Ceannacháin Saor ó Cháin do Thaistealaithe taobh amuigh den AE

Réamhrá

Scéim Easpórtála Miondíola

Is féidir le cuairteoirí go hÉirinn ó thaobh amuigh den Aontas Eorpach (AE) earraí a cheannach in Éirinn le tabhairt abhaile leo agus faoiseamh cánach a fháil orthu. Ní féidir faoiseamh cánach a fháil ar sheirbhísí, mar shampla, lóistín ostáin, béilí ná carr a fháil ar chíos. Ba cheart don chuairteoir cruthúnas a thabhairt gur cuairteoir é/í as tír taobh amuigh den AE agus an cheannacht ar siúl. Áirítear leis seo cruthúnas den áit chónaitheachta, dátaí eitiltí amach agus isteach agus dearbhú sínithe.

Sóláthraítear an faoiseamh cánach faoin Scéim Easpórtála Miondíola a oibríonn ar dhá bhealach.

  • Íocann an turasóir Cáin Bhreisluacha (CBL) nuair a cheannaíonn sé/sí na hearraí agus ina dhiaidh sin faigheann sé/sí aisíoc ón miondíoltóir cuí nó gníomhaireacht aisíoca CBL nuair a fhaigheann an miondíoltir nó an ghníomhaireacht cruthúnas go bhfuil an t-earra nó na na hearraí easpórtáilte.
  • I gcuid de na siopaí miondíola déantar na hearraí a dhíol gan cáin a ghearradh ag pointe na díola, gan nó le haon gníomhaireacht aisíoca CBL san áireamh. Nó mór íoc as na hearraí le cárta creidmheasa. Mura bhfaigheann an miondíoltóir nó an ghníomhaireacht fianaise gur easpórtáladh na hearraí, gearrann siad CBL ar na hearraí do chuntas cárta creidmheasa an turasóra.

Roimh na díola, ba cheart don turasóir a chinntiú leis an miondíoltóir go n-oibríonn siad an scéim. Ba cheart dóibh soiléiriú má tá an miondíoltóir ag oibriú na scéime ina cheart féin nó le gníomhaireacht aisíoca CBL.

Má tá ghníomhaireacht á úsáid, ní mór don turasóir modhanna oibre ar leith na gníomhaireachta a leanúint agus iad ag ceanacht. Nuair atá siad ag fágáil Éireann ba cheart don turasóir an doiciméadú a tugadh dóibh a tabhairt don ghníomhaireacht. (Úsáideann roinnt gníomhaireachtaí CBL cárta plaisteach chun ceannacháin an turasóra a thaifeadadh tríd a chárta a svaidhpeáil agus an ceannachán á dhéanamh.) Má íocadh CBL, déanfaidh an ghníomhaireacht an t-aisíoc cuí taobh istigh de 25 lá oibre má tá an doiciméadú iomlán - féach 'gníomhaireachtaí aisíoca CBL' thíos.

Má tá na hearraí á gceannach le rannpháirtíocht na gníomhaireachta, ba cheart don mhiondíoltóir an turasóir a eisiúint le dearbhán easpórtála don cheannachán. Ag fágáil Éireann, ba cheart don turasóir an dearbhán a dheimhniú leis na Custaim ag an aerfort. Seoltar ar ais an dearbhán deimhnithe chuig an miondíoltóir. Má íocadh CBL, aisíocann an miondíoltóir an CBL (lúide aon táille próiseála).

Faoiseamh Cánach do Chónaitheoirí an AE

Is féidir le daoine a bhfuil cónaí orthu san AE faoiseamh cánach a fháil freisin má chuireann siad fianaise ar fáil go bhfuileadar ag imeacht le cónaí taobh amuigh den AE ar feadh bliana ar a laghad.

Earraí a dhéanann miondíoltóir a easpórtáil go díreach

Chomh maith leis an Scéim Easpórtála Miondíola is féidir le miondíoltóirí earraí a chur díreach chuig baile an turasóra (taobh amuigh den AE amháin) a d'ordaigh nó a cheannaigh an turasóir. Nuair a tharlaíonn seo níl aon cháin le n-íoc ag an turasóir.

Rialacha

Coinníollacha a bhaineann le faoiseamh cánach

  • Ní mór na hearraí a easpórtáil taobh amuigh den AE taobh istigh de thrí mhí ó dheireadh na míosa inár ceannaíodh iad. Mar shampla, earraí a ceannaíodh i rith mí Eanáir ní mór iad a easpórtáil faoin 30 Aibreán.
  • Ní mór don turasóir fianaise scríofa a chur ar fáil go bhfuil na hearraí easpórtáilte.

Fianaise Scríofa

Go hiondúil, is é an fhianaise easpórtála ná dearbhán easpórtála ó na Custaim ag an bpointe deireannach dul amach ón AE. Mar shampla, ceannaíonn tú earraí in Éirinn agus ansin taistealaíonn tú go dtí an Bhreatain Mhór sula bhfágann tú an AE, ní mór an doiciméadú cuí a bheith stampáilte ag údaráis Custaim na Breataine. Ní stampáilfidh Custaim na hÉireann an doiciméadú ach amháin má tá ticéad agat don cheann scríbe taobh amuigh den AE, atá bailí gan a bheith níos déanaí ná deireadh an tríú mí ón dáta ar a cheannaigh tú na hearraí.

