Ceadúnú bád agus soithí uisce in Éirinn

Eolas

Rialaítear báid shiamsúla in Éirinn ar shlite difriúla a bhaineann lena dtoirt agus leis an úsáid a bhaintear astu. Stiúraítear úsáid trealaimh sábháilteachta trí dhlíthe éagsúla i gcomhair soithí tráchtála, iascaireachta agus príobháideacha. Tá feidhm ag teorainneacha aoise i gcás úsáide soithí shiamsúla áirithe a thiomáintear go meicniúil, mar scaird-scíonna, agus cuirtear teorainn freisin le caitheamh alcóil nó drugaí agus na soithí in úsáid. Stiúraítear seoltóireacht ag Cumann Seoltóireachta na hÉireann, a chuireann sonraí cúrsaí seoltóireachta timpeall na hÉireann ar fáil. Má tá duine ag iarraidh trealamh raidió a chur isteach ina b(h)ád, ní mór dó nó di iarratas a chur isteach ar cheadúnas, agus d'fhéadfadh go mbeadh air nó uirthi scrúdú a dhéanamh in oibriú raidió.

Rialacha

Trealamh Sábháilteachta

Baineann rialacháin faoi leith sábháilteachta a rialaíonn úsáid bád le cineálacha éagsúla soithí.

Ní mór do gach soitheach loingis, is cuma cé chomh mór leis, seaicéid tarrthála/gairis phearsanta snámha a iompar do gach duine ar bord.

Ní mór do gach duine ar bord soithigh de níos lú ná 23 troigh (7.0 méadar) seaicéad tarrthála/gaireas pearsanta snámha a chaitheamh.

Longa paisinéirí atá ceadúnaithe níos mó ná 12 duine a iompar

De réir an Achta Loingis Tráchtála 1992, ní mór do longa paisinéirí atá ceadúnaithe níos mó ná 12 duine a iompar pas a fháil i gcigireacht sábháilteachta bhliantúil a chuireann an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainn Nádúrtha i bhfeidhm.

Soithí iascaireachta

Rialaítear úsáid trealaimh sábháilteachta ar bháid iascaireachta de réir na Rialachán um Árthaí Iascaireachta (Feistí Phearsanta Snámha), 2001. De réir na Rialachán, ní mór seaicéad tarrthála nó feisteas pearsanta snámha a bheith ar fáil do gach ball foirne ar aon árthach cláraithe agus ceadúnaithe iascaireachta in Éirinn. Ní mór don fhoireann seaicéad tarrthála nó feisteas pearsanta snámha a chaitheamh i gcónaí agus iad ar deic oscailte nó ag gach tráth ar árthaí oscailte nach bhfuil cóiríocht taobh istigh acu. Bíonn seo i gceist, chomh maith, nuair a bhíonn an bád ar muir, sa chuan nó ag teacht anonn agus anall óna fheistiú. Ba chóir gach seaicéad tarrthála nó feisteas pearsanta snámha a mharcáil leis na túslitreacha “CE” lena léiriú go gcomhlíonann siad Treoir 1996 ón AE maidir le caighdeáin trealamh sábháilteachta muirí nó ba cheart go mbeadh marc comhréireachta orthu i bhfoirm na siombaile a leagtar amach i dTreoir 1996 ar threalamh muirí.

Soithí Siamsúla

De réir an Achta Loingis Tráchtála 1992, arna leasú ag an Acht Loingis Tráchtála (Fiosrú Taismeach Muirí) 2000, is soitheach siamsúil é aon soitheach in úinéireacht phearsanta a úsáidtear go príomha le haghaidh spóirt nó caitheamh aimsire. Cuirtear soithí príobháideacha a ligtear ar cíos don tríú duine san áireamh freisin, ar choinníoll go mbeadh na cíosóirí amháin á oibriú agus nach mbeadh gá le foireann chun é a oibriú.

