Kwalifikacje wynikające z wykształcenia pomaturalnego i wyższego

Informacje

Obecnie istnieje wiele instytucji przyznających lub potwierdzających kwalifikacje do pracy w sektorach wymagających wykształcenia pomaturalnego i wyższego w Irlandii. Edukacja pomaturalna i szkolenia to taka edukacja i szkolenia, które mieszczą się pomiędzy edukacją na poziomie ponadpodstawowym i wyższym. Edukacja wyższa i szkolenia w Irlandii świadczone są głównie przez uniwersytety i kolegia techniczne lub uczelnie będące ich odpowiednikami.

 • Uniwersytety: Obecnie wszystkie uniwersytety finansowane przez państwo nadają własne stopnie naukowe i inne tytuły.
 • Instytuty technologiczne: Instytut Technologiczny w Dublinie (The Dublin Institute of Technology) ma również swoje własne możliwości nominowania. Inne instytuty technologiczne przyznają stopnie naukowe, dyplomy i certyfikaty, uprawomocnione przez Jakość i Kwalifikacje (Quality and Qualifications) Irlandia.
 • Inne uczelnie: Inne uczelnie państwowe generalnie przyznają świadczenia, uprawomocnione przez Jakość i Kwalifikacje (Quality and Qualifications) Irlandia.
 • Uczelnie prywatne: Prywatne uczelnie premiują także, część z nich jest uprawomocniona przez uniwersytety zagraniczne, a część przez Jakość i Kwalifikacje (Quality and Qualifications) Irlandia. Niektóre z ich nominacji nie są uprawomocnione przez żadną instytucję zewnętrzną.

Jakość i Kwalifikacje w Irlandii (Quality and Qualifications)

Quality and Qualifications Ireland (QQI) powstał dnia 6 listopada 2012 r., na podstawie Ustawy o kwalifikacjach i zapewnieniu jakości (Kształcenie i szkolenie (the Qualifications and Quality Assurance (Education and Training) z 2012 r. Instytucja ta przejęła funkcje następujących czterech urzędów:

 • Państwowy Urząd Kwalifikacji Irlandii (National Qualifications Authority of Ireland - NQAI)
 • Rada ds. zdobywania dalszej edukacji i szkolenia (Further Education and Training Awards Council - FETAC)
 • Rada ds. zdobywania wyższego wykształcenia i szkolenia (Higher Education and Training Awards Council - HETAC)
 • Zarząd Jakościowy Uniwersytetów Irlandzkich (Irish Universities Quality Board - IUQB)

Państwowy Urząd ds. Kwalifikacji w Irlandii (National Qualifications Authority of Ireland)

NQAI między innymi odpowiedzialny był za sporządzanie i utrzymywanie Państwowych struktur kwalifikacji (National Framework of Qualifications), ustalanie procedur dla rad oraz decyzje dotyczące procedur wprowadzanych przez organizatorów nauczania, związanych z dostępem, przekazywaniem i dalszym rozwojem wykształcenia. Do obowiązków służb zajmujących się w NQAI kwestią uznania kwalifikacji, należy także uznanie kwalifikacji zagranicznych oraz prowadzenie Międzynarodowej bazy danych kwalifikacji.

FETAC i HETAC

Dwie nominujące instytucje - Rada ds. zdobywania dalszej edukacji i szkolenia (Further Education and Training Awards Council - FETAC) oraz Rada ds. zdobywania wyższego wykształcenia i szkolenia (Higher Education and Training Awards Council - HETAC) byly to instytucje nadające w kraju certyfikaty wykształcenia i przeszkolenia, poza szkołami kształcącymi w zakresie podstawowym i gimnazjalnym oraz uniwersytetami i Instytutem Technologii w Dublinie. HETAC miał możliwość przekazania instytutom technologii uprawnienia przyznawania certyfikatów ukończenia studiów wyższych oraz szkoleń. Podobne uprawnienia posiadał FETAC.

Podstawowymi funkcjami FETAC i HETAC było:

 • Ustalenie polityki i kryteriów przyznawania certyfikatów
 • Uprawomocnienie programów dotyczących dalszego lub wyższego wykształcenia oraz szkoleń
 • Ustanowienie standardów wiedzy, umiejętności lub kompetencji, jakie muszą zostać osiągnięte przez uczniów przed otrzymaniem certyfikatu

Przyznane uprzednio przez FETAC oraz HETAC tytuły i kwalifikacje uznawane są w dalszym ciągu, ponieważ umieszczone zostały w Państwowych Strukturach Kwalifikacji. Jeżeli jesteście uczestnikami programu, który gwarantował uzyskanie certyfikatu FETAC lub HETAC, obecnie certyfikat będzie przyznany przez Jakość i Kwalifikacje Irlandia.

Zarząd Jakościowy Uniwersytetów Irlandzkich (IUQB)

IUQB odpowiedzialny był za zapewnienie poziomu jakości w sektorze irlandzkich uniwersytetów. Przeprowadzane były regularne kontrole zewnętrzne jakości procedur na uniwersytetach irlandzkich.

Przekazywanie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji

Wszystkie instytucje edukacyjne muszą poinformować studentów o ścieżkach przekazywania wiedzy i podnoszenie kwalifikacji, które są im dostępne, jeżeli przystąpią do danego kursu.

Potwierdzanie nauki indywidualnej

Uczniowie indywidualni mogą także zwrócić się bezpośrednio do instytucji Jakość i Kwalifikacje Irlandia (QQI) o przyznanie certyfikatu bądź uznania posiadanej wiedzy, umiejętności lub kompetencji. Do QQI należeć będzie decyzja dotycząca oceny uzyskanego uprzednio wykształcenia i doświadczenia, może też zwrócić się o pomoc i radę przy tej ocenie do organizatorów kształcenia i szkoleń.

Ochrona dla studentów

Istnieją specyficzne zapisy ochrony studentów w sytuacji, w której instytucja edukacyjna będzie realizował programy edukacji i szkolenia na zasadzie handlowej i ukierunkowanej na zysk. Programy takie nie będą uznawane przez QQI, chyba że istnieją zabezpieczenia, a mianowicie organizator może zapewnić alternatywne miejsce w innej instytucji, posiada fundusz rezerwowy lub odpowiednie ubezpieczenie.

Gdzie składać podanie

Quality and Qualifications Ireland

26/27 Denzille Lane
Dublin 2
Ireland

Tel:(01) 905 8100
Homepage: http://www.qqi.ie/

Page edited: 31 January 2013