Saincheisteanna sláinte agus tú ag taisteal thar lear

Eolas

Tá níos mó is níos mó saoránach Éireannach ag taisteal thar lear ar mhaithe le cúiseanna gairmiúla, siamsaíochta, sóisialta agus daonnachtúla. Ós rud é go mbímid ag taisteal níos faide agus chuig réimse níos leithne tíortha, is féidir leis seo ár sláinte a chur i gcontúirt i dtimpeallachtaí nach bhfuil mórán eolais againn orthu. Tá súil againn nach mbeidh aon fholáireamh sláinte agat agus tú ar turas thar lear, ach caithfidh tú a bheith ullamh le haghaidh gach cáis.

Is féidir an chuid is mó de na rioscaí a bhaineann le taisteal a íosmhéadú má ghlactar réamhchúraimí roimh ré, le linn agus i ndiaidh do thurais. Ba cheart duit a chinntiú go bhfuil gach réamhchúram déanta agat leis an bhféidearthacht sin a sheachaint agus, má tharlaíonn drochrud ina ainneoin sin, ba chóir duit a bheith muiníneach go bhfuil an t-árachas riachtanach eagraithe agat le híoc as an gcúram míochaine a bheadh de dhíth ort.

Ar na fachtóirí is tábhachtaí maidir le rioscaí don tsláinte a chinneadh agus tú ag Taisteal thar Lear, tá:

 • an áit a bhfuil tú ag dul chuici
 • fad do chuairte
 • fáth do chuairte
 • caighdeán an lóistín
 • sláinteachas bia, agus
 • iompraíocht an taistealaí

Comhairle míochaine sula dtaistealaíonn tú

Má tá rún agat cuairt a thabhairt ar áit éigin i dtír i mbéal forbartha, ba chóir duit dul i gcomhairle le do dhochtúir teaghlaigh (GP) nó clinic míocháine taistil roimh an turas. Is inmholta an comhairliú seo a dhéanamh 8 seachtaine roimh an turas, go háirithe má bhíonn vacsaínithe de dhíth. Is féidir le do dhochtúir teaghlaigh nó le clinic comhairle a thabhairt duit faoin gceist seo.

Ar an dóigh chéanna, má tá riocht míochaine ort a bhfuil cúram leanúnach de dhíth air, nó má tá tú i ngrúpa ‘i mbaol’, is inmholta comhairle dochtúra a lorg roimh do thuras.

Má tá tú ag taisteal thar lear ar feadh tréimhse fada, ba chóir duit comhairliú le do dhochtúir chun rioscaí féideartha sláinte a phlé. Má thógann tú cógas ar bhonn rialta, ba chóir duit iarraidh ar do dhochtúir méid dóthanach a ordú duit don chuairt agus é a thabhairt leat. Lena chois sin, tugtar comhairle duit litir ó do dhochtúir a thabhairt leat a leagann amach do riocht sláinte agus an cineál cógais atá ag teastáil.

Vacsaínithe agus imdhíonachtaí

Vacsaínithe agus imdhíonachtaí de dhíth le taisteal chuig tíortha áirithe timpeall an domhain. Ba cheart duit smaoineamh ar iad a fháil má tá tú ag taisteal chuig limistéir lasmuigh d’Iarthar na hEorpa, Meiriceá Thuaidh, an Astráil agus an Nua-Shéalainn. Is féidir le do dhochtúir teaghlaigh nó clinic míochaine taistil comhairle a thabhairt duit faoi na roghanna atá agat.

Ag taisteal taobh istigh den AE/LEE

Más saoránach de chuid an AE/LEE thú agus má tá do thuras taobh istigh den LEE (na 28 ballstát den AE, an Iorua, an Íoslainn, Liechtenstein) nó an Eilvéis, moltar duit go láidir Cárta Eorpach um Árachas Sláinte, atá saor in aisce a thabhairt leat. Clúdóidh an Cárta seo an costas a bhaineann le cóireáil míochaine riachtanach (más gá) agus tú ar cuairt chuig ballstát eile.

Ag taisteal taobh amuigh den AE/LEE

Má tá tú ag dul a bheith lasmuigh den AE/LEE, moltar duit go láidir árachas speisialta saoire nó sláinte a lorg sula n-imíonn tú. Is féidir le rátaí árachais in Éirinn a bheith an-éagsúil agus dá bhrí sin moltar duit taighde a dhéanamh leis an margadh is fearr a fháil roimh do thuras.

Tá comhaontú cómhalartach sláinte idir Éirinn agus an Astráil. Ciallaíonn seo go bhfuil muintir na hÉirinn a thugann cuairt ar Astráile i dteideal seirbhísí éigeandála agus cúnamh a fháil i dtreo costas drugaí agus cógais ordaithe ar an mbonn céanna a bhíonn iad siúd a bhfuil gnáthchónaí orthu in Astráil.

Greamanna ó fheithidí

Ag brath ar cén chuid den domhan a bhfuil tú i, is féidir le feithidí cosúil mosquitoes, sceartáin agus cuileoga gaineamh ionfhabhtuithe scaipeadh mar maláire agus fiabhras buí sórt sin. Soláthraíonn an láithreán gréasáin FSS faisnéis maidir le conas a greamanna feithidí a chosc.

Sheachaint tinneas

Tá eolas ar chosc tinneas agus ionfhabhtú agus iad thar lear ag an FSS.

Soláthraíonn an Lárionad Faire um Chosaint Sláinte comhairle don lucht siúil maidir le conas tinneas a sheachaint ar a láithreán gréasáin.

Tá suíomh an-úsáideach curtha ar fáil ag an Eagraíocht Sláinte Domhanda a bhfuil a lán faisnéise agus comhairle air maidir le taisteal idirnáisiúnta agus sláinte.

Seicliosta do thaistealaithe

Lena chinntiú go bhfuil tú ullmhaithe mar is ceart, caith giota beag ama roimh do thuras chomh maith ag seiceáil na faisnéise seo a leanas.

 • Cad iad na himthosca áitiúla a gcaithfidh mé a bheith ar an eolas fúthu?
 • An mbeidh vacsaínithe de dhíth orm le tinneas nó rioscaí don tsláinte a sheachaint?
 • Cad iad na húdaráis a ndéanfaidh mé teagmháil leo i gcás taisme nó teagmhais?
 • An mbeidh aon oidis bhreise mhíochaine de dhíth orm roimh imeacht?
 • Cén grúpa fola lena mbainim?
 • An bhfuil seic fiaclóireachta/radhairc/míochaine de dhíth orm sula n-imím?

Is feidir le do dhochtúir teaghlaigh nó biúro míochaine tropaicigh cuid de na ceisteanna thuas a fhreagairt. Is den chiall chomh maith (ag brath ar do cheann scríbe) seiceáil le d’fhiaclóir/radharceolaí lena fháil amach an mbeidh seic de dhíth ort roimh imeacht duit.

Ba chóir go mbeadh do ghníomhaire taistil/oibritheoir turas/eagraitheoir turas in ann faisnéis a chur ar fáil faoin aimsir, lóistín, áiseanna sláinte agus imthosca eile san áit a bhfuil tú ag dul roimh do thuras. Is foinse maith eolais iad treoirleabhair taistil chomh maith. Chomh maith leis sin, is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an Ambasáid nó Consalacht is cóngaraí den tír a mbeidh tú ag tabhairt cuairte uirthi le haghaidh tuilleadh faisnéise.

Page edited: 17 November 2015