Víosaí do thurasóirí ag teacht go hÉirinn

Réamhrá

Ní mór do shaoránaigh ó thíortha áirithe iarratas a dhéanamh ar víosaí iontrála sula dtaistealaíonn siad go hÉirinn. Tá an fhaisnéis ar iad siúd nach bhfuil gá le víosa iontrála ar fáil sa doiciméad: Riachtanais víosa le teacht isteach in Éirinn.

Má tá sé riachtanach go mbeadh víosa cuairte/saoire agat le teacht go hÉirinn ní ligfear isteach sa tír tú mura mbíonn ceann agat nuair a thagann tú. Is éard atá i víosa cuairte/saoire ná víosa le fanacht ar feadh achair bhig nach faide ná 90 lá é.

bheidh víosa cuairte/saoire riachtanach le teacht go hÉirinn más saoránach de chuid an AE/LEE tú.Tá sé de cheart agat a iontráil agus cónaí iontu ar feadh tréimhse uasta trí mhí ach pas bailí nó cárta náisiúnta aitheantais a sholáthar; ní theastaíonn aon ghnás foirmiúil eile. Níl aon coinníollacha breise maidir le bailíocht íosta thréimhse an chárta aitheantais nó an phas. (Is iad 28 tír an Aontais Eorpaigh (AE) mar aon leis an Íoslainn, an Iorua, agus Lichtinstéin na tíortha LEE). Tá faisnéis do náisiúnaigh neamh-LEE a dhéanann iarratas ar víosa gearrchónaí chun ball teaghlaigh saoránaigh AE a ghabh le nó a chomhcheangal in Éirinn ar fáil sa suíomh gréasáin SEIÉ.

Fiú mura dteastaíonn víosa uait chun Éire a iontráil, caithfidh gach náisiúnach neamh-LEE cead a fháil chun an Stát a iontráil trí chasadh le hOifigeach Inimirce ag an bport iontrála. Ba cheart go mbeadh cáipéisíocht tacaíochta agat a bhaineann le cuspóir do chuairte (féach thíos).

Ceadaíonn an Clár Tarscaoilte Víosa Gearrchuairte do náisiúnaigh líon tíortha in Oirthear na hEorpa, an Meánoirthear agus san Áise a bhfuil víosa gearrthéarma RA acu chun teacht go hÉirinn gan víosa Éireannach ar leith a bheith ag teastáil uathu. Síntear an clár seo go dtí 31 Deireadh Fómhair 2021.

Ón 13 Deireadh Fómhair 2014, faoi Scéim nua Víosa na Breataine-na hÉireann (BIVS), féadfaidh cuairteoirí ón tSín taisteal gan srian laistigh den Chomhlimistéar Taistil, (is é sin, Éire agus an RA, lena n-áirítear Tuaisceart Éireann), agus víosa gearrchuairte na hÉireann nó an RA atá formhuinithe le ‘BIVS’ a úsáid. Oibrítear an Scéim trí shocrú cómhalartach víosa, ina n-aithníonn Éire agus an RA víosaí gearrchuairte a d’eisigh an tír eile go ndéanfaidh daoine taisteal chuig a ndlínse. Tiocfaidh Scéim Víosa na Breataine-na hÉireann in ionad Chlár Tarscaoilte Víosa na hÉireann.

Cáipéisí riachtanacha le haghaidh gach iarratas ar víosa

Is éard atá sa bhfaisnéis seo a leanas ná cuntas ar an gcáipéisíocht is lú a chaithfidh tú a chur ar fáil le hiarratas ar víosa. Diúltófar do d’iarratas má bhíonn aon cheann de na cáipéisí seo ar iarraidh.

Ní mór gach cáipéis a bheith as Béarla. Má tá aon cháipéis i dteanga eile caithfidh tú aistriúchán deimhnithe ag nótaire a sholáthar mar aon leis an gcáipéis bhunaidh.

Féach ar an bhfaisnéis faoin teideal ‘Taisteal go hÉirinn mar thurasóir’, thíos le fáil amach faoin gcáipéisíocht faoi leith atá ag teastáil le haghaidh víosa turasóra.

