Seirbhísí leabharlann phoiblí

Réamhrá

Bíonn leabharlanna poiblí ar oscailt do gach duine agus ní gá duit a bheith i do bhall den leabharlann mura bhfuil tú ach ag iarraidh rud éigin a léamh sa leabharlann, ceist a chur nó ábhar tagartha a sheiceáil (m.sh. eolaí teileafóin nó foclóir nó ciclipéid).

Caithfidh tú a bheith mar bhall den leabharlann má bhíonn tú ag iarraidh leabhair nó ábhair a thógáil ar iasacht nó mar a bhíonn i gceist go minic, má bhíonn tú ag iarraidh úsáid a bhaint as an Idirlíon.

Tá difríochtaí sna seirbhísí a chuireann leabharlanna áirithe ar fáil, bíonn sé sin ag brath ar a méid agus ar an áit a bhfuil an brainse suite agus ar pholasaithe an tseirbhís leabharlainne.

Seirbhísí Iasachta

Cuireann gach leabharlann phoiblí leabhair ar fáil gur féidir le muintir an phobal a thabhairt ar iasacht. Is féidir gach cineál leabhar a thabhairt ar iasacht, ficsean, (ar nós an leabhair is mó a díoladh le deireanasí nó úrscéal clasacach) agus leabhair nach ficsean iad (ar nós leabhair staire, beatháisnéisí, leabhair eolaíochta, leabhair taistil, leabhair féinchúnaimh ,rl.). Chomh maith le gnáthleabhair bíonn cóipeanna ag leabharlanna de leabhair i gcruth "cló mór", a thaitníonn go mór le léitheoirí a mbíonn amharc lag acu.

Seirbhís Iasachta Leanaí

Bionn roinn na nÓg agus na nDaoine Aosacha i bhformhór leabharlann. Leanaí suas go dtí aois áirithe a bhaineann leas as roinn na nÓg a chuireann leabhair agus ábhair ar fáil do leanaí go speisialta. Tá leabhair ar fáil i leabharlann na nÓg do leanaí ag gach aois, ó naíonáin suas go dtí déagóirí.

Áirthintí agus Iarratais

Má bhíonn an leabhar atá ag teastáil amuigh ar iasacht ag duine éigin eile, is féidir leat an leabhar sin a chur in áirthint duit féin. Cuirfidh an leabharlann ar an eolas tú nuair a bheidh an leabhar réidh le tabhairt amach ar iasacht arís.

Mura bhfuil an leabhar atá uait ag an leabharlann, is féidir leat iarratas a dhéanamh air, trí fhoirm eile a chomhlánú. Féadfaidh an leabharlann an leabhar a cheannach nó féadfaidh siad cóip eile a lorg trí iasacht idir-leabharlann. Is córas é sin inar féidir le leabharlanna in Éirinn, sa Ríocht Aontaithe agus ar fud an domhain rudaí a thabhairt ar iasacht dá chéile lena n-úsáid ag baill na leabharlainne.

Ábhair eile

Chomh maith le leabhair a thógáil ar iasacht, is féidir leat leabhair-éisteachta a thógáil ar iasacht as go leor leabharlanna, agus is éard atá iontu seo ná léitheoireacht taifeadta ar na leabhair. Bíonn gach cineál leabhair ar fáil atá taifeadta agus tá tú in ann iad a fháil ar caiséad agus ar CD. I roinnt leabharlanna is féidir leat e-leabhair a thógáil ar iasacht.

Bíonn duine in ann dlúthdhioscaí agus téipeanna ceoil a thógáil ar iasacht as go leor leabharlann. Bionn gach réimse ceoil orthu seo, ó cheol a bhíonn sna cairteanna go ceol traidisiúnta nó ceol clasacach.

Bíonn roinnt priontaí agus pictiúr ag leabharlainne freisin agus is féidir iad sin a thógáil ar iasacht.

Irisleabhair agus Nuachtáin

Bíonn sraith nuachtán laethúil agus tréimhseachán i leabharlanna poiblí lena n-áirítear nuachtáin náisiúnta agus áitiúla agus irisleabhair le topaici éagsúla iontu. (m.sh. gnó, sláinte agus saol maireachtála, garraíodóireacht, eolaíocht, an nádúr, stair.

Tagairt agus Seirbhísí Eolas Ginearálta

Bíonn roinn "tagartha" ag gach leabharlann phoiblí, ina mbíonn leabhair agus ábhair eile gur féidir a úsáid sa leabharlann. Ar na rudaí is mó a bhíonn le fáil sa roinn tagartha, bíonn achmhainní mar fhoclóirí, eolaithe, ciclipéidí, foilseacháin rialtais, eolas gnó, leabhair chinn bhliana agus léarscáileanna. Bíonn ábhar tagartha, go háirithe ábhair gnó, le fáil ar CD nó ar an Idirlíon.

Is féidir le leabharlanna poiblí sonraí teagmhála a chur ar fáil chomh maith le heolas ar na seirbhísí a chuireann an chomhairle chontae nó bardas ar fáil agus chomh maith leis sin ranna rialtais, ina mbeadh eolas faoi chúrsaí leasa shóisialaigh, ,rl.

Bíonn go leor eolas áitiúil le fáil i go leor leabharlann chomh maith le heolas faoi imeachtaí clubanna agus cumann go háitiúil.

Staidéir Áitiúla

Cruinníonn gach leabharlann phoiblí ábhar faoi stair a gcontae nó a n-áite féin. Bíonn gach cineál ábhair ar fáil lena n-áirítear stair an pharóiste agus an chontae, mapaí, grianghraif, pictiúir, seanthaifid, agus nuachtáin. I go leor cásanna bíonn an bailiúchán staire áitiúla le fáil i leabharlann an chontae mar sin ba chóir duit é sin a seiceáil ag do bhrainse áitiúil.