Soithí Siamsúla a thiomáintear go meicniúil

Tá úsáid trealaimh sábháilteachta ar aon soitheach siamsúil a thiomáintear go meicniúil faoi réir ag na Rialacháin Ceardaíochta pléisiúir (Feistí Pearsanta Snámha agus Feidhmiú) (Sábháilteacht) 2005. Cuirtear báid mhótair, báid chumhacht-thiomáinte, báid chumhacht-thiomáinte luais (atá in ann taisteal ar luas 17 muirmhíle) agus soithí uisce phearsanta, orthu a nglaoitear scaird-scíonna, san áireamh.

De réir na Rialacha, ní mór do gach bád mótair agus bád chumhacht-thiomáinte seaicéad tarrthála nó gaireas snámha pearsanta le haghaidh gach duine atá ar bord a chur ar fáil. Ní mór d'aon duine atá ag úsáid soitheach uisce pearsanta nó scaird-scí seaicéad tarrthála nó gaireas snámha pearsanta a chaitheamh i gcónaí. Ní mór freisin d'aon duine atá ar théad ag bád mótair nó bád chumhacht-thiomáinte seaicéad tarrthála nó gaireas snámha pearsanta a chaitheamh i gcónaí.

Tá feidhm ag teorainneacha aoise áirithe i gcás úsáide seaicéid tarrthála nó gairis snámha pearsanta ar soithí siamsúla a thiomáintear go meicniúil. Ní mór do gach duine faoi bhun 16 bliana d'aois seaicéad tarrthála a chaitheamh i gcónaí agus iad ar bhád mótair nó chumhacht-thiomáinte oscailte, nó nuair a bhíonn siad ar deic má tá iostas taobh istigh ag an mbád mótair nó chumhacht-thiomáinte.

Tá feidhm ag teorainneacha aoise áirithe i gcás úsáide soithí siamsúla a thiomáintear go meicniúil freisin. De réir na Rialacháin, tá sé mídhlíthiúil d'aon duine faoi bhun 16 bliana d'aois bád chumhacht-thiomáinte luais nó scaird-scí a oibriú nó a stiúradh. Tá sé mídhlíthiúil do dhaoine faoi bhun 12 bhliain d'aois aon soitheach siamsúil a thiomáintear go meicniúil le hinneall níos cumhachtaí ná 3.7 cileavatanna a oibriú nó a stiúradh.

Cuirtear teorainn le caitheamh alcóil nó drugaí ar bord ag na rialacháin freisin. Níl cead ag daoine atá ag oibriú báid chumhacht-thiomáinte luais nó scaird-scí alcól nó drugaí a chaitheamh, agus ní mór d'aon duine atá ar bord aon soitheach siamsúil a thiomáintear go meicniúil atá ag caitheamh alcóil nó drugaí iad a chaitheamh sa chaoi nach gcuireann sé isteach ar shábháilteacht nó nach dtarraingíonn sé achrann ar an duine atá ag stiúradh an tsoithigh.

Má dhéantar cion faoi na rialacháin seo, féadtar fíneáil ar an láthair €150 a ghearradh nó féadtar an cion a ionchúiseamh sa Chúirt Dúiche.

Spóirt uisce agus traenáil bhádóireachta shiamsúil

Is é Cumann Seoltóireachta na hÉireann (CSE) an Chomhairle Rialaithe Náisiúnta (CRN) a fheidhmíonn ar son seoltóireachta, surfáil gaoithe, bádóireacht chumhacht-thiomáinte agus soithí uisce phearsanta in Éirinn. Tugann sé comhairle ar gach gné de shábháilteacht bádóireachta agus tá sraith fothuithe múinteoireachta aige a chuireann traenáil ar fáil do gach saghas soithí siamsúil in Éirinn. Cuireann an traenáil seo cúrsaí in oibriú báidín calaidh, báid chíle, catamarain, báid chumhacht-thiomáinte, soithí uisce phearsanta nó scaird-scíonna agus cláir surfáil gaoithe san áireamh. Cuirtear cúrsaí ar fáil chomh maith i dteacht chun bheith i do Luamhaire i bhFarraige nó Ar Tír.

