Cárta Páirceála Duine le Míchumas

Eolas

Tá Ceadanna nó Cártaí Páirceála do Dhaoine atá faoi Mhíchumas (ar a dtugtar Cártaí Páirceála Eorpacha nó Suaitheantas Páirceála do Dhaoine atá faoi Mhíchumas) ar fáil do dhaoine a chónaíonn in Éirinn atá faoi mhíchumas áirithe agus iad siúd atá cláraithe amhail bheith dall, cibé acu más tiománaithe nó paisinéirí iad. Féadfaidh duine atá faoi mhíchumas an cárta páirceála a úsáid in aon fheithicil ina bhfuil sé nó sí ag taisteal. Ciallaíonn seo gur féidir le duine atá faoi mhíchumas atá á t(h)iomáint ag tráthanna éagsúla ag daoine eile an cárta páirceála a thabhairt leis nó léi féin agus é a thaispeáint san fheithicil chuí. Bíonn an cárta páirceála bailí ar feadh 2 bhliain ó dháta na heisiúna. Go ginearálta, ní eisítear an cárta do dhuine ar bith faoi aois 5 bliana.

Baineann an scéim cárta páirceála do thiománaithe agus paisinéirí atá faoi mhíchumas le limistéir charrpháirceála poiblí amháin. Ar a shon sin, cuireann an scéim ar chumas carrchlós príobháideach, ollmhargaí, etc. monatóireacht níos éifeachtaí a dhéanamh ar pháirceáil i limistéir atá sainithe acu do dhaoine atá faoi mhíchumas chomh maith. Má tá cárta páirceála agat, bíonn na spásanna do dhaoine atá faoi mhíchumas a sholáthraíonn údaráis áitiúla saor in aisce agus ní bhainfidh aon teorainneacha ama má pháirceálann tú iontu. Féadfaidh roinnt carrchlóis phríobháideacha muirear a ghearradh ar spás páirceála do dhuine atá faoi mhíchumas a úsáid, ach is éagsúil a bheidh seo ag brath ar an oibreoir. Is féidir leat tuilleadh a léamh faoi áiseanna páirceála do dhaoine atá faoi mhíchumas in Éirinn anseo. Leagtar síos foráil don scéim cárta páirceála do dhaoine atá faoi mhíchumas in Alt 35 den Acht um Thrácht ar Bhóithre, 1994 agus I.R. 182/1997, na Rialacháin um Thrácht ar Bhóithre (Trácht agus Páirceáil), 1997.

Is féidir le daoine atá faoi mhíchumas Cárta Páirceála do Dhaoine atá faoi Mhíchumas (ar a dtugtar ‘Cártaí Páirceála Eorpacha’ chomh maith) a úsáid laistigh de 28 ballstát an AE agus aithnítear iad chomh maith in SAM agus i gCeanada. Ciallaíonn seo, nuair a thaistealaíonn tú thar lear, féadfaidh tú do Chárta Páirceála Eorpach a thabhairt leat. Is tábhachtach cuimhneamh air, áfach, nach mór duit aird a thabhairt ar na dlíthe gluaisteánaíochta agus na srianta atá ar pháirceáil i dtíortha eile. Chuir Coimisiún an EU foilseachán i dtoll a chéile, Cárta páirceála do dhaoine atá faoi mhíchumas san Aontas Eorpach (pdf).

Is iad Cumann na dTiománaithe le Míchumais agus Cumann Cathaoir Rothaí na hÉireann a riarann an scéim cárta páirceála. Déan iarratas i scríbhinn don chárta chuig an dá eagraíocht.

I mí an Mheitheamh, tar éis athbhreithniú ar an Scéim Páirceála do dhaoine faoi Mhíchumas, thug SI 239.2011 Rialacháin um Thrácht ar Bhóithre (Trácht agus Páirceáil) (Leasú) 2011 isteach athruithe ar an Scéim lena n-áirítear:

  • Athruithe chuig na critéir teidlíochta míochaine chun díriú tuilleadh ar leibhéal an mhillte gluaisteachta
  • Miosúir nua chun úsáid chalaoiseach de cheadanna a laghdú
  • Méadú ar chomh mór is atá cineálacha bánna páirceála éagsúla
  • Tabhairt isteach cineálacha bánna páirceála nua do dhaoine faoi mhíchumas
  • Cumhachtaí a thabhairt d'údaráis áitiúla áiteanna páirceála le srian ama orthu a thabhairt isteach
  • Spásanna tuirlingthe den charr agus bailithe do dhaoine faoi mhíchumas amháin

Bhain an Rialachán an díolúine a bhí ann do shealbhóirí Chárta Páirceála ón riail i gcoinne páirceála arís sa áit phoiblí céanna taobh istigh d'aon uair an chloig.

Rialacha

Beidh tú i dteideal chárta páirceála go huathoibríoch má tá Teastas Míochaine Príomhúla agat (ag tabhairt díolúine duit ó VAT, mótarcháin agus Cáin Cláraithe Feithicle a íoc ach ní mór duit cur isteach, go foirmiúil, ar an gcárta páirceála.

Próiseálann Oifigí Sláinte Áitiúla d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) iarratas ar Theastas Míochaine Príomhúla. Má dhiúltaíonn FSS d’iarratas ar Theastas Míochaine Príomhúla, is féidir leat an diúltú a achomharc chuig Board Míochaine Achomhairc de chuid na dTiománaithe faoi Mhíchumas, An tOspidéal Náisiúnta Athshlánaithe, Ascaill Bhaile an Róistigh, Co. Átha Cliath.

