Víosaí do mhic léinn

Réamhrá

Taisteal go hÉirinn le staidéar a dhéanamh

Ní mór do shaoránaigh ó thíortha áirithe atá ag iarraidh leo cúrsa léinn a dhéanamh in Éirinn iarratas a dhéanamh ar víosa le teacht go hÉirinn sula dtagann siad anseo. Tá an fhaisnéis ar iad siúd nach a bhfuil gá le víosa iontrála ar fáil sa doiciméad: Riachtanais víosa le teacht isteach in Éirinn.

Má tá tú neamh-LEE náisiúnach ag teacht chun staidéar a dhéanamh in Éirinn caithfidh tú a bheith cláraithe i gcúrsa lánaimseartha ar an Liosta Eatramhach de Chláir Incháilithe (ILEP). Is féidir leat tuilleadh a fháil amach inár ndoiciméad maidir leis na rialacha inimirce do mhic léinn neamh-LEE.

Ní mór d'iarratasóirí víosa iarratas ar-líne le haghaidh a n víosa (féach 'Conas iarratas a dhéanamh'). Ba chóir duit cur isteach ar ‘Víosa Staidéar C’ má tá sé ar intinn agat staidéar a dhéanamh in Éirinn ar feadh tréimhse níos lú ná trí mhí. Ba chóir duit cur isteach ar ‘Víosa Staidéar D’ má leanfaidh do chúrsa ar aghaidh níos faide ná trí mhí.

Beidh ort na nithe seo a leanas a sholáthar mar aon le d’iarratas ar víosa. (Ná déan dearmad le do thoil go bhfuil cáipéisí bunaidh ag teastáil agus go gcaithfidh siad a bheith as Béarla nó aistriúchán deimhnithe ag nótaire a bheith leo):

  • Litir ó scoil/coláiste/ollscoil aitheanta in Éirinn ag dearbhú gur glacadh leat le haghaidh cúrsa staidéir. Caithfidh an cúrsa staidéir a bheith lánaimseartha (a mhairfidh ar feadh na bliana acadúla) agus ní mór 15 uaire staidéir ar a laghad a bheith i gceist in aghaidh na seachtaine.
  • Cruthúnas go bhfuil sé d’acmhainn acadúil ionat an cúrsa a roghnaigh tú a dhéanamh trí mheán an Bhéarla (ach amháin más cúrsa Béarla atá ann).
  • Fianaise gur íocadh na táillí i leith an chúrsa ina n-iomláine.
  • Fianaise go bhfuil go leor airgid agat (€7,000) chun tú féin a chothú i rith chéad chuid na thréimhse a chaithfidh tú anseo.
  • Fianaise go bhfuil sé ar do chumas nó ar chumas urra €7,000 ar a laghad a rochtain gach bliain ina dhiaidh sin mar aon le costas táillí na gcúrsaí gach aon bhliain.
  • Fianaise go bhfuil árachas míochaine príobháideach agat
  • Míniú faoi aon bhearna a bhí i do chuid cúrsaí staidéir
  • Dearbhú go bhfuil sé ar intinn agat filleadh ar do thír bhuanchónaí nuair a fhágann tú Éire.

Ná déan dearmad, má thugtar víosa mic léinn duit le staidéar a dhéanamh in Éirinn nach dtugann sé seo aon cheart as féin d’aon duine eile teacht leat nó cuairt a thabhairt ort in Éirinn (bíodh an té sin gaolmhar leat nó ná bíodh).

Is féidir teacht ar faisnéis mhionsonraithe faoin a bhfuil ag teastáil chun víosa mic léinn a fháil ar láithreán gréasáin Seirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann de chuid na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais.

Murar gá dom víosa le dul go hÉirinn an gá dom víosa mic léinn le staidéar sa tír?

Ní gá. Mura bhfuil víosa iontrála riachtanach duit le teacht go hÉirinn ní gá víosa mic léinn le staidéar a dhéanamh anseo. Ní mór do gach duine nach náisiúnach de chuid LEE é nó í, lena n-áirítear daoine le víosaí, cead a fháil teacht isteach sa stát agus é sin a dhéanamh trí dhul i dteagmháil le hOifigeach Inimirce ag an bport iontrála. (Is iad 28 tír an Aontais Eorpaigh (AE) mar aon leis an Íoslainn, an Iorua, agus Lichtinstéin na tíortha LEE)

Ba chóir gach cáipéis a bhaineann le do chuid staidéir a bheith agat nuair a thagann tú tríd inimirce. Is é sin le rá gur chóir duit do litir, nó an tairiscint a fuair tú faoi áit a bheith agat i scoil nó in institiúid oideachais, a bheith ullamh agat chun go ndéanfaidh na hoifigigh inimirce í a iniúchadh. Féadfaidh tú tuilleadh a léamh inár ndoiciméad faoi cead tuirlingthe in Éirinn.