Trealaimh raidió

  • Loing thrádála: Faoi na Rialacha um Loingeas Trádála (Raidió), 1992, ní mór do gach long paisinéirí nó lasta de 300 olltonna nó níos mó trealamh raidió a insealbhú faoi réir ag na riachtanais atá ag an gCóras Domhanda Guaise agus Sábháilteachta Muirí.
  • Soithí Iascaireachta: Faoi na Rialacháin um Shoitheach Iascaireachta Loingis Thrádála (Trealaimh Raidió), 1998, ní mór do gach soitheach iascaireachta cláraithe trealamh raidió a insealbhú faoi réir ag na riachtanais atá ag an gCóras Domhanda Guaise agus Sábháilteachta Muirí.

Ní mór go mbeadh sé ar chumas an trealaimh raidió cineálacha éagsúla teachtaireachtaí raidió a tharchur agus a ghlacadh, ina measc teachtaireachtaí guaise, práinne agus sábháilteachta, eolas meitéareolaíoch agus comhfhreagras poiblí. Chomh maith, ní mór go mbeadh an trealamh in ann comharthaí aimsithe a tharchur agus a ghlacadh.

Tá an tAonad um Ghnóthaí Raidió Muirí (AGRM) aonad san Oifig Shuirbhéireachta Mara den Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nadúrtha, freagrach as cur i bhfeidhm na Rialacha agus na Rialacháin seo agus freagrach freisin as suirbhéireacht agus cigireacht a dhéanamh ar threalaimh raidió chomh maith le Teastais Sábháilteachta Raidió a eisiúint.

Is féidir leis an AGRM suirbhéireacht agus cigireacht a dhéanamh ar shoithí atá Cláraithe Thar Lear agus sna cásanna sin, déantar an obair seo faoi réir ag na caighdeáin atá leagtha síos ag an gCoinbhinsin um Shábháilteacht Anama ar Muir den Eagraíocht Idirnáisiúnta Muirí. Sa chás go ndéantar cinneadh go bhfuil an soitheach ag sárú aon cheann de na Rialacha, Rialacháin agus caighdeáin thuasluaite agus má dhéanann Suirbhéir Raidió cinneadh go bhféadfadh mórthionchar a bheith ag an sárú seo ar shábháilteacht an tsoithigh ar muir, tá sé de chumhacht ag an Suirbhéir an soitheach seo a choinneáil go dtí go bhfuil an scéal curtha ina cheart.

Ceadúnais Raidió

Déantar rialáil san Acht Raidió-Theileagrafaíochta, 1926 ar chórais raidió mhuirí. Ní mór go mbíonn Ceadúnas Raidió Loinge ar iompar ag gach long ina bhfuil córas raidió suiteáilte.

Cé nach gceanglaítear ar úinéirí báid caitheamh aimsire, e.g. luaimh, cúrsóirí seolta, cúrsóirí innill, etc., chun córas raidió a shuiteáil, má roghnaíonn siad chun córas raidió a shuiteáil ar bhonn deonach, mar sin féin, ní mór dóibh Ceadúnas Raidió Loinge a iompar ar bord.

Eisíonn an tAonad Gnóthaí Raidió Mhuirí (MRAU) Ceadúnais Raidió Loinge. Tá ar iarratasóir ar cheadúnas sonraí teicniúla an trealaimh raidió a suiteáladh ar an árthach a sheoladh ar aghaidh. Íoslódáil foirm iarratais ar cheadúnas raidió loinge anseo.

Ní mór go mbíonn ar a laghad oibreoir cáilithe amháin raidió mhuirí ar bord ar gach árthach ina bhfuil trealamh raidió suiteáilte. Braitheann cáilíocht(aí) an oibreora/na n-oibreoirí ar líon tosca, ina measc an leibhéal trealamh raidió atá suiteáilte agus limistéar trádála an árthaigh. Tá sonraí ar Sholáthraithe Cúrsa Oiliúna Ceadúnas Raidió Long (pdf) ar fáil ón Stiúrthóireacht Sábháilteachta Muirí sa Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt.

Bealaí uisce intíre

Is iad Uiscebhealaí Éireann an ghníomhaireacht atá freagrach as cothabháil agus forbairt na mbealaí uisce intíre inseolta in Éirinn, as a mbaintear leas áineasa den chuid is mó. Ina theannta sin, tá siad freagrach as forfheidhmiú na rialacha loingseoireachta nó na bhfodhlíthe a bhaineann leis na bealaí uisce atá faoina sainchúram.

