Na háiseanna páirceála do dhaoine le míchumas

Eolas

Tá réimse leathan áiseanna páirceála ar fáil do dhaoine le míchumas i mbailte agus cathracha ar fud na hÉireann. Tá spásanna páirceála do dhaoine le míchumas níos leithne ná na gnáth spásanna páirceála sa chaoi agus go mbeidh siad níos insroichte. Tá siad i gcónaí le fáil in áiteanna príomhiúla in aice an tslí isteach chuig foirgnimh i gcathracha agus bailte srl. Tá na spásanna páirceála le haghaidh daoine le míchumas máirceáilte go soiléir le comharthaí agus marcanna bóithre. (Go hiondúil is í an tsiombal "insroichteacht" a bhíonn ann mar mharcanna bóithre).

Cé nach bhfuil aon dualgas dlíthiúil ar na húdaráis áitiúla spásanna páirceála do dhaoine le míchumas a sholáthar, cuirtear ar fáil méid áirithe spásanna le páirceáil ar an tsráid agus i gcarrclóis de chuid an údaráis áitiúil agus i gcarrclóis na bhfoirgneamh poiblí. Beidh na háiteanna ina bhfuil na spásanna seo leagtha síos i bhfó-dlíthe an údaráis áitiúil. Mura féidir eolas a fháil ar an idirlíon cá bhfuil spásanna do dhaoine le míchumas, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh leis an údarás áitiúil.

Níl aon dualgas dlíthiúil ar ionaid tráchtála mar shampla ollmhargaí agus ionaid siopadóireachta áiseanna páirceála do dhaoine le míchumas a sholáthar dona gcuid custaiméirí. Tá riachtanais áirithe leagtha amach i rialacháin fhoirgnimh maidir le háiseanna taobh istigh agus maidir leis an slí isteach chuig foirgneamh (mar shampla, ardán sa chaoi is go mbeidh sé insroichte ag cathaoir rothaí) ach níl an timpeallacht taobh amuigh de fhoirgneamh clúdaithe ag aon reachtaíocht (mar shampla, áiseanna páirceála ). Ní dhiúltófar cead pleanála, muna mbeidh áiseanna páirceála do dhaoine le míchumas san áireamh san iarratas pleanála. Ach mar sin féin seans go ndéanfaidh lucht pleanála an údaráis áitiúil moladh gur cheart spásanna páirceála do dhaoine le míchumas a sholáthar agus is féidir coinníoll a chur leis an gcead a chuireann iachall ar an tógálaí agus ar an ailtire na háiseanna seo a chur san áireamh.

Pionóis le mí-úsáid spásanna páirceála do dhaoine le míchumas

Oibríonn údaráis áitiúla timpeall na tíre beartas tréan forfheidhmithe maidir le spásanna atá curtha in áirithe do dhaoine atá faoi mhíchumas. Eiseofar fíneáil pháirceála muirir sheasta €80 do thiománaithe gan Cárta Páirceála Eorpach a pháirceálann a ngluaisteáin i spásanna páirceála do dhaoine faoi mhíchumas. I limistéir ina bhfuil clampáil i bhfeidhm (Baile Átha Cliath, Corcaigh agus Gaillimh), clampálfar gluaisteáin atá páirceáilte go neamhdhleathach sna spásanna seo agus gearrfar €80, ar a laghad, mar tháille scaoilte.

Tá an dualgas ar oibritheoirí na gcarrchlós príobháideach, monatóireacht a dhéanamh sna carrclóis ar úsáid spásanna páirceála do dhaoine le míchumas agus is féidir clampáil a dhéanamh ar charranna atá páirceáilte go mí-dhleathúil i gcarrclóis phríobháideacha. Braitheann an táille a bheidh le n-íoc leis an gcarr a shaorú ar an oibritheoir. Ní éiseoidh Gardaí ná Maoir Tráchta ticéid do dhaoine atá páirceáilte go mí-dhleathúil i spásanna do dhaoine le míchumas i gcarrclós príobháideach.

Cuirtear in iúl go bhfuil an spás páirceála in áirithe le comhartha ina cholgsheasamh nó crochta ar a bhfuil an tsiombal "Insroichteachta".