Seirbhísí Idirlín

Tá ríomhairí anois ag gach seirbhís leabharlainne poiblí ar féidir leis an bpobal úsáid a bhaint astu chun rochtain a fháil ar an Idirlíon. Caitheann tú bheith i do bhall den leabharlann chun úsáid a bhaint as na ríomhairí sa chuid is mó de na cásanna. Is iondúil go gcaithfidh tú seisiún a chur in áirithe roimh ré, ach ba cheart duit é sin a sheiceáil i do bhrainse áitiúil. Tairgeann go leor leabharlann seisiúin tosaigh d’úsáideoirí nua anois.

Is féidir catalóga leabharlainne aonair a chuardach ar líne de réir údair, teidil nó eochairfhocail anois. Faightear rochtain ar an gcóras ach úsáid a bhaint as uimhir iasachtóra leabharlainne agus uimhir aitheantais phearsanta (PIN). Ina theannta sin is féidir leabhar a iarraidh, iasachtaí a athnuachan agus eolas iasachtaí a cheadú ar nós iasachtaí agus áirithintí ar líne.

Bíonn rochtain ar líne ar ábhar digitithe ó leabharlanna poiblí ar fáil mar shampla trí askaboutireland.ie. Is tríd an tseirbhís BorrowBooks ar féidir le baill leabharlainne míreanna a fháil ar iasacht ó fud na n-údarás leabharlainne poiblí trí mheán a seirbhíse leabharlainne áitiúla. Tá gach leabharlann phoiblí ag glacadh ballraíochta le Libraries Ireland, rud a ligfidh do dhuine ar bith le cárta leabharlainne poiblí chun míreanna a fháil ar iasacht agus a chur in áirithe ó leabharlann phoiblí ar bith. Is féidir ríomhleabhair agus ríomh-chlosleabhair a fháil ar iasacht trí mheán na seirbhíse BorrowBox.

Is féidir leat teacht ar a thuilleadh eolais i leith seirbhísí ar líne ar láithreán gréasáin na Roinne Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil.

Foghlaim Féinthreoraithe

Soláthraíonn go leor leabharlann phoiblí, go háirithe na cinn mhóra, acmhainní chun úsáideoirí a chumasú chun foghlaim nó chun cúrsa staidéir a dhéanamh dá stuaim féin. Áirítear leo sin pacaí foghlama, modúil foghlama ar líne, botháin foghlama, ábhair oiliúna agus gearrchúrsaí. Fiosraigh mionsonraí ag do bhrainse áitiúil.

Rialacha

Is féidir le haon duine a bheith ina bhall den leabharlann nó an leabharlann phoiblí a úsáid.

Tá difríocht sa méid ábhair atá tú in ann a thógáil ar iasacht ag aon am amháin agus san achar gur féidir leat an t-ábhar a choinneáil. Faigh sonraí fúthu sin ag do bhrainse áitiúil.

B'fhéidir go mbeadh ort roinnt seirbhísí a chur in áirthint, mar shampla ag foghlaim teanga nó an tIdirlíon roimh ré.

Ní féidir le leanaí iasacht a fháil ach ó leabharlann na n-Óg. Bíonn an aois gur féidir le daoine óga úsáid a bhaint as leabharlann na nAosach difriúil i ngach leabharlann mar sin is féidir leat é sin a sheiceáil ag do leabharlann áitiúil.

Rátaí

Cé go bhfuil an chuid is mó de na seirbhísí i bhformór leabharlann áitiúil saor in aisce, bíonn táillí áirithe a chaithfidh tú a íoc. Tá táille bheag ballraíochta ag cuid de na leabharlanna agus gearrann go leor leabharlann fineáil ar leabhair nó ar ábhar eile a bhíonn ar iasacht a thagann ar ais mall. Bíonn táille freisin ar ábhar a chur in áirthint nó ábhar a ndéantar iarratas air. Faigh eolas faoi sin ag do leabharlann áitiúil. Gearrann gach leabharlann phoiblí táille ar chóipeanna a fháil.

Conas Iarratas a Dhéanamh

Bíonn cuid de na riachtanais difriúil, ag brath ar sheirbhís na leabharlainne, ach baineann na rialacha seo a leanas le gach seirbhís leabharlainne beagnach:

  • Chun a bheith i do bhall den leabharlann bíonn ort foirm iarratais a chomhlánú ag aon bhrainse ar bith.
  • Caithfidh tú cruthúnas ar do chéannacht agus do sheoladh a thaispeáint.
  • Má tá tú faoi ocht mbliana déag d'aois beidh ar dhuine éigin os cionn ocht mbliana déag d'aois (m.sh tuismitheoir nó caomhnóir) an fhoirm a shíniú mar ráthóir thar do cheann.
  • Eisíonn gach seirbhís leabharlainne a gcárta leabharlainne féin agus ní féidir an cárta sin a úsáid ach i mbrainsí a bhaineann leis an tseirbhís leabharlainne sin. Má bhíonn tú ag iarraidh brainse i níos mó ná leabharlann amháin a úsáid caithfidh tú a bheith i do bhall de gach ceann de na leabharlanna sin. Má bhíonn tú, mar shampla, ag iarraidh úsáid a bhaint as leabharlanna Bhardas Átha Cliath agus Chomhairle Chontae Fingal, caithfidh tú a bheith i do bhall den dá leabharlann sin.

Tuilleadh eolais

tuilleadh eolais ar leabharlanna poiblí ar shuíomh gréasáin na Roinne Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil

Page edited: 2 February 2017