Má tá tú mí-ábalta doiciméadú a bheith stampáilte ag na húdaráis Custaim chuíthe ag dul amach nó nár úsáid tú seirbhísí ghníomhaireacht aisíoca CBL, is féidir an doiciméadú a fháil stampáilte i do thír féin ag duine le stádas oifigiúil (mar shampla, Custaim nó na póilíní) sula dtugann tú ar ais é don mhiondíoltóir in Éirinn.

Údaráis aisíoca-CBL

Bíonn go leor miondíoltóirí ag plé leis an scéim aisíoca tríd údaráis a dhéanann aisíoc ar CBL ar son an turasóra nó cuairteora. Bíonn na húdaráis aisíoca-CBL ag feidhmiú neamhspléach ó na húdaráis chánacha:

Tá trí bhealach éagsúil ina n-oibríonn na húdaráis seo:

  • Déantar na hearraí a dhíol saor ó cháin ag an bpointe díolacháin: Líonann tú amach dearbhán aisíoca, sínítear sa siopa é,ceanglaíonn tú do admháil ceannacháin leis, agus cuirtear ar ais chuig an údarás aisíoca é. Dá réir sin, beidh ort an cháin a íoc ag dul ón idirbheart cárta creidmheasa, mura bhfuil an doiciméadú tugtha isteach ag an aerfort nó ina dhiaidh sin go seoltar ar ais é don ghníomhaireacht.
  • Íoctar cáin ag an bpointe díolacháin: Leanann tú an nós imeachta céanna agus thuas agus aisíoctar an cháin duit ina dhiaidh sin ag an aerfort agus tú ag fágáil.
  • Íoctar an cháin ag pointe an díolacháin: Leanann tú an Leanann tú an nós imeachta céanna agus thuas agus aisíoctar an cháin duit ag an ngníomhaireacht, tríd an bpost nó trí aistriú cárta creidmheasa.

Úsáideann roinnt gníomhaireachtaí cárta chun do dhíolacháin a thaifeadadh in áit foirmeacha. Svaidhpeálann tú an cárta gach uair a dhéanann tú ceannachán. Ba cheart an cárta a chlárú sula bhfágann tú Éire agus an cárta a sheoladh ar ais don ghníomhaireacht.

Is féidir foirmeacha aonair saor ó cháin do cheannacháin suas go €2,000 (CBL san áireamh) a lóisteáil go díreach le bothanna aisíoca na gníomhaireachta ag an aerfort gan stampa na gCustam. Ba cheart duit doiciméadú do cheannacháin indibhidiúla de níos mó ná €2,000 (CBL san áireamh) a chur i láthair na gCustam chun go stampálfaidís é.

Tá sé tábhachtach duit do chóip féin a choinneáil den doiciméadú faighte ón miondíoltóir do thagairt as seo amach. Má tá tú ag cur an doiciméaduithe ar ais sa phost le haghaidh aisíoca, is inmholta fótachóip a dhéanamh de.

Earraí mórluacha

Nuair a bhíonn costas indibhidiúil de €2,000 nó níos mó (CBL san áireamh), ní mór é a chur i láthair na gCustam, in éindí leis an doiciméadú cuí, sula nglactar le haon aisíoc CBL.

Muna bhfaigheann tú an t-aisíoc

Tá ar an miondíoltóir nó an ghníomhaireacht aisíoc a dhéanamh taobh istigh de 25 lá oibre den doiciméadú a fháil. Mura bhfaightear an t-aisíoc, ba cheart dul i dteagmháil leis an miondíoltóir nó an ghníomhaireacht i gceist.

Má tá deacracht ar bith agat ag fáil an aisíoca, is féidir teagmháil a dhéanamh leis na Coimisinéirí Ioncaim (féach 'Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas' thíos). Tabhair faoi deara mar sin féin, nach riarann na Coimisinéirí Ioncaim an Scéim Easpórtála Miondíola AGUS ní dhéanann siad aisíoca díreach do thurasóirí faoin scéim.

Rataí

Ar mhaithe le costais riaracháin a chlúdach, is iondúil go ngearrann miondíoltóirí agus údaráis aisíoca-CBL táille riaracháin. Tá sé de dhualgas ar mhiondíoltóirí agus ar údaráis aisíoca-CBL leibhéal na táille seo a bheith le feiceáil go soiléar. Nuair a dhéanann údaráis aisíoc in airgead iasachta ní mór dóibh freisin an ráta malairte ar baineadh úsáid as a thaispeáint go soiléar.

Conas iarratas a dhéanamh

Má tá deacracht agat le haisíoc a fháil, is féidir dul i dteagmháil leis na Coimisinéirí Ioncaim.

Tá tuilleadh eolais ar an Scéim Easpórtála Miondíola ar fáil ar láithreán gréasáin na gCoimisinéirí Ioncaim.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Revenue Commissioners

Cánacha Indíreacha Rannán
Brainse Léiriú CBL
Foirgneamh Stampála
Caisleán Bhaile Átha Cliath
Baile Átha Cliath 2
Éire

Láithreán Gréasáin: http://www.revenue.ie
R-phost: vat@revenue.ie

Page edited: 8 June 2017