Thug an tAcht um Thrácht ar Bhóithre, 2002 córas muirir sheasta isteach do chionta comhchoiteanna páirceála. Tháinig an córas muirir sheasta i bhfeidhm in Aibreán 2006. Gearrtar muirear seasta €80 ar mhí-úsáid a bhaint as spásanna páirceála do dhaoine faoi mhíchumas agus tugtar 28 lá duit chun an muirear a íoc. Mura n-íoctar an muirear laistigh den tréimhse ama sin, méadaítear an fhíneáil aníos chuig €120 agus tugtar 28 lá breise duit í a íoc. Féadfaidh maoir thráchta agus na Gardaí araon na fíneálacha páirceála seo a eisiúint. Tá dualgas ar thiománaithe fianaise a thaispeáint, má iarrtar orthu, i leith Cárta Páirceála Eorpach agus féadfaidh maor tráchta nó Garda cigireacht a dhéanamh ar an gCárta.

Rialacha

Ní mór go bhfuil Cárta Páirceála Eorpach agat a thaispeántar in áit fheiceálach ar do ghaothscáth lena úsáid i mbá páirceála do dhaoine faoi mhíchumas. Taispeánfaidh an cárta síniú agus grianghraf an tsealbhóra agus tá fáil ar an gcárta ó Chumann Cathaoireacha Rothaí na hÉireann nó ó Chumann na dTiománaithe faoi Mhíchumas.

Ní féidir spásanna páirceála do dhaoine faoi mhíchumas a úsáid ach nuair atá sealbhóir an chárta (an duine faoi mhíchumas) ag tiomáint nó ag taisteal sa ghluaisteán. Ní féidir le gaolta nó cairde a bhfuil lánchumas coirp acu an cárta seo a úsáid ar mhaithe lena dtairbhe féin a bhaint as. Má pháirceálann tú i spás páirceála do dhaoine faoi mhíchumas de chuid údarás áitiúil, féadfaidh maor tráchta nó Garda iarraidh ort do Chárta Páirceála Eorpach a thaispeáint dóibh. Murar féidir leat féin nó le do phaisinéirí an cárta seo a sholáthar nó má tá ainm duine eile ar an gcárta, féadtar fíneáil mhuirir sheasta €80 a ghearradh.

Bíonn spásanna páirceála ar fáil do dhaoine le míchumas go hiondúil i gcarrclóis phríobháideacha chomh maith le carrclóis in ionaid siopadóireachta, ollmhargaí, ollscoileanna, óstáin agus ospidéil. Caithfidh tú an Cárta Eorpach Páirceála a bheith agat le úsáid a bhaint as na spásanna seo. Má tá teorainn ama i gceist sna carrclóis seo, seans nach gcuirfear i bhfeidhm iad do dhaoine le míchumas. Ba cheart go mbeadh na coinníollacha páirceála le feiceáil go soiléir ar na comharthaí.

Níl aon gheallúint ann go bhfaighidh tú spás páirceála muna bhfuil sé ar fáil de bharr go bhfuil Cárta Eorpach Páirceála agat.

Rataí

Má tá Cárta Eorpach Páirceála bailí agat ní ghearrfar aon táille pháirceála ort sna spásanna atá curtha ar fáil ag na húdaráis áitiúla do dhaoine le míchumas, beidh sé saor in aisce agus ní bheidh aon teorainn ama i gceist. Beidh táille i gceist i gcuid de na clóis pháirceála príobháideacha le haghaidh spásanna do dhaoine le míchumas, ag brath ar an oibritheoir.

Conas iarratas a dhéanamh

Tá liostaí ag cuid de na húdaráis áitiúla ar a suímh idirlín de spásanna atá ar fáil do dhaoine le míchumas. Muna bhfuil tú cinnte faoi na háiseanna páirceála atá ar fáil, cuir glaoch ar an áit roimhré. Tabharfaidh an túdarás áitiúil cuí an t-eolas uilig duit ar na cineálacha áiseanna páirceála atá ar fáil ina cheantar.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Riarann Cumann Cathaoireacha Rothaí na hÉireann agus Cumann na dTiománaithe faoi Mhíchumas an scéim chárta páirceála.

Cumann Tiománaithe le Míchumas

An Rannóg Chártaí Páirceála
Baile an Daighin
Clár Chlainne Mhuiris
Maigh Eo
Éire

Teil:(094) 936 4054
Facs:(094) 936 4336
Láithreán Gréasáin: http://www.ddai.ie/
R-phost: info@ddai.ie

Cumann Chathaoir Rothaí na hÉireann

Ionad Náisiúnta Soghluaisteachta
Bóthar Ballinagappa
Claonadh
Cill Dara
Éire

Teil:+353 (0)45 893094/5
Facs:+353 (0)45 861144
Láithreán Gréasáin: http://www.iwa.ie
R-phost: maats@iwa.ie

Page edited: 7 August 2015