Coireanna Páirceála agus spásanna do dhaoine faoi mhíchumas

Is coir é feithicil a pháirceáil in áit páirceála do dhuine faoi mhíchumas ach amháin má tá Cárta Páirceála do dhaoine faoi Mhíchumas reatha agus bailí agat. Má pháirceálann tú go mídhleathach in áit páirceála do dhaoine faoi mhíchumas, gearrfar fíneáil páirceála muirir sheasta ort. Tá tuilleadh eolais faoi choireanna páirceála ar fáil anseo.

Tá an chumhacht ag maoir tráchta agus baill den Gharda Síochána iarradh ar agus scrúdú a dhéanamh ar chárta páirceála d’fhonn a chinntiú nach bhfuil mí-úsáid á bhaint as.

Rátaí

D’iarratasóirí nua, cosnaíonn cárta páirceála €35. Chun an costas athnuachana a fháil amach nó chun cárta caillte nó goidte a athchur, déan teagmháil leis an ngníomhaireacht a d’eisigh do chárta chugat.

Gearrfar fíneáil de €80 ar aon duine a pháirceálann go mídhleathach in áit páirceála do dhaoine faoi mhíchumas, ag ardú go €120 mura n-íoctar é taobh istigh de 28 lá.

Conas iarratas a dhéanamh

Chun foirm iarratais a fháil do chárta páirceála, is féidir foirm iarratas a lorg ar-líne ó Chumann na dTiománaithe faoi Mhíchumas nó scríobh chuig Cumann Cathaoireacha Rothaí na hÉireann, agus cuir clúdach litreach ar a bhfuil stampa agus do sheoladh faoi iamh. I do litir, ba cheart duit sonraí a thabhairt faoi do mhíchumas agus conas a imríonn sé tionchar ar do shoghluaiseacht. Ba cheart duit d’aois agus saghas na n-áiseanna soghluaiseachta a úsáideann tú a lua, más ann dóibh. Má tá Teastas Míochaine Príomhúla agat nó má tá tú cláraithe mar dhuine dall, ba cheart duit é sin a lua chomh maith.

Ní mór don fhoirm iarratais a bheith comhlánaithe agus deimhnithe ag do dhochtúir agus ní mór go ndéanfaidh Garda í a chomhshíniú chomh maith. Deimhneoidh an lucht déanta cinntí laistigh de na húdaráis eisiúna cibé acu an bhfuil nó nach bhfuil tú incháilithe bunaithe ar an bhfaisnéis a soláthraíodh.

Teastas Míochaine Príomhúla

Chun Teastas Míochaine Príomhúla a fháil, faigh foirm iarratais ó d’Oifig Sláinte Áitiúla. Ní mór duit an fhoirm iarratais a chomhlánú agus í a sheoladh ar ais chuig Oifigeach Sinsearach Míochaine na hOifige Sláinte Áitiúla. Ceapann an tOifigeach Sinsearach Míochaine dochtúir de chuid FSS, ansin, chun cuairt a thabhairt ar do theach agus measúnú a dhéanamh ar leibhéal do mhíchumais. Má shásaíonn tú na ceanglais, bronnann Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) Teastas Míochaine Príomhúla ort.

Cárta páirceála a cailleadh a ionadú

Ba cheart iarratais a dhéanamh chun cártaí a cailleadh/atá ar iarraidh a dhéanamh go díreach le Cumann na dTiománaithe faoi Mhíchumas nó le Cumann Cathaoireacha Rothaí na hÉireann (pé eagraíocht a d’eisigh an cárta).

Cárta páirceála a athnuachan

Ní mór an cárta páirceála a athnuachan gach 2 bhliain. Seolfar foirm athnuachana chugat roinnt seachtainí sula n-éagfaidh do chárta páirceála. Ar an ábhar sin, má athraíonn tú do sheoladh, ba cheart duit an eagraíocht a chur ar an eolas a d’eisigh an cárta.

Má tugadh faoi aon mháinliacht nó cóireáil cheartaitheach ort a d’fhéadfadh leibhéal do shoghluaisteachta a mhionathrú, ba cheart duit é sin a thabhairt le fios i mír shoghluaisteachta na foirme athnuachana.

Tuilleadh faisnéise

Tá fáil ar fhaisnéis ar conas iarratas a dhéanamh ar chárta páirceála nó é a ionadú nó a athnuachan ar láithreáin ghréasáin Chumann na dTiománaithe faoi Mhíchumas agus Chumann Cathaoireacha Rothaí na hÉireann.

Tá eolas ar úsáid an cárta páirceála thar lear ar fáil sa Treoir FIA don lucht siúil faoi mhíchumas.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Cumann Tiománaithe le Míchumas

An Rannóg Chártaí Páirceála
Baile an Daighin
Clár Chlainne Mhuiris
Maigh Eo
Éire

Teil:(094) 936 4054
Facs:(094) 936 4336
Láithreán Gréasáin: http://www.ddai.ie/
R-phost: info@ddai.ie

Cumann Chathaoir Rothaí na hÉireann

Ionad Náisiúnta Soghluaisteachta
Bóthar Ballinagappa
Claonadh
Cill Dara
Éire

Teil:+353 (0)45 893094/5
Facs:+353 (0)45 861144
Láithreán Gréasáin: http://www.iwa.ie
R-phost: maats@iwa.ie

Page edited: 14 February 2018