 • Ní mór duit gach cuid den fhoirm iarratais a chomhlánú.
 • Caithfidh tú an fhoirm a shíniú tú féin. Níl ach an t-aon eisceacht amháin ann - féadfaidh an tuismitheoir/na tuismitheoirí í a shíniú i gcás leanaí faoi bhun 18.
 • Má tá leanbh (faoi bhun 18 mbliana d’aois) le taisteal ina (h)aonair ní mór don bheirt thuismitheoirí/chaomhnóirí cead a thabhairt. Má tá an leanbh le taisteal le tuismitheoir amháin tá cead an tuismitheora eile riachtanach. Má tá caomhnóireacht iomlán agus gach cead rochtana ag tuismitheoir amháin, ní mór duit fianaise oifigiúil a sholáthar faoi.
 • Ní mór duit pas a bheith agat a bheidh bailí ar feadh tréimhse 6 mhí ar a laghad ón dáta sin a bhfuil sé ar intinn agat Éire a fhágáil.
 • Ní mór duit a bheith in ann a chruthú gur féidir leat tú féin a chothú fad a bheidh tú in Éirinn. Ní mór ráiteas mionsonraithe bainc a sholáthar maidir leis na 6 mhí sin sula gcuireann tú isteach ar víosa, agus a léireoidh go bhfuil airgead go leor agat.
 • Caithfidh tú sonraí a thabhairt faoi bhaill do theaghlaigh atá in Éirinn nó in aon tír eile de chuid an AE.
 • Caithfidh tú sonraí a sholáthar faoi aon iarratas a rinne tú cheana le víosa a fháil le teacht go hÉirinn.

Taisteal go hÉirinn mar thurasóir

Má tá sé ar intinn agat teacht go hÉirinn ar feadh achair ghearr (níos lú ná 3 mhí), agus má tá sé riachtanach duit víosa a fháil, caithfidh tú na cáipéisí seo a leanas a sholáthar le d’iarratas sínithe ar víosa:

 • Sonraí iomlána faoi chúis na cuairte - le bualadh le do chairde nó le do theaghlach, mar shampla.
 • Má tá sé ar intinn agat fanacht in óstán, beidh deimhniú i scríbhinn ag teastáil faoi óstán a bheith curtha in áirithe duit, agus dátaí do thurais le léamh inti.
 • Litir ó theisteoir in Éirinn ag tabhairt cuireadh duit teacht go hÉirinn. Ba chóir go mbeadh sonraí teagmhála an teisteora sa litir, na dátaí a bhfuil sé ar intinn agat fanacht sa tír, agus sonraí faoin áit (na háiteanna) ina bhfanfaidh tú le linn do chuairte.
 • Gealltaí i scríbhinn uaitse agus ó do theisteoir ag dearbhú go gcomhlíonfaidh tú coinníollacha do víosa, agus nach mbeidh tú i d’ualach ar an Stát, agus go bhfágfaidh tú an Stát nuair a bheidh deireadh leis an gcead a bheidh agat fanacht.
 • Sonraí faoin gcaidreamh atá agat le do theisteoir, nó faoin gcaoi a bhfuil aithne agaibh ar a chéile, mar aon le fianaise thacaíochta faoi.
 • Fianaise go bhfuil cead ag do theisteoir fanacht in Éirinn más rud é nach saoránach de chuid na hÉireann é nó í. (Is é sin le rá, cóip dá theastas chlárúcháin agus cóip dá p(h)as a léiríonn stampaí inimirce)
 • Fianaise faoi gcaoi a bhfuil sé ar intinn agat íoc as do thuras, agus tú féin a chothú lena linn, agus déileáil le rudaí gan choinne mar bhreoiteacht. Ní mór ráiteas mionsonraithe bainc a sholáthar maidir leis na 6 mhí sin sula gcuireann tú isteach ar víosa, agus a léireoidh go bhfuil airgead go leor agat chun íoc as gach costas.
 • Fianaise go bhfuil ort filleadh ar an tír ina gcónaíonn tú. Ba leor mar chruthúnas air sin litir ó d’fhostóir ag insint cathain a bhfuiltear ag súil go bhfillfidh tú ar do chuid oibre, nó litir ó choláiste ag tabhairt le fios an dáta a thosóidh do chúrsa staidéir athuair. D’fhéadfadh sé gur leor litir ó dhuine a bhfuil post údarásach aige nó aici mura bhfuil tú ag obair nó ag staidéar.

