Víosaí do dhaoine ag teacht go hÉirinn le haghaidh gnó

Réamhrá

Taisteal go hÉirinn ar gnó

Caithfidh saoránaigh thíortha áirithe iarratas a dhéanamh ar víosa chun Éire a iontráil sula dtaistealaíonn siad anseo ar turais ghnó. Tá fáil ar fhaisnéis fúthu siúd a dteastaíonn víosa iontrála uathu inár gcáipéis: Riachtanais víosa chun Éire a iontráil.

Ní theastaíonn víosa ó shaoránaigh bhallstáit an AE/an LEE nó na hEilvéise chun taisteal go hÉirinn chun gnó a dhéanamh. (Is iad baill an LEE na 28 tír den Aontas Eorpach (an AE), anuas ar an Íoslainn, an Iorua agus Lichtinstéin). Tá faisnéis ar fáil do náisiúnaigh neamh-LEE a dhéanann iarratas ar víosa gearrchuairte chun duine muinteartha le saoránach an AE a thionlacan nó bheith ina gcuideachta in Éirinn ar láithreán gréasáin Sheirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann (SDIÉ).

Fiú mura dteastaíonn víosa uait chun Éire a iontráil, caithfidh gach náisiúnach neamh-LEE cead a fháil chun an Stát a iontráil trí chasadh le hOifigeach Inimirce ag an bport iontrála. Ba cheart go mbeadh cáipéisíocht tacaíochta agat a bhaineann le cuspóir do chuairte (féach thíos).

Ó Iúil 2011 i leith, ceadaíonn an Clár Tarscaoilte Víosa Gearrchuairte do náisiúnaigh thíortha, ar nós na hIndia, na Síne agus Chónaidhm na Rúise, a bhfuil víosa gearrthéarmach an RA acu chun teacht go hÉirinn gan víosa Éireannach ar leith a bheith ag teastáil uathu. Cuirfear deireadh leis an gClár an 31 Deireadh Fómhair 2016.

Ón 13 Deireadh Fómhair 2014, faoi Scéim nua Víosa na Breataine-na hÉireann (BIVS), féadfaidh cuairteoirí ón tSín taisteal gan srian laistigh den Chomhlimistéar Taistil, (is é sin, Éire agus an RA, lena n-áirítear Tuaisceart Éireann), agus víosa gearrchuairte na hÉireann nó an RA atá formhuinithe le ‘BIVS’ a úsáid. Oibrítear an Scéim trí shocrú cómhalartach víosa, ina n-aithníonn Éire agus an RA víosaí gearrchuairte a d’eisigh an tír eile go ndéanfaidh daoine taisteal chuig a ndlínse. Tiocfaidh Scéim Víosa na Breataine-na hÉireann in ionad Chlár Tarscaoilte Víosa na hÉireann.

Caithfidh iarratasóirí víosa iarratas a dhéanamh ar líne dá víosa. (Féach ‘Conas iarratas a dhéanamh’ thíos)

An cháipéisíocht a theastaíonn

Má tá tú ag teacht go hÉirinn le haghaidh cruinniú gnó agus má theastaíonn víosa uait, ní mór duit an méid a leanas a sholáthar le d’iarratas ar víosa.

  • Litir chuiridh ón gcuideachta Éireannach atá i gceist, ina dtugtar cuntas ar cad a bheidh á dhéanamh agat le linn d’fhanachta bheartaithe in Éirinn agus cé chomh fada a bheidh tú ag fanacht
  • Deimhniú i leith na háite ina mbeidh tú ag fanacht i rith d’fhanachta bheartaithe in Éirinn
  • Deimhniú i leith an té a bheidh freagrach as do chostais i rith d’fhanachta in Éirinn (Gan aird ar cé acu an tú féin nó do chuideachta a bheidh i gceist, b’fhéidir go dteastóidh fianaise)

Tá breis faisnéise ar an gcáipéisíocht a theastaíonn le haghaidh víosa gnó ar láithreán gréasáin Sheirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann de chuid na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais.

Má tá tú ag teacht go hÉirinn le haghaidh comhdhála agus má theastaíonn víosa uait, ní mór duit an méid a leanas a sholáthar le d’iarratas ar víosa:

  • Litir ó óstach na comhdhála ina dtugtar cuntas ar chineál agus ar fhad d’fhanachta bheartaithe in Éirinn
  • Deimhniú i leith na háite ina mbeidh tú ag fanacht i rith d’fhanachta bheartaithe in Éirinn
  • Deimhniú i leith an duine a bheidh freagrach as do chuid costas i rith d’fhanachta in Éirinn Más tú féin nó do chuideachta a bheidh i gceist, b’fhéidir go dteastóidh fianaise

Tá níos mó faisnéise ag Seirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann ar an gcáipéisíocht a theastaíonn le haghaidh víosa comhdhála.

Cead chun tuirlingt

Caithfidh gach náisiúnach neamh-LEE, iad siúd a bhfuil víosaí acu ina measc, cead a fháil chun an Stát a iontráil trí chasadh le hOifigeach Inimirce ag an bport iontrála. Ba cheart go mbeadh cáipéisíocht tacaíochta agat a bhaineann le cuspóir do chuairte nuair a iontrálann tú Éire trí inimirce. Féadfaidh tú níos mó a léamh inár gcáipéis ar chead chun tuirlingt in Éirinn.

Cad a dhéanaim más mian liom fágáil ar feadh tamall gearr?

Ceadaíonn an víosa a eisíodh duit chun an Stát a iontráil uair amháin. Más mian leat fágáil ar feadh tamall gearr agus filleadh ina dhiaidh sin, ní mór duit iarratas a dhéanamh ar víosa athiontrála. (Féach ‘Conas iarratas a dhéanamh’ thíos chun teacht ar fhaisnéis ar conas iarratas a dhéanamh ar víosa athiontrála.)

