Maoir Thráchta

Eolas

Luíonn an fhreagracht as forfheidhmiú an dlí mar a bhaineann sé le páirceáil mhídhleathach agus le stopadh mótarfheithiclí le Maoir Thráchta agus leis an nGarda Síochána. Meastar an pháirceáil mhídhleathach agus stopadh feithiclí ar bhóithre poiblí a bheith ina gcionta tráchta. Bíonn an chumhacht ag maoir thráchta i dteannta leis an nGarda Síochána le socraithe-mhuirear fíneáil a ghearradh ar na cionta sin.

Fostaíonn údaráis áitiúila maoir thráchta chun monatóireacht a dhéanamh ar chásanna de na cionta sin ina gceantar. Is í an phríomhreachtaíocht a rialaíonn an réimse seo ná an tAcht um Údaráis Áitiúla (Maoir Thráchta) 1975 mar atá leasaithe. Is féidir le maoir thráchta a eisiúint fíneálacha socraithe-mhuirear i leith cionta páirceála agus mótarcháin diosca, agus tá na cionta seo leagtha amach sna Rialacháin (Cionta Muirear Seasta) 2006 (IR 136/2006).

Dualgais mhaoir thráchta

Má bhíonn cúis réasúnach ag maor tráchta le creidiúint go bhfuil duine éigin i mbun ciona, nó tar éis ciona a dhéanamh, is féidir leis nó léi socraithe-mhuirear fógra a sheachadadh ar fhoirm fhorordaithe. Tugtar "ticéad páirceála" ar an bhfoirm sin sa ghnáthchaint. Déarfaidh an fhoirm seo go bhfuil cion déanta agat agus beidh dáta, am, agus áit an chiona chomh maith le sonraí do clárú feithicle.

Baineann an chuid is mó de na maoir thráchta úsáid as gaireas láimhe ríomhaireachta chun ticéid a eisiúint agus coinníonn an t-údarás áitiúil taifead de na ticéid ar fad a eisítear ar bhunachar sonraí lárnach. Is féidir leis an údarás áitiúil úsáid a bhaint as an mbunachar sonraí sin chun líon na bhfineálacha páirceála atá carntha ag duine ar leith a aimsiú.

Tá cosc ar pháirceáil in áiteanna áirithe. Mar shampla, bíonn an cumhacht ag údaráis áitiúla i mbailte agus i gcathracha áirithe cosc a chur ar pháirceáil ag amanna ar leith agus in áiteanna ar leith. Bíonn na srianta páirceála seo taispeánta go soiléir ar fhógraí ag colbha an bhóthair. Is féidir leat tuilleadh a léamh faoi fíneálacha agus srianta páirceála anseo.

Rialacha

Tá córas socraithe-mhuirear fíneáil i bhfeidhm don pháirceáil mhídhleathach agus do neamh-íoc na dtáillí páirceála. Eisíonn maoir thráchta agus baill den Gharda Síochána araon fíneálacha.

Beidh na sonraí seo a leanas ar an ticéad páirceála: uimhir thagartha, áit an chiona, uimhir chláraithe an chairr, méid na fíneála agus an dáta agus an t-am ar ar eisíodh an ticéad.

Má thug maor tráchta ticéad páirceála nó fógra faoi chion duit, bíonn 28 lá agat a thosaíonn ag tús dháta an fhógra chun an fhíneáil a íoc. Mura n-íoctar é laistigh de 28 lá, méadaítear an fineáil faoi 50% agus mura n-íoctar ina dhiaidh sin é tar éis 28 lá sa bhreis air sin, cuirtear tús le himeachtaí cúirte.

Is cion é a chur isteach ar thicéad páirceála a cuireadh ar fheithicil duine eile nó é a bhaint de. Má dhéanann tú amhlaidh, d’fhéadfá a bheith faoi dhliteanas um fhíneáil.

Má chuireann éinne bac ar mhaor tráchta agus é nó í i mbun a gcuid oibre bíonn an té sin ciontach i gcoir agus faoi dhliteanas d’fhíneáil ar chiontú go hachomhair iad.

Féadann maoir thráchta d’ainm agus do sheoladh a iarraidh nó a éileamh. Caithfidh siad aitheantas a thabhairt leo agus iad féin a chur in aithne mar mhaoir thráchta. Is cion é má mhainnítear chun ainm agus seoladh a thabhairt nuair a éilítear iad agus d’fhéadfá a bheith faoi dhliteanas fíneáil ar chiontú go hachomhair iad.

Rataí

Gearrtar fíneálacha socraithe-mhuirear idir €40 agus €80, ag brath ar an gcion féin.

Page edited: 20 April 2016