Tá tuilleadh eolais faoi cáipéisíocht riachtanach le haghaidh víosa cuairte/saoire ar láithreán gréasáin Sheirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann de chuid na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais.

Cead tuirlingthe

Fiú murar gá duit víosa a fháil le teacht go hÉirinn, ní mór do gach náisiúnach nach ó cheann de thíortha LEE iad (fiú iad siúd a bhfuil víosaí acu), dul i dteagmháil le hOifigeach Inimirce ag an bport iontrála le cead a fháil teacht isteach sa Stát. Is é nó í an tOifigeach sin a chinnteoidh an t-achar is féidir leat fanacht in Éirinn ach ní cheadófar tréimhse níos faide ná 90 lá.

Ba chóir gach cáipéis thacaíochta a bhaineann le cuspóir do chuairte a bheith agat nuair a thagann tú tríd inimirce. Féadfaidh tú tuilleadh a léamh inár ndoiciméad faoi cead tuirlingthe in Éirinn.

Céard a dhéanfaidh mé más mian liom imeacht ar feadh tamaill bhig?

Tugann an víosa cuairte/saoire a eisítear cead duit teacht isteach sa Stát uair amháin. Caithfidh tú cur isteach ar víosa athiontrála más mian leat imeacht ar feadh tamaill bhig agus filleadh arís. (Féach ar ‘How to apply’ thíos le fáil amach conas iarratas a dhéanamh ar víosa athiontrála.)

Is ortsa féin atá sé a chinntiú go bhfuil an víosa ceart agat (más gá ceann) le haghaidh na tíre sin ar mhian leat taisteal chuici. Tabhair faoi ndeara le do thoil go gcaithfidh tú víosa a fháil ó údaráis na RA sula dtaistealaíonn tú go Tuaisceart Éireann (Contaetha Aontroma, Ard Mhacha, Dhoire, An Dúin, Fhear Manach agus Thír Eoghain). Tá eolais faoi iarratas a dhéanamh ar víosa chun cuairt a thabhairt ar an RA ó Ríocht Aontaithe Víosaí agus Inimirce.

Cad a dhéanfaidh mé más mian liom fanacht níos faide ná 3 mhí nuair a shroichim Éire?

Is le haghaidh tréimhsí gearra a thugtar víosaí cuairte/saoire agus ní thugtar iad riamh le haghaidh tréimhsí níos faide ná 90 lá. Ní féidir síneadh a chur leo sa chaoi go mbeidh siad níos faide ná 90 lá. Caithfidh tú an Stát a fhágáil ar an dáta a stampáil an tOifigeach Inimirce ar do phas nuair a tháinig tú nó roimh an dáta sin.

Rialacha

Eolas ar iad siúd a bhfuil gá le víosa atá ar fáil sa doiciméad: Riachtanais víosa le teacht isteach in Éirinn. Ní gá duit víosa a fháil le cuairt a thabhairt ar Éirinn más más saoránach de chuid an AE/LEE tú.

Rataí

Is iad seo a leanas na táillí maidir le próiseáil iarratas ar víosaí. Ní féidir aisíocaíochtaí a fháil orthu.

Víosa do thuras singil: €60

Víosa do thuras iolrach: €100

Ní gá d’iarratasóirí áirithe aon táille a íoc. Áirítear leo siúd céilí ar gá dóibh víosaí a bheith acu agus baill theaghlaigh saoránach de chuid an AE/LEE. Lena chois sin ní gá d’iarratasóirí ó thíortha áirithe aon táille a íoc. Ós rud é go n-athraíonn sé seo ó am go chéile, ba chóir duit ceist a chur ar ambasáid nó ar chonsalacht na hÉireann atá gar duit nó ar an Oifig Víosa - féach ‘Cá háit a dhéanfaidh mé iarratas’.