Cead fanachta

Maidir le mic léinn ó thíortha nach tíortha LEE iad, agus ar mian leo staidéar a dhéanamh in Éirinn ar feadh tréimhse níos faide ná trí mhí, ní mór dóibh clárú le hoifigeach inimirce an cheantair sin ina bhfuil siad ina gcónaí. (Is é sin Oifig Chlárúcháin Cé an Bhúrcaigh má tá cónaí orthu i mBaile Átha Cliath). Formhuineofar a bpasanna leis na coinníollacha faoina bhfuil cead acu fanacht agus an tréimhse ama atá i gceist. Maidir le mic léinn nach bhfuil víosa de dhíth acu, ní mór dóibh €3000 a bheith acu nuair atá siad ag clárú. Is féidir eolas faoi na doiciméid atá riachtanach do mhic léinn nuair atá cead á iarraidh acu a fháil ar láithreán gréasáin Sheirbhís na hÉireann um Eadóirseacht agus Inimirce.

Ní féidir le mic léinn neamh-LEE ag teacht go hÉirinn don chéad uair cead fanachta in Éirinn má tá a gcuid leanaí leo, nó ar intinn acu a gcuid páistí a bheith páirteach leo níos déanaí. Tá tuilleadh eolais faoi na páistí na mac léinn neamh-LEE ar shuíomh gréasáin SEIÉ (pdf).

Féadfaidh tú a fháil amach conas clárú inár ndoiciméad faoi Clárú náisiúnach nach náisiúnaigh de chuid LEE iad in Éirinn.

Fostaíocht a fháil nuair atá tú in Éirinn ar víosa mic léinn

Má tú ag freastal ar chúrsa ar an Liosta Eatramhach de Chláir Incháilithe (ILEP), beidh stampa uimhir a 2 formhuinithe ar do phas. Beidh cead agat breacfhostaíocht de suas go dtí 20 uair sa steachtain in am téarma agus 40 uair sa tseachtain i dtréimhsí saoire choláiste, is é sin, ó Meitheam go Meán Fómhair cuimsitheach agus ó Nollaig 15 go Eanáir 15. Scoirfidh do theidlíocht i mbun fostaíochta nuair éagann do chead fanachta.

Mura bhfuil tú ag freastal ar a leithéid de chúrsa, ní bheidh tú i dteideal obair pháirtaimseartha nó dul i mbun aon ghnó nó aon ghairm. Gheobhaidh tú stampa uimhir 2A ar do phas.

Féadfaidh tú tuilleadh faisnéise a léamh faoi cearta fostaíochta oibrithe páirtaimseartha in Éirinn anseo.

Cad a dhéanfaidh mé más mian liom a fhágáil ar feadh tamaill ghairid?

An víosa a eisíodh duit is féidir leat chun teacht isteach sa Stát uair amháin. Más mian leat a fhágáil ar feadh tamaill ghearr agus ansin ar ais ní mór duit iarratas a dhéanamh ar víosa athiontrála. (Féach 'Conas iarratas a dhéanamh' thíos le haghaidh eolas ar conas iarratas a dhéanamh ar víosa athiontrála.)

Is ortsa atá an fhreagracht a chinntiú go bhfuil tú ar an víosa ceart (más gá) don tír ar intinn agat taisteal go dtí. Tabhair faoi deara go gcaithfidh tú víosa ó údaráis na Ríochta Aontaithe a fháil roimh thaisteal go Tuaisceart Éireann (Contaetha Aontroim, Ard Mhacha, Doire, Dún, Fear Manach agus Tír Eoghain). Tá eolas ar cur isteach ar víosa chun cuairt a thabhairt ar an Ríocht Aontaithe ar fáil ó Ríocht Aontaithe Víosaí agus Inimirce.

Rialacha

Eolas ar iad siúd a bhfuil gá le víosa atá ar fáil sa doiciméad: Riachtanais víosa le teacht isteach in Éirinn. Ní gá duit víosa a fháil le cuairt a thabhairt ar Éirinn más más saoránach de chuid an AE/LEE tú.

Rataí

Is iad seo a leanas na táillí maidir le próiseáil iarratas ar víosaí. Ní féidir aisíocaíochtaí a fháil orthu.