Tá an fhreagracht ort a chinntiú go bhfuil an víosa ceart agat (má theastaíonn sé) don tír a mbeartaíonn tú taisteal chuici. Tabhair faoi deara, ní mór duit víosa a fháil ó údaráis an RA sula dtaistealaíonn tú chuig Tuaisceart Éireann (Contae Aontroma, Ard Mhacha, Dhoire, an Dúin, Fhear Manach agus Thír Eoghain). Tá fáil ar fhaisnéis ar iarratas a dhéanamh ar víosa chun cuairt a thabhairt ar an RA ó Víosaí agus Inimirce an RA.

Rialacha

Eolas ar iad siúd a bhfuil gá le víosa atá ar fáil sa doiciméad: Riachtanais víosa le teacht isteach in Éirinn. Ní gá duit víosa a fháil le cuairt a thabhairt ar Éirinn más más saoránach de chuid an AE/LEE tú.

Rataí

Is iad na gnáth-tháillí neamhaisíoctha le hiarratas ar víosa a phróiseáil ná:

Víosa do thuras singil: 60 euro

Víosa ilturais: 100 euro

Ní gá d’iarratasóirí áirithe aon táille a íoc. Áirítear leo siúd céilí ar gá dóibh víosaí a bheith acu agus baill theaghlaigh saoránach de chuid an AE/LEE. Lena chois sin ní gá d’iarratasóirí ó thíortha áirithe aon táille a íoc. Ós rud é go n-athraíonn sé seo ó am go chéile, ba chóir duit ceist a chur ar ambasáid nó ar chonsalacht na hÉireann atá gar duit nó ar an Oifig Víosa - féach ‘Cá háit a dhéanfaidh mé iarratas’.

Ní gá do náisiúnaigh de na tíortha faoi chumhdach an Chláir Tarscaoilte Víosa Gearrchónaithe, atá ina gcónaí go dlíthiúil sa RA nó sa limistéar Schengen an táille víosa a íoc ach is gá díobh víosa a bheith acu fós.

Conas iarratas a dhéanamh

Caithfidh tú iarratas ar víosa a dhéanamh ar líne. Tá faisnéis faoi conas iarratas a dhéanamh ar líne as Béarla (pdf) agus as Araibis (pdf), as Sínis (pdf), as Rúisis (pdf), as Fraincis (pdf), as Tuircis (pdf), as Hiondúis (pdf) agus as Urdais (pdf).

sonraí faoi na cáipéisí a bheidh ag teastáil uait agus na riachtanais ghrianghrafadóireachta le fáil ar láithreán gréasáin Sheirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann (SEIÉ).

Tosaíonn Rialtas na hÉireann sonraí bithmhéadracha ó iarratasóirí víosa áirithe a bhailiú. Ó Márta 2010 ní mór do gach iarratasóir víosa atá os cionn aois 6 agus ina chónaí sa Nigéir, méarloirg a sholáthar. Tá tuilleadh eolais faoi shonraí bithmhéadracha ar fáil ar an suíomh gréasáin SEIÉ.

Molann Seirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann go dtabharfá 8 seachtaine ar a laghad chun d’iarratas ar víosa a phróiseáil.

Tá faisnéis mhionsonraithe ar na nósanna imeachta iarratais ar fáil ar láithreán gréasáin na Seirbhíse Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann (SEIÉ).

Cur isteach ar víosaí athiontrála

Sula gcuireann tú isteach ar víosa athiontrála ní mór duit clárú le hoifigeach inimirce an cheantair sin ina bhfuil tú i do chónaí. (Is é sin Oifig Chlárúcháin Cé an Bhúrcaigh má tá cónaí ort i mBaile Átha Cliath). Féadfaidh tú tuilleadh a léamh faoi chlárú inár ndoiciméad faoi Clárú náisiúnach nach den LEE iad in Éirinn.

Seol an Foirm Iarratais le haghaidh Víosa Athiontrála comhlánaithe mar aon leis an gcáipéisíocht riachtanach go léir trí phost cláraithe chuig:

Oifig Próiseála Víosaí Athiontrála,
Seirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann,
13-14 Cé an Bhúrcaigh,
Baile Átha Cliath 2.

Cuir isteach ar do víosa athiontrála i bhfad roimh na dátaí a bhfuil sé ar intinn agat taisteal. Déanfar iarratais ar víosaí athiontrála a fhaightear tríd an bpost a phróiseáil laistigh de 4 lá ón am a fhaightear iad, agus cuirfear do víosa athiontrála ar ais chugat trí phost cláraithe.

Más mian leat iarratas a dhéanamh go pearsanta chuig Oifig Víosaí, ní mór duit coinne a chur in áirithe ar líne. Beidh ort foirm iarratais chomhlánaithe agus an cháipéisíocht riachtanach go léir a bheith agat.

Tá tuilleadh eolais faoi cur isteach ar víosa athiontrála agus faisnéis faoi riachtanais ghrianghrafadóireachta le fáil ar láithreán gréasáin Sheirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratais

Caithfidh tú iarratas ar víosa a dhéanamh ar líne.

Ambasáid nó consalacht na hÉireann is gaire duit

Oifig na Víosaí

An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais
Seirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann
13-14 Cé an Bhúrcaigh
Baile Átha Cliath 2
D02 XK70
ÉIRE

Láithreán Gréasáin: http://www.inis.gov.ie/
R-phost: visamail@justice.ie

Page edited: 15 November 2016