Ní gá do náisiúnaigh de na tíortha faoi chumhdach an Chláir Tarscaoilte Víosa Gearrchónaithe, atá ina gcónaí go dlíthiúil sa RA nó sa limistéar Schengen an táille víosa a íoc ach is gá díobh víosa a bheith acu fós.

Conas iarratas a dhéanamh

Caithfidh tú iarratas ar víosa a dhéanamh ar líne.faisnéis faoi conas iarratas a dhéanamh ar líne as Béarla (pdf) agus as Araibis (pdf), as Sínis (pdf), as Rúisis (pdf), as Fraincis (pdf), as Tuircis (pdf), as Hiondúis (pdf) agus as Urdais (pdf).

sonraí faoi na cáipéisí a bheidh ag teastáil uait agus na riachtanais ghrianghrafadóireachta le fáil ar láithreán gréasáin Sheirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann (SEIÉ).

Tosaíonn Rialtas na hÉireann sonraí bithmhéadracha ó iarratasóirí víosa áirithe a bhailiú. Ó Márta 2010 ní mór do gach iarratasóir víosa atá os cionn aois 6 agus ina chónaí sa Nigéir, méarloirg a sholáthar. Tá tuilleadh eolais faoi shonraí bithmhéadracha ar fáil ar an suíomh gréasáin SEIÉ.

Molann Seirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann go dtabharfá 8 seachtaine ar a laghad chun d’iarratas ar víosa a phróiseáil.

Tá faisnéis mhionsonraithe ar na nósanna imeachta iarratais ar fáil ar láithreán gréasáin na Seirbhíse Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann (SEIÉ).

Cur isteach ar víosaí athiontrála

Sula gcuireann tú isteach ar víosa athiontrála ní mór duit clárú le hoifigeach inimirce an cheantair sin ina bhfuil tú i do chónaí. (Is é sin Biúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Inimirce má tá cónaí ort i mBaile Átha Cliath). Féadfaidh tú tuilleadh a léamh faoi chlárú inár ndoiciméad faoi Clárú náisiúnach nach den LEE iad in Éirinn.

Seol an Foirm iarratais le haghaidh víosa athiontrála comhlánaithe mar aon leis an gcáipéisíocht riachtanach go léir trí phost cláraithe chuig:

Oifig Próiseála Víosaí Athiontrála,
Seirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann,
13-14 Cé an Bhúrcaigh,
Baile Átha Cliath 2.

Cuir isteach ar do víosa athiontrála i bhfad roimh na dátaí a bhfuil sé ar intinn agat taisteal. Déanfar iarratais ar víosaí athiontrála a fhaightear tríd an bpost a phróiseáil laistigh de 4 lá ón am a fhaightear iad, agus cuirfear do víosa athiontrála ar ais chugat trí phost cláraithe.

Más mian leat iarratas a dhéanamh go pearsanta chuig Oifig Víosaí, ní mór duit coinne a chur in áirithe ar líne. Beidh ort foirm iarratais chomhlánaithe agus an cháipéisíocht riachtanach go léir a bheith agat.

Tá tuilleadh eolais faoi cur isteach ar víosa athiontrála agus faisnéis faoi riachtanais ghrianghrafadóireachta le fáil ar láithreán gréasáin Sheirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Caithfidh tú iarratas ar víosa a dhéanamh ar líne.

Ambasáid nó consalacht na hÉireann is gaire duit

Oifig na Víosaí

An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais
Seirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann
13-14 Cé an Bhúrcaigh
Baile Átha Cliath 2
D02 XK70
ÉIRE

Láithreán Gréasáin: http://www.inis.gov.ie/
R-phost: visamail@justice.ie

Biúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Inimirce

13/14 Cé an Bhúrcaigh
Baile Átha Cliath 2
Éire

Láithreán Gréasáin: http://www.garda.ie/Controller.aspx?Page=31
R-phost: gnib_dv@garda.ie

Page edited: 15 November 2016