Cé nach dteastaíonn ceadúnas le bád a fheidhmiú ar na bealaí uisce seo, má tá bád agat, d’fhéadfadh go mbeadh ort é a chlárú le hUiscebhealaí Éireann nó cead a cheannach. Níl aon táille ar chlárú agus má cheannaíonn tú an bád mar bhád athláimhe, d’fhéadfadh go bhfuil sé cláraithe cheana féin. Is iad na bealaí uisce óna dteastaíonn clárú nó ceadanna:

  • Loingseoireacht na Sionainne agus Bealach Uisce na Sionainne-na hÉirne: Ní mór do gach bád ag a bhfuil inneall atá níos cumhachtaí ná 11.2 cileavata bheith cláraithe agus a n-uimhir chláraithe a thaispeáint.
  • Córas na hÉirne: Ní mór do gach bád ag a bhfuil inneall atá níos cumhachtaí ná 7.5 cileavata bheith cláraithe agus a n-uimhir chláraithe a thaispeáint.
  • Loingseoireacht na Bearú, na Canálach Móire agus na Canálach Ríoga: Teastaíonn cead ó gach bád agus ní mór an cead a thaispeáint. Tá trí shaghas ceada ann – Comhchead Feistithe agus Slí 12 mhí, Cead Sínte breise Feistithe 12 mhí agus Cead Cuairteora 1 mhí.

Féadfaidh tú tuilleadh faisnéise a fháil ar clárú agus cheadanna ar láithreán gréasáin Uiscebhealaí Éireann.

Rataí

Tá an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt freagrach as ceadúnais raidió a eisiúint. Maireann an ceadúnas saolré an árthaigh agus cosnaíonn sé €100.

Ceadanna Uiscebhealaí Intíre:

  • Comhchead Feistithe agus Pasáiste – €126
  • Cead Sínte Feistithe – €152
  • Cead Cuairteora – saor in aisce

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Soláthraíonn Cumann Seoltóireachta na hÉireann faisnéis ar gach cúrsa atá faofa ag CSÉ a reáchtálann cumainn seoltóireachta, scoileanna seoltóireachta agus ag ionaid spórt uisce timpeall na tíre.

Cumann Seoltóireachta na hÉireann

3 Bóthar na Páirce
Átha Cliath
Ireland

Teil:+353 (0)1 2800239
Facs:+353 (0)1 2807558
Láithreán Gréasáin: http://www.sailing.ie
R-phost: info@sailing.ie

Soláthraíonn an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt faisnéis ar dheimhnithe éagsúla a theastaíonn chun raidiónna áirithe muirí a oibriú, a siollabais nó ábhar a gcúrsa mar aon le liosta de sholáthraithe cúrsa agus de scrúdaitheoirí raidió timpeall na tíre.

An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt

Aonad Cúrsaí Raidió Muirí
Lána Líosain
Baile Átha Cliath 2
Éire

Teil:+353 (0)1 678 3453
Facs:+353 (0)1 678 3477
Láithreán Gréasáin: http://www.dttas.ie/maritime/maritimesafetydirectorate
R-phost: radiosurveyors@dttas.ie

Tá Uiscebhealaí Éireann freagrach as rialáil agus cothabháil na n-uiscebhealaí intíre in Éirinn agus i dTuaisceart Éireann araon. Tá a gceanncheathrú lonnaithe in Inis Ceithleann, ach féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh lena n-oifig i mBaile Átha Cliath chomh maith.

Bealaí Uisce Éireann

20 Sráid Darling
Inis Ceithleann
BT74 7EW
Fear Manach
United Kingdom

Teil:+44 28 66323004
Facs:+44 28 66346237
Láithreán Gréasáin: http://www.waterwaysireland.org
R-phost: info@waterwaysireland.org

Bealaí Uisce Éireann

Úrlár 2
Bloc C
Geata Bhaile Áis
Bóthar an Uaimh
Baile Átha Cliath 15
Éire

Teil:+353 (0)1 868 0148
Facs:+353 (0)1 838 3647
Láithreán Gréasáin: http://www.waterwaysireland.org/

Page edited: 10 December 2015