniu jedynie w zakresie, w jakim został on przeniesiony do Irlandii. Rezydenci w Irlandii dla celów podatkowych w roku, w którym dochód został osiągnięty, będą w pełni uprawnieni do korzystania z wszelkich ulg i zwolnień podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zatrudnienie czasowe w Irlandii

W przypadku przyjazdu do Irlandii w celu podjęcia zatrudnienia czasowego bez zamiaru ubiegania się o status rezydenta w Irlandii dla celów podatkowych, obywatelom Irlandii niebędącym rezydentami oraz obywatelom, poddanym oraz mieszkańcom innych Państw Członkowskich Unii Europejskiej przysługują proporcjonalne ulgi i zwolnienia podatkowe. Dotyczy to również rezydentów lub obywateli kraju, z którym Irlandia podpisała umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, która dopuszcza takie zwolnienia. Proporcja ulg podatkowych ustalana jest poprzez odniesienie dochodu za rok podatkowy podlegającego opodatkowaniu w Irlandii do dochodu osiągniętego ze wszystkich innych źródeł. Niemniej jednak, rezydenci innego Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej mają prawo do pełnej wysokości ulg i zwolnień podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w odniesieniu do roku podatkowego, za jaki 75% lub więcej ich dochodu ze wszystkich źródeł podlega opodatkowaniu w Irlandii.

Emerytury i inne dochody podlegają opodatkowaniu z pewnymi wyjątkami, jak na przykład emerytury w Wielkiej Brytanii.

Ubezpieczenie społeczne (PRSI)

Pracodawca będzie również potrącał składki na ubezpieczenie społeczne (zwane w Irlandii „ubezpieczeniem społecznym zależnym od dochodu" lub PRSI) od wynagrodzenia, co umożliwi ubieganie się o świadczenia społeczne z tytułu opłacanych składek takie jak zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek z tytułu niepełnosprawności oraz emeryturę (z tytułu opłacanych składek). Kwota składki będzie uzależniona od zaszeregowania w ramach zatrudnienia. Na przykład, większość pracowników sektora niepublicznego płaci składki „klasy A", a dokładna kwota zależy od dochodów. Więcej informacji w przeprowadzka do Irlandii i uprawnienia do świadczeń społecznych podano tutaj. Dostępny jest również ogólny zarys systemu ubezpieczeń społecznych w Irlandii.

Numer PPS (Personal Public Service – numer ubezpieczenia społecznego)

Do podjęcia pracy potrzebny będzie numer PPS. Numer PPS można uzyskać (lub poprosić o odnalezienie ewentualnego starego numeru) w lokalnym urzędzie opieki społecznej. Jeśli dana osoba nie jest Obywatelem Irlandii, będzie potrzebny paszport i/lub Zielona Karta wraz ze stosowną dokumentacją jak np. rachunki domowe. (Uprzednio numer PPS był znany pod nazwą RSI – Revenue and Social Insurance number). Zobacz, aby uzyskać informacje jak starać się o numer PPS.

Gdzie się ubiegać

Konkretne pytania dotyczące rezydencji i opodatkowania dochodu osiągniętego przed przeprowadzką do Irlandii należy kierować do Revenue tu w Irlandii.

Zapytania dotyczące ubezpieczenia społecznego (PRSI) należy kierować do lokalnego Urzędu Opieki Społecznej tu w Irlandii, lub.

Pytania dotyczące Numeru PPS winny być kierowane do Działu Identyfikacji Klienta przy Departamencie Ochrony Społecznej za pomocą bezpiecznego formularza pytań on-line lub telefonicznie pod numerami 1890 927 999 lub (071) 967 2616.

Page edited: 5 September 2012