Víosa do thuras singil: €60

Víosa do thuras iolrach: €100

Ní gá d’iarratasóirí áirithe aon táille a íoc. Áirítear leo siúd céilí ar gá dóibh víosaí a bheith acu agus baill theaghlaigh saoránach de chuid an AE/LEE. Lena chois sin ní gá d’iarratasóirí ó thíortha áirithe aon táille a íoc. Ós rud é go n-athraíonn sé seo ó am go chéile, ba chóir duit ceist a chur ar ambasáid nó ar chonsalacht na hÉireann atá gar duit nó ar an Oifig Víosa - féach ‘Cá háit a dhéanfaidh mé iarratas’.

Ní gá do náisiúnaigh de na tíortha faoi chumhdach an Chláir Tarscaoilte Víosa Gearrchónaithe, atá ina gcónaí go dlíthiúil sa RA nó sa limistéar Schengen an táille víosa a íoc ach is gá díobh víosa a bheith acu fós.

Conas iarratas a dhéanamh

Caithfidh tú iarratas ar víosa a dhéanamh ar líne. Tá faisnéis faoi conas iarratas a dhéanamh ar líne as Béarla (pdf) agus as Araibis (pdf), as Sínis (pdf), as Rúisis (pdf), as Fraincis (pdf), as Tuircis (pdf), as Hiondúis (pdf) agus as Urdais (pdf).

sonraí faoi na cáipéisí a bheidh ag teastáil uait agus na riachtanais ghrianghrafadóireachta le fáil ar láithreán gréasáin Sheirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann (SEIÉ).

Tosaíonn Rialtas na hÉireann sonraí bithmhéadracha ó iarratasóirí víosa áirithe a bhailiú. Ó Márta 2010 ní mór do gach iarratasóir víosa atá os cionn aois 6 agus ina chónaí sa Nigéir, méarloirg a sholáthar. Tá tuilleadh eolais faoi shonraí bithmhéadracha ar fáil ar an suíomh gréasáin SEIÉ.

Molann Seirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann go dtabharfá 8 seachtaine ar a laghad chun d’iarratas ar víosa a phróiseáil.

Tá faisnéis mhionsonraithe ar na nósanna imeachta iarratais ar fáil ar láithreán gréasáin na Seirbhíse Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann (SEIÉ).

Cur isteach ar víosaí athiontrála

Sula gcuireann tú isteach ar víosa athiontrála ní mór duit clárú le hoifigeach inimirce an cheantair sin ina bhfuil tú i do chónaí. (Is é sin Biúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Inimirce má tá cónaí ort i mBaile Átha Cliath). Féadfaidh tú tuilleadh a léamh faoi chlárú inár ndoiciméad faoi Clárú náisiúnach nach den LEE iad in Éirinn.

Seol an Foirm Iarratais le haghaidh Víosa Athiontrála comhlánaithe mar aon leis an gcáipéisíocht riachtanach go léir trí phost cláraithe chuig:

Oifig Próiseála Víosaí Athiontrála,
Seirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann,
13-14 Cé an Bhúrcaigh,
Baile Átha Cliath 2.

Cuir isteach ar do víosa athiontrála i bhfad roimh na dátaí a bhfuil sé ar intinn agat taisteal. Déanfar iarratais ar víosaí athiontrála a fhaightear tríd an bpost a phróiseáil laistigh de 4 lá ón am a fhaightear iad, agus cuirfear do víosa athiontrála ar ais chugat trí phost cláraithe.

Más mian leat iarratas a dhéanamh go pearsanta chuig Oifig Víosaí, ní mór duit coinne a chur in áirithe ar líne. Beidh ort foirm iarratais chomhlánaithe agus an cháipéisíocht riachtanach go léir a bheith agat.

Tá tuilleadh eolais faoi cur isteach ar víosa athiontrála agus faisnéis faoi riachtanais ghrianghrafadóireachta le fáil ar láithreán gréasáin Sheirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Caithfidh tú iarratas ar víosa a dhéanamh ar líne

Ambasáid nó consalacht na hÉireann is gaire duit

Oifig na Víosaí

An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais
Seirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann
13-14 Cé an Bhúrcaigh
Baile Átha Cliath 2
D02 XK70
ÉIRE

Láithreán Gréasáin: http://www.inis.gov.ie/
R-phost: visamail@justice.ie

Oifig na Viosaí Athiontrála

An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais
Seirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann
13/14 Cé an Bhurcaigh
Baile Átha Cliath 2
Éire

Uaireanta Oscailte:8.30rn - 1.30in Luan go Aoine (seachas laethanta saoire poiblí)
Láithreán Gréasáin: http://www.inis.gov.ie/

Page edited: 4 October 2016